Protokół Nr IV/10 z dnia 2011-02-03 - Protokół Nr IV/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 30 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr IV/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 30 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer IV/10
Data wydania 2011-02-03
Protokół Nr IV/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 30 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:15 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Konończuk Włodzimierz
9.      Kupraszewicz Ewa
10. Matwiejczyk Eugeniusz
11. Ostaszewski Bogusław
12. Owsiejczyk Włodzimierz
13. Symko Jarosław
14. Wowk Anna
 
Nieobecna była Radna Leszczuk Elżbieta
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
Radny Jan Borowski prosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. dyskusji w sprawie sytuacji osiedla w Bondarach-ogrzewanie.
Pan Przewodniczący poinformował, że dyskusja będzie miała miejsce w punkcie „Wolne wnioski”. W dalszej kolejności przedstawił Radnym porządek obrad.
W obliczu braku innych uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli porządek:
2/ Zatwierdzenie porządku IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zmian w budżecie na 2010 rok
·         Wygaszenia mocy obowiązującej uchwały  Nr XXXVI/327/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki
·         zmiany uchwały Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 listopada 2009r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
·         zmiany uchwały Nr V/53/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 marca 2007r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo zmienionej uchwałą Nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009r
·         Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
·         Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 - 2017
·         Uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok
·         Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
6/ Wolne wnioski
7/ Interpelacje i odpowiedzi
8/ Sprawy różne i zapytania radnych
9/ Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej
 
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z III Sesji Rady Miejskiej z dnia 10.12.2010r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z III Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku uwag i wniosków do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
            Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja wnioskuje o przyjęciem proponowanych zmian.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XXXVI/327/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki
            Pan Przewodniczący stwierdził, że przyjmując fundusz sołecki nie było wiadomo jak on będzie funkcjonował, dodał, że w niektórych gminach on nadal nie funkcjonuje. Pan Przewodniczący zaproponował, aby wygasić wcześniej podjętą uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki.
            Pan Burmistrz przypomniał, że w pierwszej kolejności podjęto uchwałę o wyodrębnieniu środków stanowiących fundusz sołecki, natomiast później sołtysi składali wnioski na co chcą przeznaczyć w/w środki. Pan Burmistrz zapoznał radnych ze zgłoszonymi wnioskami (np. zakup ławek, namiotów czy mikserów) i dodał, że do radnych należy decyzja czy należy dokonać zakupu w/w przedmiotów w obliczu sytuacji, w której nie wszystkie wsie mają wykonane drogi.
            W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XXXVI/327/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XXXVI/327/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 listopada 2009r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 listopada 2009r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 marca 2007r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo zmienionej uchwałą Nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009r
Pan Burmistrz wyjaśnił, że obowiązujący regulamin w przypadku gospodarstwa 2 osobowego przewidywał odbiór nieczystości 1 raz w miesiącu, natomiast powyżej 2 osób 2 razy w miesiącu. Pan Burmistrz dodał, że nie każdy był zadowolony z takiego zapisu, dlatego też wprowadza się zmianę, że odpady będą usuwane raz w miesiącu niezależnie od liczy osób tworzące gospodarstwo domowe-takie stanowisko zajęła również Komisja Finansowa.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 marca 2007r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo zmienionej uchwałą Nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009r
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 marca 2007r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo zmienionej uchwałą Nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009r (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
Pan Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały jest efektem poprzednio przyjętej uchwały o 25% dopłacie.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych
Uchwała Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 - 2017
Pani Skarbnik  wyjaśniła, że nowa ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 – 2017 stąd projekt przedłożonej uchwały.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 - 2017
 W głosowaniu brało udział 14 radnych
Uchwała Nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011 - 2017 (w załączeniu do protokołu).
 
