Tytuł Protokół Nr XXXVIII/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 15 czerwca 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXXVIII/10
Data wydania 2010-07-29
Protokół Nr XXXVIII/10 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 15 czerwca 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:15 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych.
1.      Ancipiuk Maria
2.      Gryc Leszek
3.      Kasperowicz Andrzej
4.      Kazberuk Alina
5.      Kononczuk Roman
6.      Konończuk Włodzimierz
7.      Kuryło Irena
8.      Łuksza Nina
9.      Ostaszewski Bogusław
10. Siemieniuk Eugeniusz
11. Symko Jarosław
12. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni: Charytoniuk Marek, Matwiejczyk Eugeniusz, Urwan Krzysztof
Ponadto w obradach uczestniczyli:
Burmistrz Michałowa - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący spytał, czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad.
Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad w pkt. 5 „Podjęcie uchwał” uchwały w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo – Pan Burmistrz wyjaśnił, że po wysłaniu materiałów dla Radnych odbyła się Komisja Finansowa, która uważa, że ten temat wymaga jeszcze przedyskutowania. Pan Burmistrz w miejsce wycofanej uchwały zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie remontu nawierzchni dróg powiatowych Nr 1462B Barszczewo – droga 686, Nr 1466B Ochremowicze – Małynka – Potoka – Hieronimowo – Kazimierowo – Michałowo, Nr 1633B Hoźna – Potoka. Pan Burmisrz wyjaśnił, że do ostatnich chwil toczyły się rozmowy z Powiatem i po wczorajszym posiedzeniu Komisji Finansowej postanowiono, że powyższą uchwałę należy podjąć.
Radny Leszek Gryc spytał, czy drogi ujęte we wprowadzanej uchwale zostaną wykonane w tym roku.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że podjęcie uchwały związane jest z trybem prac Powiatu, natomiast temat realizacji i wykonania dróg będzie podjęty w innym czasie. W dalszej kolejności przeszedł do głosowania wniosku Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad w miejsce wycofanej uchwały projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie remontu nawierzchni dróg powiatowych Nr 1462B Barszczewo – droga 686, Nr 1466B Ochremowicze – Małynka – Potoka – Hieronimowo – Kazimierowo – Michałowo, Nr 1633B Hoźna – Potoka.  
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli powyższy wniosek.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
W obliczu braku uwagPan Przewodniczącyprzeszedł do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zmiany w budżecie
·         Udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych
·         Zaciągnięcia zobowiązania finansowego
·         zmiany uchwały nr XXXIV/305/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,00)
·         udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie remontu nawierzchni dróg powiatowych Nr 1462B Barszczewo – droga 686, Nr 1466B Ochremowicze – Małynka – Potoka – Hieronimowo – Kazimierowo – Michałowo, Nr 1633B Hoźna – Potoka
·         Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Michałowo nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo, wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa
·         Przyjęcia i zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Sokole
·         Przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
·         Sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Hieronimowo
·         Zbycia w trybie bezprzetaregowym nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo
·         Wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art.231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność gminy Michałowo położonej  w obrębie wsi Sokole
·         Nadania Statutu Gminnej Bibliotece w Michałowie
6/ Opinia Rady w sprawie planu rozwoju turystycznego gminy
7/ Opinia Rady w sprawie utworzenia okręgu wyborczego Nr 1 Gródek, Michałowo, Supraśl, Zabłudów w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Białostockiego
8/ Wolne wnioski
9/ Interpelacje i odpowiedzi
10/ Sprawy różne i zapytania radnych
11/ Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej
 
