Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 17 listopada 2009r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXXIII/09
Data wydania 2009-12-29
Protokół Nr XXXIII/09 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 17 listopada 2009r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
                                                                                                                         
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 
O godzinie 10:13 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.
 
 1. Ancipiuk Maria
 2. Charytoniuk Marek
 3. Gryc Leszek
 4. Kasperowicz Andrzej
 5. Kazberuk Alina
 6. Kononczuk Roman
 7. Konończuk Włodzimierz
 8. Kuryło Irena
 9. Łuksza Nina
 10. Matwiejczyk Eugeniusz
 11. Ostaszewski Bogusław
 12. Siemieniuk Eugeniusz
 13. Symko Jarosław
 14. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni:
Urwan Krzysztof
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
 
Burmistrz Michałowa - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy,
 
            Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej
            Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że w związku z tym, iż projekt budżetu dotarł do Radnych bardzo późno i nie było czasu na jego dokładne przeanalizowanie, zgłasza on wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 6 tj. „Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu” i przesunięcie go na następną sesję.
            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że w porządku obrad nie widzi projektu uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej, którą skierowano do prac a która miała wrócić na obrady sesji.
            Radny Leszek Gryc poprał wniosek Radnego Siemieniuka, dodał, że uchwała budżetowa jest zbyt ważną uchwałą, aby ją uchwalać bez dokładnego zapoznania się z projektem budżetu. Radny dodał, że błędem Pana Przewodniczącego jest wprowadzenie punktu dot. dyskusji nad projektem budżetu nie mając projektu uchwały; dyskutować można, jeżeli się ma na dany temat pojęcie.
            Pan Przewodniczący zauważył, że w porządku obrad widnieje punkt „Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu” a nie podjęcie uchwały tej sprawie.
            Pani Skarbnik wyjaśniła, że w chwili obecnej uchwała budżetowa jest opracowana na podstawie starej i nowej ustawy o finansach publicznych. Dodała, że termin opracowania w/w uchwały został zachowany (termin do 15 listopada) i należy ją uchwalić do końca stycznia a nie jak to było wcześniej do końca marca. W związku z powyższym Pani Skarbnik stwierdziła, że zapoznałaby dziś Radnych z projektem budżetu i apelowała o nie znoszenie tego punktu z porządku obrad.
            Pan Przewodniczący podzielił zdanie Pani Skarbnik i przeszedł do głosowania nad zgłoszonym przez Radnego Siemieniuka wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad punktu 6 tj. „Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu” i przesunięcie go na następną sesję.
Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 11 głosach „przeciw” odrzucili zgłoszony wniosek.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
            Pan Burmistrz w temacie opłaty adiacenckiej wyjaśnił, że Komisja Finansowa jeszcze nad tym punktem nie pracowała, ponieważ dużo czasu poświęciła sprawom budżetowym. Pan Burmistrz dodał, że po ich zakończeniu Komisja zapewne zajmie się zgłoszonym przez Radnego Konończuka tematem.
            Pan Przewodniczącyprzeszedł do głosowania nad porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         zmian w budżecie na 2009 rok
·         określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
·         określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
·         przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo
·         ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
6/ Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu
7/ Program asfaltowania dróg na terenie gminy
8/ Stanowisko – opinia Rady w sprawie udzielenia zgody przyjęcia na gminne   składowisko w Sacharkach odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek
             9/ Wolne wnioski
             10/ Interpelacje i odpowiedzi
             11/ Sprawy różne i zapytania radnych
            12/ Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej
 
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
            Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
 
