Typ z sesji Rady Miejskiej
Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 29 grudnia 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XIII/11
Data wydania 2011-12-29
Protokół Nr XIII/11 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 29 grudnia 2011r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Konończuk Włodzimierz
9.      Kupraszewicz Ewa
10. Ostaszewski Bogusław
11. Owsiejczyk Włodzimierz
12. Symko Jarosław
13. Wowk Anna
 
Nieobecna była Radna Elżbieta Leszczuk
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Sekretarz – Jolanta Narolewska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób (po śmierci Radnego Eugeniusza Matwiejczyka stan radnych wynosi 14 osób) stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie
Radny Piotr Dąbrowski zgłosił wniosek, aby projekt uchwały dot. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Michałowa w sprawie dowozu dzieci do szkół przenieść na początek obrad w związku z obecnością dzieci na sali narad.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.
Radni w głosowaniu jawnym 2 głosami „za” odrzucili zgłoszony wniosek.
W obliczu braku innych wniosków formalnych Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad, po czym przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęli porządek:
2/ Zatwierdzenie porządku XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·       Zmian w budżecie na 2011 rok
·       Uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2012 rok
·       Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024
·       Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
·       Upoważnienia Burmistrza Michałowa do podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki
·       Utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
·       zabezpieczenia środków na realizację projektu. : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa.”
·       Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie i nadanie jej statutu
·       Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania
·       Przyjecie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012
·       Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
·       Przyjęcie planu pracy Komisji Planowania ,Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
·       Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty ,Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
·       Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
·       Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
·       Określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu tych należności ,oraz warunków udzielania pomocy publicznej
·       Rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
·       Rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
6/ Wolne wnioski
7/ Interpelacje i odpowiedzi
8/ Sprawy różne i zapytania radnych
9/ Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej
 
      W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            Radny Piotr Dąbrowski prosił o umieszczanie projektu protokołu na stronie internetowej.
            Pani Urszula Tarasewicz pracownik Urzędu Miejskiego poinformowała, iż na stronie BIP Urzędu są zamieszczane zatwierdzone przez Radę protokoły z poszczególnych posiedzeń, natomiast projekt protokołu jest do wglądu w Urzędzie Miejskim.
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej z dnia 25.11.2011r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli protokół z XII Sesji Rady Miejskiej.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych. 
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
 
 
 
