Protokół Nr Nr V/11 z dnia 2011-03-29 - Protokół Nr V/11 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 3 lutego 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Typ z sesji Rady Miejskiej
Tytuł Protokół Nr V/11 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 3 lutego 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer Nr V/11
Data wydania 2011-03-29
 Protokół Nr V/11 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 3 lutego 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Konończuk Włodzimierz
8.      Kupraszewicz Ewa
9.      Leszczuk Elżbieta
10. Ostaszewski Bogusław
11. Owsiejczyk Włodzimierz
12. Symko Jarosław
13. Wowk Anna
 
Nieobecni byli Radni: Kononczuk Roman, Matwiejczyk Eugeniusz
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
Pan Przewodniczący zaproponował Radnemu Piotrowi Dąbrowskiemu aby zajął miejsce przy stole pośród radnych i nie siedział przy odrębnej ławce.
Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że zdania nie zmieni.
Radny Jan Borowski prosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. dyskusji w sprawie sytuacji osiedla w Bondarach-ogrzewanie.
Pan Przewodniczący poinformował, że dyskusja będzie miała miejsce w punkcie „Sprawy różne”.
Pan Burmistrz zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie w pkt. 11 dwóch projektów uchwał: po projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok wprowadzić uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2017 oraz po projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo wprowadzić uchwałę w sprawie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka”.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez Pana Burmistrza dot. wprowadzenia do porządku obrad dwóch uchwał.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przyjęli zgłoszony wniosek.
Radny Piotr Dąbrowski zgłosił wniosek formalny aby temat ogrzewania na Osiedlu w Bondarach wprowadzić na początku obrad.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Dąbrowskiego aby temat ogrzewania na Osiedlu w Bondarach wprowadzić na początku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
W dalszej kolejności przedstawił Radnym porządek obrad.
W obliczu braku innych uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/ Przedłożenie do akceptacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2011r.
6/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok
7/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok
8/Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok
9/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok
10/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska,  Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok
11/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok
·         Zmiany uchwały Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2017
·         Zmian w budżecie na 2011 rok
·         Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu psychologicznego punktu konsultacyjnego w Michałowie
·         udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo
·         pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka”
·         Udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własność
·         Ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Michałowo
·         zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
·         przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
·         uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
·         uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
·         trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
12/ Wolne wnioski
13/ Interpelacje i odpowiedzi
14/ Sprawy różne i zapytania radnych
15/ Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej
 
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.12.2010r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli protokół z IV Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Pan Burmistrz złożył również kondolencje Dyrektor GOK Annie Dobrowolskiej-Cylwik w związku ze śmiercią matki.
Radny Włodzimierz Konończuk spytał, czy ktoś brał udział w spotkaniu samorządowców, które miało miejsce w Supraślu.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w tym czasie przebywał na urlopie.
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 5 Przedłożenie do akceptacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2011r.
                        Pani Elżbieta Rosińska Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego omówiła wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2011r. (w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad akceptacją wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” zaakceptowali wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad.6 Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok
            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok.
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem odczytanego sprawozdania.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 7 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok
                        Radny Włodzimierz Owsiejczyk przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem odczytanego sprawozdania.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 8 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem odczytanego sprawozdania.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli sprawozdanie z pracy Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 9  Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok
Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem odczytanego sprawozdania.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 10 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok
Radny Jan Borowski przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw socjalnych i Porządku Publicznego przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem odczytanego sprawozdania.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Pan Przewodniczący o godz. 11:00 ogłosił 7 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok
            Pan Przewodniczący odczytał plan pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok
Radny Włodzimierz Owsiejczyk przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Planowania odczytał plan pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej na 2011 rok.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok
Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Oświaty odczytał plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na 2011 rok.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok
Radny Jan Borowski przewodniczący Komisji Rolnictwa odczytał plan pracy Komisji Rolnictwa na 2011 rok.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw socjalnych i Porządku Publicznego.
 W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2017
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej musi być zgoda z budżetem w zakresie dot. wyniku budżetu, związanym z nim kwot przychodów i rozchodów oraz wielkości długu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z tym, iż następną uchwałą zmieniane są te wielkości należy zmienić zapisy do obecnie obowiązujących.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2017.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2017 (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
 W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu psychologicznego punktu konsultacyjnego w Michałowie
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych w przypadku udzielenia pomocy finansowej bądź rzeczowej Rada musi odrębną uchwałą udzielić określoną pomoc. Pani Skarbnik dodała, że taki sam charakter mają dwie kolejne uchwały. 
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu psychologicznego punktu konsultacyjnego w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu psychologicznego punktu konsultacyjnego w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo
Pani Skarbnik odniosła się do poprzedniego wyjaśnienia projektu uchwały.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo (w załączeniu do protokołu).
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka”
Pan Burmistrz wyjaśnił, że z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zostały zwrócone środki finansowe i w celu realizacji zadania i podpisania stosownego porozumienia należy podjąć w/w projekt uchwały 
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka”.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka” (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własność
Pani Sekretarz Jolanta Narolewska  wyjaśniła projekt uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował o pozytywnej opinii Komisji w sprawie udzielenia dotacji.  
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własność.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własność (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Michałowo
Pani Sekretarz Jolanta Narolewska wyjaśniła projekt uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Michałowo.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 12:20 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
Pani Barbara Kurdybelska współprojektantka studium omówiła projekt w/w uchwały. Wyjaśniła, że przedmiotem zmiany studium jest oznaczenie na nim obszaru NATURA 2000.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.
 W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, że omawiana uchwała jest uchwałą intencyjną przygotowującą do prac związanych ze zmianą studium. Pani Rosińska dodała, że planuje się objąć zmianą studium teren w miejscowości Sokole o pow. ok. 20 ha (przeznaczenie terenów na działalność komercyjną); po opracowaniu studium będzie można przejść do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sokole.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
Pani Sekretarz Jolanta Narolewska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi należy przyjąć roczny program profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok. Dodała, że program nie różni się od programu obowiązującego w roku poprzednim.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 Kierownik MGOPS Anna Funkowska  wyjaśniła projekt uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 12 Wolne wnioski – brak
 
