Protokół Nr VI/11 z dnia 2011-03-29 - Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 29 marca 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 29 marca 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer VI/11
Data wydania 2011-03-29
 Protokół Nr VI/11 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 29 marca 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Dąbrowski Piotr
5.      Kazberuk Alina
6.      Kononczuk Roman
7.      Kupraszewicz Ewa
8.      Leszczuk Elżbieta
9.      Matwiejczyk Eugeniusz
10. Ostaszewski Bogusław
11. Owsiejczyk Włodzimierz
12. Symko Jarosław
13. Wowk Anna
 
Nieobecni byli Radni: Charytoniuk Marek, Konończuk Włodzimierz
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, radni powiatowi – Jan Kaczan oraz Jan Łuksza, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
W dalszej kolejności przedstawił Radnym porządek obrad.
 
O godz. 10:13 na salę narad przybył Radny Włodzimierz Konończuk.
 
W obliczu braku innych uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli porządek:
2/ Zatwierdzenie porządku VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zmian w budżecie
·         Wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011
·         Zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
·         Wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
·         Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminny Michałowo na lata 2009-2032
·         wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizację wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia dostępu do internetu
·         określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
·         utworzenia gminnej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
·         Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola w gminie Michałowo
·         Rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Burmistrza Michałowa 
6/ Stanowisko Rady w sprawie dróg powiatowych
7/ Opinia Radnych w sprawie Osiedla Bondary
8/ Wolne wnioski
9/ Interpelacje i odpowiedzi
10/ Sprawy różne i zapytania radnych
11/ Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej
 
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 03.02.2011r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z V Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 10:20 na salę narad przybył Radny Marek Charytoniuk.
 
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie
           
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
Pan Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że Komisja zgłasza wniosek o pozostawienie środków w planie wydatków budżetowych w dziele 600 – Transport i łączność w kwocie 155 842 zł i nie przesuwanie ich na wydatki związane z funduszem sołeckim.
W obliczu braku innych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Finansowej o pozostawienie środków w planie wydatków budżetowych w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 155 842 zł i nie przesuwanie ich na wydatki związane z funduszem sołeckim.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” pozostawili środki w planie wydatków budżetowych w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 155 842 zł.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012
Pan Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej, poinformował, że Komisja wnioskuje o nie wyodrębnianie środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.
W obliczu braku innych wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały z zapisem o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012 (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
Pani Sekretarz Jolanta Narolewska wyjaśniła projekt uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich (w załączeniu do protokołu)
Pan Przewodniczący poinformował, iż w dniu 3 kwietnia 2011r odbędą się wybory do Izb Rolniczych, prosił Sołtysów o przekazanie tej informacji mieszkańcom.
Pan Burmistrz poinformował, że wybory sołtysów odbędą się w terminie 12.04 – 10.05.2011r., dodał, że nie ustalano wyborów przypadających: w Wielkim Tygodniu przed Świętami Wielkanocnymi, dwa dni po Świętach tj. 26 i 27.04 oraz w weekend majowy. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska omówiła projekt uchwały informując o danych technicznych dot. lokali w przypadku których zostanie zastosowana bonifikata.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminny Michałowo na lata 2009-2032
Pani Kierownik Rosińska poinformowała, że z otrzymanej przez Radnych wersji programu należy usunąć wysypisko w Hieronimowie, które omyłkowo zostało wpisane. Pani Kierownik dodała, że urząd przygotowuje wniosek na pozyskanie środków na dofinansowanie utylizacji azbestu i aby złożyć powyższy wniosek należy uchwalić omawiany program.
Radny Włodzimierz Konończuk spytał, czy program nakłada na mieszkańców obowiązki. 
Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, że ustawodawca określił, iż do roku 2032 azbest musi zostać zutylizowany więc może być i tak, że po roku 2032 mogą być z tego tytułu nakładane np. kary.
Pan Burmistrz dodał, że będą zwracane koszty zdjęcia, transportu i utylizacji azbestu, natomiast nowe pokrycie dachowe mieszkaniec będzie musiał ponieść we własnym zakresie. Pan Burmistrz zwrócił się do sołtysów aby zorientowali się ile osób byłoby zainteresowanych utylizacją azbestu w celu ustalenia orientacyjnych kosztów.  
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminny Michałowo na lata 2009-2032.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminny Michałowo na lata 2009-2032 (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 11:20 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia dostępu do internetu
Pani Aneta Putko doradca Burmistrza omówiła projekt uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu). Pani Putko dodała, że gmina Michałowo w w/w temacie będzie miała głos decydujący w kwestiach kluczowych dla omawianego przedsięwzięcia.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia dostępu do internetu.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia dostępu do Internetu (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, że obowiązek określenia powyższych wymagań wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy stąd projekt uchwały.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
 
