Tytuł Protokół Nr I/10 z posiedzeniaRady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 1 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer I/10
Data wydania 2010-12-10

Protokół Nr I/10 z posiedzenia

Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji, które odbyło się 1 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

O godzinie 10:25 Włodzimierz Owsiejczyk najstarszy kandydat na radnego wybrany w wyborach dnia 21 listopada 2010r. otworzył obrady I Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VI kadencji.
Na stan 15 kandydatów na radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 kandydatów.
1.      Ancipiuk Maria Bożena
2.      Borowski Jan
3.      Budnik Dorota
4.      Charytoniuk Marek
5.      Dąbrowski Piotr
6.      Kazberuk Alina
7.      Kononczuk Roman
8.      Kupraszewicz Ewa
9.      Leszczuk Elżbieta
10. Matwiejczyk Eugeniusz
11. Ostaszewski Bogusław
12. Owsiejczyk Włodzimierz
13. Symko Jarosław
14. Wowk Anna
 
Nieobecny był kandydat na radnego Włodzimierz Konończuk
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
            Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik - Małgorzata Golak, Sekretarz – Jolanta Narolewska, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Włodzimierz Owsiejczyk – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 kandydatów na radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad. 2 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
 
Pani Jolanta Dzieniszewska przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Michałowie odczytała wyniki wyborów po czym wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnych poszczególnym kandydatom.
Pan Włodzimierz Owsiejczyk odczytał treść ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i dobro mieszkańców”.
Pani Elżbieta Leszczuk zgodnie z listą obecności odczytała imiona i nazwiska poszczególnych kandydatów na radnych, po czym każdy z nich odpowiedział słowo „ślubuję” bądź „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Radny Włodzimierz Owsiejczyk przedstawił porządek obrad I Sesji Rady Miejskiej VI kadencji; w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie
4/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie
 5/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
6/Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
7/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej
 8/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
 9/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
10/ Zamknięcie obrad I-szej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
 
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie
            Zgłoszono następujących kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie:
            Radny Roman Kononczuk zgłosił Radnego Bogusława Ostaszewskiego – radny Ostaszewski wyraził zgodę.
            W obliczu braku dalszych kandydatur Radny Włodzimierz Owsiejczyk zarządził powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:
            Radna Maria Bożena Ancipiuk zgłosiła radną Dorotę Burnik – radna Budnik wyraziła zgodę.
            Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła radnego Romana Kononczuka – radny Kononczuk wyraził zgodę.
            Radna Alina Kazberuk zgłosiła radną Ewę Kupraszewicz – radna Kupraszewicz wyraziła zgodę. 
            Radny Włodzimierz Owsiejczyk odczytał skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Radna Dorota Budnik, Radny Roman Kononczuk, Radna Ewa Kupraszewicz, po czym zarządził 5 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.  
            Radny Roman Kononczuk przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o zasadach głosowania, po czym rozdał poszczególnym radnym karty do głosowania.
            Po dokonanym tajnym głosowaniu prowadzący obrady Radny Włodzimierz Owsiejczyk ogłosił 5 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady. 
            Radny Roman Kononczuk odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej (w załączeniu do protokołu) z którego wynika, iż 13 głosów ważnych oddano „za” kandydaturą radnego Bogusława Ostaszewskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.
            Radny Włodzimierz Owsiejczyk przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
Radny Włodzimierz Owsiejczyk pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie Bogusławowi Ostaszewskiemu, który ze swojej strony dziękując Radnym za wybór objął przewodnictwo nad obradami.
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie
            Radny Marek Charytoniuk na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie zgłosił Radną Marię Bożenę Ancipiuk – radna Ancipiuk wyraziła zgodę.
            W obliczu braku zgłoszenia innych kandydatur Radny Roman Kononczuk przewodniczący Komisji Skrutacyjnej czym rozdał poszczególnym radnym karty do głosowania.
            Po dokonanym tajnym głosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił 5 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady. 
Radny Roman Kononczuk odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej (w załączeniu do protokołu) z którego wynika, iż z 13 głosów ważnych, 12 głosów oddano „za” kandydaturą radnej Marii Bożeny Ancipiuk na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Ad.5 Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie      
Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk zgłosiła następujących kandydatów:
·        Radną Dorotę Budnik – radna wyraziła zgodę.
·        Radnego Włodzimierza Owsiejczyka – radny wyraził zgodę.
·        Radną Ewę Kupraszewicz – radna wyraziła zgodę.
·        Radnego Eugeniusza Matwiejczyka – radny wyraził zgodę.
·        Radną Elżbietę Leszczuk – radna wyraziła zgodę.
 
Radna Anna Wowk zgłosiła kandydata radnego Jarosława Symko – radny nie wyraził zgody.
 