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu), w którym dokładnie przedstawił ustalenia Komisji Infrastruktury Technicznej w Starostwie Powiatowym w sprawie internatu i budynku dydaktycznego przy ul. Gródeckiej w Michałowie-w/w Komisja zaakceptowała dokonaną wycenę na kwotę 2mln.700zł i zawnioskowała o udzielenie samorządowi Michałowa 50% bonifikaty. Pan Burmistrz poinformował, iż Zarząd oraz Rada Powiatu podjęły uchwalę tożsamą ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury, a kwota ma być przekazana dla Starostwa w formie gotówki. Pan Burmistrz stwierdził, że dalszy tok sprawy zależy od naszej Rady Miejskiej, jednakże w świetle ostatnich wydarzeń dot. odpowiedzialności przy wycenach przez rzeczoznawców, Pan Burmistrz złożył wniosek do Rady Miejskiej o powołanie Komisji Doraźnej w celu ustalenia wartości omawianej nieruchomości, aby ktoś w przyszłości nie zarzucił samorządowi, że samorząd przepłacił i działał na szkodę gminy Michałowo.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Dobrowolska nawiązując do konkursu „Kryształowa Koniczyna”, o którym w sprawozdaniu informował Pan Burmistrz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania tak prestiżowej nagrody.
Pan Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej złożył gratulacje Pani Dyrektor Dobrowolskiej. W dalszej kolejności prosił o zgłaszanie pytań do przedstawionego sprawozdania Burmistrza.
Radna Irena Kuryło poinformowała, że rozmawiała z Radnym Powiatowym Janem Ambrożejem odnośnie sprzedaży internatu oraz budynku dydaktycznego przy ul. Gródeckiej -Radny Ambrożej w rozmowie stwierdził, że rzeczoznawcy dokonując wyceny brali pod uwagę podobne obiekty, ponadto powiat udziela samorządowi Michałowa ogromną bonifikatę oraz zdaniem Radnego Ambrożeja przeznaczenie pieniędzy na drogi nie jest dobrym pomysłem, ponieważ drogi są w terenie i to się rozmywa i jego zdaniem godnym poparcia przez Radę Miejską w Michałowie jest przeznaczenie pieniędzy na szkołę przy ul. Gródeckiej.
Pan Przewodniczący poinformował, że był obecny na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, na której Radny Ambrożej w temacie budynków szkolnych nie zabrał głosu.
Pan Burmistrz dodał, że jeżeli chodzi o pieniądze na Zespół Szkół w Michałowie to na Komisji Infrastruktury wstępnie wyraził zgodę na przeznaczenie określonych środków dla Zespołu Szkół.
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że Rada Miejska zachowała się niestosownie posługując się paragrafem z Kodeksu Cywilnego i podejmując na poprzedniej sesji uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo. Radny dodał, ze Kodeks Cywilny ma zastosowanie wówczas, jeśli strony się dogadają i że zwracał on uwagę na to, czy Burmistrz rozmawiał ze Starostą na ten temat a Pan Burmistrz stwierdził, że on nie musi wcale rozmawiać, także stanowisko Rady Powiatu było wskazaniem miejsca w szeregu dla naszego samorządu. Radny stwierdził, że powoływanie Komisji Doraźnej nie ma sensu, ponieważ Radni nie są merytorycznie przygotowani do wyceny danej nieruchomości.
Radny Jarosław Symko stwierdził, że zadaniem samorządu jest m.in. dbanie o gminne pieniądze. Dodał, że przez okres ostatnich 3 lat nie było ze Starostwem współpracy, co więcej, Starostwo nie wykonało żadnej inwestycji za własne środki i żadna z gmin nie wydała tylu środków na remonty dróg powiatowych co gmina Michałowo, dlategoteż on wstrzymałby się z jakimikolwiek rozmowami ze Starostwem, zwłaszcza, że podobne budynki Starostwo sprzedało w Łapach za kwotę jedynie 300 tyś zł.
Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Radnego Siemieniuka, iż Burmistrz nie musi rozmawiać ze Starostą i stwierdził, że rozmawiał ze Starostą na temat ewentualnego zakupu, czego potwierdzeniem jest kwota 400 tyś zł umieszczona w zmianach w budżecie, która była ustalona w trakcie rozmowy ze Starostą, a więc nie wiem skąd to wziął Radny. Pan Burmistrz dodał, że gmina do niczego Starostwa nie zmusiła - zmusiła jedynie do zajęcia stanowiska. Zaapelował również o jedność wśród samorządu Michałowa. Pan Burmistrz wyjaśnił, że powołując Komisję Doraźną miał na myśli dopilnowanie przez Radnych należytej staranności dokonania wyceny.
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że jeszcze rok temu Starosta nie miał wizji co do zagospodarowania budynków przy ul. Gródeckiej, natomiast w chwili obecnej Starosta podniósł wartość tej nieruchomości zapewne dlatego, że Michałowo jest już miastem.Wiceprzewodniczący dodał, że raczej nie znajdzie się chętny na kupno omawianej nieruchomości, ponieważ koszty adaptacji budynków będą ogromne, dlatego też jego zdaniem należy z kupnem się wstrzymać do momentu zaproponowania przez Starostwo atrakcyjniejszej ceny.
Radny Leszek Gryc pogratulował Wiceprzewodniczącemu zdolności przeobrażania się, ponieważ jeszcze na poprzedniej sesji Wiceprzewodniczący zachwalał pomysł nabycia nieruchomości a w tej chwili mówi, że jest to nam niepotrzebne. Radny dodał, że inaczej podchodzi się do tematu, jeżeli jest się kupującym a inaczej jak się sprzedaje. Rady stwierdził, że dziwi go bulwersowanie Burmistrza na temat udostępniania aktów, dodał, że wielokrotnie występował o udostępnienie dokumentów jawnych i ich nie otrzymał, np. nie otrzymał kopii nagrania z sesji a Radna Ancipiuk takie nagranie otrzymała. Radny poruszył temat drogi Juszkowy Gród – Kuchmy, która po odbiorze ma dziury, w których stoją kałuże oraz jak stwierdził po raz ostatni na tym forum pyta Burmistrza, czy coś wiadomym jest na temat wydania pozwolenia na działalność na terenie byłej mleczarni i czy właściciel płaci podatki od działalności.
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że w trakcie odbioru drogi Juszkowy Gród – Kuchmy kałuż nie zauważono, jednakże droga jest na gwarancji – 3 lata – i będzie się ten temat monitorowało. W sprawie działalności na terenie byłej mleczarni Pani Rosińska po raz kolejny poinformowała, że kompetencje w tej sprawie leżą w gestii Starostwa Powiatowego.
Pani Skarbnik dodała, że odnośnie płacenia podatków musiałaby sprawdzić.
Radny Leszek Gryc prosił o udzielenie na piśmie odpowiedzi na pytania dot. pozwolenia na działalność oraz płacenia podatku od prowadzonej działalności.
Radny Włodzimierz Konończuk w temacie obiektów Starostwa stwierdził, że należałoby sporządzić uchwałę uchylającą uchwałę dot. przekazania środków dla Starostwa bądź tą uchwałę podtrzymać i skończyć dyskusję w tym temacie.
Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że Komisja Finansowa środki, które wstępnie miały być przeznaczone na zakup obiektów przy ul. Gródeckiej postanowiła przekazać na drogi, ponieważ pomimo zagorzałych negocjacji prowadzonych na Komisji Infrastruktury w Starostwie, Starostwo znacznie wygórowało cenę zakupu, co więcej Starosta poza Komisją mówił co innego, na Komisji co innego, dlatego też sprawa ta zakończyła się tak jak widać.
Pan Burmistrz odniósł się do poruszonych kwestii:
- sprawa drogi Juszkowy Gród – Kuchmy – tak jak powiedziała Pani Rosińska, droga jest na gwarancji, jest protokół odbioru także wszelkie usterki zostaną naprawione;
- temat „bulwersowania się” Burmistrza zgłoszony przez Radnego Gryca – Pan Burmistrz stwierdził, że w żadnym słowie nie powiedział on ani nie skrytykował sprawę udostępnienia dokumentów tylko, od początku do końca poinformował on o swoich działaniach i ich skutkach;
- Pan Burmistrz poinformował, że po odwołaniu, które wpłynęło do Komisji rozmawiał on w Starostwie, że jeżeli to odwołanie nie będzie skuteczne, będzie namawiał Starostę, aby złożył odwołanie do Ministra, ponieważ jest o co walczyć;
- sprawa działalności prowadzonej na terenie byłej mleczarni i podatku – Pan Burmistrz stwierdził, że Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła gdzie należy skierować pismo, natomiast sprawę podatków nadzoruje Pani Skarbnik i w każdej chwili można sprawdzić czy podatek jest płacony.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że pytanie o podatki nie było skierowane do Pani Skarbnik i nie chce on, aby Burmistrz cedował swoje obowiązki i zrzucał swoją odpowiedzialność na kogoś, ponieważ pytanie było skierowane do Burmistrza i to od niego chce on uzyskać odpowiedź.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad.5 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
            Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
            Radny Leszek Gryc odniósł się do załącznika nr 3 do projektu uchwały tj. limitów na wieloletnie programy inwestycyjne i zadania pod nazwą „Turystyczne Centrum Sportu i Rehabilitacji w Michałowie (2009-2012)”, Radny stwierdził, że przeglądając plany budżetu nie znalazł w nim tej inwestycji, dlatego też prosił o wyjaśnienie.
            Pani Skarbnik wyjaśniła, że skoro nie doszły do skutku plany kupna obiektów przy ul. Gródeckiej to środki finansowe pozostały niewykorzystane. Natomiast jeśli chodzi o projekt budżetu na dzień dzisiejszy pozycja - „Turystyczne Centrum…” - nie została uwzględniona.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezmian w budżecie na 2009 rok.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
            Uchwała Nr XXXIII/297/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
 
            Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
            Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił stanowisko Komisji, która bez uwag zaakceptowała proponowane stawki podatku od nieruchomości.
            Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag przeszedł do głosowania projektu uchwały po czym o godz. 11:22 ogłosił 10 min. przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
 
            Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
            Uchwała Nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
 
            Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Po przerwie na salę narad nie powrócili Radni Maria Ancipiuk, Marek Charytoniuk, Alina Kazberuk.
 
            Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy dokonać nowelizacji obowiązującej uchwały, określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych, ponieważ niektóre stawki nie mieszczą się w stawkach minimalnych. Pani Skarbnik poinformowała, w jakich pozycjach nastąpiły zmiany.
            Pan Przewodniczący poinformował, że KomisjaFinansowa zgodziła się z proponowanymi stawkami.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
            W głosowaniu brało udział 11 radnych.
            Uchwała Nr XXXIII/299/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (w załączeniu do protokołu).
 
            Pani Skarbnik wyjaśniła kwestię podatku rolnego i leśnego; podatek leśny – Pani Skarbnik poinformowała, że zawsze przyjmowano stawkę ustawową, w chwili obecnej podana stawka dotycząca ceny skupu drewna wynosi na 2010 rok 136,54 zł w roku poprzednim stawka wynosiła 152,53 zł; podatek rolny-stawka na 2010 rok znacznie uszczupli dochody uzyskiwane z podatku rolnego, ponieważ w roku 2009 stawka ustawowa wynosiła 58,29 zł i uchwałą Rady Gminy zmniejszono ją do 42,50 zł natomiast w chwili obecnej stawka ustawowa wynosi 34,10 zł. W związku z faktem, iż stawki ustawowe są bardzo niskie nie stawiano powyższych uchwał na sesję.
           
