Tytuł Protokół Nr III/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 10 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer Nr III/10
Data wydania 2011-01-11
Protokół Nr III/10 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 10 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych i 1 kandydat na radnego.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Konończuk Włodzimierz – kandydat na radego
9.      Kupraszewicz Ewa
10. Leszczuk Elżbieta
11. Matwiejczyk Eugeniusz
12. Ostaszewski Bogusław
13. Owsiejczyk Włodzimierz
14. Symko Jarosław
15. Wowk Anna
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych i 1 kandydat na radnego, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
Pan Przewodniczący poinformował, że z porządku obrad jaki otrzymali Radni w materiałach, przed punktem „Wolne wnioski” chce wprowadzić punkt „Dyskusja nad budżetem”. W dalszej kolejności przedstawił Radnym porządek obrad.
W obliczu braku innych uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przyjęli porządek:
2/ Zatwierdzenie porządku III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
3/ Złożenie ślubowania przez radnego Włodzimierza Konończuka
4/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·      Rozszerzenia składu Komisji Finansowej rady Miejskiej w Michałowie
·      Zmiany w Statucie Gminnej Bibliotece w Michałowie
·      Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie gminy Michałowo
·      Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
·      Zmiany Gminnego Programu Osłonowego obowiązującego w latach 2010-2013 skierowanego do osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej „Moja szansa”
·      Wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XIV/125/Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowo oraz ustalenia zasad przyznawania
·      Obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego
·      Zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom
·      Wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny
·      Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
6/ Dyskusja w sprawie budżetu gminy Michałowo na 2011 rok
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania radnych
10/ Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miejskiej
 
W głosowaniu nie brał udziału kandydat na radnego Włodzimierz Konończuk
 
Ad. 3 Złożenie ślubowania przez radnego Włodzimierza Konończuka
Pani Jolanta Dzieniszewska przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie odczytała wyniki wyborów po czym wręczyła Włodzimierzowi Konończuk zaświadczenie o wyborze na radnego.
Pan Przewodniczący odczytał treść ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i dobro mieszkańców”.         
Radny Włodzimierz Konończuk odpowiedział słowo„ślubuję”.
 
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z I-wszej Sesji Rady Miejskiej z dnia 1.12.2010r.
            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” się przyjęli protokół z I-wszej sesji Radny Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z II-giej Sesji Rady Miejskiej z dnia 3.12.2010r.
            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” się przyjęli protokół z I-wszej sesji Radny Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych. 
 
Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie
            Pan Przewodniczący spytał Radnego Włodzimierza Konończuka czy wyraża chęć pracy w Komisji Finansowej – Radny Włodzimierz Konończuk wyraził zgodę.
            Pan Burmistrz stwierdził, że zanim Rada przegłosuje uchwałę w pierwszej kolejności powinna przegłosować wniosek o rozszerzenie składu Komisji Finansowej do 7 członków.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku o rozszerzenie składu Komisji Finansowej do 7 członków.
            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” rozszerzyli skład Komisji Finansowej do 7 członków.       
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/350/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki w Michałowie
Pan Przewodniczący poinformował, że w projekt uchwały dotyczy jedynie zmiany nazwy adresu Gminnej Biblioteki.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/350/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/350/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
            Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo
            Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż na podstawie wniosku i kalkulacji złożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie opracowano projekt w/w uchwały. Pani Rosińska poinformowała o proponowanych taryfach tj:
1) za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowo - 2,20 zł brutto.
2) za 1m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo.
a) przez: gospodarstwa indywidualne ( w tym mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców objętych Wspólnotą Mieszkaniową zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, z 2004r. Nr 141, poz. 1492) oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe – 2,76 zł brutto.
b) przez pozostałe podmioty - 5,29 zł brutto.
            Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż Komisja wnioskuje o przyjęcie stawek proponowanych w projekcie uchwały.
            Radni przedyskutowali projekt uchwały, zgłoszono następujące wnioski formalne:
I-wszy wniosek Radnego Piotra Dąbrowskiego aby taryfy za wodę i ścieki pozostały na niezmienionym poziomie tj. na poziomie taryf obowiązujących w roku bieżącym.
Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 12 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.           
            W głosowaniu brało udział 15 radnych
II-gi wniosek Radnego Włodzimierza Konończuka aby taryfy ustalić na następującym poziomie:
* za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowo - 2,10 zł brutto.
*za 1m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo przez: gospodarstwa indywidualne – 2,50 zł brutto
Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 10 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzucili zgłoszony wniosek.           
            W głosowaniu brało udział 15 radnych
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący o godz. 10:40 ogłosił 10 min. Po przerwie wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
            Pani Skarbnik wyjaśniła, że nowa ustawa o finansach publicznych daje możliwość ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu czy też podległej jednostki budżetowej, w związku z czym proponuje się ustalenie dotacji do 1m3 ścieków w kwocie 2,53 zł.
            W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/312/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Osłonowego obowiązującego w latach 2010- 2013 skierowanego do osób bezrobotnych znajdujących sie w trudnej sytuacji bytowej "Moja szansa"
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Funkowska omówiła projekt uchwały (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/312/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Osłonowego obowiązującego w latach 2010- 2013 skierowanego do osób bezrobotnych znajdujących sie w trudnej sytuacji bytowej "Moja szansa".
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/312/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Osłonowego obowiązującego w latach 2010- 2013 skierowanego do osób bezrobotnych znajdujących sie w trudnej sytuacji bytowej "Moja szansa" (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XIV/125/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowo oraz ustalenia zasad przyznawania
Kierownik Anna Funkowska omówiła projekt uchwały (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XIV/125/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowo oraz ustalenia zasad przyznawania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych
Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XIV/125/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowo oraz ustalenia zasad przyznawania (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego
Kierownik Anna Funkowska omówiła projekt uchwały (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych
Uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom zmienionego Uchwałą Nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom oraz Uchwałą Nr XLI/361/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom
Kierownik Anna Funkowska omówiła projekt uchwały (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
Pan Burmistrz poinformował, że powyższym projektem uchwały zajmowała się Komisja Finansowa, która wnioskuje aby w przypadku rodziny kryterium dochodowe ustalić na poziomie 200% (w projekcie uchwały widnieje propozycja 250%). Pan Burmistrz dodał, że przychyla się do tego wniosku.
Radni przedyskutowali projekt uchwały, zgłoszono następujące wnioski formalne:
I-wszy wniosek Radnej Anny Wowk aby kryterium dochodowe w przypadku osoby samotnie gospodarującej zwiększyć do 350% (w projekcie uchwały widnieje propozycja 300%), natomiast w przypadku rodziny, kryterium dochodowe pozostawić na pozie 250% (w projekcie uchwały również widnieje propozycja 250%).
Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 10 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.           
            W głosowaniu brało udział 15 radnych
II-gi wniosek Radnego Włodzimierza Owsiejczyka aby kryteria dochodowe przyjąć na poziomie zaproponowanym w projekcie uchwały tj. kryterium dochodowe w przypadku osoby samotnie gospodarującej przyjąć na poziomie 300%, natomiast w przypadku rodziny, kryterium dochodowe przyjąć na pozie 250%.
 Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.           
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