W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu). Dodała, że zaszła zmiana (już po wysłaniu materiałów do radnych) na kwotę 25 tyś zł, czyli zmiany w budżecie będą wynosiły 167 tyś 380 zł. Zmiany dokonano w obrębie planu wydatków, które w większości polegają na zmianach działu.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2012 rok
Pani Skarbnik odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie budżetu Gminy Michałowo na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w projekcie budżecie deficytu (uchwała RIO w załączeniu do protokołu). Pani Skarbnik dodała, że do przedłożonego budżetu dokonano następujących zmian: dokonano zmian w tabeli nr 2-Plan wydatków- poprzez zmniejszenie o 428 tyś 707 zł, w tym zmniejszono plan wydatków budżetowych o 150 tyś zł w dziale 754 w rozdziale 75412-środki te były przewidziane na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP i miał to być udział własny; zmniejszono plan wydatków budżetowych o 100 tyś zł w dziale 600 rozdział 60053-środki te były przewidziane na udział własny w zadaniu inwestycyjnym przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo i Gródek w związku z nieuzyskaniem dofinansowania; zmniejszono także plan wydatków o 110 tyś zł w dziale 900 – są to środki na budowę kwatery na wysypisku odpadów komunalnych w miejscowości Odnoga; ponadto w dziale 600 zmniejszono plan wydatków przewidzianych na bieżący remont dróg o kwotę 68 tyś 707 zł; analogicznie dokonano zwiększenia planu wydatków w innych rozdziałach: zwiększono plan wydatków o 18 tyś 200 zł w dziale 853 rozdział 85313 są to środki przeznaczone na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w roku 2012; w dziale 758 w rozdziale 75814 zwiększono plan wydatków o kwotę 395 tyś 507 zł – są to środki przewidziane na zwrot udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 rok zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w Warszawie (firma wpłacająca ten podatek dokonała korekty); zwiększono plan wydatków o kwotę 15 tyś zł na dotację celową na zadania w zakresie upowszechniania na terenie Gminy Michałowo masowej kultury fizycznej i sportu. Pani Skarbnik dodała, że w związku z dokonanymi zmianami należało dokonać zmiany załącznika nr 3 Zadania inwestycyjne oraz załącznika Nr 6 dotacji budżetu gminy na 2012 rok jak też dokonać zmian w wielkości rezerwy kryzysowej, która jest obowiązkowa.
Radny Włodzimierz Owsiejczyk prosił o wyjaśnienie kwestii zwrotu 395 tyś 507 zł- podatek dochodowy od osób prawnych.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż udział z podatku dochodowym otrzymują gminy na terenie których znajduje się siedziba danego przedsiębiorstwa. Każda z firm ma 5 lat na złożenie korekty podatku i z tego prawa skorzystała jedna z firm w związku z czym udział należy zwrócić.
Radny Włodzimierz Konończuk prosił o wyjaśnienie kwestii różnic pomiędzy kwotą pożyczki a kwotą ukazaną w „opisówce” dot. budowy wysypiska w Odnodze.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wynika to z ustawy o finansach publicznych, która mówi, iż deficyt jest różnicą między dochodami a wydatkami. W związku z tym, iż planuje się spłatę kredytu w roku 2012 z dochodów własnych a jednocześnie planując to zadanie inwestycyjne w wydatkach tak należało tą kwestię zapisać w budżecie.
Pan Burmistrz dodał, że jedyna pożyczka będzie zaciągnięta na budowę kwatery wysypiska i wyniesie 480 tyś zł po przetargu- co stanowi 80% udziału (wcześniej liczono cenę kosztorysową 1mln 100 tyś zł i wychodziło 870 tyś zł).
Radny Piotr Dąbrowski spytał się o kwotę dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, skąd różnica w założonej w budżecie kwocie 18 tyś 200 zł a kwotą jaką przeznacza gmina tj. 6 tyś 576 zł.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że całość koszty w 90 % pokrywa PEFRON a 10 % powinien pokryć Powiat, który zwrócił się z wnioskiem do gminy o dofinansowanie wszystkich pensjonariuszy z powiatu w wysokości 5% co daje kwotę 18 tyś 200 zł i taką kwotę należy w budżecie założyć (zważywszy na fakt, że Hospicjum znajduje się na terenie naszej gminy, dając również miejsca pracy). Pan Burmistrz dodał, że Powiat powinien rozpocząć procedurę ubiegania się o środki od innych gmin i w tym kierunku na spotkaniu z radnymi powiatowymi nasz samorząd dyskutował chcąc otrzymać wsparcie radnych powiatowych-było o to bardzo trudno.
