Protokół Nr II/10 z dnia 2010-12-10 - Protokół Nr II/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 3 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr II/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 3 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer II/10
Data wydania 2010-12-10
Protokół Nr II/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 3 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Bogusław Ostaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 11:05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady II Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Kupraszewicz Ewa
9.      Leszczuk Elżbieta
10. Matwiejczyk Eugeniusz
11. Ostaszewski Bogusław
12. Owsiejczyk Włodzimierz
13. Symko Jarosław
14. Wowk Anna
 
Nieobecny był kandydat na radnego Włodzimierz Konończuk
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik - Małgorzata Golak, Sekretarz – Jolanta Narolewska, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 kandydatów na radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
Pan Przewodniczący poinformował, że z porządku obrad jaki otrzymali Radni w materiałach chce wykreślić w punkcie 4 „Podjęcie uchwał” projekt uchwały w sprawie ustalenia Burmistrzowi Michałowa limitu kilometrów dojazdów służbowych samochodem nie będącym własnością gminy, ponieważ limit ustalony jest odgórnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002r.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad.
Radna Anna Wowk zgłosiła wniosek formalny aby przed punktem „zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej wprowadzić punkt „Wolne wnioski”.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku formalnego, aby przed punktem „zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej wprowadzić punkt „Wolne wnioski”.
Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W obliczu braku innych uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przyjęli porządek:
2/ Informacja o stanie gminy
3/ Ślubowanie Burmistrza
     4/ Podjęcie uchwał w sprawie:
·        ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie,
·        ustalenia diety Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie
·        zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady
·        ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa
·        określenia wysokości diet przysługujących sołtysom
5/ Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej
 
Ad. 3 Informacja o stanie gminy
            Pan Burmistrz przedstawił informację o stanie gminy na dzień 30 września 2010 roku – według złożonych sprawozdań finansowych (informacja w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 4 Ślubowanie Burmistrza
Pani Jolanta Dzieniszewska przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie odczytała wyniki wyborów na Burmistrza Michałowa po czym wręczyła zaświadczenie Panu Burmistrzowi o jego wyborze.
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk oczytała rotę ślubowania, którą powtórzył Pan Burmistrz: „Obejmując Urząd Burmistrza Michałowa uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Michałowo. Tak mi dopomóż Bóg”.
Pan Przewodniczący pogratulował Panu Burmistrzowi, po czym o godz. 11:30 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
Pan Burmistrz podziękował wszystkim za gratulacje i za głosy oddane w wyborach; podziękował również rodzinie, mieszkańcom, przyjaciołom i radnym z „Małej Ojczyzny” oraz sympatykom „Małej Ojczyzny” twierdząc, że wygrana w wyborach jest sukcesem nas wszystkich. Dodał, że dziękuje mieszkańcom za to, że nie dali się zwieść osobom, które roznosiły „żółte papiery” próbując tworzyć papierową rzeczywistość – tym panom społeczeństwo podziękowało. Pan Burmistrz pogratulował wszystkim wybranym radnym, obiecał, że wraz z radnymi postara się nie zawieść oczekiwań mieszkańców. Stwierdził, że każda kadencja ma swoje wyzwania: I-wsza jego kadencja to była infrastruktura (drogi, wodociągi), dofinansowanie jednostek i zakładów budżetowych; II-ga to inwestycje priorytetowe: zalew, kryta pływalnia, ratusz, prawa miejskie, karetka i drogi do Białegostoku, natomiast główne założenia III-ciej rozpoczynającej się kadencji to ustabilizowanie budżetu, poszukiwanie dodatkowych dochodów i inwestorów, stworzenie jak największej ilości nowych miejsc pracy, pozyskiwanie środków z zewnątrz, dokończenie rozpoczętych inwestycji, dążenie do umieszczenia nowych projektów i inwestycji na liście indykatywnej województwa podlaskiego, współpraca z samorządem województwa i powiatu. Pan Burmistrz podsumowując, życzył radnym aby obrady sesji były merytoryczne a decyzje były podejmowane z myślą o mieszkańcach. Dodał, że w pierwszej kadencji pokazano jak rozsądnie wydawać pieniądze, w drugiej jak pozyskiwać i rozsądnie wydawać pieniądze natomiast w trzeciej pokaże się jak oszczędzać, pozyskiwać i rozsądnie wydawać pieniądze – właśnie w takiej kolejności. Pan Burmistrz podsumowując stwierdził, że może ta kadencja nie będzie tak bogata w spektakularne sukcesy, bo drugi raz praw miejskich, ratusza, zalewu nie będziemy budowali ale dla niego Burmistrza jako gospodarza i dla radnych na pewno ta kadencja będzie nie mniej pracowita i nie mniej trudna jak poprzednie.
 
Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie
            Radny Jarosław Symko zaproponował, aby wysokość diety Przewodniczącemu Rady była taka sama jak w poprzedniej kadencji tj. 1200 zł.
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie
            Radna Alina Kazberuk zaproponowała dietę Wiceprzewodniczącemu Rady w wysokości 200 zł plus diety za posiedzenia sesji i komisji.  
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie   zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady
            Pan Przewodniczący zaproponował, aby dieta pozostała na takim samym poziomie jak w poprzedniej kadencji tj. 180 zł.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa
Pan Przewodniczący zaproponował dla Burmistrza pozostawienie poborów na tym samym poziomie co do tej pory i jednocześnie poinformował, iż rozmawiał na ten temat z Burmistrzem i Burmistrz na jakąkolwiek podwyżkę nie wyraża zgody.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa (załączeniu do protokołu).
            Pan Burmistrz podziękował radnym za ustalenie powyższego wynagrodzenia.
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości diet przysługujących sołtysom
            Pan Przewodniczący zaproponował aby dieta przysługująca sołtysom pozostała na niezmienionym poziomie tj. 130 zł.
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący stwierdził, że nie będzie się podejmować w/w uchwały, ponieważ z mocy prawa dieta w wysokości 130 zł będzie obowiązywała nadal.
            Pan Przewodniczący prosił członków Komisji Rolnictwa o ustalenie przewodniczącego tej komisji.
 
Ad. 5 Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 12:25 zamknął obrady II Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
 
 
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-17