O godz. 11:44 na salę narad powrócili Radni Maria Ancipiuk, Marek Charytoniuk, Alina Kazberuk.
 
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał czy Komisja Rolnictwa zaakceptowała ustawową stawkę podatku rolnego.
            Radny Włodzimierz Konończuk przewodniczący Komisji Rolnictwa potwierdził, że Komisja zaakceptowała powyższą stawkę.
 
            Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo
            Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił stanowisko Komisji, która pozytywnie zaopiniowała propozycję przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo.
            Pani Kierownik Rosińska przypomniała stawki obowiązujące w bieżącym roku określone uchwałą XXII/212/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008r. Dodała, że stawki z kalkulacji dokonanej przez ZGKiM pokrywają się z obowiązującymi stawkami.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
            Uchwała Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
            Radny Eugeniusz Siemieniuk odniósł się do stawek podatku rolnego i stwierdził, że o ile podatek od środków transportowych został przyjęty na poziomie minimalnej stawki proponowanej przez ustawodawcę, o tyle podatek rolny został przyjęty na poziomie maksymalnej stawki. Radny dodał, że niska stawka służąca do naliczania podatku rolnego wynika tylko z tego, że spadły ceny na produkty rolnicze i gdyby Radni chcieli w sposób uczciwy ustalać stawkę to cena, która jest podana w komunikacie GUS powinna być o jakiś procent obniżona, żeby można było zachować parytet.
            Pan Przewodniczący zwracając się do Radnego Siemieniuka stwierdził, że była mowa o podatku rolnym i wówczas należało zabrać głos.   
            Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Radnego Siemieniuka i stwierdził, iż w obecnym roku podatek od środków transportowych jest wyższy niż podatek uchwalony w roku ubiegłym, natomiast podatek rolny jest drastycznie niższy, niższy o 41% niż cena ustawowa w roku 2009, w związku z tym mieszkańcy zapłacą o wiele niższy podatek rolny niż w roku ubiegłym- w porównaniu do roku ubiegłego notuje się 25% straty w porównaniu do roku ubiegłego-dlatego też obniżenie stawki podatku rolnego i narażanie budżetu gminy na straty w tym przypadku nie ma sensu.
            Pan Przewodniczący zauważył, że obniżając stawkę podatku rolnego jeszcze bardziej, w kolejnym roku może okazać się, że ustawodawca znacznie podwyższy stawkę-wówczas ogromna różnica pomiędzy obowiązującym a przyszłym podatkiem może okazać się szokiem dla podatników.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, ze stawkę ustalił nie ustawodawca a rynek i sytuacja osób utrzymujących się z dochodów płynących z rolnictwa nie jest dobra i optymistyczna, dlatego też ustalając stawki podatku należy brać pod uwagę sytuację materialną osób, które będą ten podatek płacić.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że określając podatek rolny na poziomie, o którym była mowa rolnik relatywnie będzie płacił więcej niż obecnie, ponieważ jego dochody zmniejszą się z powodu zmniejszenia ceny skupu. Radny dodał, że Radni zafałszowują obraz mówiąc, że się zmniejsza podatki, ponieważ Radni podatki relatywnie zwiększają-aby to sprawdzić Radny stwierdził, aby każdy przeliczył relację dochodów i płaconych przez rolników podatków w roku bieżącym i przyszłym.
            Pan Burmistrz zwrócił się do Radnego Gryca, aby sam dokonał analizy - a nie zwracał się do kogoś - i swoje słowa oparł o konkretne argumenty.
            Radny Leszek Gryc odpowiedział, że jeżeli uzna za stosowne to sam dokona takiej analizy, natomiast Burmistrz nie ma żadnych uprawnień, aby dla niego mógł coś nakazywać.
            Pan Przewodniczący raz jeszcze poprosił Radnych o dyscyplinę, ponieważ punkt dot. podatków był omawiany wcześniej i wówczas nikt z Radnych nie zgłosił chęci do dyskusji.
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że Radni Leszek Gryc i Eugeniusz Siemieniuk przeinaczają sprawę. Radny stwierdził, że w tym roku do września upadło w Polsce 5 tyś. firm transportowych a podatek wzrósł, natomiast podatek rolny ulega zmniejszeniu, jednak samorząd nie może tego podatku obniżyć do zera, ponieważ musi zachować równowagę i dbać również o inne statutowe zadania jak np. utrzymanie dróg czy szkół.
            Pan Burmistrz zauważył, że kwestie podatkowe były omawiane na komisjach Rady i proponowane stawki zostały zaakceptowane przez wszystkie komisje. Pan Burmistrz dodał, że Radni powinni konkretnie określać komu chce się obniżać podatki, powinni korzystać ze swoich uprawnień - tj. składanie formalnych wniosków, wprowadzanie danego punktu do porządku obrad – a nie wysnuwać niuanse, które nie są poparte żadnymi argumentami.
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
            Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, że w porównaniu z uchwałą obecnie obowiązującą w omawianym projekcie uchwały zmieniła się jedna pozycja a mianowicie w pkt. 1) dodaje się punkt b) tj. 1 pojemnik KP 7 – 350 zł (netto).
            Radny Leszek Gryc zwrócił się do Kierownika ZGKiM w Michałowie aby przeanalizować umowy na odbiór nieczystości, ponieważ zdaniem Radnego umowy nie są jednoznaczne i jasno nie określają rodzaju zbiórki – czy jest to zbiórka selektywna czy nie.
            Kierownik ZGKiM Mikołaj Linkiewicz poinformował, że ZGKiM wychodzi z założenia, że odpady są odbierane selektywnie, natomiast w przypadku zbiórki nieselektywnej stawka jest o połowę wyższa.
            Pan Burmistrz zauważył, że podjęte w ubiegłym roku działania związane z opracowaniem programu dot. gospodarki śmieciowej przyniosły dobre skutki, czego potwierdzeniem jest np. obniżona cena składowania 1 t. odpadów na wysypisku. Pan Burmistrz dodał, ze w obliczu rosnących cen paliwa oraz innych kosztów, cena wywozu 1 pojemnika odpadów została utrzymana na dotychczasowym poziomie, który będzie się starano utrzymać.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały po czym o godz. 12:11 ogłosił 10 min. przerwę. Po przerwie wznowił obrady
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 listopada 2009 r. sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 6 Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu
            Pani Skarbnik na podstawie komputerowej prezentacji szczegółowo omówiła projekt budżetu na 2010r. (prezentacja stanowi załącznik do protokołu).
 