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Radny Leszek Gryc stwierdził, że na poprzedniej sesji w trakcie dyskusji nad absolutorium zgłaszał zdanie odrębne a w protokole jest tylko skrót wypowiedzi. Radny spytał, czy można odsłuchać nagranie.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że jeśli Rada nie przyjmie protokołu dopiero wówczas odsłuchuje się nagranie.
Radny Leszek Gryc wniósł do Pana Przewodniczącego o dostarczenie kopii istniejącego zapisu z przebiegu poprzedniej sesji-chce sprostować kłamstwa rozpowszechniane w gazecie samorządowej dot. tej dyskusji.
Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czym jest spowodowane stanowisko Pana Przewodniczącego odnośnie odsłuchania nagrania.
Pan Przewodniczący zacytował § 56 Statutu Gminy Michałowo, zgodnie z którym nagranie odsłuchuje się w przypadku nie przyjęcia protokołu przez Radnych.
Radny Leszek Gryc stwierdził., że nie wnosi o zmiany w protokole a o udostępnienie kopii nagrania aby miał możliwość obrony przed pomówieniami.
Radny Jarosław Symko stwierdził, że Radny Gryc mógł przed sesją przyjść do Urzędu i wyjaśnić sprawę protokołu a nie teraz dyskutować nad tą kwestią. Radny dodał, że porządek obrad jest obszerny i zawiera wiele bardzo ważnych tematów, które właśnie teraz należy omawiać.  
Radny Leszek Gryc w odpowiedzi stwierdził, że musiał zabrać w temacie udostępnienia nagrania głos na sesji, ponieważ może on pokazać pisma jak zakończył się podobny temat dot. udostępnienia kopi nagrania z innej sesji.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz nawiązał do omawianego wcześniej protokołu i stwierdził, że jak dobrze zauważył Radny Gryc protokolant streścił wypowiedź Radnego tak jak streszcza wypowiedzi wszystkich pozostałych radnych. W dalszej kolejności Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 10:40 na salę narad przybył Radny Marek Charytoniuk
O godz. 11:00 na salę narad przybył Radny Eugeniusz Matwiejczyk
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk odnośnie sytuacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Radny stwierdził, że przyjmując budżet wydawało się, że budżet Zakładu jest zbilansowany i nie powinno być problemu z jego funkcjonowaniem, natomiast z przedstawionej przez Burmistrza informacji wynika, że jest zupełnie inaczej.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że gdyby Zakład podjął się realizacji zadań określonych w budżecie (np. usługi remontowe), wówczas budżet by się zbilansował, jednak problemy wynikają z zarządzania zakładem.
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że zapewne było wiadomo wcześniej że Pan Linkiewicz odejdzie, na co Pan Burmistrz wyjaśnił, że dowiedział się on o tym w ostatnim tygodniu pracy Pana Linkiewicza, który był uprzednio na 2 tygodniowym urlopie a potem na zwolnieniu.
Radny Eugeniusz Siemieniuk kontynuując stwierdził, że w 1-wszej kadencji deklaracje Burmistrza brzmiały, że ZGKiM będzie samowystarczalny. Dodał, że należy podjąć zdecydowane działania i uregulować spawy z kierowaniem zakładem.
Pan Burmistrz stwierdził, że ZGKiM jest podatny na zawirowania, ponadto na pozostałą działalność musi sam zarobić. Pan Burmistrz dodał, że Zakład do końca maja wykonywał bardzo mało usług, na co wpływ miała niewątpliwie 3 tyg. nieobecność kierownika. Stwierdził również, że obecnie sytuacja w Zakładzie jest stabilna na sezon inwestycyjny, jednak co do sezonu zimowego jest już gorzej. Pan Burmistrz poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją zlecił Zakładowi sporządzenie programu naprawczego i dodał, że należałoby się cofnąć wstecz i zastanowić dlaczego są trudności z zarządzaniem w obliczu „ścigania zakładu”, braku spokojnej pracy itp. Pan Burmistrz kończąc stwierdził że każdy popełnia błędy, ale należy te błędy poprawiać a nie piętnować ludzi i z zaistniałej sytuacji satysfakcję ma chyba jedynie opozycja. Pan Burmistrz dodał, że daje słowo, iż dla ZGKiM nic złego się nie stanie.        
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że nie jest winą opozycji, że do ZGKiM wszedł prokurator na co Pan Przewodniczący spytał a kto donosił – Radny Eugeniusz Siemieniuk odparł-a kto oszabrował?
Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że w pierwszej kadencji faktycznie ZGKiM rozwijał się, natomiast w obliczu ciągłych donosów i kontroli nikt do Zakładu nie chce iść. W temacie planu zagospodarowania przestrzennego Sokola Radna spytała Radnego Kasperowicza, czy Komisja ma nadal pracować nad tematem Domu Ludowego w Sokolu, ponieważ Radny na poprzedniej sesji prosił Radnych aby nie zajmować się już tą sprawą. Radna poruszyła temat spotkania z Zarządem Powiatu odnośnie remontu dróg powiatowych o których szerzej będzie mowa w momencie podjęcia uchwał oraz wyraziła zadowolenie z przedstawionej w informacji Burmistrza decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Pan Burmistrz stwierdził, że ZGKiM wykonując prace na rzecz gminy nie obciąża Urzędu podatkiem VAT i należy zauważyć ile w tym przypadku zaoszczędziła gmina-to wszystko jest do sprawdzenia. Pan Burmistrz dodał, że tego się nie widzi, tylko ciągle chodzi się za kimś i nęka kontrolami a takich warunkach nie da się pracować. Pan Burmistrz przedstawił listę zadań jakie zaproponował ZGKiM do wykonania:
