Tytuł Protokół Nr XXXV/10 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 11 lutego 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXXV/10
Data wydania 2010-03-22
Protokół Nr XXXV/10 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 11 lutego 2010r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
 
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.
 
 1. Charytoniuk Marek
 2. Gryc Leszek
 3. Kasperowicz Andrzej
 4. Kazberuk Alina
 5. Kononczuk Roman
 6. Konończuk Włodzimierz
 7. Kuryło Irena
 8. Łuksza Nina
 9. Matwiejczyk Eugeniusz
 10. Ostaszewski Bogusław
 11. Siemieniuk Eugeniusz
 12. Symko Jarosław
 13. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni:
Ancipiuk Maria, Urwan Krzysztof
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
 
Burmistrz Michałowa - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy,
 
            Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Złożył kondolencje Radnemu Eugeniuszowi Siemieniukowi z powodu śmierci matki. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej
            Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. W obliczu braku uwagprzeszedł do głosowania nad porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
6/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
7/Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
8/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
9/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
10/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
11/ Przedłożenie do akceptacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010r.
12/   Podjęcie uchwał w sprawie
·       Zmian w budżecie na 2010 rok
·       Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 5 800 330 zł
·       Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 500 000 zł
·       Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany”
·       Udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo- Jałówka”
·       Przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Michałowo
·       nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie
·       Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok
·       Powołania doraźnej Komisji ds. zaopiniowania umorzeń wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
·       Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
·       Uchylenia uchwały Nr XXXIV/313/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie
13/   Wolne wnioski
14/ Interpelacje i odpowiedzi
15/ Sprawy różne i zapytania radnych 
16/ Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej
 
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
O godz. 10:16 na salę narad przybył Radny Krzysztof Urwan a o godz. 10:20 na salę narad przybyła Radna Maria Ancipiuk
 
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
            Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 5 Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
            Pan Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok (w załączeniu do protokołu)
            Radny Leszek Gryc zaapelował, aby przyszłe sesje odbywały się w piątek zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Radnych, ponieważ do tej pory sesje odbywają się w innych dniach.
            Pan Przewodniczący zauważył, że czwartek jest o tyle dobrym dniem na obrady sesji, ponieważ w piątek, kto ma jakieś obowiązki zawodowe może nadrobić stracony czwartkowy dzień. Ponadto w czwartki jest obecna Pani Mecenas.
            W związku z brakiem uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 6 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
              Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Symko przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
              Radny Leszek Gryc stwierdził, że może do końca tej kadencji każdy przewodniczący danej Komisji będzie przedkładał Radzie sprawozdanie z posiedzenia swoich Komisji tj. będzie informować jakie tematy zostały poruszone na w/w posiedzeniach i jakie były efekty ich realizacji. Radny poinformował, że jego interesował temat dot. zasadności pobierania opłat za przyłącza wodno-kanalizacyjne i w trakcie posiedzenia komisji ustalono, że przepisy nie pozwalają na pobieranie w/w opłat, jednak nie wiadomo, czy o tych ustaleniach wiedzą np. pozostali członkowie Rady, ponieważ niektóre ustalenia nie widzą światła dziennego.
              Pan Przewodniczący poinformował, że jeśli komisje dyskutują nad tematami występującymi na sesji, to Przewodniczący Komisji informują o stanowisku komisji, także nie do końca jest prawdą to, o czym mówi Radny Gryc. Pan Przewodniczący dodał, że posiedzenia komisji nie są objęte klauzulą tajności i każdy Radny może zajrzeć do protokołu, ponadto nie widzi on problemu aby sprawozdania z działalności komisji były przedkładane Radzie.
              Radny Jarosław Symko podzielił zdanie Pana Przewodniczącego, dodając iż na sesjach w punkcie „Sprawy różne” można zadać pytania związane z pracą komisji. Radny stwierdził, że Radny Gryc podpisał się pod protokołem, w którym była mowa o przyłączach wodno – kanalizacyjnych i w protokole nie było żadnych nie domówień. Radny kończąc dodał, że Radny Gryc czasem wytwarza sytuację, w której można pomyśleć, że w jakiejś sprawie są podejrzenia czy insynuacje.
              Pan Przewodniczący zwrócił się do Radnego Gryca o konkretne wskazanie spraw, które po zakończonych komisjach pozostały „bez echa”.
              Radny Leszek Gryc poinformował, że prosił jedynie aby w dobry nawyk weszło informowanie Rady o pracach komisji, ponieważ Rada nie jest o tym informowana. Radny wskazał konkretną sprawę o którą prosił Pan Przewodniczący i stwierdził, że wielokrotnie Komisja Spraw Socjalnych występowała o oznakowanie znakami informacyjnymi dróg-nie wiadomo na jakim to jest etapie. Radny kończąc dodał, że o niektóre rzeczy walczy od początku kadencji i pomimo, że są to sprawy jawne nie zostały mu one udostępnione.  
            Radny Włodzimierz Konończuk przypomniał, że w poprzednich kadencjach praktykowano informowanie Rady o działalności komisji jednak zaprzestano informowania, ponieważ zrobiło to się nudne. Radny dodał, że praca rady jest jasno określona w statucie i istnieje obowiązek prowadzenia rejestru wniosków i interpelacji radnych – Pan Przewodniczący poinformował, że taki rejestr jest prowadzony.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że interpelacji było składanych wiele, jednak dobry obyczaj nakazuje aby odpowiedź na interpelację podpisywał Burmistrz. Radny spytał Pana Przewodniczącego czy na którejś z sesji był odczytywany protokół pokontrolny i zalecenia z Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
              Pan Przewodniczący stwierdził, że zgłaszane uwagi są ważne dla Radnych, jednak prosił o trzymanie się porządku obrad. W dalszej kolejnościprzeszedł do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z pracyKomisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Radny Jarosław Symko poinformował, że jeśli będzie wola Radnych na każdej sesji w „Sprawach różnych” może informować o pracach Komisji Rewizyjnej.
 