O godz. 13:10 salę nard opuścił Radny Roman Kononczuk
 
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że dyskusję dot. budżetu należy skierować na Komisje Rady aby wypracować w tym temacie konkretne stanowiska.
Radny Eugeniusz Siemieniuk odniósł się do następujących tematów:
- budowa ratusza – Radny stwierdził, że w budżecie zapisane jest 2 mln zł jako zadanie inwestycyjne, spytał czy jest to kwota wystarczająca do zakończenia wszystkich prac – Pan Burmistrz wyjaśnił, iż na budowę ratusza zamierza się przeznaczyć jeszcze 1 mln zł z nadwyżki budżetowej;
-remont Gminnego Ośrodka Kultury – Radny spytał, czy dobrze rozumie, że kwota 500 tyś zł są to środki unijne, natomiast kwotę 520 tyś zł należy traktować jako wkład własny – Pan Burmistrz potwierdził, natomiast Pani Skarbnik dodała, że 500 tyś zł stanowi dotacja rozwojowa - na dzień dzisiejszy ze środków pochodzących z dochodów mamy 20 tyś. zł natomiast na to działanie przewiduje się zaciągnięcie kredytu preferencyjnego;
- budowa krytej pływalni – Radny spytał, czy na ten cel będzie zaciągnięty również kredyt preferencyjny czy będzie to kredyt komercyjny – Pan Burmistrz poinformował, że będzie to kredyt komercyjny;
- Radny spytał, jaką w sumie kwotę kredytów planuje się zaciągnąć w 2010 r. aby zbilansować wszystkie planowane działania, ponieważ Radny uważa, że jeśli będzie zaciągnięty kredyt komercyjny na budowę pływalni to wg niego 10 tyś. zł na obsługę odsetek będzie niewystarczające – Pani Skarbnik wyjaśniła, że trudno jej odpowiedzieć, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma zaciągniętego kredytu. Pan Burmistrz dodał, że jeśli kredyt będzie zaciągnięty to będzie to miało miejsce pod koniec roku, także wydatków nie będzie przez cały rok. Jego wysokość widoczna jest w załączniku zadania inwestycyjne w roku 2010 i tak czytamy 2 mln 400 tyś zł na dorgę Topolany – Michałowo – Waliły, 800 tyś zł na kwaterę na wysypisku w Odnodze, 500 tyś zł, remont GOKU i 2 mln 300 tyś na budowę krytej pływalni co daje łącznie ok. 6 mln zł tj, ok. 25% budżetu, ale jest to kwota jeżeli te wszystkie inwestycje wejdą do realizacji.
-Radny spytał jak wysoka będzie nadwyżka budżetowa, na co Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie to kwota nie mniej niż 4 mln zł. 
            Radny Włodzimierz Konończuk spytał, dlaczego widnieje tak niska kwota przy zadaniu „żwirowanie dróg” – Pan Burmistrz wyjaśnił, iż wiele dróg przeznacza się do stabilizacji, jednakże zapewne z nadwyżki budżetowej przeznaczy się jeszcze środki na żwirowanie dróg. 
            Pani Skarbnik dodała, iż w budżecie pojawiła się nowa pozycja tj. ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu-jest to związane z faktem, iż jesienią 2010r. może się okazać, że póki zostaną zwrócone samorządowi pieniądze w postaci dotacji rozwojowych gmina musi wydać środki własne.
            Pan Przewodniczący kończąc dyskusję zwrócił się do przewodniczących Komisji Rady o szybkie zwołanie posiedzeń komisji w celu pracy nad projektem budżetu. 
           