1.       Kamczatka – remont budynku
2.       Boisko Jałówka
3.       Polbruk przy Ratuszu
4.       Ulica Kościelna,
5.       Ulica Spadowa
6.       Odkrzaczanie Topolany – Potoka
7.       Droga Kopce (odkrzaczanie, nawożenie żwiru)
8.       Przygotowanie pod stabilizację OSP Jałówka
9.       Koło Lulewicza droga
10.   Kanalizacja ulica Sienkiewicza
11.   Stabilizacja drogi na cmentarz w Jałówce
12.   Stabilizacja drogi do Żedni
13.   Polbruk (krzyże w lesie Juszkowy Gród)
14.   Ogrodzenie krzyża w Bieńdziudze
15.   Bieżące koszenie poboczy
16.   Mostek Jałówka
17.   Wjazd ulica Fabryczna 7
18.   Wjazdy szt. 2 ulica Młynowa
19.   Równanie dróg zgodnie z potrzebą
20.   Plaża-nawiezienie piachu, ustawienie pomostów
21.   Przejście przez m. Nowosady
22.   Usunięcie dzikich wysypisk
Radna Irena Kuryło stwierdziła, że wypowiedź Radnego Siemieniuka dot. oszabrowania Zakładu była daleko idąca, wobec czego prosiła Radnego o rozszerzenie tej wypowiedzi bądź przeproszenie obecnych za takie sformułowanie.
Radny Eugeniusz Siemieniuk wyjaśnił, że nie powiedział o oszabrowaniu Zakładu. Oszabrowanie odniósł on do konkretnej sytuacji tj. interwencji prokuratury w Zakładzie.
Radny Leszek Gryc spytał Pana Przewodniczącego czemu miało służyć dopuszczenie Radnej Ancipiuk do głosu i jej oskarżeń w kierunku Radnego Kasperowicza. Radny stwierdził, że w porządku obrad było użyte słowo Sokole i nikt nie był przeciw porządkowi. Radny poruszył temat przejęcia kotłowni na osiedlu przy ul. Świętojańskiej, stwierdził, że od chwili wpłynięcia pisma z Agencji do Urzędu minęły 3 miesiące i dalej się sprawa odwleka, także nic nie stoi na przeszkodzie aby podjąć prace. W sprawie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Radny stwierdził, że Burmistrz powinien znać Kodeks Postępowania Administracyjnego i nie powinien się dziwić, że Sąd nakazał stosować się do przepisów KPA i dał wiarę pismom Burmistrza, że dane znajdują się w Internecie.
Pan Przewodniczący stwierdził, że 4 rok słyszy się tylko o sądach, paragrafach i nikt nie odnosi się do spraw poruszonych w informacji Burmistrza.
Pan Burmistrz poinformował, że skarga została oddalona odnośnie podania danych o umorzeniach podatkowych; w kwestii podania osób, którym zwrócono bądź umorzono opłaty za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sąd nie kwestionował stanowiska Urzędu, że są to dane osobowe, których się nie podaje a jedynie formę-zdaniem Sądu odpowiedź udzielona Panu Herbrederowi powinna być udzielona w formie decyzji a nie pisma. Pan Burmistrz dodał, że Urząd czeka na uzasadnienie, jednak nie zmienia to faktu co meritum sprawy i jeśli wystawi się decyzję to będzie ona takiej samej treści co pismo.
Pani Jolanta Narolewska p.o. Sekretarza Gminy wyjaśniła, że skoro od Pana Hebredera wpłynęło pismo a nie skarga, to odpowiedziano na nie również w formie pisma.   
Pan Burmistrz raz jeszcze poinformował, że nawet jeśli zmieni się forma pisma to i tak będzie ono odmowne ze względu na ochronę danych osobowych.
Radny Roman Kononczuk w imieniu swoim i mieszkańców osiedla przy ul. Świętojańskiej podziękował za plac zabaw oraz prosił o dalsze prace i wsparcie w temacie kotłowni.
Radna Maria Ancipiuk w odpowiedzi na słowa Radego Gryca stwierdziła, że jedynie zapytała Radnego Kasperowicza a nie go oskarżała. W temacie kotłowni Radna stwierdziła, że Komisja pracuje nad tym tematem i chce pomóc mieszkańcom osiedla.
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski, że gmina w ostatnich latach wykonała bardzo wiele prac i ciekawe czy inne gminy mogą się też takim wynikiem poszczycić. Dodał, że temat przyłączy był omawiany wielokrotnie oraz wniósł o postawienie tablicy informacyjnej przy remontowanej drodze Topolany – Michałowo – Gródek.
Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że na poprzedniej sesji prosił jedynie aby nie odczytywać jego oświadczenia dot. Domu Ludowego w Sokolu. Radny w sprawie remontu drogi Żednia-Widły poinformował, że zwrócił się z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego, czy w/w inwestycja jest ujęta w budżecie na 2010 r i okazało się że nie, a na sesji była mowa, że ta inwestycja zostanie rozpoczęta właśnie w tym roku. Radny dodał, że taka sama sytuacja przedstawia się w przypadku przebudowy ul. Białostockiej. Radny spytał, czemu Pan Burmistrz nie poinformował, że brał udział w spotkaniu na którym popierano kandydaturę Bronisława Komorowskiego na prezydenta.
