Typ z sesji Rady Miejskiej
Tytuł Protokół Nr XLI/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 30 września 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer Nr XLI/10
Data wydania 2010-11-05
Protokół Nr XLI/10 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 30 września 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 11 radnych.
1.      Ancipiuk Maria
2.      Charytoniuk Marek
3.      Kononczuk Roman
4.      Konończuk Włodzimierz
5.      Kuryło Irena
6.      Łuksza Nina
7.      Matwiejczyk Eugeniusz
8.      Ostaszewski Bogusław
9.      Symko Jarosław
10. Urwan Krzysztof
11. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni: Gryc Leszek, Kasperowicz Andrzej, Kazberuk Alina, Siemieniuk Eugeniusz
Ponadto w obradach uczestniczyli:
Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
O godz. 10:15 na salę narad przybyła Radna Alina Kazberuk
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XLI Sesji Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag do porządku obradprzeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z XXXIX i XXL sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         zmian w budżecie
·         udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
·         utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
·         Zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
·         Zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańców
·         przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011
·         zmiany Planu Odnowy miejscowości Sokole
·         wydzierżawienia części nieruchomości w obrębie wsi Juszkowy Gród
·         wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty
·         rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
6/ Rozszerzenie informacji o sprzedaży działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania radnych
10 / Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej
 
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXIX i XXLsesji
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
 
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
W związku z nieobecnością Pana Burmistrza Pani Jolanta Narolewska p.o. sekretarza gminy, w imieniu Pana Burmistrza odczytała w/w informację (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 10:20 salę narad opuścił Radny Marek Charytoniuk
     
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.
 
Pan Przewodniczący odczytał list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej dot. zaproszenia na obchody XX-lecia Samorządu Terytorialnego (w załączeniu do protokołu).
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
 
            O godz.10:30 na salę narad powrócił Radny Marek Charytoniuk
 
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
            Radny Włodzimierz Konończuk prosił o przedstawienie opinii Komisji Finansowej.
            Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaakceptowała wszystkie zmiany w budżecie.
            Radny Włodzimierz Konończuk w temacie podatku dochodowego od osób prawnych spytał czy jest pewność, że środki z tego tytułu nie wpłyną do budżetu. Radny stwierdził, że deficyt jest dużym obciążeniem dla wydatków planowanych na następne lata, dlatego też czy nie lepiej byłoby zmniejszyć wydatki na niektórych inwestycjach. Radny spytał, czy nie należałoby podjąć uchwały o zaciągnięciu pożyczki zaproponowanej w zmianach w budżecie.
            Pani Skarbnik wyjaśniła, że nowa ustawa o finansach publicznych określa, iż Rada ustala deficyt, wskazuje źródło sfinansowania i ustala limity, natomiast dalsza część prac należy do Burmistrza tj. Burmistrz musi zwrócić się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię w sprawie prognozy spłaty zobowiązania i w tym celu podejmuje stosowne zarządzenie w związku z powyższym nie ma w planie sesji dodatkowej uchwały o zaciągnięciu pożyczki. Na podstawie danych o wykonaniu dochodów za lata poprzednie Pani Skarbnik wyjaśniła, że planując budżet na rok 2010 nie było przesłanek aby ograniczyć wpływy planowane z tego tytułu. Pani Skarbnik dodała, że i tak zmniejszono planowane dochody aby budżet był realny po stronie dochodów, ponieważ najprawdopodobniej nie będzie wpływów od firmy EuroPol Gaz-taka sytuacja jest przesłanką do zaciągnięcia pożyczki.
            Radna Maria Ancipiuk spytała dlaczego nasza gmina ma przekazywać środki do Przedszkola w Supraślu oraz czy mamy wpływ na ilość osób, umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ za tym idą środki gminne.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w Przedszkolu jest jedno dziecko z terenu naszej gminy i stąd wymóg przekazania środków.
Pani Anna Funkowska kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że wiele osób umieszczanych jest w DPS postanowieniem sądu i MGOPS nie ma wpływu na ich ilość; co do kosztów utrzymania to 70% pochodzi z emerytury bądź renty, natomiast resztę pokrywa MGOPS.
Radny Jarosław Symko spytał, czy gmina może negocjować warunki przyjęcia osób do DPS.
Pani Kierownik Funkowska poinformowała, że odpłatność za DPS oraz zasady przyjęcia ściśle określa ustawa, która mówi również do których domów powinny być kierowane osoby - w pierwszej kolejności osoby należy kierować do domów państwowych.
Radny Włodzimierz Konończuk spytał jakie są przesłanki, że raty spłat zadłużenia są nierównomierne.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż nowa ustawa o finansach publicznych nie ma zastosowania do uchwał podejmowanych w 2010, w związku z powyższym konstruując prognozę spłaty długu i spłaty na lata następne należy zwrócić uwagę na limity ustalone starą ustawą o finansach publicznych – dlatego też raty są tak rozłożone aby w poszczególnych latach zapewnić płynność finansową jednocześnie nie przekraczając wskaźników i limitów.  
            Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezmian w budżecie na 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XLI/357/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok (w załączeniu do protokołu).
            Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
            Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeśli udziela się pomocy finansowej bądź rzeczowej innej jednostce samorządu terytorialnego, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych mamy obowiązek podjąć wstępną uchwałę upoważniającą Burmistrza do zawarcia stosownej umowy.  
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
           Uchwała Nr XLI/358/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 10:56 ogłosił 20 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady. 
 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
            Jolanta Narolewska omówiła projekt powyższej uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący odczytał wniosek Pana Burmistrza o utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku (wniosek w załączeniu do protokołu)
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawieutworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XLI/359/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
Pani Kierownik Funkowska poinformowała, że zmiana wiąże się ze zmianą siedziby MGOPS tj. z ul. Wąskiej na ul Białostocką.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.
 