Radny Piotr Dąbrowski podsumowując stwierdził, że nie rozumie do czego Powiat chce zmusić gminę skoro gmina ma dopłacać do jego działań. Radny prosił o wyjaśnienia kwestii przeznaczenia 115 tyś zł na sport, spytał również ile w roku 2012 dołoży się do Krytej Pływalni.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że środki na sport przeznacza się w formie dotacji i będzie ogłoszony konkurs na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej, zazwyczaj przystępował do tego Klub Sportowy jednak rozgraniczono koszty, część zadań przeszło do MOSiR-u i stąd dotacja jest niższa niż w ubiegłych latach. W kwestii Krytej Pływalni Pan Burmistrz stwierdził, że nie da się określić kosztów funkcjonowania obiektu, ponieważ obiekt działa od niedawna i nie ma porównania do zeszłorocznych wydatków, których nie było, natomiast jeśli chodzi o założenia to zakłada się budżecie kwotę 1 mln 200 tyś zł. do dołożenia do MOSiR-u. Pan Burmistrz dodał, że to są właśnie koszty, które gmina ponosi aby nasze społeczeństwo było zdrowsze, aby wszystkie nasze dzieci miały możliwość korzystania za przysłowiowe 3 zł z Pływalni która to kwota w większości jest opłatą za instruktora.
Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała budżet gminy Michałowo na 2012 rok.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2012 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2012 rok (w załączeniu do protokołu).
            Pan Burmistrz w imieniu swoim, Pani Skarbnik oraz wszystkich kierowników, dyrektorów i pracowników podziękował Radnym za przyjęcie budżetu, ponieważ jest to najważniejsza uchwała gminy, pozwala na rozpoczęcie działań z 1wszym stycznia i jeżeli gmina ma zamiar pozyskiwać środki i składać wnioski a jak wiadomo niektóre rozliczenia przechodzą z jednego roku na drugi to przyjęcie budżetu do 31 grudnia pozwala te kwestie regulować i świadczy o odpowiedzialności samorządu. Pan Burmistrz stwierdził, że pomimo trudności jakie niesie kryzys, pomimo przerzucania dodatkowych obowiązków chociażby na zadania zlecone, podwyżki w sferze oświaty, które kosztowały 300 tyś zł  a subwencja wzrosła o 27 tyś zł, pomimo opłat ponoszonych w sferze opieki społecznej na pensjonariuszy w DPS-ach, które nie są zależne od nas (za dwudziestu kilku pensjonariuszy płaci się niemal 600 tyś zł) należy parę kwestii wytłumaczyć. Pan Burmistrz poinformował, że po stronie dochodów (mowa o inicjatywie Hospicjum w Nowej Woli, dofinansowania do stołówek, do obiadów) podjęto działania aby te dochody były większe, ale dochody to przede wszystkim podatki. Pan Burmistrz stwierdził, że w przypadku podatku od nieruchomości to w roku 2012, przykładowo jeżeli przeliczy się to na mieszkanie o pow. 80m2, plac wielości 800m2, budynki pozostałe wielkości 30m2 (średnia wielkość posiadanych nieruchomości) wychodzi, że podatek zwiększy się o 2,30 zł miesięcznie; w kwestii podatku rolnego Pan Burmistrz poinformował, że przeanalizował płatności tego podatku biorąc pod uwagę zestawienie 43 większych rolników prowadzących gospodarstwa na terenie gminy. W roku 2011 planowane wpływy z podatku rolnego wyniosą 522 tyś zł. natomiast biorąc pod uwagę 43 rolników, wpływy z ich podatku wyniosą 12 tyś zł. czyli rocznie taki gospodarz wpłaca ok. 286 zł podatku-porównując do emeryta to emeryt za dom i plac płaci rocznie o wiele więcej, więc o jakiej podwyżce dla rolników mowa. Pan Burmistrz dodał, że dysponuje takim zestawieniem z przeciągu ostatnich 5 lat: w roku 2010 wpływ z podatku od większych rolników wyniósł 11 tyś zł, w 2009r. – 16 tyś zł., 2008r. – 5 tyś zł, 2007r. – 11 tyś zł i w 2006 r. – 9 tyś zł. Pan Burmistrz stwierdził, że przykro jest, iż dyskusja o podatku rolnym miała miejsce na sesji, ponieważ takie rozmowy powinny się toczyć na komisjach gdzie można wszystko przeanalizować i wyjaśnić. Dodał, że nie mówi tu o kwestiach państwowych, ponieważ jeśli chodzi o stosowanie proponowanych przez państwo udogodnień dla rolników to pierwszy jest za tym, jednakże patrząc całościowo i lokalnie na nasze społeczeństwo musimy solidarnie ponosić koszty podatków we wszystkich grupach społecznych i wspólnie ponosić koszty kryzysu. Pan Burmistrz stwierdził, że takie samo wrażenie jak z podatkiem rolnym może być w przypadku podatku od nieruchomości przy budynkach pozostałych –np. kiedyś osoba miała samochód i garaż za który płaciła, natomiast teraz nie posiada on samochodu jednak garaż, który nie jest teraz potrzebny pozostał, niejednokrotnie taką osobą jest emeryt– lecz takich osób na całą społeczność nie jest wielu. I tak w przypadku podatku rolnego i podatku od budynków pozostałych wpływy są wielkości 522 tyś zł (podatek rolny) i 300 tyś zł (podatek od budynków pozostałych) w związku z tym straty przy obniżeniu są duże (przy 30% analogicznie 160 tyś zł i 100 tyś zł) a potencjalne korzyści dla naszych mieszkańców są symboliczne bo niewielu ich płaci.