Pan Burmistrz stwierdził, że kiedyś Rady Kasperowicz mówił, że mu kaktus wyrośnie jeśli zostanie wykonana droga do Sokola, Pan Burmistrz spytał Radnego Kasperowicza czy drugi kaktus wyrośnie jak będzie w tym roku będzie robiona droga z Żedni do Wideł – Rady Andrzej Kasperowicz odparł, że wyrośnie – Pan Burmistrz kontynuując   poinformował, że jest podpisana umowa z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich dot. remontu drogi z Żedni do Wideł i remont drogi w 2010 zostanie rozpoczęty. Co do spotkania, Pan Burmistrz stwierdził, że temat ten był przedstawiony w gazecie samorządowej i nie jest to żadna tajemnica.
Radna Maria Ancipiuk przytoczyła fragment protokołu z poprzedniej sesji, w którym Radny Kasperowicz prosił Radnych aby zostawili temat Domu Ludowego w Sokolu.
Radny Roman Kononczuk zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji.
Pan Burmistrz odczytał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego dot. remontu drogi z Żedni do Wideł (w załączeniu do protokołu).
Radny Jarosław Symko dodał, że 2 mln zł przeznaczone na remont w/w odcinka drogi nie pochodzą z inwestycji a z remontu.
Pan Przewodniczący zakończył dyskusję i przeszedł do głosowania nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Pan Przewodniczący o godz. 11:50 ogłosił 5 min przerwę po czym wznowił obrady.
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
            Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał o kwotę 150 tyś zł na remont Gminnego Ośrodka Kultury, co jest spowodowane wzrostem kosztów, oraz prosił o wyjaśnienie kwestii zakupu trybun i płotków na piknik samorządowy z okazji 20tej rocznicy powstania samorządu terytorialnego.
            Pani Elżbieta Rosińska kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego wyjaśniła, iż kwota 150 tyś zł będzie potrzebna na wykonanie dodatkowych prac związanych m.in. z instalacją centralnego ogrzewania, nagłośnieniem i oświetleniem sali, remontem komina. W temacie zakupu trybun Pani Kierownik wyjaśniła, że na ich zakup można otrzymać duże dofinansowanie, w związku z czym złożono wniosek o pozyskanie środków-trybuny oraz barierki będą wykorzystane podczas różnego typu imprez kulturalnych.  
            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że pozycję „infrastruktura wodociągowa na wsi” traktuje jako przechowalnię pieniędzy inwestycyjnych na inne cele. Radny spytał, czy zwiększenie środków na drogę Nowosady związane jest z niedoszacowaniem inwestycji. Radny dodał, że dział „kultura” wydaje się być nie najbardziej wyceniona wartościowo w projekcie budżetu w stosunku do planu.
             Pan Burmistrz w temacie rozbieżności na drogę Nowosady stwierdził, że chciałby aby również Powiat tak jak nasza gmina w temacie budowy dróg powiatowych tak regulował rozbieżności, że dokładałby środki a nie schodził z zadania i ograniczał jego realizację. Pan Burmistrz dodał, że ta inwestycja nie była niedoszacowana, ponieważ mając nadwyżkę środki można w każdej chwili dołożyć; ponadto wcześniej bez pozwolenia wykonano 300 m powiatowej drogi i powiat na to wyraził zgodę, natomiast teraz na wykonanie przejścia przez miejscowość potrzebny pozwolenie-no właśnie 300 m można było wykonać bez pozwolenia a teraz wymaga się projektów i pozwoleń na zwykłe drogi. W temacie wodociągów Pan Burmistrz wyjaśnił, że zabezpieczono kwotę 300 tyś zł, ponieważ był plan budowy wodociągów z własnych środków, jednakże w między czasie złożono projekt oraz wpłynęła premia za pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie ok. 155 tyś zł. Pan Burmistrz poinformował, że na infrastrukturę wodociągową wpłynęło ponad 1mln 800 tyś zł środków unijnych i po ogłoszeniu przetargu rozpoczną się prace w tym temacie i wystarczy ta kwota która zostawiliśmy. 
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że odpowiedź Burmistrza dla Radnego Konończuka jest nie do przyjęcia i gmina nie jest księstwem Burmistrza, dodał, że pohukiwanie na Radnego Konończuka jest nie na miejscu i należy zacząć szanować innych a inni będą szanowali nas.
            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że nie reprezentuje on powiatu a gminę.
            Pan Przewodniczący poinformował o drobnych poprawkach w treści uchwały, które wyjaśniła Pani Skarbnik.
            Pan Burmistrz stwierdził, że aktywność Radnego Konończuka byłaby wskazana i merytorycznie mógłby on bardzo pomóc w rozmowach z Powiatem.
            Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radny Leszek Gryc odniósł się do Pana Przewodniczącego, dlaczego daje głos Burmistrzowi w każdej chwili – Pan Przewodniczący odpowiedział, iż takie prawo daje mu statut.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawiezmian w budżecie na 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/339/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok (w załączeniu do protokołu).
           