            Radny powiatowy Jan Łuksza w imieniu radnych powiatowych złożył wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne.
            Pan Przewodniczący o godz. 11:45 ogłosił 15 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok
Pani Skarbnik przypomniała główne założenia planu budżetowego na 2011 rok, które szczegółowo omówiła na poprzedniej sesji oraz przedstawiła dokonane zmiany (istota budżetu jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
Pan Burmistrz podziękował Pani Skarbnik za przygotowanie budżetu, który jest najlepszym budżetem od 8 lat ponieważ bardzo dyscyplinuje wydatki bieżące w urzędzie, podległych jednostkach i w usługach komunalnych. Pan Burmistrz dodał, że 25% środków własnych będzie przeznaczona na inwestycje tj. ok. 5 mln. zł – jest to kwota do której dążono i będzie się dążyć do jej utrzymania przez kolejne lata; całość środków przeznaczona na zadania inwestycyjno – remontowe będzie stanowić 45% ogólnego budżetu co w porównaniu z innymi gminami powinno napawać dumą zważywszy, że rok 2011 nie jest rokiem wyborczym. Pan Burmistrz wnioskował do Rady o przyjęcie budżetu bez zmian.
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii dot. projektu budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok.
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja większością głosów wnioskuje o przyjęcie budżetu na 2011 rok.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok.
 W głosowaniu brało udział 14 radnych
Uchwała Nr IV/28/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok (w załączeniu do protokołu)
Pan Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie budżetu.  
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
            Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt w/w uchwały można traktować jako załącznik do uchwały budżetowej i aby udzielić pomocy rada musi podjąć stosowną uchwałę.
            Pan Burmistrz poinformował, że instytucja powstała w Nowej Woli w 90% jest finansowana z PEFRON-u i w 10% finansowana przez Starostwo, które zadeklarowało jedynie 5% pomoc. Pan Burmistrz dodał, że w związku z powyższym uważa aby 5% dołożył samorząd Michałowa.
            Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że budynek po Szkole w Nowej Woli był oddany prawie za darmo, więc dlaczego teraz ma się finansować działalność, o której mowa w projekcie uchwały. 
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że uważa pomoc za stosowną, ponieważ ośrodek zatrudnia kilka osób, jak też znajdują się w nim m.in. mieszkańcy gminy, ponadto budynek po byłej szkole został zagospodarowany i nie uległ ruinie – zdanie radnego podzielili Przewodniczący Bogusław Ostaszewski, Radna Dorota Budnik - która dodała, że omawiana placówka jest niezbędna na terenie naszej gminy – oraz Radna Alina Kazberuk, która stwierdziła, że zawsze będzie głosowała „za” udzieleniem pomocy ośrodkowi a tym samym będzie za ludźmi znajdującymi się w takiej sytuacji.
            Radne Dorota Budnik i Alina Kazberuk wyraziły zdziwienie postawą Radnego Piotra Dąbrowskiego.
            Pan Burmistrz zauważył, że przy uchwale budżetowej każdy mógł zgłosić wniosek formalny o ujęcie w budżecie danej potrzeby którą uważa za pilną – takich wniosków nie zgłoszono.           
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr IV/29/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli (w załączeniu do protokołu).
 