Ad. 7 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
              Przewodniczący Komisji Finansowej Marek Charytoniuk przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
            W związku z brakiem uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 8 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
              Przewodnicząca Komisji Oświaty Maria Ancipiuk przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
W związku z brakiem uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 9 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
            Przewodniczący Komisji Rolnictwa Włodzimierz Konończuk przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok.
W związku z brakiem uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 10 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
Przewodnicząca Komisji Socjalnej Nina Łuksza przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok.
W związku z brakiem uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie za 2009 rok
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 11 Przedłożenie do akceptacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010r.
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż każdego roku Burmistrz przedkłada Radzie do akceptacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w danym roku budżetowym. Pani Rosińska poinformowała, że wykaz ten został opracowany w oparciu o wnioski mieszkańców. Ponadto dodała, że do wykazu jaki Radni otrzymali w swoich materiałach dodaje się działkę o nr 805 na gruntach wsi Topolany, na której tworzy się dzikie wysypisko śmieci.
Radny Leszek Gryc poinformował, że zwrócił się do niego mieszkaniec Michałowa, który od wielu lat dzierżawił cztery działki w Michałowie i zwróciwszy się do Urzędu o przedłużenie dzierżawy nie otrzymał na to zgody, otrzymał informację, że działki te zostaną przeznaczone do sprzedaży. Radny kontynuując poinformował, że nie widzi on tych działek w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, mimo że mieszkaniec składał wniosek o ich kupno-prosił o wyjaśnienie tego tematu. Radny zwrócił się z pytaniem dot. działki nr 351 w Michałowie (róg ul. Białostockiej i Gródeckiej, działka stanowi wpółwłasność) czy jest sens i nie poniesiemy bezzasadnych kosztów dokonywania podziału tej działki i czy ktoś zwracał się do współwłaściciela o możliwość wykupu tej działki. Radny spytał również o punkt nr 39 w wykazie nieruchomości do sprzedaży działka nr 84/9 i 13/7 (obręb Garbary) zabudowane budynkiem sanitarnym – Radny stwierdził, że o ile pamięta przekazano te działki Marszałkowi, także prosił o wyjaśnienie tej kwestii.
Kierownik Rosińska w temacie działek przy ul Białostockiej o które zwracał się do Radnego Gryca mieszkaniec Michałowa wyjaśniła, że aby sprzedać te działki należy uregulować ich stan prawny-podzielić działki, wydzielić drogi – ta procedura może potrwać ok. roku. Pani Kierownik wyjaśniła, że nie chciano zabierać dzierżaw a wystąpić o tzw. bezumowne użytkowanie – wówczas mieszkaniec może użytkować działkę a w międzyczasie będzie dokonywana wspomniana procedura. W temacie działek w obrębie Garbary Pani Rosińska wyjaśniła, że była podjęta uchwała o przekazaniu tych działek Marszałkowi, jednak wystąpiła kwestia sporna wynikająca z podatku Vat, ponieważ w przypadku przekazania tych nieruchomości Urząd Marszałkowski musiałby zapłacić w/w podatek, w związku z powyższym jest propozycja o udzielenie bonifikaty na tą nieruchomość.
Radny Leszek Gryc spytał, czy w związku z tym Rada powinna anulować podjętą uchwałę dot. przekazania działek Marszałkowi – Pan Burmistrz wyjaśnił, że można uchylić uchwałę, lub w kolejnej dot. powyższych działek wpisać, że traci moc poprzednio podjęta uchwała. Radny Leszek Gryc stwierdził, ze skoro nie przekazujemy działek Marszałkowi na pierwotnie przyjętych zasadach, to może należało spróbować sprzedać je na wolnym rynku, ponieważ są chętni do kupna tej działki, ponieważ przekazując te działki samorząd znowu straci pieniądze.
Pan Burmistrz uzupełnił wypowiedź Pani Kierownik w temacie działek przy ul. Białostockiej i dodał, że w trakcie dokonywania podziałów działek mieszkańcy będą mogli je użytkować, ponadto ceny za bezumowne użytkowanie są bardzo minimalne. W temacie działki 351 w Michałowie (róg ul. Gródeckiej i Białostockiej) Pan Burmistrz poinformował, że nie ma tam współwłaścicieli, ponieważ jedynym właścicielem jest gmina a podział będzie polegał na wydzieleniu jak najmniejszej strefy dookoła znajdującego się na działce budynku, tak aby w posiadaniu gminy pozostało jak największa części działki, która będzie potrzebna do stworzenia stosownego obejścia w obrębie ratusza (m.in. dojazd do parkingów).
Radny Włodzimierz Konończuk zgłosił wniosek aby działki 351 nie wystawiać do sprzedaży a przeznaczyć ją na parkingi wokół ratusza.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że działka ta jest zabudowana budynkiem i do sprzedaży przeznacza się jedynie budynek z możliwie najmniejszym obrysem terenu wokół niego. Pan Burmistrz dodał, że parkingi są przewidziane na zapleczu ratusza i dąży się wykonania wjazdu na parking od ul. Gródeckiej, także pozostała część nieruchomości pozostanie w dyspozycji gminy.
              Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad akceptacją wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010r. z uzupełnieniem o działkę 805 Topolany.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2010r
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Pan Przewodniczący o godz. 11:17 ogłosił 10 min przerwę, po przerwie wznowił obrady.
 
Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok  
            Po przerwie na salę narad nie powrócili Radni: Maria Ancipiuk, Marek Charytoniuk, Alina Kazberuk
 
            Pan Przewodniczący poinformował że kolejne dwie uchwały będą uchwalane osobno jednakże omawiane będą przy okazji projektu uchwały dot. zmian w budżecie, ponieważ wynikają one z dokonanych zmian.
            Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 11:44 na salę narad powrócili Radni: Maria Ancipiuk, Marek Charytoniuk, Alina Kazberuk
 
Pan Przewodniczący spytał Panią Skarbnik jaka jest prognozowana wysokość spłaty długu w rozłożeniu na poszczególne lata.
Pani Skarbnik na podstawie wyświetlonego dla Radnych slajdu (w załączeniu do protokołu) omówiła prognozowaną sytuację gminy –na lata 2010-2016 - a także zakładane zwiększenie deficytu, przewidywane spłaty rat oraz wielkość odsetek w poszczególnych latach aż do momentu spłaty wszystkich istniejących zobowiązań.
Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał ile wyniesie nadwyżka budżetowa za lata 2009. Radny stwierdził, że w roku 2012 przewiduje się, że wysokość spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniesie 3 mln 583 tyś zł, dodał, że nasz budżet po stronie dochodowej bez kredytów i pożyczek oscyluje w granicach 19 mln zł, w związku z czym jeżeli do tych kwot doda się wydatki bieżące ok. 16,5 mln zł to budżet zamknie się jedynie spłatą nie mając żadnych środków na bieżące zadania inwestycyjne. Radny stwierdził, że może w takiej sytuacji korzystniej byłoby aby wydłużyć okres kredytowania i wówczas pozostałyby środki na jakąkolwiek działalność. Radny spytał również w jakich granicach procentowych będzie wynosił kredyt komercyjny, bo zapewne wyniesie ok 10%.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że przewiduje się kredyt w granicach ok. 5%, ponieważ zasięgając informacji u gmin sąsiednich okazało się, że oprocentowanie kredytu wynosi 4%.
Pan Burmistrz poinformował, że nadwyżka budżetowa wyniesie ponad 4 mln zł ale z tym co już jest rozdysponowane (1,3 mln zł już rozdysponowano) do rozdysponowania pozostanie ok. 2,6 mln zł. Pan Burmistrz dodał, że raty kredytu są ustalone na ok. 1mln 100 tyś zł-1 mln 200 tyś. zł., jedynie w roku 2012 rata opiewa na sumę 3 mln 580 tyś zł (w tą kwotę wchodzi wpłata 2 mln 300 tyś zł przeznaczeniem na budowę krytej pływalni). Pan Burmistrz stwierdził, że można rozłożyć kredyt na więcej rat, jednak mając na uwadze, że co roku w granicach 5,5 mln zł pozostawało na zadania inwestycyjno – remontowe to wychodzi, że ok. 1,5-2 mln zł pozostanie się jeszcze w roku 2012 na powyższe zadania, ponieważ w każdym innym roku pozostaje ponad 4 mln zł na zadnia inwestycyjno – remontowe. Pan Burmistrz dodał, że całość odsetek jaki gmina zapłaci za kredyt wyniesie szacunkowo 785 tyś 542 zł Pan Burmistrz na podstawie wyświetlonego slajdu, które przedstawiał urealnione kwoty (w załączeniu do protokołu) omówił poziom i sposób realizowania poszczególnych inwestycji. Podsumowując Pan Burmistrz stwierdził, że inwestycje wykonane na terenie naszej gminy będą wykonane na kwotę 24 mln 132 tyś zł, przy dofinansowaniu z zewnątrz wynoszącym 12 mln 232 tyś zł, także zaciągnięcie kredytu, który będzie kosztował 785 tyś zł 542 zł aby pozyskać znaczną sumę środków z zewnątrz po prostu się opłaca. Kończąc Pan Burmistrz stwierdził, że życzy aby w kolejnych latach było można przedstawić taki poziom inwestycji z jakim właśnie zapoznał Radnych.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że należy tylko przyklasnąć takim planom i oby to wszystko tylko wypaliło. Radny spytał czy oprocentowanie nadwyżki budżetowej, która leży na koncie przekracza oprocentowanie planowanych kredytów – Pani Skarbnik stwierdziła, że trudno powiedzieć, jednak uważa że wyższe będzie oprocentowanie lokaty. W związku z powyższym Radny Gryc zaproponował aby brać kredyt równowartości budżetu a budżet położyć na lokatę i wówczas gmina jeszcze zarobi.
Radny Jarosław Symko poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansowej (wspólne posiedzenie z Komisją Oświatową) na którym rozmawiano o drogach. Radny stwierdził, że zawsze dążono aby wykonać jedną z dróg łączącą Michałowo z Białymstokiem (czy to drogę powiatową czy wojewódzką). Dodał, że samorząd zbliża się do finału rozstrzygnięć związanych z wykonaniem drogi powiatowej do Topolan i jeśli pojawiła się okazja remontu drogi wojewódzkiej to należałoby z niej skorzystać i nie pozostawiać mieszkańców Żedni i okolicznych wsi aby korzystali z drogi o takim złym stanie. Radny dodał, że gmina nie przekracza tzw. „długu bezpiecznego”, (tj. bierzemy 30% a maksymalnie możemy 60%) w związku z czym należy zainwestować.
Pan Burmistrz stwierdził, że wg niego drogę wojewódzką należałoby remontować na odcinku z Żedni od torów w kierunku Białegostoku ile się da, ponieważ na tym odcinku stan drogi jest najgorszy i robiąc drogę właśnie tam obejmie się nią wiele miejscowości. Pan Burmistrz dodał, że nawet jeśli drogi nie wykona się bezpośrednio do „wideł” istnieje szansa, że Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich chcąc połączyć drogę krajową z drogą wojewódzką sam podejmie się dokończenia inwestycji. W temacie drogi do Topolan Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli Powiat przeznaczy tyle samo środków co gmina to na pewno środków starczy na wykonanie dłuższego odcinka drogi niż do Topolan, jednak Powiat nie może ogłosić przetargu na dłuży odcinek drogi niż do Topolan, ponieważ w przypadku wejścia „schetynówki” zakres prac przekroczyłby zakres prac złożonych we wniosku do Schetyny i wówczas dofinansowanie nie mogłoby mieć miejsca. Pan Burmistrz dodał, że mówiąc o kredytach i pożyczkach należy pamiętać o pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wysypisko.
Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował, że zanim Komisja podjęła stanowisko w sprawie projektów uchwał rozmawiała z radnym powiatowym Janem Kaczmarkiem w temacie perspektyw i planów Starostwa Powiatowego co do wykonania drogi powiatowej do Topolan. Radny poinformował, że Pan Kaczmarek zapewnił, iż Starostwo ma w swoim budżecie przeznaczoną kwotę 1 mln 350 tyś zł na wykonanie powyższej drogi, jednak również z nadwyżki przeznaczy dodatkowe środki na ten cel. Radny dodał, że na prośbę Pana Kaczmarka Komisja zmieniła kwotę udziału tj. z kwoty 1 mln 350 tyś zł na 2 mln 50 tyś zł., którą później zaproponowano Panu Burmistrzowi. W sprawie remontu drogi wojewódzkiej Radny poinformował, że w świetle pojawienia się szansy pozyskania 2 mln zł. Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację tej inwestycji na odcinku od m. Żednia do „wideł” i w konsekwencji pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie.
Radny Włodzimierz Konończuk spytał, czy Regionalna Izba Obrachunkowa ustosunkowała się do tych propozycji – Pani Skarbnik poinformowała, że po uchwaleniu deficytu i źródła jego pokrycia, Burmistrz zwraca się do Izby o opinię.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawiezmian w budżecie na 2010 rok.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
            Uchwała Nr XXXV/315/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok (w załączeniu do protokołu).
           
