Protokół Nr XXXIX/10 z dnia 2010-09-30 - Protokół Nr XXXIX/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 29 lipca 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1

Tytuł Protokół Nr XXXIX/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 29 lipca 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXXIX/10
Data wydania 2010-09-30
Protokół Nr XXXIX/10 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 29 lipca 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych.
1.      Ancipiuk Maria
2.      Charytoniuk Marek
3.      Gryc Leszek
4.      Kasperowicz Andrzej
5.      Kazberuk Alina
6.      Kononczuk Roman
7.      Konończuk Włodzimierz
8.      Kuryło Irena
9.      Matwiejczyk Eugeniusz
10. Ostaszewski Bogusław
11. Symko Jarosław
12. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni: Łuksza Nina, Siemieniuk Eugeniusz, Urwan Krzysztof
Ponadto w obradach uczestniczyli:
Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag do porządku obradprzeszedł do głosowania nad przedstawionym porządkiem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zmiany w budżecie
·         Udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zainstalowaniu rypitera
·         Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
·         Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
·         Likwidacji zakładu budżetowego - Przedszkola Gminnego w Michałowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową
·         Wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
6/ Prezentacja inwestycji realizowanych ze wsparciem środków z Unii Europejskiej
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania radnych
10 / Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej
 
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
W związku z nieobecnością Pana Burmistrza – urlop wypoczynkowy – Pani Jolanta Narolewska p.o. sekretarza gminy, w imieniu Pana Burmistrza odczytała w/w informację (w załączeniu do protokołu). Informację uzupełniła Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska, która odczytała decyzję wystosowaną do Pana Krzysztofa Hebredera odmawiającą podania danych osobowych oraz pismo w pozostałym zakresie pytania (decyzja i pismo w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 10:20 na salę narad przybył Radny Krzysztof Urwan
 
Pan Przewodniczący przedstawił nowego Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie Pana Piotra Korol, który przywitał się z obecnymi na sesji i zaoferował współpracę. 
 
O godz. 10:40 na salę narad przybył Radny Eugeniusz Siemieniuk
 
Radny Andrzej Kasperowicz podziękował Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sokola Pani Barbarze Pacholskiej i Sołtys Sokola Pani Ewie Kupraszewicz za przygotowanie obchodów 235 jubileuszu wsi Sokole.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu) oraz omówiła kolejny projekt uchwały dot.udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zainstalowaniu rypitera. Pani Skarbnik dodała, że sąsiednie gminy również uczestniczą w tym zadaniu i takie urządzenie poprawi łączność a tym samym stan bezpieczeństwa gminy.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk prosił o wyjaśnienie zmian dot. zwiększenia wydatków związanych z budową ratusza. Radny dodał, że na poprzedniej sesji zwiększano wydatki związane z remontem Gminnego Ośrodka Kultury w związku z przebudową centralnego ogrzewania, jednak te wydatki powinny być ujęte w kosztach termomodernizacji. 
            Pani Elżbieta Rosińska Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego poinformowała, iż ustawa dot. zamówień publicznych przewiduje zawieranie umów na roboty dodatkowe w trakcie trwania inwestycji. Pani Kierownik wyjaśniła, że przetargiem na wylanie posadzek były objęte parter i piętro, jednak w związku z faktem, iż wylanie posadzek na II piętrze mogłoby się wiązać z uszkodzeniem dolnych kondygnacji postanowiono wykonać w/w roboty od razu. Pani Kierownik dodała, że w zakres prac dodatkowych, które nie mogły być wykonane po zakończeniu budowy ratusza weszły: nagłośnienie sali narad i sali ślubów, przeniesienie radiotelefonu z obecnego budynku do ratusza, wykonanie zasilania awaryjnego.
            W temacie robót w GOKu Pani Kierownik poinformowała, że roboty dodatkowe wiążą się z przeróbką instalacji sanitarnych, elektrycznych, nagłośnieniem sali widowiskowej oraz budową komina-istniejący szyb był nie wystarczający. 
            Radny Włodzimierz Konończuk prosił o podanie firm jakie przystąpiły do przetargu na wykonanie mebli biurowych do ratusza oraz proponowaną wartość usługi.
            Pani Jolanta Narolewska zgodnie z odczytaną wcześniej informacją Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym podała nazwy firm oraz koszty ofert przetargowych.
            Radny Leszek Gryc spytał, czy prace tj. nagłośnienie sali narad i sali ślubów oraz wylanie posadzek były przewidziane w planach i dlaczego nie zostały one ujęte w przetargu.
            Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, że w projekcie budowlanym były ujęte wszystkie roboty, jednak przetargiem objęto dwie kondygnacje z uwagi na wielkość środków jakie były przeznaczone. Co do nagłośnienia Pani Kierownik poinformowała, że w pierwotnym projekcie nie było ono ujęte, dlatego też został wykonany nowy projekt.
            Radny Andrzej Kasperowicz nawiązał do remontu Domu Ludowego w Sokolem, prosił, aby jeśli jest to możliwe przyspieszyć uzyskanie pozwoleń i uzgodnień i w terminie dołączyć do złożonego wniosku o pozyskanie środków unijnych na w/w inwestycję. Radny w temacie zwiększenia środków na remont GOK stwierdził, czy nie ma obawy, że zwiększając zakres robót nie przekroczy się środków jakie zostały przydzielone na realizację tej inwestycji.
            Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawiezmian w budżecie na 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIX/351/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok (w załączeniu do protokołu).
           
          Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zainstalowaniu rypitera
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zainstalowaniu rypitera.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIX/352/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zainstalowaniu rypitera (w załączeniu do protokołu).
 
            Pan Przewodniczący przed ogłoszeniem przerwykorzystając z obecności Radnego Powiatowego Jana Ambrożeja prosił o nakreślenie sytuacji remontu drogi powiatowej Topolany – Michałowo – Gródek.
            Radny Powiatu Jan Ambrożej poinformował, że w związku z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Jędrzejewskiego o odstąpieniu wykonania powyższej drogi z szer. 6 m do 5,5m, na poprzedniej sesji Rady Powiatu złożył interpelację o wykonaniu drogi o szer. 6m. Radny poinformował, że otrzymał odpowiedź, że po uzgodnieniach Zarządu Powiatu i Burmistrza Michałowa szerokość drogi może wynosić 5,5 m. Ponadto Radny przypomniał, że Powiat dysponuje własnym szpitalem w Łapach i można korzystać z jego usług.
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski poinformował, że przekazał pismo Pana Kacpra Gąsowskiego dla Radnego Ambrożeja w sprawie nieuwzględnienia wykonania zjazdu z drogi powiatowej Zabłudów – Michałowo, prowadzącego do jego działki.
            Pan Przewodniczący stwierdził, że takie pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego i sprawa zostanie wyjaśniona.  
           Radna Maria Ancipiuk podziękowała Radnemu Ambrożejowi za wsparcie gminy w Powiecie. Radna stwierdziła, że Komisje Rady Miejskiej w Michałowie były za stworzeniem drogi o szer. 6m.
           Radny Jarosław Symko wyjaśnił, że projekt przebudowy drogi Topolany – Michałowo – Gródek przewiduje wykonanie drogi o szer. 5,5 m jak też i 6m. Radny wyjaśnił, że po przeprowadzeniu badań technicznych okazało się, iż poszerzenie drogi na niektórych odcinkach wiąże się z ogromnymi kosztami, ponieważ nie spełnia ona wymagań technicznych. Radny dodał, że strony inwestycji wypracowały stanowisko, że tam gdzie jest to możliwe wykona się drogę o szer. 6m a na pozostałych odcinkach o szer. 5.5m. Ponadto poinformował, że jeśli ktoś widzi jakieś utrudnienia związane z omawianą inwestycją powinien zgłosić się bezpośrednio do osób nadzorujących jej remont.
           Pan Przewodniczący o godz. 11:17 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady. 
 