Ad. 7 Program asfaltowania dróg na terenie gminy
            Pani Kierownik Rosińska zapoznała Radnych z programem asfaltowania dróg na 2010 r.(w załączeniu do protokołu). Pani Rosińska dodała, że z założeń wynika, iż drogi będą remontowane w technologii utrwalenia podłoża cementem a nawierzchnia wykonana będzie w technologii utrwalenia powierzchniowego, natomiast przewiduje się, że koszt wykonania 1 km drogi z kosztem robót przygotowawczych wyniesie od 250 do 280 tyś zł.
            Pan Burmistrz stwierdził, że akceptuje w/w plan i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, samorząd rocznie będzie przeznaczał ok.2,5 mln. zł na drogi w terenie. Pan Burmistrz dodał, że kolejność remontu dróg została wypracowana na Komisji Finansowej.
            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że Komisja Rolnictwa dokładnie nie analizowała powyższego planu, jednakże nie wnosi do niego uwag.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że w omawianym planie brakuje mu bardzo ważnej drogi do Narwi, która łączy leśniczówkę w Marynce z drogą do Plant. Radny dodał, że pomimo, iż jest to droga powiatowa, patrząc na jej znaczenie w porównaniu z drogami, które widnieją w planie wg Radnego należałoby tą drogę wykonać w jak najkrótszym terminie. Radny zaproponował, aby ta drogę wprowadzić do planu nawet kosztem innej drogi, którą w planie ujęto.
            Pan Burmistrz zauważył, że w planie drogi nie zostały umiejscowione w kolejności ich wykonania i obowiązuje jedynie rok. Pan Burmistrz dodał, że droga zasygnalizowana przez Radnego Siemieniuka jest oczywiście istotna, jednak jest to droga powiatowa i jeśli samorząd będzie wykonywał właśnie takie drogi, to powiat do innych na pewno się nie dołoży. Pan Burmistrz stwierdził, że to właściwie powiat powinien stanąć na wysokości zadania i wykonać drogę, o której mówił Rany Siemieniuk, ewentualnie zwracając się do naszego samorządu o pomoc, ponieważ wydać swoje pieniądze jest sprawą najprostszą.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że nie zgadza się on z argumentacją Pana Burmistrza. Zdaniem Radnego drogi powiatowe są ważne dla gminy, nie dla powiatu i droga łącząca leśniczówkę w Marynce z drogą do Plant jest ważna dla mieszkańców gminy Michałowo, w związku z czym nasza Rada powinna dołożyć wszelkich starań i za swoje środki wybudować powyższą drogę.
            Pan Burmistrz zauważył, że na każdą kadencję powiat ustala ile na daną gminę przeznaczy środków na drogi patrząc na priorytet, jaki ustali gmina. Pan Burmistrz dodał, że w chwili obecnej priorytetem jest budowa drogi Topolany – Michałowo – Gródek a w następnej kadencji ustali się jako priorytet drogę o której mówił Radny Siemieniuk oraz   drogę do Podozieran (przez las).
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że bardzo dobrze się słucha Burmistrza jeżeli przyjąć, że jest on wyrocznią i się nie myśli nad tym co mówi Burmistrz. Radny stwierdził odnośnie priorytetów, że jakimś dziwnym trafem jako priorytet jest traktowana droga Hieronimowo – Potoka – Hoźna - w każdym wypadku, gdzie chcieliśmy wymusić na powiecie żeby to zrobił, to dlaczego nie chcieliśmy wymusić żeby zrobił drogę łączącą dwa powiaty tj. drogę o której mówił Radny Siemieniuk. Radny zauważył, że mówione było o współpracy między samorządami, stwierdził, że jaka jest to współpraca skoro samorząd Michałowa stoi na pozycji silniejszego. Radny dodał, że może na 2010r. należy zaplanować wykonanie jedynie dróg gminnych i może wówczas da się coś wymusić na powiecie. Radny stwierdził, że jeżeli obiecuje się komuś wprowadzenie do planu wykonanie danej drogi to słowa należy dotrzymać-od mieszkańców z Tylwicy słyszał on, że mieli oni takie zapewnienia z urzędu.
            Pan Przewodniczący prosił, aby Radni konkretnie wskazywali, jaką drogę z planu wycofać a jaką na to miejsce wprowadzić.
            Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że w następnym roku zbliżają się wybory i choćby proponowano wprowadzenie innych dróg do planu, to i tak zostaną wykonane te drogi, które zaplanował Pan Burmistrz, w miejscach, w których należy pozyskać ludzi.
            Pan Burmistrz wyjaśnił, że plan był opracowywany przez co najmniej pół roku i opracowywały go komisje Rady, a więc o jakiej propozycji burmistrza Pan mówi. Dodał, że przykro słuchać Radnego Kasperowicza, ponieważ w planie ujętych jest również kilka dróg z jego rejonu wyborczego.