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych
 
O godz. 12:26 salę narad opuściła Radna Maria Ancipiuk
 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że podjęcie uchwały upoważnia Pana Burmistrza do podpisania stosownej umowy, podobnie jak następna z uchwał dot. udzielenia pomocy Powiatowi Białostockiemu.
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że może należałoby zwiększyć kwotę do np. 15 tyś zł. 
Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił opinię Komisji, która jednogłośnie zaopiniowała udzielenie pomocy Gminie Wilków w kwocie 10 tyś zł.
          Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że należy się pomoc Gminie Wilków, jednak należy zwrócić uwagę na sytuację w rolnictwie w nie dotkniętych terenach, nawet w Gminie Michałowo. Radny dodał, że w naszej gminie sytuacja w rolnictwie jest ciężka i również tu nie można wejść na łąki, które są podtopione-winę ponoszą za to bobry, ludzie, również i samorząd, który nie potrafi pomóc w wielu przypadkach.
          Radny Eugeniusz Matwiejczyk stwierdził, że pogoda nie sprzyja rolnikom i jest bardzo mokro. Radny dodał, że może zaoferować pomoc rolnikom z zatopionych powodzią terenów w postaci przekazania paszy.
          Pan Przewodniczący stwierdził, że skala problemu na terenach zalanych powodzią jest ogromna i ważne jest aby nasz samorząd pochylił się nad tą sytuacją.      
          Pani Jolanta Narolewska p.o. Sekretarza Gminy poinformowała, że na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczone pismo ze Związku Rolników Rzeczypospolitej, w którym są zwarte dane kontaktowe w celu przekazania pomocy rolnikom z zalanych terenów.
          Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że w budżecie gminy nie dostrzega się naszego rolnictwa i na przyszłość potrzebne jest wykonanie polnych dróg, oraz działania samorządu zmierzające do pomocy i współdziałania w melioracji.  
          Pan Burmistrz nawiązał do wypowiedzi Radnego Siemieniuka, który na jednej z poprzednich sesji stwierdził, że Burmistrza można rąbać-Pan Burmistrz powtórzył wcześniej wypowiedziane słowa przez Radnego Siemieniuka tj. trzeba szanować innych aby być szanowanym samemu.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawieudzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
            Pani Elżbieta Rosińska kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego wyjaśniła, iż aby realizować projekt Lokalnej Grupy Działania Puszczy Knyszyńskiej, którego członkiem jest nasza gmina i podpisać stosowną mowę, potrzebne jest zobowiązanie wszystkich członkowskich gmin, że w 2011 roku zostaną przeznaczone określone środki na ten powyższy projekt, który ma na celu promocję tego obszaru.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała XXXVIII/341/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie   zmiany uchwały nr XXXIV/305/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,00)
            Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że przy omawianiu zmian w budżecie była już mowa o istocie zmian dokonanych w powyższej uchwale.
            Pan Burmistrz przeprosił Radę, że od razu nie znalazły się na ten cel wszystkie środki i że dopiero teraz przy nadwyżce można je przeznaczyć. Pan Burmistrz dodał, że nie spodziewał się uzyskać podziękowań dla samorządu za to, że zamierza realizować zadania innych.  
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/305/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,00)
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała XXXVIII/342/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/305/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,00) (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie remontu nawierzchni dróg powiatowych Nr 1462B Barszczewo – droga 686, Nr 1466B Ochremowicze – Małynka – Potoka – Hieronimowo – Kazimierowo – Michałowo, Nr 1633B Hoźna – Potoka
          Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, iż w związku z deklaracją Zarządu o wyrażeniu zgody na wykonanie powyższych dróg nastąpiło przesunięcie środków z pozycji „bieżący remont dróg” na dotację w formie pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.
 