III-ci wniosek Komisji Finansowej aby kryterium dochodowe w przypadku osoby samotnie gospodarującej przyjąć na poziomie 300%, natomiast w przypadku rodziny, kryterium dochodowe przyjąć na pozie 200%.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli zgłoszony wniosek. 
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom zmienionego Uchwałą Nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom oraz Uchwałą Nr XLI/361/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom.
.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych
Uchwała Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom zmienionego Uchwałą Nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom oraz Uchwałą Nr XLI/361/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
            Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt w/w uchwały wynika z uaktualnienia danych adresowych oraz zmiany nazewnictwa.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
            Pani Skarbnik przedstawiła wysokości stawek podatku od nieruchomości porównując poszczególne stawki do stawek obowiązujących w roku bieżącym. Dodała, iż stawki podatku od środków transportowych mieszczą się w normach ustawowych w związku z czym nie stawiano takiej uchwały na obrady, natomiast w przypadku podatku rolnego podstawą do jego wyliczenia jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który określa średnią cenę skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów danego roku-w związku z faktem, iż w roku bieżącym cena skupu żyta nieznacznie wzrosła uchwały o podatku rolnym również nie stawiano na obrady.
            Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, iż wniosek komisji jest jednoznaczny ze stawkami proponowanymi w projekcie uchwały.
            Radni przedyskutowali projekt uchwały, zgłoszono następujące wnioski formalne:
I-wszy wniosek Radnego Marka Charytoniuka aby stawka podatku od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego wynosiła 5,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej, natomiast od budynków wybudowanych na terenach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne wynosiła 7,06 zł.
            Radni w głosowaniu jawnym 1 głosem „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
II-gi wniosek Radnej Anny Wowk aby stawki podatku od nieruchomości pozostały na niezmienionym poziomie i wynosiły tyle co w roku bieżącym.
             Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 W głosowaniu brało udział 15 radnych
Uchwała Nr III/21/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
            Pan Przewodniczący o godz. 11:55 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Ad 6 Dyskusja w sprawie budżetu gminy Michałowo na 2011 rok
            Pani Skarbnik na podstawie multimedialnej prezentacji omówiła projekt budżetu gminy Michałowo na 2011 rok (prezentacja w załączeniu do protokołu).
            Pan Burmistrz stwierdził, że tegoroczny budżet był najtrudniejszym do przygotowania budżetem od 8 lat, ponieważ w 2010 roku mając na względzie to, że 250 tyś zł gmina miała mniej wpłaty do budżetu państwa plus ponad milion złotych, które było w planie w udziałach w dochodach państwa od osób prawnych i fizycznych to daje to już kwotę ok. 1mln 300 tyś zł którą należało zniwelować. Pan Burmistrz poinformował o wskaźnikach na 2011 r. mających wpływ na budżet a mianowicie: udział w dochodach własnych wynosi 14 mln 500 tyś zł co stanowi 61,43% budżetu (w roku 2010 planowane dochody własne kształtowały się na poziomie 13mln 900tyś zł co stanowił 59,91% budżetu); całość wydatków na 2011 rok zamknęło się kwotą 24 mln 823 tyś zł, dla porównania w roku 2010 wydatki wynosiły 23 mln 207 tyś zł.
Pan Burmistrz stwierdził, że przy tak wysokim budżecie wg niego nie należy zejść poniżej ok. 25% wskaźnika na zadania inwestycyjno – remontowe, natomiast pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki bieżące i inne - w roku 2011 wydatki bieżące kształtują się one na poziomie 16 mln 800 tyś zł (planując wydatki należało brać pod uwagę utworzenie dodatkowej jednostki tj. krytej pływalni), w roku ubiegłym była to kwota 16mln 462 tyś zł.
Pan Burmistrz odniósł się do poszczególnych działów tj. Oświata – w roku 2011 planuje się wydatki na poziomie 6 mln 170 tyś zł tj. 24,9% wydatków budżetu, w roku 2010 kształtowały się one na poziomie 5 mln 700 tyś zł. tj. 24,6% wydatków budżetu; Pomoc Społeczna – w roku 2011 planuje się zwyżkę wydatków o ok. 30 tyś zł, w roku bieżącym było 3 mln 592 tyś zł tj. 15,5% wydatków budżetu, na 2011 rok wydatki wyniosą 3 mln 620 tyś zł. co stanowi 14,6% wydatków budżetu; Administracja publiczna – poziom dochodów i wydatków jest na takim samym poziomie jak w roku bieżącym; Kultura – w roku ubiegłym wydatki kształtowały się na poziomie 2 mln 206 tyś zł tj. 9,5% budżetu, natomiast w tym roku wydatki kształtują się na poziomie 2 mln 368 tyś zł –również 9,5% wydatków budżetu. Pan Burmistrz dodał, że w 2010 r. wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 920 tyś zł natomiast obecnie przewiduje się wydatki inwestycyjne w kwocie 1 mln 155 tyś zł, czyli na dotację dla jednostek kultury w roku 2010 przekazano dotację w kwocie 5,5 % a w tym roku przekaże się o 116 tyś zł miej – dotacja na poziomie 4,7%.
Pan Burmistrz podsumowując stwierdził, że jeśli zliczy się wszystkie wydatki inwestycyjno-remontowe to wyjdzie kwota 4mln 911tyś zł (w kwocie nie ujęte są odsetki od kredytów i pożyczek) i jeżeli weźmie się pod uwagę wydatki remontowe w jednostkach budżetowych to wskaźnik wyniesie ok. 25% na zadania inwestycyjno – remontowe z własnych środków; całość wydatków na zadania inwestycyjno – remontowe łącznie ze środkami zewnętrznymi wyniesie 11 mln 900 tyś zł co stanowi 45% budżetu. Ponadto Pan Burmistrz zauważył, że w budżecie musiał również ująć fundusz sołecki w wys. 156 tyś zł, wobec którego był od początku przeciwny, ponieważ trudno mu zaakceptować wydatki np. na zakup ławek, namiotów czy mikserów w obliczu sytuacji gdzie nie wszystkie wsie mają wykonane drogi. Pan Burmistrz poinformował, iż należy wziąć pod uwagę trudną sytuację w ZGKiM, ponieważ w związku ze zmianą przepisów w budżecie przewiduje się tylko dotację przedmiotową – od 1 stycznia 2011 r. gmina nie będzie mogła przekazać dotacji podmiotowej do zasobów mieszkaniowych, które pochłaniają dziesiątki tysięcy złotych-Pan Burmistrz prosił Radnych o szukanie rozwiązań w tak trudnej sytuacji ZGKiM.  
 