O godz. 11:35 salę narad opuściła Radna Ewa Kupraszewicz
 
Pani Aneta Putko doradca Burmistrza omówiła projekt uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i o głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 13:37 na salę narad powróciła Radna Ewa Kupraszewicz
 
Projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola w gminie Michałowo
Pani Kierownik Rosińska odczytała uzasadnienie do uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola w gminie Michałowo.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola w gminie Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Burmistrza Michałowa 
Pani Sekretarz Jolanta Narolewska wyjaśniła projekt uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk stwierdziła, że po tym co przedstawiła Pani Sekretarz skargę należy uznać za bezzasadną.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały z zapisem, że skargę uznaje się za bezzasadną.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Burmistrza Michałowa.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola w gminie Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 6 Stanowisko Rady w sprawie dróg powiatowych
            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk przedstawiła negocjacje jakie samorząd prowadził ze Starostwem Powiatowym w sprawie remontu dróg powiatowych. Pani Ancipiuk poinformowała, że priorytetem samorządu jest droga prowadząca do Białegostoku tj. Michałowo – Zabłudów oraz droga Suszcza – Marynka do Narwi, poinformowała również o spotkaniu radnych (były Przewodniczący Rady Mikołaj Worona, Radni: Jarosław Symko, Marek Charytoniuk, Maria Ancipiuk) ze Starostą Wiesławem Pusz na którym poinformowano, że gmina w wieloletnim planie remontu dróg objęła również drogi powiatowe, które chce remontować; Starosta ucieszył się z tego faktu i deklarował wszelką pomoc, choć w późniejszym czasie okazało się, że najlepszym rozwiązaniem-zdaniem powiatu- byłoby przejęcie zarządzania odcinkami dróg powiatowych przez Gminę Michałowo. Pani Ancipiuk odczytała pismo skierowane do powiatu dot. przejęcia dróg (pismo z dn. 02.02.2011r. w załączeniu do protokołu) oraz odpowiedź powiatu w tej sprawie o nieprzekazaniu dróg powiatowych (pismo z dn. 17.02.2011r.). Pani Ancipiuk skierowała pytanie do Radych powiatowych (Jan Łukasza i Jan Kaczan) czy wiedzą, na które drogi powiat przygotowuje dokumentację i co oni myślą o sytuacji zmiany decyzji Starosty w sprawie przekazania drogi.  
 
O godz. 11:50 salę narad opuścił radny Jarosław Symko oraz radny Eugeniusz Matwiejczyk.
 
Radny Powiatu Jan Łuksza poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Powiatu i uważa, że starosta jest skłonny przekazać drogi gminie.
Radny Powiatu Jan Kaczan przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu poinformował, że będzie dążył do zorganizowania Komisji w Urzędzie Miejskim w Michałowie z udziałem Starosty, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Burmistrza Michałowa, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w celu wyjaśnienia i dogadania się w temacie dróg powiatowych. Radny stwierdził, że na ostatnim posiedzeniu komisji postanowiono zakupić specjalny ciągnik, który będzie służył do naprawy i utrzymania dróg powiatowych, natomiast w sprawie remontu drogi Topolany – Zabłudów głos ma również Burmistrz Zabłudowa, którego na chwilę obecną bardziej interesuje remont drogi Folwarki – Dobrzyniówka – Rafałówka. Radny dodał, że w sprawie drogi  Ochremowicze – Małynka – Potoka – Hieronimowo – Kazimierowo bierze on odpowiedzialność za to, że droga ta zostanie przekazana gminie Michałowo. Radny poinformował, że w przypadku drogi od Plant do Marynki otrzymał on informacje, że prace zmierzają w kierunku opracowania map geodezyjnych, kosztorysów tj. całej potrzebnej dokumentacji.
 