O godz. 12:44 salę narad opuścił Radny Eugeniusz Siemieniuk
 
          Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że decyzja o remoncie dróg powiatowych jest decyzją odważną ponieważ te drogi nie są własnością samorządu, jednak po nich jeżdżą nasi mieszkańcy. Radny dodał, że w pierwszej kolejności należy wykonać drogi, po których ludzie dotrą do lekarza a dopiero później naprawiać drogi polne. Radny podziękował za determinację w walce o przejście przez miejscowość Nowosady i zauważył, że pomimo, iż samorząd przekazuje powiatowi tyle środków, to i tak są problemy z dograniem danego tematu. Radny stwierdził, że kiedyś wystarczyły uzgodnienia natomiast teraz powiat żąda projektów.
          Pan Burmistrz poinformował, że na Zarządzie Powiatu okazało się, że Zarząd będzie forsował stanowisko, że za drogi, które powiat przekazuje gminie do remontu, samorząd będzie odpowiedzialny do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Pan Przewodniczący poinformował, że na Zarządzie Powiatu były rozmowy, że na czas remontu Powiat przekaże gminie dane drogi, później po remoncie je przejmie, jednak z zastrzeżeniem, że gmina jako inwestor, który wykona daną drogę będzie odpowiadał za wszelkie usterki jakie na niej wystąpią. W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący  przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie remontu nawierzchni dróg powiatowych Nr 1462B Barszczewo – droga 686, Nr 1466B Ochremowicze – Małynka – Potoka – Hieronimowo – Kazimierowo – Michałowo, Nr 1633B Hoźna – Potoka
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała XXXVIII/343/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie remontu nawierzchni dróg powiatowych Nr 1462B Barszczewo – droga 686, Nr 1466B Ochremowicze – Małynka – Potoka – Hieronimowo – Kazimierowo – Michałowo, Nr 1633B Hoźna – Potoka (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie   nieodpłatnego nabycia przez Gminę Michałowo nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo, wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 
O godz. 12:51 na salę narad powrócił Radny Eugeniusz Siemieniuk
 
Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że nabywaną nieruchomością jest plac położony na osiedlu przy ul. Świętojańskiej, na którym umiejscowiony jest plac zabaw.
Radny Włodzimierz Konończuk spytał, czy nie ma żadnego haczyku, ponieważ kiedyś te działki pracowały za haczyk-za te działki chciano kiedyś przekazać kotłownię.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Michałowo nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo, wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała XXXVIII/344/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Michałowo nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo, wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Sokole
            Pani Elżbieta Rosińska wyjaśnia, iż warunkiem aplikowania do konkursu w ramach „Odnowy wsi” jest złożenie Planu odnowy Miejscowości Sokole. Pani Kierownik wyjaśniła, że w związku z faktem, iż Dom Ludowy jest zabytkiem, to jeszcze trwają uzgodnienia co do aranżacji wnętrz-rezultat będzie wiadomy po 20 czerwca. W związku z powyższym Pani Kierownik zaproponowała, aby zwiększyć kwotę o 150 tyś zł, wówczas wartość całej inwestycji wyniósłby 1mln 100 tyś zł.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Sokole.
           W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała XXXVIII/345/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Sokole (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że złożony wcześniej wniosek dot. „Skateparku Michałowo” musi być uzupełniony o powyższą uchwałę.
Radny Leszek Gryc zgłosił aby zapis „zabrania się palenia tytoniu podczas korzystania ze Skateparku” zastąpić „zabrania się palenia tytoniu na terenie Skateparku”.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Radnego Leszka Gryca.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie Przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Uchwała XXXVIII/346/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Hieronimowo
 
Ogodz. 13:10 na salę narad powróciła Radna Maria Ancipiuk
 
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że nieruchomość, o której mowa była ujęta w wykazie nieruchomości do sprzedaży na 2010 r., Ponadto Pani Kierownik omówiła lokalizację nieruchomości, dodając, że skoro wartość nieruchomości przekracza kwotę 20 tyś zł Rada musi wyrazić zgodę na jej sprzedaż.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Hieronimowo.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała XXXVIII/347/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Hieronimowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży zbycia w trybie bezprzetaregowym nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że wieczysty użytkownik działki położonej przy Placu 11 Listopada w Michałowie zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż tej działki tj. zmianę formy własności.
Radny Włodzimierz Konończuk spytał, czy działki w sąsiedztwie tej nieruchomości należą do gminy. 
Pani Rosińska wyjaśniła, że działka na której stoi telebim jest dzierżawiona.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zbycia w trybie bezprzetaregowym nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała XXXVIII/348/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetaregowym nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art.231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Michałowo położonej w obrębie wsi Sokole
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, iż właścicielowi nakładów przysługuje prawo przeniesienia w trybie art. 231 nieruchomości. Pani Rosińska poinformowała o szczegółach związanych z wartością nieruchomości i wartością nakładów.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za”, przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art.231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Michałowo położonej w obrębie wsi Sokole.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała XXXVIII/349/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art.231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Michałowo położonej w obrębie wsi Sokole (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie Nadania Statutu Gminnej Bibliotece w Michałowie
Pani Jolanta Narolewska poinformowała, że zmiany w statucie dot. uporządkowania nazewnictwa, dodała również, że w związku z faktem, iż Biblioteka będzie przeniesiona do budynku w którym obecnie jest Urząd Miejski, proponuje się zmienić w statucie umiejscowienie biblioteki z ul. Białostockiej na ul. Wąską.
Radna Maria Ancipiuk przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że Komisja wnioskowała o zmianę w statucie ulicy na ul Wąską.  
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za”, przyjęli uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece w Michałowie
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała XXXVIII/350/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Nadania Statutu Gminnej Bibliotece w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący o godz. 13:15 ogłosił 20 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
Po przerwie na salę narad nie powrócił Radny Włodzimierz Konończuk
 