            W kwestii dochodów Pan Burmistrz podsumowując dodał, że podatki są rozwiązaniami systemowymi, są one rozpatrywane pod kontem ogółu a nie jednostki i też ze swojej strony ubolewa nad tym, że niejednokrotnie niektórzy mogą czuć się w pewien sposób „pokrzywdzeni”, ale istnieje możliwość zwrócenia się o umorzenie podatku jeśli są ku temu przesłanki, jednakże przez jednostki samorząd nie może tracić setki tysięcy złotych. które są pieniędzmi mieszkańców. Pan Burmistrz stwierdził, że w porównaniu do roku 2011 dochody są większe o prawie 1 mln zł, natomiast wydatki w oświacie są na poziomie poprzedniego roku a np. w kulturze wzrosły tylko o 20 tyś zł, chociaż należy pamiętać, że powstaje nowa instytucja tj. Pracownia Filmu. Dodał, że wydatki można racjonalizować przy jednoczesnym podejmowaniu nowych działań, ważne aby wydatki były solidarne, ponadto oszczędzać należy zacząć od siebie i tak, w Urzędzie nie są przewidziane podwyżki dla pracowników w 2012 r., będzie o 4 etaty mniej (ludzie odchodzą na emeryturę a na to miejsce nie przewiduje się zatrudnienia nowych osób) w innych jednostkach też nie tworzy się nowych etatów a ludzie są przenoszeni (np. z ZGKiM czy szkoły do MOSiR-u), będzie też mowa o łączeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespół Szkół a co za tym idzie będą poczynione oszczędności. Pan Burmistrz dodał, że należy wykazać odrobinę zrozumienia w tych działaniach, które nie są przyjemne a koszty kryzysu należy rozłożyć na wszystkich.   
            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że Pan Burmistrz powinien był o tym wszystkim powiedzieć i wyjaśnić przed głosowaniem. Radny spytał ile wyniesie zadłużenie gminy w stosunku do roku 2011 w oparciu o projekt 2012r.
            Pan Stanisław Szczepańczuk Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej poinformował, że tylko gminy Michałowo i Gródek podniosły podatek rolny o 100%, inne gminy w powiecie podniosły podatek rolny lecz w mniejszym procencie.
            Pan Burmistrz stwierdził, że budżet nie raz będzie podlegał zmianom i jeśli będzie taka możliwość ze swojej strony postawi wniosek o szybszą spłatę długów z  wolnych środków (np. będzie kolejny zwrot z Urzędu Marszałkowskiego za wybudowanie krytej pływalni, a tej kwoty teraz nie ma w budżecie). Pan Burmistrz nawiązując do wypowiedzi Radnego Włodzimierza Konończuka zauważył, że większość Radnych wiedziała o tym o czym przed chwilą mówił, ponieważ przed sesją nie raz na komisjach było o tym mowa, więc w podjęciu decyzji co do budżetu nie powinno było mieć wątpliwości.
 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024
Pani Skarbnik poinformowała, że powyższa uchwała jest uchwałą kroczącą za uchwałą budżetową w związku, z czym należy ją podjąć. Pani Skarbnik dodała że w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Michałowo na 2012 rok analogicznie dokonano zmian w WPF. Pani Skarbnik odczytała uchwałę RIO dot. wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024 (uchwała RIO w załączeniu do protokołu). Z prognozy wynika, że kwota zadłużenia na koniec 2012 roku będzie o 293 tyś 330 zł mniejsza w stosunku do roku 2011.
Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024 i wnioskuje o jej przyjęcie.
Pan Burmistrz dodał, że w roku 2014 przy ostatnim budżecie w tej kadencji kwota zadłużenia nie będzie większa niż 20-kilka procent i nie pozwoli on sobie na to aby ktoś wycierał buzię jakimiś procentami, że jest za dużo.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2014.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XIII/115/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2014 (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
Pan Przewodniczący zauważył, że kwestia pomocy finansowej była omawiana przy dyskusji przy budżecie.
 