O godz. 12:07 a salę narad powrócił Radny Eugeniusz Matwiejczyk
 
Radny Włodzimierz Konończuk dodał, że Rada Powiatu poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o przekazaniu drogi Hoźna – Potoka – Hieronimowo, sporządzone zostało również stosowne porozumienie które obowiązywało do grudnia 2010r. a przyczyną jego niezrealizowania był zapewne fakt infrastruktury inżynieryjnej (przepusty pod drogami wymagały przebudowy). Radny dodał, że w przypadku dróg ważne jest nie tylko utrzymanie we właściwym stanie nawierzchni ale również pozostałych elementów drogi jak wspomniane przepusty.   
Pan Burmistrz wraził zadowolenie z deklaracji radnego Kaczana, który swoją osobą zagwarantował, że drogi powiatowe zostaną przekazane gminie. Pan Burmistrz zauważył, że w piśmie, które czytała Wiceprzewodnicząca Ancipiuk jest wyraźny zapis, że gmina po przekazaniu dróg przejmie do realizacji zadania zarządcy. Dodał, że jeśli nasi radni powiatowi nie będą walczyli w porozumieniu z samorządem gminnym w omawianym temacie, to nic się nie da zrobić. Pan Burmistrz stwierdził, że trudno coś zaplanować nie znając planów ze strony starostwa, ponadto należy ustalić priorytety, która droga jest najbardziej priorytetowa z punktu widzenia naszej gminy.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że najważniejszą drogą jest droga Topolany – Zabłudów, zważywszy również na natężenie ruchu.
 
O godz. 12:20 salę narad opuścił Radny Marek Charytoniuk
Pan Burmistrz zgodził się z Radnym Konończukiem, iż za priorytet należy uznać remont kolejnego odcinka drogi na odcinku Topolany – Zabłudów, ponieważ jeśli teraz nie wykona się remontu tej drogi w oparciu o środki z zewnątrz to później mieszkańcy będą bardzo długo czekać aby taki remont został wykonany. Ponadto Komisja przydzielająca w roku ubiegłym środki na „schetynówkę” miałaby ułatwione zadanie zasadności przyznania kolejnych środków, ponieważ byłaby to kontynuacja wcześniejszych decyzji (remont drogi Gródek – Topolany). Pan Burmistrz zadeklarował, że jeżeli zostanie wykonana droga Zabłudów – Topolany to w każdej chwili dołoży 50% środków do remontu jakiejkolwiek drogi powiatowej znajdującej się na terenie naszej gminy, więc problem dot. remontu dróg nie leży po stronie samorządu Michałowa.
            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk w imieniu Radnego Jarosława Symko przewodniczącego Komisji Finansowej odczytała treść pisma jakie Komisja proponuje wystosować do Starostwa w odpowiedzi na ostatnie pismo jakie wpłynęło z powiatu (pismo w załączeniu do protokołu).
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przedstawioną propozycją treści pisma skierowanego do Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli treść odczytanego przez Panią Wiceprzewodniczącą pisma.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Pan Burmistrz poinformował, że działania gminy w zakresie dróg powiatowych nie należy rozumieć jako wywieranie nacisku ze strony naszego samorządu. Dodał, że wszelkie działania są podyktowane presją czasu, ponieważ do końca września będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek” i po przejęciu drogi Hieronimowo – Potoka – Hoźna pojawi się możliwość złożenia takiego wniosku (aby złożyć wniosek droga musi należeć do gminy). Pan Burmistrz dodał, że w innym przypadku jest przygotowany drugi wniosek dot. drogi Topolany – Potoka.    
             
