Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 29 kwietnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej
Numer XXXVII/10
Data wydania 2010-06-15
Protokół Nr XXXVII/10 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 29 kwietnia 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
O godzinie 10:15 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.
1.      Ancipiuk Maria
2.      Charytoniuk Marek
3.      Gryc Leszek
4.      Kasperowicz Andrzej
5.      Kazberuk Alina
6.      Kononczuk Roman
7.      Konończuk Włodzimierz
8.      Kuryło Irena
9.      Matwiejczyk Eugeniusz
10. Ostaszewski Bogusław
11. Siemieniuk Eugeniusz
12. Symko Jarosław
13. Urwan Krzysztof
14. Worona Mikołaj
 
Nieobecna była Radna: Nina Łuksza
Ponadto w obradach uczestniczyli:
Burmistrz Michałowa - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. W związku z katastrofą samolotu Prezydenckiego pod Smoleńskiem (10.04.2010r.) Pan Przewodniczący zarządził uczczenie pamięci ofiar tragedii minutą ciszy. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji. W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przywitał nowego Komendanta Placówki Straży Granicznej w Michałowie Jacka Dederko oraz Naczelnika Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Miejskiej w Białymstoku Jacka Purtę.
Komendant Placówki Straży Granicznej w Michałowie Jacek Dederko przedstawił się zebranym, oferował swoją pomoc i zachęcił do współpracy.
Pan Przewodniczący w imieniu wszystkich obecnych życzył Komendantowi dobrej i spokojnej służby, po czym przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej
Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad.
Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 6 „Podjęcie uchwał”, jako ostatnie dwa, następujące projekty uchwał tj. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej-Pan Burmistrz dodał, że nasi emeryci i renciści będą mogli skorzystać w większej ilości z pomocy rzeczowej w postaci artykułów spożywczych (paczki) organizowanej przez Związek Emerytów i Rencistów. Drugi projekt uchwały jaki zgłosił Pan Burmistrz dotyczył wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty. Pan Burmistrz dodał, że powyższe tematy pojawiły się w ostatniej chwili i wg niego nie należałoby ich przekładać na następną sesję.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 6 „Podjęcie uchwał”, jako ostatniego projektu uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej.
      Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli powyższy wniosek.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania drugiego wniosku Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 6 „Podjęcie uchwał”, tuż za projektem uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej, projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli powyższy wniosek.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W obliczu braku uwagPan Przewodniczącyprzeszedł do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
5/ Przedstawienie koncepcji przebudowy ul. Białostockiej.
6/   Podjęcie uchwał w sprawie
·      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok - udzielenie absolutorium Burmistrzowi Michałowa za 2009 rok
·      Zmian w budżecie na 2010 rok
·      Zmiany uchwały Nr XXXV/318/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany” i wygaśnięcia uchwały Nr XXXI/280/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440 B Zabłudów-Michałowo-Gródek na odcinku Topolany – droga nr 65
·      Udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo i nie stanowiących jej własności
·      utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
·      utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
·      podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej
·      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania radnych 
10/ Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej
 