 
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki
Pani Skarbnik wyjaśniła, że powyższy projekt uchwały jest jakby załącznikiem do uchwały budżetowej i upoważnia Burmistrza Michałowa do podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki (w załączeniu do protokołu)
 
Pan Przewodniczący o godz. 11:50 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
Sekretarz Gminy Jolanta Narolewska poinformowała, że utworzenie Gminnego Zespołu Szkół podyktowane jest głównie względami ekonomicznymi oraz usprawnieniem działalności administracyjnej i gospodarczej w obu szkołach jak też zgodnym z prawem uregulowaniem istniejącej sytuacji dotyczącej eksploatacji budynku szkoły, odpowiedzialności za jej mienie itp. Pani Sekretarz przedstawiła stanowiska Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Michałowie i Gimnazjum (w załączeniu do protokołu) oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół (w załączeniu do protokołu).
Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół (w załączeniu do protokołu)
 
            Pan Burmistrz podziękował za podjęcie powyżej uchwały i jest to kolejny krok do racjonalizacji wydatków i racjonalizacji zarządzania szkołą. Pan Burmistrz dodał, że utworzenie Zespołu Szkół nie powoduje złączenia SP i Gimnazjum, ponieważ nadal będzie zachowana odrębność rad pedagogicznych.
 
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu. : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa.”
Sekretarz Gminy Jolanta Narolewska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu. : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa.”
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu. : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa.” (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie i nadanie jej statutu
Pan Burmistrz poinformował, iż w maju br. Rada powołała nową jednostkę tj. Pracownię Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie ponieważ do 1 września 2011r. nie było można łączyć instytucji kultury, jednak od 1 stycznia 2012r. weszła ustawa dająca możliwość łączenia instytucji kultury. Pan Burmistrz dodał, że po przeanalizowaniu wszystkich „za” i „przeciw” wynika, iż logicznym jest umiejscowienie Pracowni Filmu w strukturach GOK-u, wówczas zarządzanie jednostką będzie wygodniejsze i prostsze, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pierwotnych celów i zadań jakie ma spełniać ta jednostka. Pan Burmistrz poinformował, że wysłano pismo do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody w tym temacie, ponieważ Pracownia Filmu była projektem unijnym i czekając na odpowiedź termin powstania jednostki musi zostać przesunięty do 1 marca 2012r.  
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie i nadanie jej statutu
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie i nadanie jej statutu (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania
Pan Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej sprawami unijnymi zajmuje się Pani Aneta Putko w związku z czym wnioskuje się o zmianę osoby reprezentującą Gminę Michałowo w Lokalnej Grupie Działania.
W obliczu braku wniosków do przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania (w załączeniu do protokołu)
 
Od godz. 12:30 Pan Burmistrz nie uczestniczył w obradach.
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012
W obliczu braku wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012 (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
W obliczu braku wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012 (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012.
W obliczu braku wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/124/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012 (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
W obliczu braku wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012 (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
W obliczu braku wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012 (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
W obliczu braku wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/127/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu tych należności, oraz warunków udzielania pomocy publicznej
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, należności pieniężne mające charakter cywilno – prawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana bądź rozkładana na raty zgodnie z zadami przyjętymi przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stąd projekt powyższej uchwały.
W obliczu braku wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu tych należności, oraz warunków udzielania pomocy publicznej.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/128/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu tych należności, oraz warunków udzielania pomocy publicznej (w załączeniu do protokołu)
 