            Po przerwie na salę narad nie powrócił Radny Andrzej Kasperowicz
 
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Pani Skarbnik wyjaśniła, że podjęcie powyższej uchwały oraz dwóch kolejnych jest konsekwencją zmiany przepisów dot. finansów publicznych.               
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawieokreślenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XXXIX/353/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 11:36 na salę narad powrócił Radny Andrzej Kasperowicz
 
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Pani Skarbnik podobnie jak przy poprzedniej uchwale poinformowała, że podjęcie uchwały wynika z przepisów dot. finansów publicznych. 
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIX/354/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 11:39 salę narad opuścił Radny Eugeniusz Matwiejczyk
 
Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Przedszkola Gminnego w Michałowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nowa ustawa o finansach publicznych ogranicza zakres działalności zakładów budżetowych i od stycznia 2011 Przedszkole nie może funkcjonować jako zakład budżetowy. Pani Skarbnik dodała, że zakres prac związanych z likwidacją zakładu i utworzeniem nowej jednostki jest znaczny i prace te muszą zostać zakończone do 31 grudnia br. 
Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czy w/w sytuacja będzie się wiązała z rozwiązaniem umów o pracę pracowników Przedszkola – Pani Skarbnik wyjaśniła, że umowy nie zostaną rozwiązane o czym mówi również zapis w §4 ust. 11 omawianego projektu uchwały.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Przedszkola Gminnego w Michałowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała Nr XXXIX/355/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Przedszkola Gminnego w Michałowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 11:42 na salę narad przybył Radny Eugeniusz Matwiejczyk
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu”
 
Pani Jolanta Narolewska poinformowała, że w związku z bardzo małym zainteresowaniem dot. szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, postanowiono wdrożyć szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.
Radna Irena Kuryło stwierdziła, że określanie w programie kryterium wiekowego jest zbędne.
Radny Eugeniusz Siemieniuk podzielił zadnie Radnej Ireny Kuryło i dodał, że nie wskazanym byłoby ustalanie limitu szczepień na dany rok. Radny spytał, kto będzie kwalifikował do szczepień – Radna Alina Kazberuk poinformowała, że do każdego szczepienia kwalifikuje lekarz. Radny Siemieniuk kontynuując spytał, ile wyniesie koszt szczepionki i czy da się przeszczepić wszystkich mieszkańców gminy.
Pani Jolanta Narolewska poinformowała, że koszt jednej szczepionki wynosi 30 zł, są trzy dawki, także koszt całościowego szczepienia jednej osoby wyniósłby 90 zł.
Radny Jarosław Symko stwierdził, że gro osób już jest zaszczepionych tj. pracownicy Poczty, Nadleśnictwa, Straży Granicznej, pracujący w lesie, dlatego też jako wyjściowy należy przyjąć limit jaki został zaproponowany w projekcie uchwały (ok. 400 osób rocznie) a później czas pokaże jakie będzie zainteresowanie w tym temacie.
Radny Roman Kononczuk spytał, dlaczego nie doszły do skutku szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy – Pani Narolewska wyjaśniła, że pomimo spotkań informacyjnych z uczennicami i rodzicami nie było dalszego zainteresowania wykonaniem szczepień.
Radna Alina Kazberuk ponadto dodała, że dużo matek obawiało się tego szczepienia.             
Radny Andrzej Kasperowicz spytał, jakie będzie obciążenie budżetu w skali roku w związku z przeprowadzeniem szczepień i skąd wziął się okres „2010-2014” – Pani Narolewska wyjaśniła, że takie programy zwyczajowo przyjmuje się na okres 3-4 lat, natomiast roczny koszt przy 400 osobach wyniósłby 36 tyś. zł.   
Radny Leszek Gryc zwrócił uwagę na zapis „miejsce zamieszkania na terenie Gminy Michałowo, pobyt stały”, stwierdził, że miejsce stałego pobytu a miejsce zameldowania to dwie różne rzeczy. Spytał, czy jeśli zgłosi się jedynie 20 osób na szczepienia to czy zostaną one zaszczepione czy zaniecha się szczepień – Pani Narolewska poinformowała, że na wykonanie szczepień zostanie ogłoszony przetarg, z którym wiąże się określenie liczby osób zaszczepienia.
Pan Przewodniczący podsumowując dyskusję prosił o zgłaszanie wniosków formalnych.   
Radna Irena Kuryło zgłosiła wniosek formalny o zniesienie ograniczeń wiekowych tj. wykreślenie zapisu „osoby w wieku do 65 roku życia”.
Radny Eugeniusz Siemieniuk zgłosił wniosek formalny o zmianę w zapisie - „miejsce zamieszkania na terenie Gminy Michałowo pobyt stały” - słowa „zamieszkania” na „zameldowania”.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosków formalnych.
I wszy wniosek - wykreślenie zapisu „osoby w wieku do 65 roku życia”
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami za przyjęli wniosek.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
II wniosek - w zapisie - „miejsce zamieszkania na terenie Gminy Michałowo pobyt stały” – zamienić słowo „zamieszkania” na „zameldowania”.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami za przyjęli wniosek.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu”.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIX/356/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r. sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu” (w załączeniu do protokołu).
 