Ad.13 Interpelacje i odpowiedzi – brak
 
Ad. 14 Sprawy różne
 
                        Radny Jan Borowski poruszył temat ogrzewania na osiedlu w Bondarach i spytał Radnego Piotra Dąbrowskiego czy jako radny jest za tym aby pomóc mieszkańcom Bondar w ich sprawie, ponieważ na ostatniej sesji twierdził, że rozwiązaniem problemu powinien się zająć ZGKiM a nie radni i komisje Rady.
                        Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że źle się zrozumiano, ponieważ on jako radny nie ma pojęcia jak fachowo rozwiązać ogromny problem związany z ogrzewaniem na osiedlu w Bondarach, dodał, że nie ma nic przeciwko wysłuchaniu tematu przez Radę.
                        Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Marii Twarowskiej, mieszkance osiedla w Bondarach, która nakreśliła obecną sytuację mieszkańców związaną z ogrzewaniem, prosząc jednocześnie radnych o wsparcie, pomoc, wyjaśnienie spraw związanych z płatnościami za ogrzewanie (jak jest naliczany gigadżul) i przybycie do mieszkańców i indywidualne rozmowy. Pani Twarowska na ręce Pana Przewodniczącego wręczyła pismo mieszkańców Osiedla Bondary (pismo w załączeniu do protokołu).  
                        Kierownik ZGKiM Eugeniusz Załęski wyjaśnił zasady rozliczania wspólnot i odbiorców podlegających pod ZGKiM oraz poinformował o ilości odbiorców którzy zdecydowali się podpisać aneksy związane z odbiorem ciepła (rozliczanie wg. m2).
                        Radny Jarosław Symko odnosząc się do pisma złożonego przez Panią Twarowską i sprawę ogrzewania poinformował, iż w ubiegłym roku Rada przeznaczyła dla ZGKiM środki finansowe, które były kierownik postanowił przeznaczyć na wymianę pieców. Radny dodał, że osobiście był temu pomysłowi przeciwny, ponieważ wg niego prace związane z ogrzewaniem należało rozpocząć od docieplenia przyłącza, co się potwierdziło po kilku miesiącach, jednak każdą przyznaną dotację można wykorzystać tylko na określony cel. Radny odniósł się do kwestii ogrzewania i stwierdził, że zauważalny jest problem, iż część ludzi jest pokrzywdzonych, ponieważ płacąc uczciwie za ogrzewanie ponoszą oni konsekwencję za wszystkich, którzy nie uiszczają tych opłat, dlatego też należy zastanowić się nad sposobem rozwiązania istniejącego problemu i należy zacząć wspólnie rozmawiać aby sprawa zakończyła się pomyślnie tak jak miało to miejsce w przypadku osiedla przy ul. Świętojańskiej w Michałowie.  
                        Pan Burmistrz zauważył, że istnieje problem w postaci braku podmiotu do rozmowy, ponieważ do rozmów potrzebni są zarządcy wspólnot, czyli ktoś kto będzie reprezentował mieszkańców a jeszcze nie wszystkie wspólnoty powołały zarządców; kolejnym problemem jest brak merytoryki i konkretów, dlatego też należy określić cel do którego należy dążyć. Pan Burmistrz przypomniał, że na ostatniej sesji mówił, że czym innym są sprawy wspólnot a czym innym sprawy najemców, dodał również, że prosił radnych o zwołanie komisji i wypracowanie stanowiska w w/w sprawie, ponieważ jest to bardzo ważny aspekt społeczny. Pan Burmistrz dodał, że wspólnoty będą rozliczane na zasadzie licznika i gigadżula, a jak już wewnętrznie wspólnota obciąży swoich najemców to już zależy od niej; ponadto Pan Burmistrz poinformował, iż większość mieszkańców mieszkań podlegających pod ZGKiM podpisała umowy aby opłaty za ogrzewanie naliczać od 1m2 – była to propozycja mieszkańców oraz dodał, że nie jest problemem wyjaśnienie kwestii związanej z gigadżulem. Pan Burmistrz dodał, że ani jedna złotówka wpłacana przez mieszkańców na ogrzewanie nie jest przeznaczona na spłatę długów poczynionych przez innych mieszkańców.       