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XLI/360/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańców
Pani Anna Funkowska poinformowała, że zmiana dot. pkt. 9 dotychczasowej uchwały (istota zmian zawarta jest w projekcie uchwały – w załączeniu do protokołu).
Radna Irena Kuryło spytała co mają zrobić osoby, które otrzymują świadczenia na rachunek bankowy.
Pani Anna Funkowska wyjaśniła, iż będą oni mogli przedstawić decyzję przedstawiającą świadczenia rentowe.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańców.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XLI/361/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańców (w załączeniu do protokołu).
 
          Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok
          Pani Jolanta Narolewska p.o. sekretarza omówiła projekt w/w uchwały, (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
          Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiePrzyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.
            W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XLI/362/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy miejscowości Sokole
Pani Elżbieta Rosińska Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego poinformowała, że uchwała wynika z konieczności poprawy dotychczas obowiązującego planu i uzupełnienie go o pkt. 9 (istota zmian zawarta jest w projekcie uchwały – w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
          Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezmiany Planu Odnowy miejscowości Sokole.
            W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XLI/363/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Planu Odnowy miejscowości Sokole (w załączeniu do protokołu).
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości w obrębie wsi Juszkowy Gród
Pani Kierownik Rosińska poinformowała że dzierżawa dot. nieruchomości na której umieszczony jest kontener Telekomunikacji Polskiej i wiąże się z przedłużeniem dotychczas obowiązującej umowy dzierżawy.  
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
          Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiewydzierżawienia części nieruchomości w obrębie wsi Juszkowy Gród.
            W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XLI/364/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości w obrębie wsi Juszkowy Gród (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty
Pani Kierownik Rosińska poinformowała o nieruchomościach, które zamierza się przeznaczyć do sprzedaży (szczegółowe informacje zawarte są w projekcie uchwały – w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty.
            W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XLI/365/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
Pani Kierownik Rosińska poinformowała, iż zgodnie z kompetencjami Burmistrz przeprowadza postępowania rozgraniczeniowe; taki wniosek wpłynął od Pana Ludwika Bójko. Pani Kierownik dodała, że w ślad za tym skierowano do p. Bójko pismo dot. wyznaczenia geodetów, jednak p. Bójko odmówił wyznaczenia w związku z czym Urząd ze swojej strony poczynił takie starania. Pani Rosińska poinformowała, że w pierwszej kolejności zwrócono się do firmy, która obsługuje gminę pod względem prac geodezyjnych, jednak zważywszy na fakt, iż miała już ona do czynienia z Państwem Bójko (Państwo Bójko zwrócili się do w/w firmy o wskazanie granic, jednak później wycofali się z umówionej usługi), nie wyraziła zgodę na przyjęcie zlecenia. W związku z powyższym zwrócono się do innych firm w rezultacie czego wyznaczono  geodetę, jednakże z przyczyn niezależnych od Urzędu ustalenie przebiegu granic uległo znacznemu przedłużeniu co było powodem wpłynięcia skargi.
Radna Maria Ancipiuk zgłosiła wniosek o uznanie skargi za bezzasadną. 
Radny Włodzimierz Konończuk dodał, że jeśli Urząd zachował wszelkie procedury w przedmiotowej sprawie to oczywiście skargę należy uznać za bezzasadną.  
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku o uznanie skargi za bezzasadną.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” uznali skargę za bezzasadną.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawierozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.
            W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XLI/366/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 6 Rozszerzenie informacji o sprzedaży działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Kierownik Rosińska poinformowała o działkach, o które zamierza się rozszerzyć wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010.
            Pan Przewodniczący stwierdził, aby na przyszłość do materiałów dołączać mapki dot. lokalizacji poszczególnych nieruchomości. W obliczu braku pytań zarządził głosowanie nad rozszerzeniem wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” rozszerzyli wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
 