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się” przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
Radny Leszek Gryc stwierdził,że chciałby się czegoś więcej dowiedzieć na temat spotkania dot. szczepień HPV przeciwko rakowi szyjki macicy; Radny spytał jak obrazują się koszty powyższego szczepienia.
Jolanta Narolewska p.o. Sekretarza Gminy wyjaśniła, iż spotkanie było zorganizowane przez dyrekcję Zespołu Szkół w Michałowie i Urząd Miejski. Pani Narolewska poinformowała, iż koszt szczepionki w aptece wynosi 1500 zł.; ponadto Urząd musiałby ogłosić konkurs i wyłonić wykonawcę szczepień i szacuje się, że przy ok. 90 osobach koszt szacowałby się w granicach 300 zł za dawkę (dawek jest trzy); przewiduje się aby dziewczęta partycypowałyby w kosztach szczepionki. Pani Narolewska dodała, że w przypadku osób, których nie będzie stać na pokrycie części kosztów, koszty pokryje Ośrodek Pomocy Społecznej; do dn. 15 maja br. dziewczęta powinny zadeklarować chęć udziału w szczepieniu. 
Radny Leszek Gryc spytał, gdzie chętne osoby mają się zgłaszać.
Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, że chętne dziewczęta mają się zgłaszać do Urzędu Miejskiego.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Ad. 5 Przedstawienie koncepcji przebudowy ul. Białostockiej
            Pan Burmistrz stwierdził, że przebudowa ul. Białostockiej jest tematem na tyle istotnym, że należałoby go omówić obecnie w szerszym gronie.
            Pan Przewodniczący o godz. 10:30 ogłosił 5 min przerwy w związku z koniecznością przygotowania akcesoriów niezbędnych to przedstawienia przygotowanego projektu. Po przerwie wznowił obrady.
            Projektant Stanisław Piertaszkiewicz przedstawił koncepcję przebudowy ul. Białostockiej, która przewiduje: lewoskręty przy większych skrzyżowaniach a więc dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w lewo - co za tym idzie rozszerzenie jezdni w tym miejscu do 10 metrów, aktywne przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną z żółtym światłem aby zwolnić ruch, nawierzchnię asfaltową, chodniki ze starobruku, przebudowę oświetlenia ulicznego i położenie kanalizacji deszczowej, dodatkowe parkingi przy poczcie i cerkwi oraz zatoka do ważenia pojazdów ciężarowych, koło ZGKiM. 
            Wniesiono następujące zapytania:
            Radny Leszek Gryc spytał, w jakiej odległości od skrzyżowania będzie znajdowało się przejście dla pieszych (patrząc od strony mostu), Radny stwierdził, że kolejne przejście naprzeciwko ratusza będzie potrzebne wówczas, jeśli zostanie tam przystanek PKS, w innym przypadku nie ma ono racji bytu.
            Projektant wyjaśnił, że przejścia dla pieszych są przewidziane w optymalnych miejscach, ponieważ należy uwzględnić również wykonanie lewoskrętów, które też są bardzo ważne, dodał, że w obrębie skrzyżowania stworzy się wygrodzenia, które będą zmuszały pieszego do udania się do przejścia.
Radny Gryc dodał, że wykonując plan przebudowy ulicy należy tak wszystko zaprojektować, aby ludzie nie łamali prawa. Radny spytał, czy zmieni się oznakowanie drogi, ponieważ w tej chwili jest linia ciągła, przez całe Michałowo, uniemożliwiająca wyprzedzenie jakiegokolwiek pojazdu.
            Radna Maria Ancipiuk spytała, czy istnieje możliwość przesunięcia przejść aby było ono np. 20 m od skrzyżowania – Projektant stwierdził, że nie jest to możliwe z uwagi na lewoskręty.
            Radni zauważyli, aby w projekcie uwzględnić obecny przystanek autobusowy (tzw. na żądanie) w rejonie ul. Ogrodowej, z którego korzysta bardzo dużo ludzi.     
            Radny Roman Kononczuk spytał, co będzie z napowietrzną linią energetyczną – Projektant wyjaśnił, że ulegnie ona przebudowie. 
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, jak długi jest odcinek drogi który ulegnie przebudowie – Projektant odpowiedział, że ok. 1600 m. – Radny kontynuując spytał jak będzie podzielone finansowanie między gminą a Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz w jakim okresie planuje się wykonać omawianą inwestycję.
            Pan Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy jest podpisane porozumienie z PZDW i udział finansowy wyniesie: 25% PZDW i 75% środki gminne. Pan Burmistrz dodał, że trudno określić, który odcinek drogi będzie w którym roku finansowany, ponieważ będzie to zależało od technicznych kwestii; na pewno całość drogi nie będzie zrobiona w jeden rok i pierwszy etap robót (od poczty do wysokości ul. Wąskiej) jest przewidziany na rok 2010 i 2011-dalsze etapy w następnych latach. 
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał ile w przybliżeniu wyniesie koszt budowy 1 km omawianej inwestycji.
            Projektant stwierdził, że trudno określić, ale przypuszcza, że koszt remontu całej drogi wyniesie ok. 2-3 mln zł.
           
            O godz. 11:20 salę narad opuścił Radny Marek Charytoniuk.
 
