Tytuł Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 12 maja 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer VII/11
Data wydania 2011-06-15
Protokół Nr VII/11 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 12 maja 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Dąbrowski Piotr
5.      Kazberuk Alina
6.      Kononczuk Roman
7.      Konończuk Włodzimierz
8.      Kupraszewicz Ewa
9.      Matwiejczyk Eugeniusz
10. Ostaszewski Bogusław
11. Owsiejczyk Włodzimierz
12. Symko Jarosław
13. Wowk Anna
 
Nieobecni byli Radni: Charytoniuk Marek, Leszczuk Elżbieta
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
            Wszyscy obecni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej Niny Łuksza, Radnej V kadencji Rady Miejskiej w Michałowie i wieloletniego sołtysa.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 5 - Podjęcie uchwał – przed projektem uchwały dot. określenia opłaty targowej, projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem o  wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 5 - Podjęcie uchwał – przed projektem uchwały dot. określenia opłaty targowej, projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wniosek.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
      Pan Przewodniczący udzielił głosu komendantowi placówki Straży Granicznej w Michałowie ppłk Jackowi Dederko, który zaprosił Pana Burmistrza, radnych oraz całe społeczeństwo na dzień otwarty do placówki z okazji 20-lecia powstania Straży Granicznej, który odbędzie się 20 maja 2011r.
 
W obliczu braku innych wniosków Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zmian w budżecie na 2011 rok
·         Udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
·         Upoważnienia Burmistrza Michałowa do podpisywania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki
·         Zabezpieczenia środków finansowych
·         Określenia opłaty targowej
·         Określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych dla budynków mieszalnych na terenie gminy Michałowo.
·          Utworzenia jednostki kultury Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii oraz przyjęcia statutu utworzonej jednostki
·         Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
·         Wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
6/Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania radnych
10/ Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.03.2011r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli protokół z VI Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
 
 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie
           
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
Pan Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja wnioskuje aby przyjąć proponowane zmiany.
W obliczu braku innych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
 W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w momencie kiedy dofinansuje się rzeczowo lub finansowo inną jednostkę samorządu terytorialnego za jej zadania, potrzebna jest uchwała pozwalająca na zawarcie stosownej umowy i ustalenie szczegółów przez Burmistrza.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do podpisywania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych powyższa uchwała jest tzw. uchwałą okołobudżetową, czyli stanowi ona potwierdzenie postanowień zawartych w uchwale dot. budżetu gminy. Pani Skarbnik dodała, że wszelkie czynności są scedowane na Burmistrza a Rada ustala jedynie limity tych zobowiązań.
  W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” przyjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do podpisywania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do podpisywania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
Pan Burmistrz wyjaśnił, że dostosowując się do sąsiedniej gminy Gródek czas realizacji ustalono na lata 2012-2014 oraz dodał, że w §2 proponuje zmienić zapis: ”…Wysokość wkładu własnego Gminy Michałowo … wyniesie nie więcej niż 350 000 zł” (w pierwotnej wersji zapis brzmiał: „…wyniesie około 350 000 zł”).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zarządzenia zabezpieczenia środków finansowych.  
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie określenia opłaty targowej
 
Pani Sekretarz Jolanta Narolewska wyjaśniła, iż projekt uchwały przewiduje rozpisanie punktów sprzedaży artykułów, ponieważ w poprzedniej uchwale sposób sprzedaży był ujęty w jednym punkcie i stosowano jedną opłatę, natomiast w chwili obecnej proponuje się rozgraniczenie sposobów sprzedaży i zastosowanie różnych stawek.
Radny Jan Borowski przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane stawki opłaty targowej.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia opłaty targowej.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r w sprawie określenia opłaty targowej (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych dla budynków mieszalnych na terenie gminy Michałowo
 
O godz. 11:08 na salę narad przybył Radny Marek Charytoniuk
 
Pan Burmistrz poinformował, że planuje się podwyższyć kwotę dotacji w przypadku budowy oczyszczalni o 500 zł w stosunku do obecnie obowiązującej uchwały tj. z 2500 zł do 3000zł, natomiast w przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości kwotę 3500 zł podwyższyć do 4000 zł.
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Radny Jan Borowski przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, że Komisja Rolnictwa również wnioskuje za przyjęciem proponowanej uchwały. 
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały, po ujednoliceniu zapisu stosując termin „studnia wiercona” Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych dla budynków mieszalnych na terenie gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych dla budynków mieszalnych na terenie gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki kultury Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii oraz przyjęcia statutu utworzonej jednostki
Pan Burmistrz poinformował, że nad przedstawionym statutem pracowała Komisja Finansowa i Oświatowa. Pan Burmistrz prosił o pytania jeśli są jakieś niejasności. 
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki kultury Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii oraz przyjęcia statutu utworzonej jednostki.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki kultury Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii oraz przyjęcia statutu utworzonej jednostki (w załączeniu do protokołu)
 