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania poszczególnych kandydatur.
Radni w głosowaniu jawnym jako członków Komisji Rewizyjnej wybrali:
·        Radną Dorotę Budnik – 13 głosów „za”,
·        Radnego Włodzimierza Owsiejczyka –13 głosów „za”,
·        Radną Ewę Kupraszewicz – 13 głosów „za”,
·        Radnego Eugeniusza Matwiejczyka – 12 głosów „za”,
·        Radną Elżbietę Leszczuk – 13 głosów „za”,
 
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiepowołania członków Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
            Radny Jarosław Symko jako kandydata na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił radnego Włodzimierza Owsiejczyka – radny wyraził zgodę. 
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
 Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 11:25 ogłosił 10 min przerwy po czym wznowił obrady
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie
            Wiceprzewodnicząca Maria Ancipiuk zgłosiła wniosek formalny, aby Komisja Planowania liczyła 6 członków.
            Radny Piotr Dąbrowski zgłosił wniosek formalny, aby Komisja Planowania liczyła 7 członków.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania zgłoszonych wniosków formalnych.
I-wszy wniosek - aby Komisja Planowania liczyła 6 członków.
            Radniw głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przyjęli wniosek.
II – gi wniosek – aby Komisja Planowania liczyła 7 członków.
            Radniw głosowaniu jawnym 3 głosami „za” odrzucili wniosek.
 
            Radny Włodzimerz Owsiejczyk zgłosił następujących kandydatów
·        Radnego Marka Charytoniuka – radny wyraził zgodę,
·        Radnego Jarosława Symko – radny wyraził zgodę,
·        Radną Marię Ancipiuk – radna wyraziła zgodę,
·        Radnego Jana Borowskiego – radny wyraził zgodę,
·        Radną Alinę Kazberuk – radna wyraziła zgodę,
·        Radnego Romana Kononczuka – radny wyraził zgodę
 
Radna Anna Wowk zgłosiła kandydata radnego Piotra Dąbrowskiego – radny wyraził zgodę.
 
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania poszczególnych kandydatur.
Radni w głosowaniu jawnym jako członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej wybrali:
·        Radnego Marka Charytoniuka – 11 głosów „za”,
·        Radnego Jarosława Symko – 13 głosów „za”,
·        Radną Marię Ancipiuk – 10 głosów „za”,
·        Radnego Jana Borowskiego – 13 głosów „za”,
·        Radną Alinę Kazberuk – 13 głosów „za”,
·        Radnego Romana Kononczuka – 14 głosów „za”
 
Radny Piotr Dąbrowski otrzymał 3 głosy „za” i nie wszedł do składu Komisji Planowania.
 
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiepowołania członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr I/5/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie
Radna Ewa Kupraszewicz zgłosiła następujących kandydatów
·        Radną Alinę Kazberuk – radna wyraziła zgodę
·        Radną Marię Ancipiuk – radna wyraziła zgodę,
·        Radnego Marka Charytoniuka – radny wyraził zgodę,
·        Radnego Włodzimierza Owsiejczyka – radny wyraził zgodę,
·        Radną Dorotę Budnik – radna wyraziła zgodę,
 
Radna Anna Wowk zgłosiła kandydata radnego Piotra Dąbrowskiego – radny wyraził zgodę
 
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania poszczególnych kandydatur.
Radni w głosowaniu jawnym jako członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia wybrali:
·        Radną Alinę Kazberuk – 11 głosów „za”,
·        Radną Marię Ancipiuk – 10 głosów „za”
·        Radnego Marka Charytoniuka – 12 głosów „za”
·        Radnego Włodzimierza Owsiejczyka – 13 głosów „za”,
·        Radną Dorotę Budnik – 13 głosów „za”,
 
Radny Piotr Dąbrowski otrzymał 3 głosy „za” i nie wszedł do składu Komisji Oświaty.
 
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiepowołania członkówKomisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr I/6/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie  (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
Radna Anna Wowk zgłosiła następujących kandydatów
·        Radnego Piotra Dąbrowskiego – radny wyraził zgodę
·        Radnego Romana Kononczuka – radny wyraził zgodę,
 
Radna Dorota Budnik zgłosiła następujących kandydatów:
·        Radnego Jana Borowskiego – radny wyraził zgodę
·        Radnego Eugeniusza Matwiejczyka – radny wyraził zgodę,
 
Pan Przewodniczący zgłosił kandydatkę Radną Annę Wowk – radna wyraziła zgodę.
 
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania poszczególnych kandydatur.
Radni w głosowaniu jawnym jako członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego wybrali:
·        Radnego Piotra Dąbrowskiego – 12 głosów „za”,
·        Radnego Romana Kononczuka – 5 głosów „za”,
·        Radnego Jana Borowskiego – 13 głosów „za”
·        Radnego Eugeniusza Matwiejczyka – 12 głosów „za”,
·        Radną Annę Wowk – 11 głosów „za”
 
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiepowołania członkówKomisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr I/7/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie  (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad I Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VI – tej kadencji        
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 12:00 zamknął obrady I Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Bogusław Ostaszewski
 
 
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-17