            Radny Włodzimierz Konończuk spytał, czy omawiana koncepcja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego-w odpowiedzi Projektant stwierdził, że projekt nie wychodzi poza granice drogi wojewódzkiej, także z planem zagospodarowania powinien być jak najbardziej zgodny.
Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Michałowa za 2009 rok.
            Pani Skarbnik na podstawie prezentacji komputerowej omówiła wykonanie budżetu gminy Michałowo za 2009 (slajdy w załączeniu do protokołu).
            Radna Maria Ancipiuk przedstawiła opinię Komisji Finansowej, która nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Radna Ancipiuk w imieniu mieszkańców podziękowała Panu Burmistrzowi, kierownikom jednostek budżetowych oraz pracownikom urzędu za realizację ambitnego budżetu prawie ze 100% wykonaniem.  
            Radny Jarosław Symko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Michałowa absolutorium za 2009 rok (uchwała Komisji w załączeniu do protokołu).
            Pan Przewodniczący oczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej: w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Michałowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok – Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie przedłożone sprawozdanie (uchwała RIO w załączeniu do protokołu) oraz w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady i Miasta Gminy Michałowo wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2009 rok – wniosek Komisji Rewizyjnej spełnił wszelkie wymogi (uchwała RIO w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Michałowa za 2009 rok.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Radny Leszek Gryc zgłosił zdanie odrębne, w którym stwierdził, że ma zastrzeżenia do budżetu, inwestycje są reprezentacyjne, w takiej sytuacji jest on „przeciw”.
Uchwała Nr XXXVII/331/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Michałowa za 2009 rok. (w załączeniu do protokołu).
 
            Pan Przewodniczący stwierdził, aby Radny Gryc w przyszłości wypowiadał się w momencie ogłoszenia dyskusji a nie robił zamęt jak miało to miejsce przed chwilą. 
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że przepisy dają mu prawo do zgłoszenia zdania odrębnego.
            Pan Burmistrz w imieniu swoim, jak również Pani Skarbnik oraz wszystkich pracowników, którzy zajmują się realizacją budżetu podziękował za przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium.
            Pan Przewodniczący złożył gratulacje Panu Burmistrzowi i pracownikom za realizację budżetu z którym wiąże się ogrom pracy wielu osób.
 
O godz. 12:15 salę narad opuścili Radni: Andrzej Kasperowicz, Eugeniusz Siemieniuk, Krzysztof Urwan.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok  
Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
      Radny Włodzimierz Konończuk spytał Pani Skarbnik skąd wynika różnica-raz mamy 7 tyś zł a raz 5 tyś zł w dziale 754 – Pani Skarbnik wyjaśniła, że to są dwie oddzielne pozycje, jedna pochodzi z dochodów a druga z nadwyżki.
      Leszek Gryc policjanci sami zapracowali na pieniądze przeznaczone dla nich w zmianach w budżecie, na co Pan Burmistrz odparł, że nie ocenia on pracy policji.
 Radny Leszek Gryc spytał, o co chodzi w zapisie dot. zwiększenia dotacji dla Biblioteki w Michałowie na realizację zadań statutowych – Pan Burmistrz wyjaśnił, że w bibliotece w Szymkach wykonano ściankę oddzielającą część biblioteczną od świetlicy, natomiast w związku z przeniesieniem się biblioteki w Michałowie do innego budynku, potrzebne były środki na zapłatę czynszu oraz na wymianę świetlówek.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezmian w budżecie na 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 10 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/332/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok (w załączeniu do protokołu).
           
            Pan Przewodniczący o godz. 12:24 ogłosił 10 min przerwę, po przerwie wznowił obrady.
 
            Po przerwie na salę narad nie powrócili Radni: Maria Ancipiuk, Marek Charytoniuk, Andrzej Kasperowicz, Alina Kazberuk, Eugeniusz Siemieniuk, Krzysztof Urwan.
 
Naczelnik Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Miejskiej w Białymstoku Jacek Purta podziękował za przydzielenie środków na zakup paliwa dla Policji.
           
          Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/318/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany” i wygaśnięcia uchwały Nr XXXI/280/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440 B Zabłudów-Michałowo-Gródek na odcinku Topolany – droga nr 65
            Pan Burmistrz wyjaśnił, iż po przetargach zostało prawie 10 mln zł na drogach powiatowych w związku z czym droga Zabłudów – Michałowo – Gródek weszła do realizacji na odcinku Topolany – Michałowo – Waliły, dlatego też zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami należy przeznaczyć na tą inwestycję środki w wysokości 2 mln 400 tyś zł, a nie jak pierwotnie zakładano 2 mln 50 tyś zł. Pan Burmistrz dodał, że po to trzyma się nadwyżkę aby w razie konieczności było można uzupełnić środki, tak jak ma to miejsce w omawianym przypadku.
 
            O godz. 12:43 na salę narad powrócił Radny Andrzej Kasperowicz
 
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 9 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezmiany uchwały Nr XXXV/318/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany” i wygaśnięcia uchwały Nr XXXI/280/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440 B Zabłudów-Michałowo-Gródek na odcinku Topolany – droga nr 65
W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/333/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/318/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany” i wygaśnięcia uchwały Nr XXXI/280/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440 B Zabłudów-Michałowo-Gródek na odcinku Topolany – droga nr 65 (w załączeniu do protokołu).
 
          O godz. 12:45 na salę narad powrócił Radny Eugeniusz Siemieniuk i Radna Maria Ancipiuk
 
          Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo i nie stanowiących jej własności
          Pani Jolanta Narolewska p.o. sekretarza gminy omówiła projekt uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
          Radna Maria Ancipiuk Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła stanowisko komisji, która jednogłośnie i pozytywnie zaakceptowała projekt omawianej uchwały.
          Radny Jarosław Symko spytał, czy istnieje chronologia w przyznawaniu środków parafiom, i czy środki udzielone w ubiegłym roku zostały rozliczone.
          Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z zawartymi porozumieniami parafie musiały rozliczyć się z przyznanych środków, które wydatkowano na ściśle określone wcześniej cele.
          Pan Burmistrz poinformował, że w zeszłym roku przyznano środki dla Parafii Katolickiej w Michałowie i Jałówce oraz Parafii Prawosławnej w Juszkowym Grodzie. Pan Burmistrz dodał, że w tym roku wpłynęły trzy wnioski od kolejnych trzech parafii i przyznano środki w kwotach, o które one wnioskowały tj. po 10 tyś zł.
          Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czy schody prowadzące do cerkwi też są zabytkiem.
          Radny Leszek Gryc spytał, czy ustawa daje tylko możliwość na finansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich, czy wszelkich prac na terenie gdzie jest umiejscowiony zabytek oraz czy na terenie gminy istnieje tylko 6 parafii.
          Pan Burmistrz stwierdził, że wiadomym jest, iż na terenie gminy istnieje 7 parafii, jednak w obecnym roku tylko 3 parafie wystąpiły ze stosownym wnioskiem o udzielenie dotacji, którą to zaakceptowała Komisja, więcej żadna inna parafia z wnioskiem nie wystąpiła.
         
          O godz. 12:50 na salę narad powróciła Radna Alina Kazberuk
 
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że wyjaśnienie kwestii czy schody też są zabytkiem jest bardzo istotne, bo albo można podjąć uchwałę albo nie, dlatego też wymaga to jednoznacznego wyjaśnienia.
            Pan Burmistrz zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy, aby mogła się w tym temacie wypowiedzieć Pani Mecenas.
            Pan Przewodniczący o godz. 12:52 ogłosił 5 min przerwę, po czym wznowił obrady.
 
            Po przerwie na salę narad nie powróciła Radna Irena Kuryło
 
            Pani Jolanta Narolewska przytoczyła art. 3 ust. 1 i 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) użyte w ustawie określenia oznaczają: „zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;
            Pan Burmistrz zauważył, że cały obszar cerkwi został ujęty w decyzji konserwatorskiej.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo i nie stanowiących jej własności.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/334/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo i nie stanowiących jej własności (w załączeniu do protokołu).
 
            O godz. 13:05 na salę narad powróciła Radna Irena Kuryło
           
            Projekt uchwały w sprawie   utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
            Pani Jolanta Narolewska omówiła projekt powyższej oraz kolejnej uchwały (uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/335/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku (w załączeniu do protokołu).
 
          Projekt uchwały w sprawie      utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/336/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku (w załączeniu do protokołu).
 
          Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej
          Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Anna Funkowska wyjaśniła, że Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów w Michałowie w imieniu swoich podopiecznych złożył wniosek o zwiększenie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej, który jednocześnie uprawnia do otrzymywania artykułów żywnościowych z PEAD-u. Pani Kierownik dodała, że podwyżki emerytur i rent jakie miały miejsce w latach ubiegłych spowodowały, że wysokość świadczenia emerytalnego jest dużo niższa niż kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej na bazie których pracuje MGOPS.  
          Radny Jarosław Symko spytał, czy jeśli zostanie podwyższone kryterium to będzie to skutkowało jedynie środkami żywnościowymi czy będzie wpływało na nasz budżet a jeśli tak, to jakie kwoty wchodzą w grę.
          Kierownik MGOPS stwierdziła, że to nie wpłynie na budżet, ponieważ w miejsce gdzie osoby ubiegają się o pomoc, widząc, że kryterium jest tak niskie, wychodzi się im naprzeciw i MGOPS stara się przyznawać pomoc w formie zasiłków specjalnych, dlatego też pod kontem administracyjnym zmieni się forma zasiłku ze specjalnego na celowy. 
          Radny Leszek Gryc spytał czy przyznawanie pomocy w formie żywności dotyczy wszystkich emerytów i osób jakie są ujęte w projekcie uchwały, czy dotyczy to części osób, którym to przysługuje. Radny ponadto spytał, kto będzie się tym technicznie zajmował, żeby to nie zawęziło ilości osób do których to dociera.
          Kierownik MGOPS poinformowała, że na terenie gminy rozprowadzaniem żywności zajmuje się Związek Emerytów i Rencistów, ponadto zajmują się tym instytucje: Caritas, Droga, Eleos – od których nasi mieszkańcy również otrzymują pomoc. Pani Kierownik dodała, że w chwili obecnej rozprowadzaniem żywności zajmuje się Parafia Prawosławna w Nowej Woli.
          Radny Leszek Gryc stwierdził, że członkowie związku wiedzą, że pomoc żywnościowa istnieje i można się o nią ubiegać, natomiast pozostali takiej informacji znikąd nie otrzymają, dlatego też należy ich poinformować, że daną pomoc mogą otrzymać.        
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/337/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej (w załączeniu do protokołu).
 
          Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty
          Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, że bonifikata dot. głównego najemcy lokalu położonego na Osiedlu Bondary. Pani Kierownik poinformowała o szczegółach dot. lokalu, wyceny i zasad na jakich została udzielona bonifikata.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
          Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty.
          W głosowaniu brało udział 12 radnych.
          Uchwała Nr XXXVII/338/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 7, 8, 9 Wolne wnioski, Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych
Pan Przewodniczący odczytał pismo od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa dot. kotłowni na osiedlu bloków przy ul. Świętojańskiej (pismo w załączeniu do protokołu)
Radny Roman Kononczuk prosił o poważne potraktowanie przedstawionego tematu i udzielenie pomocy mieszkańcom osiedla, ponieważ w pewnym momencie pozostaną bez ciepłej wody.
Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że Komisja Finansowa zajmowała się tym tematem i stwierdziła, że sprawa jest pilna i należy spotkać się z mieszkańcami, przedstawicielami Agencji, omówić temat i wyjaśnić wiele niewiadomych.
Radny Jarosław Symko stwierdził, że na sesji tego tematu się nie rozwiąże ponieważ istnieje wiele znaków zapytania, ponadto termin podjęcia decyzji jaki został wyznaczony przez Agencję jest bardzo krótki-można sądzić, że ktoś chce nas postawić pod ścianą. Radny dodał, że niewątpliwie samorząd musi w tej sprawie zabrać głos i nie można mieszkańców pozostawić bez pomocy, jednak ustalenie kwestii jaka to będzie pomoc wymaga rozpatrzenia tematu pod wieloma aspektami.
Radna Alina Kazberuk, która jest mieszkanką w/w osiedla poinformowała, że mieszkańcy ciągle byli nękani pismami i byli zastraszani. Radna stwierdziła, że kazano stworzyć wspólnoty co uczyniono i nadal nic się nie zmieniło. W temacie ogrzewania Radna poinformowała, że administrator nie może się porozumieć z Agencją i zgłosiła wniosek formalny o wystąpienie na piśmie do Agencji jakie środki może Agencja przeznaczyć na poszczególne wspólnoty przy ul. Świętojańskiej.
Radna Irena Kuryło spytała Pani Mecenas jakie są możliwości rozwiązania tego problemu i co w tym temacie powinna zrobić Rada Miejska.     
Radny Leszek Gryc stwierdził, że nie widzi on powodu dla którego dzisiaj w takim gremium dyskutuje się nad tą sprawą. Radny stwierdził, że teraz można zadawać pytania w próżnię dlatego też czy nie było czasu aby zaprosić osoby, które wystąpiły z pismem w celu dokonania merytorycznej rozmowy. Radny dodał, że dziś Radni mogą jedynie podjąć decyzję czy chcą pomóc mieszkańcom osiedla i czy zrobią wszystko aby im pomóc.
Pan Przewodniczący zauważył, że pismo wpłynęło pod koniec marca i nie było od tego czasu możliwości przedstawienie tematu na sesji, jednakże nie zmienia to faktu, że Agencja wysłała pismo na koniec marca i wyznacza tak krótki termin na podjęcie przez samorząd decyzji.
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że gmina powinna z tym tematem się zmierzyć, ponieważ zadaniem własnym gminy, tak samo jak dostarczanie wody, jest troska o jej mieszkańców. Radny dodał, że odpowiedzi na wiele pytań można uzyskać u Pana Zyskowskiego – przedstawiciela Agencji z siedzibą w Michałowie.
Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że jest to sprawa dyskusyjna ponieważ Pan Zyskowski nie przychodzi na spotkania wspólnot, co więcej nawet nie udostępnia pomieszczeń do spotkań.
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że jest to za poważny temat aby załatwić go w ciągu miesiąca i nie zrozumiałym jest to, że Agencja w piśmie mówi o ewentualnej sprzedaży jeżeli gmina nie przejmie kotłowni. Wiceprzewodniczący zauważył, że skoro Agencja ma kupca to po co zgłasza się z tym tematem do samorządu; dodał również, że Agencja przez tyle lat nawet nie ociepliła bloków, ponadto stwierdził, że takich bloków w Polsce było mnóstwo i należy się przyjrzeć jak takie sytuacje były wcześniej rozwiązywane.
Radny Roman Kononczuk zaapelował, aby rozpocząć od rozmów z mieszkańcami, przedstawicielami Agencji a nie przepychać się z poruszonym tematem. 
 Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że na zewnątrz gminę reprezentuje Burmistrz i rozmowy powinny być prowadzone z Burmistrzem.
Pan Przewodniczący poinformował, że odczytane pismo było kierowane do Burmistrza, jednak do wiadomości Rady. 
Radny Jarosław Symko ponowił wcześniejszą prośbę aby omówić temat w szerszym gronie i wysłuchać wszystkich stron, ponieważ z omawianym tematem wiążą się ogromne środki finansowe i nie można ot tak w ciągu paru minut podjąć decyzję i szastać gminnymi pieniędzmi.
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że i tak szastamy gminnymi pieniędzmi.
Pan Przewodniczący stwierdził, że powyższa sprawa jest bardzo istotna i należy pomóc mieszkańcom, jednak nie należy mówić, że nie patrzmy na finanse i tylko pomóżmy, ponieważ jest to rok wyborczy i temat jest nośny społecznie.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że mieszkańcy powinni byli występować do Agencji o ocieplenie bloków ale przed wykupem mieszkań. Radny dodał, że nie załatwi się tej sprawy teraz ponieważ od czasu wpłynięcia pisma był czas aby Burmistrz zabrał glos w w/w temacie.
Pani Jolanta Narolewska poinformowała, że jak wpłynęło to pismo Pan Burmistrz był na dwutygodniowym urlopie.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że przecież ktoś organizował dzisiejsze obrady i zrobiono wszystko żeby zaciemnić i odwlec sprawę w czasie.
Radny Eugeniusz Siemieniuk zgłosił wniosek formalny aby Rada zobowiązała Burmistrza do przeprowadzenia rozmów z kierownictwem filii Agencji w Suwałkach. Radny dodał, że Pan Burmistrz nie wypowiedział się jeszcze jakie jest jego stanowisko w tej sprawie i ciągle milczy, dodał, że Pan Burmistrz jest jedyną osobą w imieniu gminy, która może prowadzić negocjacje. 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie Mikołaj Linkiewicz zauważył, że podobna kotłownia (administrowana przez ZGKiM) istnieje w Bondarach i koszt jej utrzymania jest bardzo wysoki. Pan Kierownik dodał, że jeśli Zakład miałby obsługiwać kotłownię z osiedla w Michałowie to już dziś składa wniosek o likwidację Zakładu ze względów ekonomicznych. Pan Kierownik zauważył, że należałoby poznać powód, dlaczego Agencja chce się pozbyć kotłowni, dodał, że postawienie przez Agencję tak krótkiego terminu do podjęcia przez samorząd jakiejkolwiek decyzji zakrawa o szantaż i należy się zastanowić, czy to nie jest karalne. 
 