            Pan Burmistrz podziękował Radzie za podjęcie powyższej uchwały i dodał, że gmina w każdym roku zachowuje zdolność finansową i inwestycyjną.
 
          Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 5 800 330 zł
 
O godz. 12:22 salę narad opuścił Radny Leszek Gryc
 
            Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
          Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 5 800 330 zł
            W głosowaniu brało udział 14 radnych
          Uchwała Nr XXXV/316/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 5 800 330 zł (w załączeniu do protokołu).
 
          Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 500 000 zł
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały. Dodał, że w §1 wystąpił błąd w druku - zapis „…na lata 2007-2007” należy zamienić „na lata 2007-2013”.
          Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 500 000 zł
          W głosowaniu brało udział 14 radnych
          Uchwała Nr XXXV/317/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 500 000 zł(w załączeniu do protokołu)

          Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany”
 
          O godz. 12:24 na salę narad powrócił Radny Leszek Gryc
 
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
          Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany”
          W głosowaniu brało udział 15 radnych
          Uchwała Nr XXXV/318/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany”(w załączeniu do protokołu)
 
          Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo- Jałówka
            Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, że w projekcie uchwały należy wykreślić część podstawy prawnej, która nie powinna znajdować się w uchwale, tj. od art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały ze zgłoszoną poprawką i wykreśleniem stosownego artykułu.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo- Jałówka
          W głosowaniu brało udział 15 radnych.
          Uchwała Nr XXXV/319/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo- Jałówka (w załączeniu do protokołu)
 
          Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Michałowo
          Pani Kierownik Rosińska poinformowała, iż warunkiem wykonania pomysłu inwestycji „skateparku” jest opracowanie dla danej miejscowości w której będzie się znajdowało dane przedsięwzięcie tzw. Planu Odnowy danej miejscowości tj. Michałowa. Pani Rosińska omówiła jakie elementy zawiera powyższy plan i dodała, że plan został również zatwierdzony przez mieszkańców sołectwa Michałowo I i II.
          Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił stanowisko komisji, która pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała powyższy plan.  
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały, po czym o godz. 12:32 ogłosił 15 min. przerwę po której wznowił obrady.
          Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Michałowo.
          W głosowaniu brało udział 15 radnych.
          Uchwała Nr XXXV/320/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Michałowo (w załączeniu do protokołu).
           