Ad 6 Opinia Rady w sprawie planu rozwoju turystycznego gminy
            Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że w związku z faktem, iż gmina będzie chciała pozyskać środki unijne w zakresie turystyki opracowano plan rozwoju turystycznego gminy (w załączeniu do protokołu), Pani Kierownik omówiła w/w plan.
            Pan Burmistrz uzupełniając wypowiedź Pani Kierownik dodał:
- w zakresie budowy ogólnodostępnych pomostów i przystani – gmina posiada projekt na pomost i ten zakres działania będzie realizowany w ramach konkursu RPO;
- wytyczenie i budowa szlaków turystycznych i dydaktycznych – działania te są realizowane na bieżąco, natomiast kompleksowo zostaną one zrealizowane w ramach małej infrastruktury turystycznej;
- rewitalizacja otoczenia projektowanej wioski rybackiej – związane jest to z koncepcją rozwoju zbiornika wodnego Siemianówka i należałoby wykorzystać turystykę całoroczną związaną z m.in. rybactwem, ornitologią; gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla Bondar, wkrótce zostanie uchwalony plan dla Bachur, ponadto przedstawiony temat cieszy się zainteresowaniem wśród inwestorów;
-budowa punktów postoju podróżnych, budowa wież widokowych, oznakowanie atrakcji turystycznych – zostanie to ujęte w ramach projektu RPO, natomiast budowa wież widokowych już jest ujęta w ramach LGD;
- tworzenie warunków do powstania i rozwoju kwater agroturystycznych – warunki należy tworzyć na bieżąco a projekty, o których była mowa powinny być spójne tj. w okolicy np. szlaku powinien być łatwy dostęp do kwater agroturystycznych; 
- park i deptak w Michałowie – lada dzień będzie gotowy projekt, a wnioski będą składane w ramach LGD i PROW;
- bulwar nad rzeką Supraśl – pomimo, iż nie jest to działanie pierwszego rzędu, tym niemniej planowane działania powinny wychodzić w przyszłość;
- powstanie Galerii Starej Fotografii w Michałowie – z pomysłodawcą Galerii podpisano już stosowne porozumienie i lada dzień przystąpi się do prac projektowych związanych z adaptacją budynku tzw. kamczatki, ponadto w tym roku zostanie ogłoszony konkurs z działania –turystyka- do którego gmina zamierza z powyższym projektem przystąpić;
- rozbudowa i rozwój oferty Domu Ludowego w Sokolu –w ramach projektu małej infrastruktury gmina będzie składała również wniosek zawierający stworzenie parkingów, ławeczek, miejsca na grill a nawet utworzenie warsztatowi – stworzenie tego będzie wynikało z kosztu całego przedsięwzięcia;
- kładka przez zalew Siemianówka – przewiduje się wykonanie kładki na starej drodze prowadzącej z Bondar do Rybakówki;
- rozwój koncepcji Międzygminnego Centrum Sportu i Turystyki – część obiektów już jest (hala sportowa, basen, boisko), będzie się dążyło do nieodpłatnego przejęcia budynku po internacie i Zespole Szkól oraz do tego aby cały kompleks sportowy znalazł się na liście indykatywnej województwa podlaskiego w rozdaniu środków na lata 2014-2020;
- usytuowanie na terenie Gminy nowego obiektu sportowego (tor szybkiej jazdy) – w tym temacie pojawia się wielu inwestorów a przy takiej inwestycji zapewne będzie musiał powstać CPN czy stacja wymiany opon; nie będzie to tor wymagający specjalnych parametrów i będzie on służył np. do sprawdzenia aut, ćwiczeń przed rajdami itp.;
            Radny Andrzej Kasperowicz zgłosił wniosek aby w Domu Ludowym w Sokolem stworzyć izbę pamięci im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że w pierwszej kolejności należy wyremontować Dom Ludowy.
            Pan Burmistrz zauważył, że przeznaczenie sal jest już określone przez Stowarzyszenie Kulturalne „Widok” i towarzystwo Przyjaciół Sokola.
 