            Radny Marek Charytoniuk poinformował, że udział Pana Burmistrza w opracowywaniu omawianego planu był niewielki i to pomiędzy członkami komisji trwały nieraz burzliwe debaty. Radny ponadto wypowiedział się na temat współpracy z powiatem w zakresie remontu dróg, stwierdził, że rozmowy w tym temacie trwały przy różnych okazjach i nieraz powiat stawiał samorząd Michałowa „pod ścianą”. Radny dodał, że droga przez Nowosady też jest drogą powiatową i pomimo, że gmina w ubiegłym roku przekazała środki na wykonanie projektu to dopiero niedawno wykonano projekt, który wymaga jednak poprawek. Zdaniem Radnego powiat robi wszystko, aby utrudnić naszemu samorządowi realizację inwestycji na drogach powiatowych.
            Pan Burmistrz dodał, że droga do Marynki jak też do Podozieran ma duże szanse wejść do realizacji w następnej kadencji od roku 2011 przy dużym współfinansowaniu środków powiatowych, ponieważ na drogę Topolany – Michałowo – Gródek powiat już łożyć nie będzie, ponieważ w granicach naszej gminy już zostanie wykonana. W temacie drogi do Tylwicy Pan Burmistrz poinformował, że ta droga była przeznaczona do realizacji na rok 2011 i w protokole Komisji Rolnictwa można to potwierdzić, jednak w związku z faktem, iż nie będzie lotniska w Topolanach Komisja postanowiła, że zamiast drogi do Tylwicy wpisze w tym samym rejonie drogę Potoka – Topolany, a jeśli Rada ma jakieś inne pomysły powinna je zgłaszać.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk zgłosił wniosek formalny, aby na obecnym posiedzeniu Rady ustalić te drogi, które będą wykonane w roku 2010.
            Pani Sołtys sołectwa Tylwica Lilja Kulesza prosiła o wykonanie 300m odcinka drogi prowadzącego przez wieś, ponieważ jest to odcinek zupełnie nieprzejezdny-w odpowiedzi Pan Burmistrz wyjaśnił, że droga o której mówi Pani Sołtys była zgłaszana do żwirowania a omawiany plan dotyczy asfaltowania co nie zmienia faktu, że odcinek 300 m należy wykonać, jednak będzie to bardzo duży koszt (zagłębienie terenu itp.)
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że jeśli ktoś chce zmienić omawiany plan powinien zgłaszać konkrety tj. którą drogę wykreślić a którą wstawić.
            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że omawiany plan jest jedynie propozycją i nie ma mocy sprawczej, natomiast dyskutować można jedynie o drodze do Marynki.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że faktycznie w ciągu roku nie da się wszystkiego zrobić. Dodał, że samorząd miał 4 lata, obecnie ma 4 mln. nadwyżki i w ostatnim roku zaczyna robić drogi. Radny dodał, że aby zadośćuczynić prośbie Sołtys z Tylwicy, proponuje ująć w planie na 2010r. kawałek drogi 300 m, o którym mówiła Pani Sołtys oraz umieścić również odcinek drogi Topolany – Potoka – Hoźna w zamian za drogę Hieronimowo – Potoka – Hoźna, która jest mniej uczęszczana.
            Pan Przewodniczący po zamknięciu dyskusji o godz. 14:04 ogłosił 15 min przerwy poczym wznowił obrady.
            Pan Burmistrz zauważył, że może się okazać, że przy podziale nadwyżki będą dodatkowe środki, które pozwolą na to, aby niektóre drogi z roku 2011 mogły wejść do realizacji na rok 2010, w związku z powyższym, jeżeli Rada ustali program jedynie na 2010 rok takiej możliwości już nie będzie.            
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami formalnymi.
            I-wszy wniosek Radnego Eugeniusza Siemieniuka, aby na obecnym posiedzeniu Rady wypracować program asfaltowania dróg jedynie na 2010 rok.
            Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            II-gi wniosek Radnego Leszka Gryca aby w roku 2010 w miejsce drogi Hieronimowo – Potoka – Hoźna przyjąć do realizacji drogę Topolany – Potoka – Hoźna oraz wykonać 300m odcinek drogi zgłoszony przez Sołtys z Tywlicy.
            Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzucili zgłoszony wniosek.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad pozytywną opinią dot. przedstawionego przez Komisję Finansową „Programu asfaltowania dróg na terenie gminy”, który był przedmiotem obecnej dyskusji.
            Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy program.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Pan Burmistrz stwierdził, iż nie było można wcześniej przewidzieć, że powstaną oszczędności na skutek budowy krytej pływalni – ponad 2,5 mln zł., dzięki którym będzie można zrealizować budowę większej ilości dróg, dlatego też należy się cieszyć, że nasz samorząd ma środki na budowę dróg, ponieważ inne gminy mają problem z brakiem takich środków. Pan Burmistrz poinformował, że w ubiegłych 3 latach samorząd Michałowa wykonał ponad 15 km dróg, także średnio na rok wypada po 5 km wykonanej drogi, więc czy jest to dużo czy mało należałoby porównać do długości dróg wykonanych przez inne samorządy i powiat. Pan Burmistrz dodał, że dzięki dodatkowym środkom będzie można w roku następnym wykonać kolejne 10-12 km dróg, co łącznie wyniesie prawie 30 km dróg, a dodając drogę Topolany – Michałowo – Gródek, w której największy udział ma Gmina Michałowo długość wykonanych dróg będzie jeszcze większa.
 