Pan Przewodniczący o godz. 12:50 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
Radna Anna Wowk zgłosiła wniosek aby w przyszłości dołączać treści skarg do materiałów przekazywanych Radnym.
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk odczytała treść skargi (dot. dowozu dzieci do szkoły) Sylwii i Adama Bancarewicz skierowaną do Wojewody Podlaskiego (treść skargi w załączeniu do protokołu).
Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że Komisja zajmowała się powyższym tematem tj. dowożeniem dzieci do szkoły i stoi na stanowisku, iż samorząd Gminy Michałowo nie łamie prawa. Radny dodał, że samorząd nie jest od tego aby zapewnić indywidualny transport każdemu dziecku z pod domu, a pokonanie dziecka odległości 1,4 km do punktu zbiorczego nie wiąże się z łamaniem ustawy. Radny dodał, że w gminie dzieci które dochodzą do przystanku jest bardzo wiele, nie raz z krańców Michałowa dzieci mają do pokonania większy odcinek drogi niż te, które dochodzą do autobusu. Radny stwierdził, że gdyby zacząć rozpatrywać indywidualnie każdego ucznia, wówczas autobus zabierałby dzieci o godzinie 4:00 czy 5:00 z rana – zdanie Radnego poparła Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk.
Radny Marek Charytoniuk zgłosił wniosek o odrzucenie skargi i uznanie jej za bezzasadną.
Inspektor Oświaty Aleksander Apiecionek poinformował, że jeśli odległość dziecka od domu do szkoły, bądź przedszkola przekracza 3 km, wówczas gmina ma zapewnić transport. Inspektor dodał, że dzieci z Leonowicz są odbierane z przystanku usytuowanego przy drodze Michałowo – Jałówka w odległości 1,37 km od wsi Leonowicze
Pan Przewodniczący odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).  
Radny Roman Kononczuk stwierdził, że odruch rodzica jest zrozumiały, ponieważ rodzić chce zapewnić dziecku jak najlepsze warunki, natomiast z punkt widzenia kierowcy autobusu – a on wykonuje taki zawód – uważa, że nie sposób zaspokoić potrzeby każdego indywidualnie i dojechać do każdego autobusem.
Pani Sylwia Bancarewicz matka dojeżdżających dzieci prosiła o uruchomienie kursu autobusu, który przejeżdżałby bezpośrednio przez wieś Leonowicze.
Pani Katarzyna Bura druga z matek dowożonych dzieci prosiła o uruchomienie kursu autobusu przez wieś Łuplanka Stara, ponieważ swoje dzieci dowozi do punktu zbiorczego w Szymkach i wg niej odległość od jej domu to tego punktu przekracza 3 km.
W obliczu braku wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa uznając ją za bezzasadną.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/129/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa (w załączeniu do protokołu).
Pan Burmistrz stwierdził, że nie raz przepisy nie precyzują dokładnie danego problemu. W kwestii dowozu dzieci zapewne zamysłem ustawodawcy nie było odbieranie każdego dziecka spod domu, dlatego też w takich przypadkach liczy się na zrozumienie wśród ludzi i zrozumienie tematu. Pan Burmistrz dodał, że rozumie rodziców którzy dochodzą swoich praw, jednak należy uświadomić sobie, że dowóz dzieci jest transportem zbiorowym a nie indywidualnym a rozkład układany był z myślą o wszystkich dzieciach. Pan Burmistrz stwierdził, że cieszy się że przez tyle lat nie było problemu w temacie dowozu dzieci, autokar nigdy nie jechał przez wieś Leonowicze (a stamtąd od lat są dowożone dzieci), jednakże zmieniając rozkład należy liczyć się z tym, że kosztem polepszenia sytuacji w dowozie jednych dzieci inne na tym stracą i będą o wiele wcześniej wyjeżdżać z domu do szkoły, wówczas na sali narad pojawią się rodzice nie 2-ki dzieci 25-ciu uczniów. 