Ad. 7 Opinia Radnych w sprawie Osiedla Bondary
            Pan Burmistrz poinformował radnych o spotkaniu z zarządami wspólnot Osiedla Bondary, które miało miejsce 24.03.2011r., na którym przedstawiono życzenia mieszkańców osiedla dot. remontu sieci cieplnej i wstawienia liczników, działań pozwalających na dokonanie oszczędności. Pan Burmistrz poinformował, że na tym spotkaniu zajął stanowisko, iż wyjdzie się naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – w jakim zakresie to będzie zależało od wspólnot i dalszych ustaleń. Pan Burmistrz zwrócił się do Księgowej ZGKiM o przedstawienie sytuacji na osiedlu Bondary w kontekście finansowym.
            Pani Krystyna Magnuszewska księgowa ZGKiM poinformowała, iż zaległość na dzień 31.12.2010r. dla osiedla wynosiła 484 219 zł, natomiast na dzień 28.02.2011r. 505 658,87 zł, czyli zaległość od stycznia do końca lutego wzrosła o 21 439 zł. Pani Magnuszewska poinformowała, że zmiana sposobu płatności za ogrzewanie (więcej w miesiącach zimowych a mniej w letnich) nie przyniosła efektu, dlatego też należy zastanowić się nad rozwiązaniem problemu na osiedlu Bondary ponieważ Zakładu już nie stać na utrzymywanie osiedla.        
Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski poinformował, że gmina od 1 stycznia br. nie może udzielić żadnej dotacji ZGKiM, Zakład nie może zaciągnąć pożyczki a wszelkie zaległości Zakład ponosi sam, dlatego też nie ma on już środków na kolejny zakup oleju opałowego.
            Pan Burmistrz dodał, że za rok 2010 gmina do mieszkań komunalnych dołożyła 200 tyś. zł – średnio 1,5 tyś zł do każdego mieszkania. Pan Burmistrz stwierdził, że taka sytuacja dalej nie może mieć miejsca; dodał, że sprawa jeszcze byłaby w jakiś sposób mniej wymagająca szybkich, nagłych i zdecydowanych działań gdyby to się tyczyło tylko i wyłącznie zaległości które były dawno, ale jeżeli od 1 stycznia to końca lutego br. tj. przez 2 miesiące zaległości na osiedlu w Bondarach wynoszą 61 tyś zł, to może niech wszyscy przestaną płacić a gmina będzie przechodzić obojętnie, dlatego też należy znaleźć rozwiązanie tego tematu.
Radny Jan Borowski poinformował, że mieszkańcy osiedla otrzymali pismo, iż z dniem 30.04.2011r. ZGKiM wypowiada umowę o dostarczanie ciepła.
            Pan Burmistrz poinformował, że wypowiedzenie dot. lokali własnościowych a nie komunalnych, ponieważ w lokalach własnościowych są stałe zarządy, które są dla nich stroną.
            Mieszkaniec osiedla w Bondarach Pan Twarowski jako przedstawiciel mieszkańców stwierdził, że na osiedlu rozpoczął się nowy etap w związku z faktem powstania zarządów. Dodał, że po wstępnych rozmowach jakie miały miejsce dotychczas najlepiej by było, aby kotłownia pozostała w zarządzie ZGKiM w Michałowie. Pan Twarowski dodał, że należałoby wyremontować linie przesyłowe, wykonać audyt techniczny, które określiłby zasadność ewentualnego remontu. Stwierdził również, że mieszkańcy czują się niedowartościowani i odstawieni na boczną ławkę – porównał ich z Radnym Dąbrowskim siedzącym przy oddzielnym stoliku.
            Pan Przewodniczący w sprawie sytuacji na osiedlu w Bondarach stwierdził, że Rada chce pomóc mieszkańcom w temacie ogrzewania, natomiast co do Radnego Dąbrowskiego to siedzi on oddzielnie na własne życzenie-Pan Przewodniczący dodał, że proponował Radnemu siedzenie przy stole z Radnymi ale Radny z tej propozycji nie skorzystał.        
            Radny Włodzimierz Konończuk prosił o rozstrzygnięcie sprawy z oddzielnym stołem przy którym siedzi Radny Dąbrowski.
            Pan Burmistrz, że mimo, iż zarządy funkcjonują to zaległości nadal rosną. Pan Burmistrz poinformował o kwotach zadłużenia za styczeń i luty br. tj. 21.439,30 zł – kwota zadłużenia mieszkań komunalnych i prywatnych nie będące w ramach wspólnoty tj. oprócz bloku 2, 7 i 9 i 39.591,72 zł - zadłużenie wspólnoty co łącznie daje kwotę zadłużenia 61.031,05 zł. Dodał, że na osiedlu dawno proponowano mieszkańcom różne działania, np. remonty, jednak wszelkie próby ze strony samorządu spotykały się z brakiem zainteresowania. Pan Burmistrz dodał, że to mieszkańcy muszą wziąć sprawy w swoje ręce, wytyczyć drogę działania a samorząd na ile będzie mógł to pomoże i poniesie wszelką odpowiedzialność za mieszkania komunalne, które znajdują się na osiedlu.  
                        Radny Roman Kononczuk stwierdził, że podobna sytuacja miała miejsce na osiedlu   w Michałowie, jednak problem został rozwiązany, jak mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce. Radny dodał, że mieszkańcy osiedla w Bondarach powinni uczynić to samo a ZGKiM oraz gminę nie można traktować jako jednostki charytatywne.