Po przerwie na salę narad nie powrócił Radny Roman Kononczuk
 
          Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie
Anna Dobrowolska Dyrektor GOK poinformowała, iż w statucie dokonano jedynie drobne zmiany. Zmiany wynikają z faktu, że GOK w szybkim tempie się rozwija, zwiększono zakres działań i jest dużo pomysłów na przyszłość. Pani Dyrektor poinformowała, iż nie poczyniono radykalnych zmian w statucie, jego treść nie została zmieniona, chodzi jedynie o zmianę np. archaicznego słownictwa oraz przygotowania statutu na przyszłe działania, które GOK zamierza rozpocząć; ponadto dodano w § 4 pkt. 4 oraz w §5 pkt. 12.
Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał do czego odnosi się zapis w dalszej części pkt. 12 w §5 tj. „w tym mniejszości narodowych”.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że chodzi tu o stowarzyszenia mniejszościowe jak np. Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Pani Dyrektor dodała, że praca nad statutem była wnikliwa i wykorzystano w niej wiedzę z przebytych szkoleń w tym temacie, ponadto korzystano z pomocy Pani Mecenas.
Radny Leszek Gryc zgłosił naniesienie poprawki w §5 pkt. 12 i słowo „instytucji” zmienić na „instytucjami”. Ponadto Radny proponował rozważyć tytuł projektu uchwały a mianowicie nazwę Gminnego Ośrodka Kultury, stwierdził, czy nie należałoby zmienić go na Miejski czy Miejsko Gminny Ośrodek Kultury.
Pani Dyrektor stwierdziła, że najważniejsza jest działalność GOK-u a nie nazwa, jednak może się zdarzyć, że w przyszłości nazwa może ulec zmianie. Póki co obecna nazwa jest korzystna co wiąże się z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków, ponieważ istnieje wiele grantów w związku z obecnością świetlic wiejskich w terenie. 
Radny Eugeniusz Siemieniuk odniósł się do zapisów § 8 pkt. 2 i zapisu: „Kandydata na stanowisko Dyrektora można wyłonić w drodze konkursu”. Spytał czy nie można doprecyzować tego punktu - Pan Burmistrz wyjaśnił, że taki zapis wynika z ustawy.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że ustawa jest aktem wyższego rzędu i daje możliwość Radzie Miejskiej do jednoznacznego określenia, czy Dyrektora powołujemy w drodze konkursu czy powołuje go Burmistrz, ponieważ słowo „można” nic nie oznacza.
W związku z brakiem uwag i brakiem wniosków formalnych Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania projektu uchwały.
          Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie.
          W głosowaniu brało udział 14 radnych.
          Uchwała Nr XXXV/321/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
          Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok
          Pani Jolanta Narolewska p.o. sekretarza omówiła projekt w/w uchwały, (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
          Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiePrzyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
            Uchwała Nr XXXV/322/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok (w załączeniu do protokołu).
 
          Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zaopiniowania umorzeń wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
            Pani Jolanta Narolewska p.o. sekretarza wyjaśniła, że powyższa uchwała jest wynikiem uchwały podjętej 3 września 2009r. i dotyczy ZGKiM.
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski zgłosił wniosek formalny aby zmienić skład komisji tj. Ewę Puczyńską i Magdalenę Brumer - Kondratowicz na osoby bardziej doświadczone. Wiceprzewodniczący dodał, że bynajmniej nic nie ma do tych osób, jednakże bardziej doświadczona komisja działałaby prężniej.  
            Kierownik ZGKiM Mikołaj Linkiewicz zaproponował aby Panią Puczyńską zastąpić Panem Eugeniuszem Załęskim – z-cą kierownika ZGKiM, natomiast Pani Puczyńska będzie w miarę potrzeb osobą pomocniczą.
           Kierownik MGOPS Anna Funkowska zgłosiła do składu komisji w miejsce Pani Brumer – Kondratowicz Panią Alinę Kalinowską, wieloletniego pracownika MGOPS-u.    
           Radny Leszek Gryc stwierdził, że umorzenie bądź nie umorzenie długów w żadnej mierze nie rozwiąże sytuacji. Zdaniem Radnego Rada powinna zając się rozwiązaniami systemowymi, co zrobić z ludźmi, którzy uchylają się oddłużenia. Radny stwierdził, iż jest przekonany, że spore grono tych osób posiada środki aby przynajmniej w części wywiązać się ze swoich zobowiązań i dodał, że umarzając propaguje się niepłacenie. Rady stwierdził, że dowiedzenie, że nie posiada się dochodów nie nastręcza żadnych trudności a gorzej jest z dowiedzeniem, że ktoś posiada dochody ale nigdzie w dokumentach to nie figuruje. Radny dodał, że należy zastanowić się jak powstrzymać to zjawisko i jak doprowadzić do tego, aby ludzie chcieli płacić, na co zapewne-w celu rozwiązania problemu-byłyby potrzebne nakłady gminne.        
          Kierownik ZGKiM dodał, że zadłużenia dotyczą lat wcześniejszych i organa kontrolne twierdzą, że Zakład ma potencjalne możliwości wpływu na ściągnięcie zobowiązań i musi się z tych należności rozliczyć. Pan Kierownik stwierdził, że z jednej strony należałoby „zdjąć tzw. nawis” należności, natomiast inną kwestią jest zapobieganie.  
          Pan Burmistrz stwierdził, że rozumie Wiceprzewodniczącego, który dążył do zmiany składu komisji na osoby bardziej decyzyjne. Pan Burmistrz dodał, że osoby, które są zadłużone nieraz znajdują się za granicą, trudno ustalić ich miejsce pobytu i zazwyczaj są to sprawy już po postępowaniach komorniczych, po wyrokach i decyzjach Sądu. W temacie rozwiązań Pan Burmistrz przypomniał, że podjęto uchwałę o pomocy skierowaną do osób bezrobotnych, w której znajduje się zapis, że w pierwszej kolejności będzie się potrącać ewentualne zaległości; dlatego też komisja badając sprawę danego dłużnika powinna zwrócić uwagę czy nie zakwalifikować tej osoby i zaproponować pracę, która jest ujęta we wspomnianej uchwale.    
            Radny Jarosław Symko poinformował, że ostatnio w ZGKiM była przeprowadzona kontrola w/w zaległości i nie stwierdzono żadnych uchybień ze strony Zakładu w omawianym temacie. Radny stwierdził, że tych zaległości się nie odzyska, natomiast jednym z rozwiązań ich zmniejszenia jest przenoszenie ludzi (którzy nie płacą) z mieszkań o wyższym standardzie do mieszkań o niższym standardzie. 
            Radny Leszek Gryc spytał, czy Bogusław Ostaszewski posiada poświadczenie bezpieczeństwa. Swoje pytanie Radny umotywował tym, że na Komisji Rewizyjnej nie może uzyskać dostępu do danych osobowych (podczas kontrolowania tego samego zagadnienia), także czy Wiceprzewodniczący może mieć dostęp do danych osobowych.
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że Radny Gryc wprowadza Radę w błąd, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wszystkie dane osobowe zostały na niej przedstawione.
           Radny Leszek Gryc wyjaśnił, że chodziło mu o dostęp do informacji jawnych, których niejednokrotnie Radny nie otrzymał. Radny stwierdził, że podczas kontroli zobowiązań przez Komisję Rewizyjną, Pani z ZGKiM była tak uprzejma, że dane udostępniono, natomiast w Urzędzie Miejskim żaden urzędnik takich danych nie pokaże.
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały ze zgłoszoną zmianą składu komisji, którą zaproponowano na wstępie.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawiepowołania doraźnej Komisji ds. zaopiniowania umorzeń wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
            Uchwała Nr XXXV/323/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zaopiniowania umorzeń wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (w załączeniu do protokołu).
 
           Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Pani Kierownik Rosińska w związku ze zmianą podstawy prawnej i dokonaniem bardziej szczegółowych zapisów, prosiła Radnych o wymianę omawianego projektu uchwały na projekt uchwały rozłożony Radnym przed sesją. Pani Rosińska poinformowała, że zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości istnieje możliwość dokonania takiego przekształcenia. Taki wniosek składają wszyscy właściciele danej nieruchomości i taki wniosek został złożony do Urzędu przez Spółdzielnię Mieszkaniową jak również przez współwłaścicieli danych nieruchomości. Pani Rosińska poinformowała, że w przypadku osób fizycznych jak i Spółdzielni Mieszkaniowej będą wydane decyzje jednak spółdzielnia składając wniosek zwróciła się z prośbą o zastosowanie 99% bonifikaty od ceny nieruchomości. Pani Rosińska na podstawie wspomnianej wcześniej ustawy poinformowała o zasadach udzielenia bonifikaty dla osób fizycznych. Ponadto przedstawiła wycenę nieruchomości zawartych w projekcie uchwały.
Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił stanowisko komisji, która wnioskuje udzielenie 90% bonifikaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Michałowie.
Radny Leszek Gryc proponował aby oddać głos Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej, który występował z wnioskiem o udzielenie bonifikaty. Radny zwrócił się z pytaniem do Pani Kierownik Rosińskiej, czy ustawa obliguje do postępowania wobec spółdzielni w taki sam sposób jak do osób prywatnych.
Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, że ustawa nie określa jaka ma być wartość bonifikaty, jest tylko zapis o możliwości jej udzielenia.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Michałowie Mikołaj Cywoniuk poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła do Urzędu (na wniosek mieszkańców) wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Pan Cywoniuk dodał, że zwraca się z prośbą o zastosowanie bonifikaty w wysokości 99%, dla porównania poinformował, że w Białymstoku udzielano bonifikaty w wysokości 95%-98% a w niektórych przypadkach 99%, natomiast w Gródku udzielona bonifikata wyniosła 95%. Prezes zwrócił się z prośbą o ustalenie możliwie najwyższej wartości bonifikaty, ponadto w kwestii osób, którzy indywidualnie wyodrębnili własność i do których zastosowano 90% bonifikatę, Prezes prosił o ewentualne podjęcie stosownych uchwał, które wyrównają wartość bonifikaty w stosunku do osób, do których zastosuje się bonifikatę ustaloną na obecnej sesji.
Radny Marek Charytoniuk wyjaśnił, że stąd komisja wnioskowała o udzielenie bonifikaty o wartości 90%, aby właśnie nie robić dysproporcji w stosunku do osób, którzy indywidualnie dokonali przekształcenia nieruchomości.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że spółdzielnią nie jest ani prezes ani budynek przy ul. Hieronimowskiej, ponieważ spółdzielnia to ogół mieszkańców, także wniosek Pana Prezesa jest zasadny. Radny zgłosił wniosek aby zastosować bonifikatę o wartości 99%.
Radny Jarosław Symko stwierdził, że należy wszystkich traktować równo, zarówno mieszkańców zrzeszonych w spółdzielni jak i tych indywidualnych , Radny zgłosił wniosek o zastosowanie bonifikaty o wartości 95%.
Pani Kierownik Rosińska stwierdziła, że w obliczu powyższych stwierdzeń i zastosowania równej wartości bonifikaty dla mieszkańców spółdzielni i dla osób indywidualnych należałby się wstrzymać z wydawaniem decyzji, ponieważ decyzje wydaje się w jednym czasie.
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że skoro z wnioskiem o zastosowanie bonifikaty zwrócił się prezes spółdzielni w jej imieniu, to z takim samym wnioskiem muszą się zwrócić osoby fizyczne – Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, że takie wnioski już zostały złożone - Radny kontynuując stwierdził, że w obliczu takiej sytuacji do każdego wniosku na następną sesję należy sporządzić stosowną uchwałę.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania zgłoszonych wniosków formalnych.
I-wszy wniosek Radnego Leszka Gryca o zastosowanie bonifikaty o wartości 99%  - Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
II-gi wniosek Radnego Jarosława Symko o zastosowanie bonifikaty o wartości 95 % - Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 7 głosach „wstrzymujących się” przyjęli wniosek.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
            W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały o udzielenie 95% bonifikaty od ceny nieruchomości.
          Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za”, przyjęli uchwałę w sprawiewyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXV/324/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
            Pan Burmistrz podziękował Radzie za tak udzieloną bonifikatę wyrażając nadzieję, że mieszkańcy będą wdzięczni za podwyższenie wartości udzielonej bonifikaty. Pan Burmistrz dodał, że jak dobrze zrozumiał, na następnej sesji będą przygotowane uchwały dla osób indywidualnych, w których wartość bonifikaty wyniesie 95%. 
 
          Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/313/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie
          Pani Jolanta Narolewska p.o. sekretarza wyjaśniła, że Urząd Wojewódzki żąda bardziej szczegółowego rozpisania za co pobiera się pieniądze, także uchwała w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie w formie w jakiej została podjęta nie może funkcjonować. Pani Narolewska dodała, że wobec powyższego proponuje się Radzie uchylenie wcześniej podjętej uchwały, a temat opłat ureguluje się już w momencie przekształcenia Przedszkola z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, co należy zrobić do 31.12.2010r.
          Pan Burmistrz wyjaśnił, że do dnia 1 stycznia 2010 r. w uchwałach, które były przyjmowane przez jednostki samorządu terytorialnego dot. opłat, opłata za przedszkole mogła być ustalona na cały miesiąc. W myśl propozycji Urzędu Wojewódzkiego od nowego roku takiej uchwały nie można podjąć i opłaty należy przeliczyć ma stawki godzinowe i ustalić kwoty za dodatkowe zajęcia. Pan Burmistrz dodał, że w związku z faktem, iż w trakcie roku trudno byłoby nawet dla samego Przedszkola dokonać stosownych zmian, co wiązałoby się również z uprzednim poinformowaniem rodziców, kwoty opłat ustali się z chwilą dokonywania przekształceń Przedszkola z zakładu w jednostkę.
          Radny Leszek Gryc spytał, czy Urząd Wojewódzki uchylił wspomnianą wcześniej uchwałę – Pan Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Wojewódzki nie uchylił uchwały a zwrócił do poprawienia, więc uchwałę należy poprawić albo uchylić.
          Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że ktoś za coś odpowiada i trzeba się zastanowić, i jeżeli robimy uchwały to Pani Dyrektor (Jolanta Dzieniszewska) nie wie z czego ma funkcjonować? Należy to zrobić na początek przyszłego roku przedszkolnego od 1 września.
          Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że w grudniu wszystko będzie się zmieniać w związku z przekształceniem przedszkola.
          Radny Leszek Gryc stwierdził, że jeśli on dobrze rozumie to skoro od 1 stycznia nie możemy wprowadzić, to od 1 stycznia 2011r. też nie będziemy mogli wprowadzić.
          Pani Jolanta Narolewska poinformowała, że od 1 stycznia 2011 uchwała zostanie wprowadzona, ponieważ opłaty należy rozbić na godziny, natomiast Pan Burmistrz dodał, że prace nad przekształceniem przedszkola będą trwały wcześniej.
          Radny Leszek Gryc stwierdził, że nie zależnie co to jest i dlaczego jest on za każdą uchwałą, która przynosi korzyści ludziom.
          Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że aby Przedszkole funkcjonowało, budżet musi się zamknąć i skoro Rada uchyli tą uchwałę, a do kalkulacji brano wielkości w niej określone, to muszą zostać zwiększone dotacje z budżetu gminy.
         
            O godz. 13:57 salę narad opuścił Radny Jarosław Symko
Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawieuchylenia uchwały Nr XXXIV/313/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie.
 W głosowaniu brało udział 13 radnych
            Uchwała Nr XXXV/325/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/313/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 13, 14, 15 Wolne wnioski,
Interpelacje i odpowiedzi,
Sprawy różne i zapytania radnych
            Pan Przewodniczący oczytał pismo oraz projekt uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (dot. likwidacji oddziałów), które wpłynęło do Rady od Zarządu Województwa Podlaskiego (w załączeniu do protokołu). Pan Przewodniczący poinformował, że brak opinii uchwały w brzmieniu przesłanym do Rady a tym samym zgodą Rady. Pan Przewodniczący poinformował, że rozmawiał z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zabłudowie oraz z Wójtem z Gródka i te gminy skłaniają się do wyrażenia opinii negatywnej.
           
            O godz. 14:02 na salę narad powrócił Radny Jarosław Symko.
           