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk odczytała skargę Pani Krystyny Koronkiewicz (skarga w załączeniu do protokołu).
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk poinformowała, że sprawa Pani Koronkiewicz była przedmiotem obrad komisji i pomimo wszelkich starań udzielenia pomocy przez gminę (o czym była mowa w uzasadnieniu) pomoc ta była za każdym razem odrzucana. Wiceprzewodnicząca Ancipiuk dodała, że samorząd musi działać zgodnie z prawem, nie może jego łamać i tworzyć indywidualne przepisy dla Pani Koronkiewicz, ponadto poinformowała, że Komisja Mieszkaniowa przydzieliła lokal komunalny w/w osobie, jednak i ta forma pomocy nie spotkała się z akceptacją. Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że samorząd gminy wyczerpał już wszelkie formy pomocy i zrobił wszystko w tej kwestii.
Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że Komisja zajmowała się powyższą sprawą, która jest znana od kilku miesięcy. Radny przychylił się do słów Wiceprzewodniczącej dodając, iż Pani Koronkiewicz sama uruchomiła ciąg zdarzeń składając w dniu 4 listopada 2008r. wniosek o sprzedaż nieruchomości.
Radca prawny Urzędu Pani Zofia Siliwonik wyjaśniła, iż jeśli nieruchomość stanowi mieszkaniowy zasób gminy to korzystać z takiej nieruchomości można jedynie na podstawie umowy najmu a Pani Koronkiewicz takiej umowy nie chce podpisać. Pani Koronkiewicz przez wiele lat korzystała z tego budynku, i mimo, iż płaciła podatek to zgłoszona przez nią deklaracja podatkowa nie decyduje o tym że jest właścicielem, ponadto nie będąc najemcą w/w osoba nie może skorzystać z prawa pierwokupu i reasumując Pani Koronkiewicz mogła kupić tą nieruchomość bez przetargu. Pani Mecenas dodała, że w chwili obecnej nie godząc się na podpisanie umowy najmu w/w osoba musi opuścić lokal i zaproponowanie przez gminę lokalu socjalnego jest bardzo dobrą wolą samorządu.
Radny Jarosław Symko zgłosił wniosek o uznanie skargi za bezzasadną.
W obliczu braku innych wniosków do projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa uznając ją za bezzasadną.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa (w załączeniu do protokołu).
Pan Burmistrz poinformował, iż w/w kwestia była wielokrotnie omawiana na komisjach, jednak przykro jest, że w chwili obecnej, nie padła żadna propozycja pomocy od osób, które wcześniej nie zajmowały się tym tematem a należy zrobić wszystko aby Pani Koronkiewicz pomóc. Pan Burmistrz stwierdził, że w jakikolwiek dzień Pani Koronkiewicz zgłosi się do Urzędu będzie istniała możliwość podpisania umowy najmu bądź umowy związanej z przydziałem lokalu-każde rozwiązanie jest nadal aktualne.  
 
Ad.6 Wolne wnioski - brak
 
Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi – brak
 
Ad. 9 Sprawy różne
                        Pan Burmistrz przekazał Radnym kalendarze na przyszły rok.
                        Radny Piotr Dąbrowski zgłosił temat braku oświetlenia w Jałówce w noc wigilijną.
            Pan Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że wydał polecenie aby oświetlenie działało przez całą noc, przez okres świąteczno – noworoczny, także trudno określić co się mogło wydarzyć, że oświetlenie nie działało.
            Dyrektor MOSiR-u Dariusz Golak zaprosił do korzystania z krytej pływalni.
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
            Pan Burmistrz złożył Wszystkim obecnym życzenia świąteczno – noworoczne, do życzeń przyłączył się Pan Przewodniczący, któryo godz. 14:30 zamknął obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
Protokołowała: U. Tarasewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-28