Ad 6. Wolne wnioski
                        Radny Jan Borowski poruszył temat ogrzewania na osiedlu w Bondarach.
                        Pan Mikołaj Worona z-ca kierownika ZGKiM w Michałowie poinformował, że problemy z osiedlem w Bondarach pojawiły się dużo wcześniej, wpłynęło na nie wiele decyzji – m.in. założenie podzielników ciepła. Pan Worona dodał, że wiele mieszkań należy do osób, które korzysta z nich jedynie w weekendy, grzejniki są przykręcane i wiele rodzin nie uiszcza opłat za ogrzewanie; na chwilę obecną ZGKiM w związku z niepłaceniem za ogrzewanie jest zadłużony na ok. 400 tyś zł. i skierowanie sprawy do Sądu nie jest jednoznaczne ze ściągnięciem długu. Pan Worona poinformował, że ZGKiM może dostarczać ciepło do czasu wyczerpania środków finansowych na ten cel, a w tej chwili gmina nie może przekazywać dotacji dla Zakładu jak to czyniła dotychczas, dlatego też Zakład zaproponował mieszkańcom aby w okresie zimowym wpłacali większe kwoty na ogrzewanie a w okresie letnim będą płacić mniej-także nie ma mowy o żadnej podwyżce-natomiast od wspólnot Zakład dąży do ściągnięcia należności. Pan Worona stwierdził, że mieszkańcy powinni zrozumieć, że muszą wziąć sprawę w swoje ręce i za pomocą gminy utworzyć spółdzielnię jak miało to miejsce w Michałowie na osiedlu tzw. kombinatu rolnego, pomimo tego, że niektórzy uważali, aby gmina przejęła i tą kotłownię.
                        Pan Burmistrz stwierdził, że założenie spółdzielni na osiedlu kombinatu rolnego należy traktować jako wzorowy przykład, kiedy można przy dobrej woli mieszkańców i samorządu znaleźć wyjście z trudnej sytuacji jaką wcześniej mieli mieszkańcy - oprócz kotłowni dostali duże dofinansowanie w związku z remontem i zmianą źródeł ciepła. W temacie kotłowni w Bondarach Pan Burmistrz poinformował, że wiele wcześniejszych decyzji wpłynęło na obecny stan - w pewnym okresie wielu mieszkańców samych wnioskowało o wstawienie podzielników ciepła – wiemy, że była to błędna decyzja; wówczas olej opałowy był najtańszym źródłem zasilania, stąd kotłownia zasilana olejem. Pan Burmistrz zauważył, że opłaty za ogrzewanie są rozłożone równomiernie na cały rok, miesięczne wpłaty do ZGKiM z tego tytułu wynoszą ok. 20 tyś zł, jednak koszty ponoszone przez Zakład są inne w styczniu a inne w lipcu i w tej chwili Zakład musi jednorazowo zakupić olej na kwotę ok. 70 tyś zł dlatego też Zakład zmienił zasady płatności, o których mówił Pan Worona. Pan Burmistrz stwierdził, że niezależnie od tego kto będzie zarządcą w kotłowni, czy wspólnota, spółdzielnia czy ZGKiM to i tak mieszkańcy muszą pokryć zakup opału; dodał również, że czym innym są wspólnoty i odcięcie ogrzewania, a czym innym prywatny najemca dla, którego nie można odciąć dopływu ciepła ale można wypowiedzieć umowę o grzanie, gdy nie jest się w stanie jej wykonać a w takich warunkach ZGKiM nie jest po prostu wywiązać się z umowy.
 Pan Burmistrz podsumowując stwierdził, że dobre wzory poczyniono na osiedlu w Michałowie, dodał  że od dawna mówił o tym, że każdy kto dąży do przejęcia kotłowni na osiedlu przy ul. Świętojańskiej w Michałowie chce źle dla ludzi i dla gminy; w sprawie kotłowni w Bondarach Pan Burmistrz stwierdził, że liczy na inicjatywę ze strony radnych. Pan Burmistrz zauważył, że wiele osób na osiedlu w Bondarach są to osoby starsze, którym należy pomóc, którzy kiedyś zostali w poprzednim systemie wysiedleni z mieszkań – nie przez gminę - i przeniesieni do istniejących bloków, które też nie należały do gminy, jednak to oni – mieszkańcy muszą wyrazić chęć podjęcia pewnych działań, a gmina ze swojej strony na ile będzie mogła w stanie pomóc, na pewno pomoże. Pan Burmistrz złożył wniosek, iż z uwagi na duży aspekt społeczny sprawy aby tematem kotłowni w Bondarach zajęła się Komisja Finansowa i wypracowała stanowisko w w/w temacie, natomiast on ze swojej strony deklaruje pomoc i zrobi wszystko aby pomóc mieszkańcom.
                       
O godz. 13:00 salę narad opuścił radny Marek Charytoniuk          
 
Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że jeśli mieszkańcy nie przejmą inicjatywy w swoje ręce to problem będzie bardzo trudno rozwiązać, mieszkańcy muszą również zrozumieć, że muszą regularnie uiszczać opłaty.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że za późno zabiera się za omawiany problem, dodał, że dla ZGKiM zabrakło konsekwencji w działaniu, ponieważ należało egzekwować należności do końca, stosując również eksmisje.
 