                        Radny Włodzimierz Owsiejczyk prosił o przedstawienie jakiegoś wniosku nad którym mógłby on zagłosować, bo mimo że jest „za” mieszkańcami osiedla w Bondarach, to nikt w dzisiejszych czasach prezentów nie daje i za darmo nie można mieszkać.
                        Pan Przewodniczący odczytał stanowisko Komisji Finansowej, które brzmi „Rada stoi na stanowisku zaprzestania zarządzania kotłownią przez ZGKiM w Michałowie ale zobowiązuje Zakład do podjęcia wspólnych działań celem znalezienia alternatywnego sposobu dostarczania ciepła do mieszkań na osiedlu Bondary”.
                        Pan Burmistrz przed głosowaniem, poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Finansowej oraz na spotkaniu z zarządami rozmawiano o alternatywnych rozwiązaniach a mianowicie: 1) zebranie się wszystkich mieszkańców z całego osiedla tj. 135 mieszkań i założenie spółdzielni a gmina dokona wszelkich analiz dot. działania kotłowni w najbardziej ekonomiczny sposób; 2) zebranie się mieszkańców w poszczególnych blokach tj. po 15 mieszkań i założenie kotłowni w każdym z bloków, wówczas gmina będzie partycypować w kosztach stosunkowo do udziału mieszkań komunalnych w danym bloku; 3) brak żadnego rozwiązania ze strony mieszkańców – wówczas gmina założy ogrzewanie elektryczne w mieszkaniach komunalnych.
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad opinią wypracowaną przez Komisję Finansową.
            Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi” przyjęli stanowisko wypracowane przez Komisję Finansową.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 8 Wolne wnioski
                        Radny Włodzimierz Konończuk zgłosił wniosek, aby wynieść z sali ławkę przy której siedzi Radny Piotr Dąbrowski.
                        Pan Burmistrz stwierdził, że o ile w ratuszu gospodarzem jest Burmistrz, o tyle na sesji gospodarzem jest Pan Przewodniczący więc powyższy wniosek należy kierować do Pana Przewodniczącego.
                        Radna Dorota Budnik zgłosiła wniosek o wyposażenie naszych jednostek straży pożarnej w klucz do hydrantu, którym dysponuje straż z Białegostoku do wniosku dołączyła się Radna Elżbieta Leszczuk, a Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła konieczność sprawdzania drożności hydrantów.
            Pan Burmistrz stwierdził, że Komendant Krzysztof Oczko zadba, aby każda jednostka posiadała klucz natomiast na każdym wodociągu jest konserwator, który co jakiś czas powinien spuścić wodę z hydrantów aby je udrożnić.
                        Radny Jan Borowski zgłosił konieczność odłowienia bezpańskich psów.
                        Pan Burmistrz zauważył, że nasza gmina jest przodującą w województwie co do wydatków na ochronę zwierząt i mieszkańcy innych gmin podrzucają nam psy. Pan Burmistrz stwierdził, że odpowiedzialność ludzi w tym temacie jakaś musi być, tak samo jak odpowiedzialność w temacie pozbywania się śmieci i wywożenie je do kontenerów mieszczących się na cmentarzach. Pan Burmistrz poinformował, że ZGKiM ma najniższe ceny za odbiór odpadów spośród pozostałych firm działających na terenie naszej gminy, dlatego też lokalny patriotyzm powinien zachęcać do zawierania umów właśnie z Zakładem, ale jeśli Zakład jest nie potrzebny do usługi odbierania śmieci, w każdej chwili będzie można postawić na sesji wniosek aby zlikwidować tą usługę a wówczas na terenie gminy będą działać inne firmy.
                       
 Innych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad.9 Interpelacje i odpowiedzi – brak
 
Ad. 10 Sprawy różne
                        Pan Przewodniczący odczytał petycję do Burmistrza (złożonej również do wiadomości Przewodniczącego Rady) za pośrednictwem radnej Ewy Kupraszewicz przez mieszkańców wsi Tylwica dot. uregulowania cieków wodnych we wsi Tylwica oraz doprowadzenia wody do tejże wsi (pismo w załączeniu do protokołu).
            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że zalewanie pól jest wynikiem wód roztopowych ponieważ z wody która spływa z drogi jest niewiele. Radny dodał, że obowiązkiem właściciela jest utrzymanie przez niego zjazdów. 
                       
Ad. 11 Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Burmistrz złożył wszystkim życzenia wielkanocne a sołtysom życzył reelekcji w wyborach.
Pan Przewodniczący przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych do 30.04.2011r. i o godz. 13:55 zamknął obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-17