          Pan Przewodniczący o godz. 11:57 ogłosił 10 min przerwy. Po przerwie wznowił obrady.
 
Ad.6 Prezentacja inwestycji realizowanych ze wsparciem środków z Unii Europejskiej
 
Po przerwie na salę narad nie powrócił Radny Andrzej Kasperowicz
 
          Pani Kierownik Rosińska na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła inwestycję budowy Krytej Pływalni oraz remontu Gminnego Ośrodka Kultury (slajdy z prezentacji w załączeniu do protokołu).
 
          O godz.12:16 na salę narad powrócił Radny Andrzej Kasperowicz
         
          Radny Eugeniusz Siemieniuk w temacie budowy Krytej Pływalni spytał, kto sprawuje nadzór inwestorski i co się stało z umową podpisaną z firmą „Profil”. W temacie remontu GOK Radny spytał, jakie koszty zostały usunięte z projektu, ponieważ różnica w kosztach remontu jaki widniał we wniosku złożonym do Marszałka i kosztem po aneksie jest znacząca.
 
          O godz. 12:27 salę narad opuściła Radna Maria Ancipiuk
 
          Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, zakres rzeczowy robót nie uległ zmianie, jednak po postępowaniu przetargowym zmniejszyła się wartość inwestycji i stąd różnica w kosztach w porównaniu do wartości kosztorysowej ujętej we wniosku. W temacie nadzoru inwestorskiego Pani Rosińska wyjaśniła, że zgodnie z aneksem do umowy nadzór inwestorski prowadzi firma „Domipol”, która jest jednym z podmiotów wchodzącym w skład konsorcjum, które wygrało przetarg.    
 
Ad. 7, 8, 9 Wolne wnioski, Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych.
O godz. 12:30 na salę narad powróciła Radna Maria Ancipiuk
 