O godz. 13:12 salę narad opuścił radny Włodzimierz Owsiejczyk
 
Pan Mikołaj Worona zauważył, że radny Włodzimierz Konończuk rzuca stwierdzenia bez podstaw, ponieważ choćby w ciągu ostatniego roku było bardzo dużo spraw toczących się w Sądzie w związku z zadłużeniami, jednak w większości komornicy stwierdzają, że dłużnicy są niewypłacalni i na tym możliwości Zakładu się kończą; w sprawie eksmisji stwierdził, że jeśli Rada znajdzie mieszkania socjalne to choćby od jutra Zakład rozpocznie takie działania, ponieważ póki co mieszkań socjalnych nie ma.  
Pan Burmistrz nie zgodził się z zarzutem radnego Konończuka, że za późno zabiera się za temat kotłowni w Bondarach. Pan Burmistrz dodał, że wie ile pracy należy włożyć w załatwienie sprawy kotłowni, ponieważ temat był niedawno przerabiany w temacie kotłowni na osiedlu w Michałowie i na spotkaniach, w których uczestniczyło wielu radnych tj. Alina Kazberuk, Roman Kononczuk, Mikołaj Worona, Maria Ancipiuk, radnego Włodzimierza Konończuka nie było. Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli ktoś będzie mówił mieszkańcom że gmina powinna zrobić to czy tamto to za nich tylko ich krzywdzi i wprowadza w błąd; mieszkańcy powinni zrozumieć, że muszą wziąć sprawy w swoje ręce a samorząd pomoże-wówczas można rozwiązać każdy problem. Pan Burmistrz zaapelował o pomoc do radnych, sołtysów i wszystkich, którzy będą mogli tej pomocy udzielić – pomocy merytorycznej i mentalnej w przekonaniu mieszkańców do podjęcia określonych działań. Pan Burmistrz prosił również aby nie skreślać mieszkańców osiedla w Bondarach. Podał za przykład osiedle kombinatu rolnego, gdzie  pracownicy ANR stwierdzili, że z „Peegerowcami” nic się nie da zrobić – i to było skreślanie ludzi. Pan Burmistrz aby udowodnić że jest inaczej przyjął za punkt honoru pokazanie że są to odpowiedzialni ludzie i mogą przyjąć na siebie pewne obowiązki, za co im Burmistrz podziękował i pogratulował. Dlatego też Burmistrz prosił o nie skreślanie ludzi w Bondarach bo oni są światli i wiedzą co mają zrobić tylko należy racjonalnie im wszystko wytłumaczyć.
Radna Alina Kazberuk na przykładzie kotłowni na osiedlu w Michałowie stwierdziła, że jest to temat bardzo trudny, przypomniała, że mieszkańcom odłączono ciepłą wodę, mieszkańcy byli ze sobą skłóceni i pomoc nadeszła od strony Pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady Mikołaja Woronę i niektórych radnych, choć nie od wszystkich-Radna zauważyła, że jak był omawiany temat kotłowni w Michałowie to radny Włodzimierz Konończuk czytał w tym czasie gazetę co ją bardzo zabolało. Radna dodała, że mając doświadczenie w omawianym temacie, należy koniecznie pomóc mieszkańcom osiedla w Bondarach.
Radny Roman Kononczuk stwierdził, że mimo tego, iż osób starszych na osiedlu w Bondarach jest wiele, to jednak nie są oni sami – mają dzieci, wnuki, które powinny im pomóc.
Radny Piotr Dąbrowski stwierdził, że rozwiązaniem problemu powinien się zająć ZGKiM a nie radni i komisje Rady.
 Pan Mikołaj Worona zauważył, że ZGKiM robi co może, jednak mieszkania nie należą do Zakładu a są własnością gminy i radni powinni pomóc.
 
Po zakończeniu dyskusji dot. ogrzewania na osiedlu w Bondarach poruszono następujące tematy:
Rady Piotr Dąbrowski:
- brak zadaszenia na przystanku autobusu szkolnego w Jałówce i Kol. Mostowlany i umiejscowienia przystanku w Jałówce naprzeciw sklepu z alkoholem;
- czy są plany odnośnie zagospodarowania budynku po byłej szkole w Szymkach - Radny Jarosław Symko wyjaśnił, że do pierwszego przetargu nikt nie przystąpił i jest tworzona kolejna wycena;
- czy nie należałoby uruchomić raz w tygodniu kursu autobusu, który przywoziłby mieszkańców z oddalonych od przystanków wsi np. do lekarza, na zakupy – taki autobus istnieje w sąsiedniej gminie Gródek.
Radny Roman Kononczuk zgłosił problem bezpańskich psów.
 
Ad. 7. Interpelacje i odpowiedzi
                        Pan Przewodniczący złożył na ręce Radnego Piotra Dąbrowskiego pisemne odpowiedzi na zgłoszone na poprzedniej sesji interpelacje.             
           
Ad. 8 Sprawy różne i zapytania radnych
                        Brak.
 
Ad. 9 Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13:37 zamknął obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-02-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-02-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-02-04