O godz. 13:38 salę narad opuścił Radny Eugeniusz Siemieniuk
 
Pani Mecenas Anna Dubiejko stwierdziła, że ustawa o samorządzie gminnym określa zadania zmierzające do zaspokajania podstawowych potrzeb wspólnoty, katalog zadań jest otwarty, jednak ustawodawca również określił, które z zadań są obligatoryjne i muszą być wykonywane i jest to już katalog zamknięty (oświata, pomoc społeczna itp.). Pani Mecenas dodała, że np. zaopatrzenie w wodę, energię cieplną, elektryczną są to tzw. postulaty, które gmina może spełniać i przeznaczać na to środki, jednak nie ma takiego obowiązku. Pani Mecenas zauważyła również, że wspólnoty powstają z mocy prawa, spytała przedstawicieli mieszkańców osiedla przy ul. Świętojańskiej w Michałowie, czy również wspólnotom Agencja wypowiedziała umowy dot. dostarczania energii cieplnej – Radna Alina Kazberuk i Radny Roman Kononczuk (mieszkańcy osiedla) poinformowali, że Agencja wypowiedziała umowy wspólnotom. 
Pan Skarbnik, mieszkanka bloku przy ul. Szkolnej w Michałowie poinformowała, że mieszkańcy jej bloku znaleźli się w podobnej sytuacji, kiedy to szkoła (dostawca energii cieplnej) po wykupie mieszkań, wypowiedziała umowy na dostarczanie ciepła-wówczas powstała konieczność zbudowania własnej kotłowni.
Pani Mecenas zauważyła, że jeśli gmina nie posiada żadnego własnego lokalu w omawianych blokach, to nie ma możliwości partycypowania w kosztach i przeznaczania jakichkolwiek środków finansowych.
Pan Henryk Garbaczewski przedstawiciel mieszkańców osiedla przy ul. Świętojańskiej w Michałowie stwierdził, że za obecny stan winę ponosi Agencja Nieruchomości Rolnych i gmina nie ma obowiązku przyjmowania tej kotłowni, choć może. Pan Garbaczewski spytał, z kim prywatnie było by można porozmawiać w temacie wspólnot mieszkaniowych i prosił o pomoc i wspólne zastanowienie się m.in. z Radnymi jak ten problem należałoby rozwiązać.
 