Pan Przewodniczący poinformował, że w imieniu ks. Jana Jaroszuka zaprasza na występ chórów cerkiewnych, które odbędą się w dniu jutrzejszym o godz. 18:00 i o godz. 11:17 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Po przerwie głos zabrała Elżbieta Palinowska od dnia 1 maja 2011r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, która po przedstawieniu się, zadeklarowała chęć współpracy z Panem Burmistrzem, Radnymi oraz wszystkimi, którzy chcą działać na rzecz GOK w Michałowie.  
 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, iż potrzeba zaproponowanych zmian wynika z bieżących potrzeb gospodarczych na terenie gminy Michałowo oraz spraw związanych z lokalizacją farm wiatrowych – szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu.
            Podczas dyskusji w głównej mierze zabrał głos Radny Jarosław Symko, który zauważył, że poprzez przystąpienie do zmiany studium Rada stwarza jedynie warunki do rozwoju gospodarczego dla przyszłych inwestorów, czy do postawienia np. wiatraków na które i tak muszą się zgodzić właściciele działek. Radny dodał, że gmina Michałowo posiada aut w postaci dużych kilkudziesięciu hektarowych terenów pod inwestycje i przystępując do zmiany studium czyni się kroki w kierunku przyszłych inwestorów, jednocześnie współpracując z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.      
 
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że należy się rozwijać i przygotowywać odpowiednie opracowania planistyczne pod przyszłe inwestycje, jednak on jest daleki co do zmiany w temacie lokalizacji lotniska. Radny stwierdził, że jeżeli przystąpi się do zmiany studium i pojawi się w perspektywie czasu realny temat postawienia wiatraków, to wówczas lokalizacja lotniska zostanie definitywnie przekreślona-tym samym stworzy się alibi dla Marszałka, że nasza gmina przekreśliła chęć umiejscowienia lotniska. Radny podsumowując stwierdził, że wg niego tren, na którym miało by być umiejscowione lotnisko należy zostawić jako rezerwowy do momentu ostatecznej decyzji dot. jego lokalizacji.
Pan Burmistrz stwierdził, że lotnisko zostało zlokalizowane w innym miejscu, a Topolany są jedynie na papierze, dlatego też należy podjąć decyzję, czy wykorzystać nadarzającą się okazję przeznaczenia omawianych terenów na inwestycje i nie tracić czasu, tym bardziej, że pojawiła się szansa rozszerzenia suwalskiej wolnej strefy ekonomicznej i utworzenia podstrefy w Topolanach. Pan Burmistrz zauważył, że to Marszałek wystąpił z inicjatywą wykreślenia lotniska z planu przestrzennego zagospodarowania województwa a nasz samorząd wystosował opinię, że jest za tym aby lotnisko w Topolanach pozostało, tym niemniej jeśli taka decyzja zostanie podjęta bez woli naszego samorządu, to należy przygotować i wpisać te tereny pod działalność inwestycyjną. Pan Burmistrz dodał, że przystąpienie do zmiany studium nie jest jednoznaczne ze zmianą planu przestrzennego i dopóki Marszałek nie zmieni swojego planu przestrzennego, nasz samorząd nie dokona żadnej zmiany. Ale jedynie przystępując do zmian a nie wprowadzając ich nie tracimy czasu.
W temacie wiatraków Pan Burmistrz zauważył, że był on poruszany w poprzedniej kadencji Rady, jednak postanowiono go odłożyć na później, także był czas na ewentualne uwagi i działania, natomiast dziś jest ten moment aby określić się i zastanowić co dalej. Pan Burmistrz dodał, że atrakcyjność gminy dla przyszłych inwestorów wyznacza posiadanie planu zagospodarowania przestrzennego, odpowiednich warunków umożliwiających rozpoczęcie inwestycji, czy też uchwały dot. programu wsparcia inwestora (taka uchwała będzie podjęta na jednej z przyszłych sesji) – to są narzędzia, dzięki którym gmina może być skuteczna w działaniach zmierzających przyciągnięcia inwestorów. Dodatkowo musimy zrobić wszystko aby działki Skarbu Państwa znajdujące się przy Topolanach nie zostały sprzedane przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
            W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
 
Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, iż w przypadku sprzedaży lokali głównym najemcom, każdorazowo Rada Miejska przyznaje bonifikatę na sprzedaż lokalu. Pani Kierownik na podstawie projektu uchwały omówiła poszczególne lokale. 
            W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za”, przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr VII/65/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (w załączeniu do protokołu)
 
Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi
Pani Sekretarz Jolanta Narolewska odczytała sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi – sprawozdanie w załączeniu do protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
 
Ad. 7 Wolne wnioski
                        Mieszkaniec Michałowa Artur Suchodoła zgłosił problem z trudnością podłączenia się do kanalizacji na działce nr 846 przy ul. Strzeleckiej – pozwolenie na przyłączenie otrzymał 2 lata temu i do dnia dzisiejszego z braku funduszów nie zostało to wykonane, natomiast w przypadku gdy istnieje sieć kanalizacyjna prawo zabrania wykonania oczyszczalni przydomowej. Pan Suchodoła prosił radnych o pomoc w rozwiązaniu powyższego problemu, ponieważ chciałyby się wprowadzić do nowo wybudowanego domu.
                        Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, że sprawa dotyczy wykonania przyłącza do granicy nieruchomości, ponieważ pierwotnie wykonując sieć kanalizacyjną wykonywano przyłącza do istniejących budynków. W powyższym przypadku (w gminie jest ich trzy) istnieje koniczność opracowania projektu dot. wykonania przyłącza ponieważ m.in. istnieje konieczność rozkopania utwardzonej już drogi, w związku z czym na ten cel muszą zostać wydzielone określone środki finansowe.
                        Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że na najbliższym posiedzeniu komisji zajmie się ona zgłoszonym przez Pana Suchodołę problemem.
                        Radny Włodzimierz Konończuk spytał na jakim etapie postępowania jest budowa kwatery na wysypisku w Odnodze – Pani Kierownik Rosińska poinformowała, że jest na etapie pozwolenia na budowę.   
 
 Innych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad.8 Interpelacje i odpowiedzi – brak
 
Ad. 9 Sprawy różne
                        Radny Jan Borowski zgłosił problem z brakiem od 4 tyg. oświetlenia na ulicach w Bondarach.
                        Radny Piotr Dąbrowski poruszył następujące tematy:
- zabrania kontenerów z cmentarzy w Jałówce przed przewodnią niedzielą, stwierdził, że po jego interwencji kontenery wróciły jednak stosy śmieci, które były składowane pozostały, spytał kto ma płacić za ich wywóz – Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski wyjaśnił, że od tego roku wprowadzono plan wywozów kontenerów i 6 wywozów w ciągu roku będzie finansowane z budżetu gminy, koszt wywozu kolejnych kontenerów będą pokrywały poszczególne parafie.  
- na jakich zasadach są udostępnianie pomieszczenia w starym budynku Urzędu Miejskiego -  Pani Sekretarz Jolanta Narolewska wyjaśniła, że Kierownik Biblioteki jest odpowiedzialny za udostępnienie pomieszczeń, ponieważ Gminna Biblioteka dostała w użyczenie cały budynek;
- w jakim celu zostały rozłożone Radnym oświadczenia o ochronie danych osobowych – Pani Urszula Tarasewicz podinspektor ds. obsługi rady wyjaśniła, że powyższe oświadczenia są konieczne, ponieważ radni, zwłaszcza na posiedzeniach komisji Rady mają wgląd do wielu danych, również danych osobowych, które zgodnie z ustawą podlegają ochronie.    
- odczytywania protokołów z posiedzeń komisji na sesjach – Pan Przewodniczący poinformował, że zapoznaje się protokołami poszczególnych komisji i jeżeli są w nich istotne sprawy, wówczas dany temat jest poruszany na sesjach.   
                        Radna Anna Wowk poinformowała, że na Komisji Rolnictwa rozmawiano m.in. z komendantem policji o bezpieczeństwie i stwierdzono, aby w celu polepszenia bezpieczeństwa oświetlenie uliczne paliło się całą noc.
           
Ad. 10 Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Pan Przewodniczący o godz. 13:05 zamknął obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-17