Ad. 7, 8, 9 Wolne wnioski, Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych.
Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że ostatnio Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia: na jednym kontrolowano wydatki Przedszkola – nie stwierdzono uchybień; na drugim kontrolowano wydatki Szkoły Podstawowej – nie stwierdzono uchybień. Radny poinformował, że po przetargu na wykonanie drogi Żednia – Widły okazało się, że będzie można wykonać dłuższy odcinek drogi niż planowano uprzednio. Radny poruszył sprawę kursu autobusów na trasie Ciwoniuki, Kuchmy i poinformował, że sprawa była poruszana w PKS-sie wielokrotnie, jednak na skutek przekształceń i zmiany osób decyzyjnych w PKS-sie nie było osoby, z którą byłoby można coś ustalić. Radny dodał, że w następnym tygodniu jest planowane spotkanie z przedstawicielami PKS-u.
Pan Przewodniczący odczytał treść pisma PKS jaki nadszedł faxem (pismo w załączeniu do protokołu) oraz dodał, że Pan Burmistrz prosił przekazać, iż rozmawiał telefonicznie z Dyrektorem PKS, który obiecał, że sprawa zostanie rozwiązana pozytywnie.
Radny Roman Kononczuk spytał, czy na Komisji Rewizyjnej był wyjaśniony temat bonów socjalnych Szkoły Podstawowej realizowanych m.in. w sklepie Radnego Symki o czym była mowa na jednej z ostatnich sesji.
Radny Jarosław Symko poinformował, że na komisji, na której kontrolowano wydatki SP w Michałowie zaproponował przewodnictwo na komisji Radnemu Leszkowi Gryc jednak on nie wyraził na to zgody.
Radna Irena Kuryło spytała na jakim etapie są przygotowania do szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.   
Pani Jolanta Narolewska poinformował, iż został ogłoszony konkurs na wyłonienie wykonawcy szczepień, w budżecie są zaplanowane środki na ten cel i jeżeli będą już znane szczegóły informacja zostanie przekazana dla mieszkańców. Pani Narolewska poinformowała również, że planuje się sterylizację i kastrację psów.
Radna Maria Ancipiuk wyraziła zadowolenie z remontu drogi Żednia – Widły i dodała, że ma wiele pytań do Radnych z opozycji, jednak są oni nieobecni.
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski zgłosił wniosek o ustawienie lustra na skrzyżowaniu dróg Leśnej i Rolniczej w Michałowie.
Sołtys Luba Aksiucik zgłosiła pytanie dot. funduszu sołeckiego i szczegółów związanych z jego przeznaczeniem.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że dane sołectwo musi samo określić zadania, które byłyby wykonane i to mieszkańcy znają lokalne potrzeby; ponadto fundusz nie przechodzi na drugi rok i musi zostać wykorzystany w danym roku.
Sołtys Genowefa Lange poinformowała, że w związku z faktem, iż wykorzystanie funduszu nie jest konieczne, nie będzie ona korzystała z funduszu.
Radny Jarosław Symko stwierdził, że temat funduszu jest tematem trudnym nie tylko w naszej gminie, jednak należy spróbować z niego skorzystać.
Sołtys Ewa Kupraszewicz spytała, co będzie jeśli wniosek nie uzyska akceptacji.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że istnieje tryb odwoławczy od wydanej decyzji.
Sołtys Paweł Gryko prosił o ustawienie drogowskazu do wsi Maciejkowa Góra.
Sołtys Barbara Gryc prosiła o wykonanie przepustu na nowo zrobionej drodze na odcinku drogi przed postawionym krzyżem na gruntach wsi Ciwoniuki.
Sołtys Leoniła Ostapczenia spytała jak wygląda sytuacja związana z zatrudnieniem lekarza w ośrodku zdrowia w Szymkach.
Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, iż od 1 listopada 2010r. będzie już pracował lekarz Jacek Kofman.
Radna Alina Kazberuk dodała, że jeśli do ośrodka zdrowia w Michałowie zgłaszali się pacjenci spoza Michałowa byli oni zawsze przyjęci, jeśli mieli przy sobie stosowne dokumenty czy nr PESEL.
Sołtys Andrzej Tarasewicz prosił, aby informacje czy ogłoszenia dot. szczepień itp. zawsze docierały do sołectw. 
Sołtys Wanda Romanowska zgłosiła naprawienie zjazdu z drogi od Kuchm na drogę powiatową, ponieważ po deszczach droga jest zupełnie rozmyta.
Radny Włodzimierz Konończuk poinformował, że jest to droga na gwarancji więc należy to jak najszybciej zgłosić.
Pan Przewodniczący zauważył, że sprawy, które zgłaszają Sołtysi powinny być zgłaszane na bieżąco do pracowników Urzędu-wówczas dany temat mógłby być załatwiony szybciej.
Sołtys Mikołaj Krętowski prosił o podsypanie dróg na terenie sołectwa Suszcza.  
Radny Roman Kononczuk w imieniu mieszkańców prosił o zamontowanie jednej lampy na ulicy, która odchodzi od ul. Gródeckiej, tuż za Zespołem Szkół.
Pan Przewodniczący w imieniu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zaprosił Radnych oraz sołtysów na uroczyste otwarcie odnowionego GOKU w dniu 8 października o godz. 15:30.
Ad. 10 Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 12:15 zamknął obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Mikołaj Worona
Protokołowała: U. Tarasewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-11-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-11-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-11-10