                        Radny Włodzimierz Owsiejczyk zwrócił się do Pani Marii Twarowskiej z pytaniem, czego oczekuje ona konkretnie od radnych.
                        Pani Maria Twarowska wyjaśniła, że prosi Radnych o dogłębne przyjrzenie się sprawie związanej z ogrzewaniem i wspieranie mieszkańców. Pani Twarowska prosiła o wyjaśnienie kwestii kto reprezentuje najemców lokali należących do ZGKiM na zebraniach wspólnoty w przypadku gdy mieszkań należących do wspólnoty jest 10szt. a mieszkań podlegających pod ZGKiM jest 5 szt.– Pan Burmistrz wyjaśnił że głosem w/w najemców dysponuje ZGKiM co potwierdził radca prawy Pan Wojciech Romejko.
                        Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk stwierdziła, że przykrym jest, iż mieszkańcy Bondar nie zaprosili wszystkich radych na spotkanie, o którym mówił i brał w nim udział Radny Piotr Dąbrowski. Wiceprzewodnicząca dodała, że mieszkańcy powinni skorzystać z doświadczenia Radnych Aliny Kazberuk i Romana Kononczuka, którzy brali udział w tworzeniu spółdzielni na swoim osiedlu w Michałowie.
                        Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że w planie pracy komisji jest pkt. związany z ogrzewaniem osiedla w Bondarach, także radni chcą zajmować się tym tematem.
                        Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że przede wszystkim omawianym tematem powinien zająć się ZGKiM, natomiast Rada Gminy powinna dopiero działać później. Radny poinformował, że na spotkanie z mieszkańcami osiedla w Bondarach udał się dlatego, iż go tam zaproszono i nie odmówił, ponieważ pełni funkcję radnego i jest to jego obowiązkiem. Radny stwierdził, że obowiązkiem Burmistrza jest wypracowanie stanowiska w omawianym temacie i przedstawienie go w dalszej kolejności Radzie, powinna powstać również komisja złożona z fachowców, która pomoże rozwiązać istniejący problem.      
            Pan Burmistrz podsumowując stwierdził, że mieszkańcy osiedla w Bondarach powinni zgłaszać swoje problemy i wówczas będzie można ustosunkować się do poszczególnych tematów. Pan Burmistrz dodał, że w temacie remontu dachów i innych części budynku od 2003 roku co rok, dwa występowano do mieszkańców o partycypację w kosztach remontu, jednak mieszkańcy odmawiali.
            Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że w pracach nad założeniem spółdzielni na osiedlu w Michałowie swoją fachowością i pomocą prawną służył Pan Burmistrz, Pan Mikołaj Worona, dlatego tez mieszkańcy osiedla w Bondarach powinni porozmawiać z tymi osobami, które ich we właściwy sposób ukierunkują. Radna dodała, że rozliczanie na podstawie 1m2 jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
 
Ad. 15 Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14:30 zamknął obrady V Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-04-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-04-01