Radny Jarosław Symko poinformował, że ostatnio Komisja Rewizyjna kontrolowała zasady i sposób przeprowadzania przetargów w Urzędzie Miejskim za 2009 rok i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości-Radny podziękował pracownikom Urzędu za skrupulatne przeprowadzanie postępowań przetargowych. Radny zwrócił się do Radnego Leszka Gryca-jednej z osób tworzących gazetę „Z perspektywy”- iż został on i jego firma obrażeni na łamach w/w gazety i nie jest to pierwszy raz. Radny stwierdził, że w tej gazecie pisze się nieprawdę o czym Rady Gryc doskonale wie. Radny dodał, że przez takich ludzi jakich reprezentuje Radny Gryc ludzie nie chcą inwestować ani pomagać Gminie Michałowo. Stwierdził też, że należy się zając sprawami ważnymi jak np. kwestią inwestycji, pozyskaniem środków unijnych a nie np. zajmowanie się kwestią zaparkowanego samochodu. Radny spytał Radnego Gryca, czy on jako członek Komisji Rewizyjnej stwierdził, że firma SIS wykonywała jakieś inwestycje, ponieważ tworzący gazetę o której była mowa powyżej dokonali już oceny. Radny dodał, że nie będzie on rozmawiał z redaktorem Hebrederem, ponieważ w jego oczach redaktor jest złodziejem, który okradł jego sklep. Radny zauważył, że Pani Swietłana Łuksza, będąca radną w poprzedniej kadencji napisała w w/w gazecie, że Rada podjęła uchwałę aby kupować w jego sklepie a przecież jest to totalna bzdura. Radny podsumowując zwrócił się z prośbą do Radnego Gryca aby w następnym numerze gazety zamieszczono przeprosiny w kierunku jego osoby, a jeśli nie to są do tego odpowiednie środki prawne.
Radna Maria Ancipiuk dodała, że gazeta „Z perspektywy” jest stekiem kłamstw (stwierdza się w niej, że Zespół Szkół jest gminy, że droga Planty - Narew jest gminny). Stwierdziła, że Radny Gryc ślubował działać dla dobra mieszkańców i gminy jednak działa on zupełnie odwrotnie tolerując kłamstwa zawarte w gazecie. Radna stwierdziła, że Radny Gryc mówił, że poda ją do Sądu, że ona go obraziła, że Radny mówił, iż nie miał świadomości na tej sesji na której była mowa o groźbie, że ona napisała w swoim artykule, że Radny Gryc miał taką wiadomość-Radna podkreśliła, że Radny Gryc posiadał taką wiadomość na co ma ona niezbite dowody. Ponadto dodała, że Radny Gryc mówił, iż poda do Sądu również Pana Burmistrza, ponieważ jak Radny twierdził Burmistrz kłamał jeśli chodzi o jednego z proboszczy do którego jeździł Radny Gryc w związku z umowami na odbiór odpadów-Radna podsumowała, że takie zachowanie Radnego Gryca bulwersuje i obraża pozostałych Radnych. Radna poinformowała, że otrzymała list od mieszkańca gminy, który po przeczytaniu gazety był zbulwersowany i prosił o wyjaśnienie następujących kwestii: czy Radny Gryc leczył się psychiatrycznie, czy pod koniec pracy w policji miał on zakaz noszenia broni i jakie jest wykształcenie radnego.
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że jasnym jest, iż Zespół Szkół podlega pod Starostwo i to Starosta decyduje o kierunkach kształcenia. Radny dodał, że nieprawdą jest również to, że gmina Narew wybudowała odcinek drogi (po stronie swojej gminy) pomiędzy Plantami a Narwią, ponieważ środki finansowe na ten cel wyłożyło Starostwo Hajnówki.
Pan Przewodniczący zauważył, że pisząc nieprawdę wprowadza się dezinformację. Stwierdził, że zwołując wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w sprawie kotłowni na osiedlu przy ul. Świętojańskiej powiedział, że sprawa nie wymaga trybu nadzwyczajnego (tj. zwołania sesji nadzwyczajnej), natomiast w gazecie napisano, że Pan Przewodniczący stwierdził, że sprawa nie jest pilna. Pan Przewodniczący dodał, iż dzięki staraniom Radnych Aliny Kazberuk i Romana Kononczuka oraz przy jego współpracy w/w sprawę uda się pomyślnie zakończyć. Pan Przewodniczący dodał, że dla niego gazeta „Z perspektywy” nie jest nawet już brukowcem, jest to już rynsztok, skoro nazwa się w niej Burmistrza „świnią”, który został przecież wybrany w demokratycznych wyborach.
Radny Roman Kononczuk zwrócił się do Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienie sprawy bonów, jakie przyznawała Szkoła Podstawowa w Michałowie, ponieważ mówi się tylko o jednym sklepie SIS a przecież realizacja bonów była możliwa chyba nie tylko w tym sklepie.