            Do przedstawionego projektu budżetu radni nie zgłosili żadnych wniosków.
 
O godz. 13:10 salę narad opuścił Radny Roman Kononczuk
Ad 7. Wolne wnioski
                        Antoni Lulewicz mieszkaniec Michałowa poruszył następujące tematy:
            - dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Michałowa, który umożliwiłby budowanie domów o dachach wielospadowych, niezależnie od miejsca położenia działki;
- położenia linii wodnej na ul. Klonowej i ul. Wierzbowej oraz utwardzenie tej ulicy,
- wykonanie oświetlenia na odcinku ul. Młynowej (od osiedla bloków do ul. Topolowej) i na ul. Wierzbowej;
- dozbrajania działek przez gminę;
- zlikwidowania „becikowego” od gminy,
- podziału i sprzedaży działek co umożliwiłoby zatrudnienie mieszkańców
 
Ad. 8. Interpelacje i odpowiedzi
                        Radny Piotr Dąbrowski odczytał po czym złożył na ręce Pana Przewodniczącego wniosek o założenie Koła Radnych „Wspólnie Zmienimy Gminę” oraz pismo dot. wyjaśnienia tematu dowożenia mieszkańców do lokalów wyborczych (pisma w załączeniu do protokołu).
           
Ad. 9 Sprawy różne i zapytania radnych
                        Radny Włodzimierz Konończuk zgłosił potrzebę przeprowadzenia szkolenia dla nowych radnych.
                        Radna Elżbieta Leszczuk prosiła o wyjaśnienie kwestii kart pacjentów zabranych z Ośrodka Zdrowia w Szymkach po śmierci lek. Lucyny Knysak oraz prosiła o odśnieżenie drogi prowadzącej do kol. Szymki.
            Pani Sekretarz Jolanta Narolewska wyjaśniła, że karty pacjentów znajdują się w archiwum Urzędu Miejskiego i będzie można udostępniać informacje pacjentom w postaci ksera.
            Radni poruszyli temat odśnieżania dróg.
            Pan Przewodniczący poinformował o założeniu Klubu Radnych „Mała Ojczyzna”
            Pan Burmistrz złożył wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne do których przyłączył się Pan Przewodniczący.
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13:35 zamknął obrady III Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-27