O godz. 13:50 na salę narad przybył Radny Marek Charytoniuk
 
Pan Burmistrz stwierdził, że zabiera głos po wysłuchaniu wszystkich stron, żeby potem nie zarzucano mu, że coś narzuca lub traktuje gminę jako swój prywatny folwark. Pan Burmistrz dodał, że omawiany temat jest na tyle poważny, że powinien być omówiony na forum Rady a nie jedynie w jego gabinecie i mieszkańcom jak najbardziej należy pomóc, jednak istnieje wiele niewiadomych, które trzeba wyjaśnić. Pan Burmistrz dodał, że formalności związane np. z wyceną, z określeniem procedury przekazania kotłowni, procedurą legislacyjną trwają i w przeciągu 2 miesięcy nie da się tego wszystkiego przejść. Pan Burmistrz zauważył, że negocjacje polegają na ustaleniu z mieszkańcami określonego stanowiska, wypracowaniu alternatyw a w dalszej kolejności porozumienia się z drugą stroną negocjacji. Pan Burmistrz stwierdził, że cieszy go fakt, iż mieszkańcy chcą rozmawiać z Radnymi a jeśli przedstawiciele wspólnot oraz Agencji będą chcieli wspólnie porozmawiać, Burmistrz ze swojej strony zaprasza również do swojego gabinetu. Dodał, że w piśmie Agencja poinformowała, że dostarczenie energii nie należy do jej zadań własnych-wchodząc na stronę internetową można odczytać, iż Agencja Nieruchomości Rolnych nie posiada własnych zadań oraz, że realizuje zadania wynikające z polityki państwa. Pan Burmistrz dodał, że należy się zastanowić czy w momencie przemian, jak Agencja przejmowała mienie „popegeerowskie”, mienie państwa to czy zachowała się ona w porządku do ludzi, czy dała im odprawy, czy były jakieś programy ochronne? Pan Burmistrz zauważył, że również w momencie przekazywania lokali Agencja nie zrobiła nic, aby pomóc mieszkańcom, chociażby np. w formie ocieplenia bloków a potem jedynie namawiano do wykupowania lokali.
Radna Alina Kazberuk stwierdziła, że mieszkańców straszono i kazano wykupować lokale. 
Pan Burmistrz kontynuując stwierdził, że nie należy doprowadzić do sytuacji, w której Agencja definitywnie pozbędzie się problemu a pozostanie z całą własnością a jeżeli Agencja dysponuje własnością i czerpie z tego korzyści, to do czegoś jest zobligowana i choć na koniec coś dobrego powinna zrobić dla mieszkańców. Pan Burmistrz odwołując się do zapisów ze strony internetowej poinformował, że Agencja Rolna Skarbu Państwa (która potem została przekształcona w Agencję Nieruchomości Rolnych) zajmuje się gospodarowaniem należących do skarbu państwa zasobami nieruchomości rolnych i innych składników majątkowych zlikwidowanych państwowych gospodarstw rolnych – Pan Burmistrz stwierdził, że bloki przy ul. Świętojańskiej stanowią właśnie zlikwidowane mienie, także jest to jedynie kwestia czy ktoś chce być oszukiwany czy nie. Pan Burmistrz kończąc stwierdził, że należy wspólnie ustalić jakie są oczekiwania mieszkańców, a dopiero potem usiąść do rozmów i w tym przypadku wniosek Radnej Aliny Kazberuk był jak najbardziej zasadny.
Pan Henryk Garbaczewski podziękował Panu Burmistrzowi za dobre słowo i deklarowaną pomoc-do słów przyłączyła się Radna Alina Kazberuk.
Pan Przewodniczący stwierdził, że wskazanym byłoby wystosowanie pisma do Agencji o co wnioskowała Radna Alina Kazberuk.
Pan Burmistrz dodał, że jeżeli Rada nie będzie miała uwag to w piśmie zawrze, iż sprawa była omawiana na posiedzeniu Rady Miejskiej i że samorząd podejmie rozmowy w tym temacie oraz aby Agencja sprecyzowała jakie środki może w tym temacie przeznaczyć.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag stwierdził, że stosowne pismo zostanie skierowane do Agencji Nieruchomości Rolnych.
Sołtys Michałowa Genowefa Lange prosiła o rozwiązanie problemu wałęsających się psów w Michałowie.
Radny Marek Charytoniuk zgłosił fakt wystąpienia ogromnej dziury na drodze wojewódzkiej prowadzącej do Nowej Woli na wysokości Lesanki - Pan Burmistrz stwierdził, że Urząd będzie postulował o naprawę zgłoszonego odcinka drogi.   
Pan Przewodniczący poinformował, iż Radny Andrzej Kasperowicz prosił o odczytanie jego oświadczenia dot. Domu Ludowego w Sokolem.
Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że Radni zapewne zapoznali się z oświadczeniem, ponieważ było ono zamieszczone w Gazecie Michałowa, dlatego też nie ma konieczności jego odczytywania. Radny prosił jedynie Radnych aby zostawić już temat Domu Ludowego w Sokolu.
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy      
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14:20 zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
Mikołaj Worona
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-06-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-06-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-06-21