Radny Jarosław Symko w odpowiedzi na wniosek Radnego Kononczuka poinformował, że na przyszłym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej następnym punktem kontrolnym będzie kontrola wydatków Szkoły Podstawowej i wówczas przewodnictwo na tej komisji przekaże on dla Radnego Leszka Gryca, który sprawdzi m.in. temat bonów.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że o sposobie wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych decydują organizacje związkowe działające przy szkole i nie pchajmy się tam bo to nie do nas należy. Radny dodał, że o wynikach kontroli jakie miały miejsce w Urzędzie powinien informować Burmistrz. Ponadto zauważył, iż Rada powinna uzyskać informację o złożonych oświadczeniach majątkowych od Pana Przewodniczącego. Radny podsumowując stwierdził, że zbliża się okres przedwyborczy i jest to trudny czas, który należy przetrzymać.
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że informował redaktora „Gazety Michałowa”, że nie zamierza kandydować na stanowisko Burmistrza Michałowa-Radny stwierdził, że na stanowisko Wójta może by i startował, jednak uważa, że stanowisko Burmistrza jest dla niego za wysokie – jednak w ostatnim numerze tej gazety przeczytał, że Burmistrz rzuca mu rękawicę w temacie kandydowania, dlatego też zastanawia się on czy nie zmienić decyzji i czy wystartować w wyborach. 
Radny Leszek Gryc poinformował, że nie jest ona ani wydawcą, właścicielem czy redaktorem naczelnym gazety „Z perspektywy” i odpowiada on jedynie za to co osobiście napisał. Radny dodał, że grupę osób, o których mówił Radny Symko reprezentuje redaktor naczelny a nie on. Ponadto Radny poinformował, że o pomówieniach o jakich mówiła Radna Ancipiuk słyszał jeszcze pracując w Policji i prosił o wyobrażenie policjanta, leczącego się psychiatrycznie, po szkole podstawowej, który kieruje jednostką i nie może nosić broni, a później tego samego policjanta, który odchodzi na emeryturę po wypracowaniu swoich lat, na swoją prośbę. Radny kończąc stwierdził, że Pan Przewodniczący kłamie na piśmie aby uniemożliwić mu dochodzenie swoich roszczeń i inaczej załatwia jego i inne osoby w tej samej sprawie.
Pan Przewodniczący zauważył, że zbliża się trudny okres wyborczy, należy walczyć, jednak należy unikać chamstwa i nieprawdy. Pan Przewodniczący dodał, że posiada dowody na to, że osoby tworzący gazetę „Z perspektywy” robiły zdjęcia z ukrycia jak w zalewie była oczyszczana woda a potem dzwoniły do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że wodę wpompowuje się do rzeki.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że gazetę tworzą osoby i nie ma on możliwości zamykania im ust i sprawdzenia wszystkiego.   
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski zauważył, że pisząc artykuł należy się pod nim podpisać, nawet jeśli będzie to pseudonim to redakcji znana jest osoba pisząca. Wiceprzewodniczący dodał, że dla dobra mieszkańców należy tonować niektóre artykuły.
Radny Eugeniusz Siemieniuk przypomniał incydent przebicia opon w jego samochodzie na jednej z sesji Rady i stwierdził, że taka jest nasza rzeczywistość i moralność ponieważ Policja zrobiła wszystko aby zatuszować sprawę. Radny stwierdził, że zna osobę która przebiła mu opony, był to jeden z pracowników ZGKiM, więc cóż jest nazwanie kogoś „świnią” w porównaniu do w/w faktu.  
Radny Jarosław Symko stwierdził, że potępia zachowania, o których mówił Radny Siemieniuk, prosił też o ocenianiu się nawzajem na podstawie pracy jaką wykona się dla gminy i na sesjach należy zająć się sprawami istotnymi dla całego społeczeństwa.
Radny Eugeniusz Siemieniuk poruszył sprawę funduszu sołeckiego i stwierdził, że fundusz powinien funkcjonować już w tym roku, jednak nic się nie zmieni póki Radni nie zaczną głosować zgodnie ze swoim sumieniem. Radny dodał, że nie należy wmawiać ludziom że dużo się robi, ponieważ wiele się nie robi i dopiero dwa wnioski dostały dofinansowanie, a np. w gminie Gródek takich wniosków było o wiele więcej.
Pan Przewodniczący stwierdził, że dofinansowanych wniosków było o wiele więcej i należy wziąć pod uwagę dofinansowanie również mniejszych projektów.
Radny Andrzej Kasperowicz podsumowując dyskusję stwierdził, że wszyscy Radni są wspaniałymi ludźmi, okres wyborczy należy przetrzymać, wzajemnie się nie oczerniać i działać zgodnie z własnym sumieniem.     
 
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy       
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13:12 zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Mikołaj Worona
Protokołowała: U. Tarasewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-10-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-10-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-10-10