            Radni wymienili spostrzeżenia na temat utworzenia izby pamięci o której mówił Radny Andrzej Kasperowicz a Radna Maria Ancipiuk podsumowując stwierdziła, że omawiany plan zawiera główne założenia-jak wszystko dojdzie do skutku na Komisji Oświaty będzie można szczegółowo określić, co i gdzie jeszcze będzie można w ramach planu doprecyzować.
            Radny Leszek Gryc zgłosił wniosek formalny aby przestać denerwować Burmistrza i przegłosować plan w takiej formie w jakiej został on przedstawiony.
 
O godz. 14:30 salę narad opuściła Radna Alina Kazberuk
 
Radny Eugeniusz Matwiejczyk zaproponował utworzenie promu na zalewie Siemianówka od strony Rudni w kierunku plaży.
            Pan Burmistrz zauważył, że omawianego planu gmina nie ustala dla siebie, ponieważ są programy, z których środki pozyskiwać mogą prywatni przedsiębiorcy a taki plan może im ułatwić drogę pozyskania funduszy.
 
O godz. 14:42 salę narad opuścił Radny Eugeniusz Siemieniuk
 
            Pan Przewodniczący wobec braku dalszych pomysłówprzeszedł do głosowania zgłoszonych wniosków.
I wniosek – dopisać do planu, aby w Domu Ludowym w Sokolem stworzyć izbę pamięci im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – Radni w głosowaniu jawnym 2 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.
            W głosowaniu brało udział 11 radnych.
II wniosek – obok kładki przez Zalew Siemianówka dopisać „prom” - Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami „za”, przyjęli zgłoszony wniosek.
            W głosowaniu brało udział 11 radnych.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania za pozytywną opinią Rady w temacie przedstawionego planu rozwoju turystycznego gminy.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami „za”, wyrazili pozytywnie zaopiniowali w/w plan.
            W głosowaniu brało udział 11 radnych.
            Pan Burmistrz podziękował Radzie za wyrażenie pozytywnej opinii w temacie planu turystycznego gminy, który będzie wytyczał działania na przyszłość.
 
O godz. 14:50 salę narad opuścił Radny Roman Kononczuk
 
Ad 7 Opinia Rady w sprawie utworzenia okręgu wyborczego Nr 1 Gródek, Michałowo, Supraśl, Zabłudów w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Białostockiego
            Pan Burmistrz poinformował, iż Starosta zwrócił się z pismem o wyrażenie opinii nad utworzeniem okręgu wyborczego do powiatu-planowana jest zmiana w okręgów wyborczych i połączenie okręgu Gródek i Michałowo z okręgiem Supraśl Zabłudów. Pan Burmistrz poinformował, iż wcześniej Starostwo przysłało inną propozycję podziału-aby Gródek, Michałowo oraz Supraśl tworzyły jeden okręg. Pan Burmistrz dodał, że połączenie 4 gmin w jeden okręg spowodowane jest spadkiem mieszkańców w gminie Gródek.  
 
            O godz. 14:53 salę narad opuściła Radna Maria Ancipiuk
 
            Po dyskusji i wymianie spostrzeżeń dot. połączenia czterech gmin w jeden okręg wyborczy zdania Radnych były zgodne.           
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie utworzenia okręgu wyborczego Nr 1 Gródek, Michałowo, Supraśl, Zabłudów w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Białostockiego.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 9 głosami „przeciw” wyrazili negatywną opinię w sprawie utworzenia okręgu wyborczego Nr 1 Gródek, Michałowo, Supraśl, Zabłudów w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Białostockiego.
W głosowaniu brało udział 9 Radnych.
 
Ad. 8, 9, 10 Wolne wnioski, Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych.
Radny Jarosław Symko zaapelował, aby Radni zachęcili mieszkańców do udziału w wyborach Prezydenckich, zauważył, że nigdy nikt z powiatu nie podziękował samorządowi Michałowa za taki ogrom środków jakie przeznaczają na drogi powiatowe oraz podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego za ogrom pracy dzięki której są pozyskiwane fundusze z zewnątrz.
Radna Irena Kuryło zaproponowała, aby w najbliższym czasie zebrała się Komisja Rolnictwa w celu dokonania analizy stanu rolnictwa na terenie gminy Michałowo i udzieleniem ewentualnej pomocy.
 
Ad. 11 Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy    
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 15:05 zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
Mikołaj Worona
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-07-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-07-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-07-30