Protokół Nr XL/10 z dnia 2010-09-30 - Protokół Nr XL/10 z uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 3 września 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11

Tytuł Protokół Nr XL/10 z uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 3 września 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Numer XL/10
Data wydania 2010-09-30
Protokół Nr XL/10 z uroczystego posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 3 września 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
 
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 
O godzinie 10:30 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych.
1.      Ancipiuk Maria
2.      Charytoniuk Marek
3.      Gryc Leszek
4.      Kazberuk Alina
5.      Kononczuk Roman
6.      Konończuk Włodzimierz
7.      Kuryło Irena
8.      Łuksza Nina
9.      Matwiejczyk Eugeniusz
10. Ostaszewski Bogusław
11. Symko Jarosław
12. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni: Kasperowicz Andrzej, Siemieniuk Eugeniusz, Urwan Krzysztof
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, zaproszeni goście, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji. Wszystkich gości przywitał również Pan Burmistrz.
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag do porządku obradprzeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Uroczyste otwarcie Ratusza w Michałowie w ramach obchodów XX-lecia Samorządu Terytorialnego
4 / Zamknięcie obrad XL Uroczystej Sesji Rady Miejskiej
 
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
                                                                                 
W dalszej kolejności Radni wraz z Burmistrzem i zaproszonymi gośćmi udali się na plac przed Ratuszem, na którym miało miejsce uroczyste otwarcie ratusza w ramach obchodów XX – lecia Samorządu Terytorialnego.
Porządek uroczystości przedstawiał się następująco:
·        Powitanie gości
·        Odśpiewanie Hymnu Gminy Michałowo
·        Osoba prowadząca przedstawia powód spotkania
·        Powitanie gości przez Burmistrza Michałowa oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
·        Referat dr Jarosława Matwiejuka Posła na Sejm RP, prodziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na temat Samorządu Terytorialnego w Polsce połączony z prezentacją multimedialną na temat osiągnięć Samorządu Terytorialnego w Gminie Michałowo w latach 1990-2010
·        Przecięcie wstęgi
·        Poświęcenie ratusza
·        Przemówienie Przewodniczącego Rady Miejskie w Michałowie
·        Akt dekoracji Burmistrza Michałowa
·        Przemówienie Burmistrza Michałowa
·        Przemówienie w imieniu pracowników – Pani Jolanta Narolewska
·        Przemówienia gości
·        Występ „Gwiazdy”
Ad. 4 Zamknięcie obrad Uroczystej XL Sesji Rady Gminy          
W związku z wyczerpaniem porządku obrad i zakończeniem uroczystości Pan Przewodniczący o godz. 13:15 zamknął XL Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Mikołaj Worona
Protokołowała: U. Tarasewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-10-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-10-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-10-10