Radny Andrzej Kasperowicz poinformował, że to dotyczy chirurgii dziecięcej mieszczącej się w starym budynku przy ul. Włodyjowskiego w Białymstoku a Samorząd Województwa Podlaskiego nie stać na remont. Lekarze i personel chcą te oddziały utrzymać, co więcej Dyrektor proponował dla lekarzy aby przejęli budynek w swoje ręce, wyremontowali itp. jednak lekarze na to się nie zgodzili. Radny dodał, że o ile jest zorientowany likwidowane oddziały są bardzo mocno zadłużone i stąd wynika planowana likwidacja.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie likwidacji oddziałów.
  Radni w głosowaniu jawnym 0 głosami „za”, przy 14 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” wyrazili negatywną opinię w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (dot. likwidacji oddziałów).
           W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
            O godz. 14:07 salę narad opuściła Radna Alina Kazberuk
 
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że na poprzedniej sesji zadawał pytanie i prosił o odpowiedź na piśmie, czy firma „Kołoplast” płaci podatek od działalności gospodarczej. Radny poinformował, że otrzymał odpowiedź na piśmie podpisaną nie przez Burmistrza a przez Panią Kierownik, że firma płaci podatki przyjęte prawem miejscowym. Radny stwierdził, że pytał konkretnie o podatek od działalności gospodarczej i prosi o udzielenie odpowiedzi na to właśnie pytanie. Radny poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej była mowa o pobieraniu opłat za przyłącza, na którym Pani Kierownik potwierdziła, że zgodnie z przepisami gmina nie może pobierać takich opłat. Radny poinformował, że Komisja nie objęła swoim zakresem prac czasu, w którym opłaty pobierano, ponadto pytał się wówczas, dlaczego są różnie traktowani ludzie. Radny stwierdził, że powiedział ludzie ponieważ -w mniemaniu chyba Burmistrza, bo wątpi on czy ktoś z pracowników urzędu decyduje ponad Burmistrzem- nie ma on prawa dostępu do informacji o danych osobowych i nie pokazano jemu komu zwrócono. Radny dodał, że jeżeli o tym wie to z innych źródeł, ale nie może tego upublicznić, ponieważ są to dane osobowe. Ponadto dodał, że pytał wówczas, dlaczego jednym na tej samej ulicy, którzy zawierali takie same umowy zwraca się obrane opłaty a innych się odsyła. Radny poinformował, że otrzymał pismo od Kierownik Rosińskiej z prośbą, aby to on poinformował urząd, komu zwrócono a komu odmówiono, w związku z czym zwrócił się do Kierownik Rosińskiej, że wszelka dokumentacja przechodziła przez jej ręce i tylko Pani Kierownik ma pełną dokumentację i tylko ona może to sprawdzić i jego o tym poinformować. Radny kończąc prosił, aby każdy nawzajem się szanował.
            Radny Andrzej Kasperowicz w imieniu mieszkańców Topolan prosił Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego o spowodowanie udrożnienia rzeki Supraśl na odcinku od Topolan do Mościsk, ponieważ rolnicy nie mogą dojść do swoich łąk.    
 
O godz. 14:12 na salę narad przybyła Radna Alina Kazberuk
           
            Pan Przewodniczący poinformował, że Zarząd Melioracji będzie o tym fakcie poinformowany.
            Radny Jarosław Symko zwrócił się z pytaniem do Radnego Leszka Gryca o jakie konkretnie podatki płacone przez firmę „Kołoplast” chodziło Radnemu – Radny Leszek Gryc odpowiedział, że od działalności gospodarczej. Radny Jarosław Symko w temacie opłat za przyłącza stwierdził, że z dokumentów nie wynika komu zwrócono pobrane opłaty, także może Radny Gryc mógłby podpowiedzieć i jakoby „strzelić” komu zwrócono pobrane opłaty, bo być może jest tak jak mówi Radny Gryc i albo Radny Gryc kogoś wprowadza w błąd albo to Komisja jest wprowadzana w błąd. Radny dodał, że z ust Radnego Gryca padła informacja, że istnieje osoba, która jest zainteresowana kupnem sanitariatów w Bondarach. Radny prosił Radnego Gryca, że jeżeli zna tego inwestora, niech przekaże mu aby zwrócił się on z pismem do urzędu w poruszonym temacie.
            Radny Leszek Gryc odpowiedział, że na pewno poinformuje tą osobę. W temacie opłat za przyłącze poinformował, że otrzymał on informacje na ten temat, iż na 75 podań, choć może się on mylić – 26 osobom zwrócono pobrane wcześniej opłaty. Radny poinformował, że widział on u mieszkańców tej samej ulicy, takie same jednobrzmiące umowy i jedna osoba otrzymała zwrot opłat a druga nie. Radny dodał, że jeśli Komisja Rewizyjna nie będzie miała prawa dostępu do informacji rzekomo nie jawnych, gdzie nazwisko i imię staje się u nas niejawne to my nic nie rozwikłamy bo nikt Radnemu nie udzieli informacji. Radny dodał, że gdyby Komisja znałaby takie dane to sprawdziłaby temat, a tak Burmistrz dalej będzie robił jak chciał.
            Radny Włodzimierz Konończuk spytał Panią Skarbnik czy coś wiadomo o nowym podatku, który się pojawił a mianowicie podatku od budowli tj. od urządzeń-Pani Skarbnik stwierdziła, że niewiele wiadomo w tym temacie.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że jeżeli składa się interpelację, to odpowiedź musi być jasna i precyzyjna i np. w sprawie zwrotu pobranych opłat za przyłącze należało napisać, że w danym roku Wójt/Burmistrz nie dokonał zwrotu żadnych pieniędzy i taką odpowiedź powinien wyegzekwować Przewodniczący Rady. Radny spytał, co się dzieje z budynkiem byłej szkoły w Szymkach, ponieważ budynek jest wart wiele pieniędzy i czy są prowadzone jakieś działania aby znaleźć użytkownika czy nabywcę tego obiektu.
 
Ad. 16 Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy         
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2010r. i o godz. 14:21 zamknął obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              w Michałowie
                                                                                                              Mikołaj Worona
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-03-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-03-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-03-29