Ad. 8 Stanowisko – opinia Rady w sprawie udzielenia zgody przyjęcia na gminne składowisko w Sacharkach odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek                              Pan Przewodniczący poinformował, że od Wójta Gminy Gródek wpłynęło pismo do Pana Burmistrza z prośbą o udzielenie zgody przyjęcia na gminne składowisko w Sacharkach odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek (pismo w załączeniu do protokołu).
            Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił opinię komisji-komisja uważa, że na obecną chwilę dyskusja w w/w temacie jest bezprzedmiotowa, ponieważ nie ma miejsca na obecnej kwaterze; jeśli powstanie nowa kwatera będzie można wrócić do tematu
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyrażeniem przez Radę zgody na przyjęcie na gminne składowisko w Sacharkach odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek.
            Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” nie wyrazili zgodę na przyjęcia na gminne składowisko w Sacharkach odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek      
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 9, Ad. 10, Ad. 11
Wolne wnioski, Interpelacje i odpowiedzi, Sprawy różne i zapytania radnych
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał czy istnieje wymóg prawny, aby przedstawiać na sesjach sprawozdanie z wykonania uchwał.
            Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Rewizyjnejpoinformował, że na jednym z pierwszych posiedzeń komisji była przeprowadzona kontrola wykonania uchwał za rok ubiegły, w wyniku której nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości.
            Pani Jolanta Narolewska p.o. Sekretarza Gminy wyjaśniła, że półroczne sprawozdania z wykonania uchwał są systematycznie sporządzane i do tej pory żadna kontrola nie zarzuciła, że nie są one przedstawiane na sesji.
            Pan Przewodniczący poinformował, że temat ten zostanie wyjaśniony i jeżeli jest taki obowiązek to sprawozdania będą przedstawiane na sesjach.
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski w imieniu mieszkańców wsi Pieńki prosił o podsypanie drogi prowadzącej od szosy do Włodzimierza Samojlika oraz o podsypanie drogi od strony pana Króla na łąki – pierwsza droga po lewej stronie.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał czy w tej kadencji istnieje szansa, że w gminie będzie sekretarz a nie pełniący obowiązki, Radny dodał, że nic nie ma do osoby pełniącej to stanowisko i może ona na nim pozostać.
            Pan Burmistrz poinformował, że w zeszłym roku konkurs był ogłaszany i w najbliższym czasie również zostanie ogłoszony.
            Pan Przewodniczący poruszył temat zatrudnienia z-cy Kierownika ZGKiM i negatywnej opinii wyrażonej w tym temacie przez Radę na jednej z ostatnich sesji. Pan Przewodniczący odczytał pismo Kierownika ZGKiM z prośbą o zmianę wcześniejszego stanowiska Rady w temacie zatrudnienia z-cy kierownika (pismo w załączeniu do protokołu).
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że Kierownik ZGKiM został wprowadzony w błąd, ponieważ Rada miała wystosować jedynie apel a nie wiążącą opinię, gdyż Rada nie ma żadnych uprawnień w temacie zatrudniania zastępcy, więc dlaczego w tej chwili Rada ma zezwolić na coś, o czym nie może decydować. Radny dodał, że w tej farsie nie będzie on już uczestniczył.
            Radny Jarosław Symko poinformował, że na jednej z poprzednich sesji wywołując temat dot. zatrudnienia kierownika ZGKiM kierowało nim dobro gminy i wówczas nie patrzył czy Rada ma do czegoś prawo czy też nie, wówczas chciał on wyrazić opinię, a do tego Rada ma prawo. Radny dodał, że w związku z faktem, iż zmieniła się sytuacja i jednak obowiązki należące do ZGKiM się nie zmienią, uważa on, że stanowisko z-cy kierownika ZGKiM jest potrzebne, ponieważ ZGKiM ma bardzo wiele obowiązków.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że można dyskutować, jednak nie można tworzyć wrażenia, że Rada może podjąć jakąś decyzję bo to jest osobista decyzja Kierownika ZGKiM. Radny zwrócił się do Pana Przewodniczącego, aby pokazał on przepis, na podstawie którego Rada może podjąć opinię.
            Kierownik ZGKiM Mikołaj Linkiewicz stwierdził, że konkurs na z-cę kierownika ZGKiM został rozstrzygnięty, jednak skoro Rada w tym temacie wypracowała dane stanowisko, prosi on o odwołanie tego stanowiska.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że jeżeli w Regulaminie organizacyjnym ZGKiM jest przewidziane stanowisko z-cy kierownika ZGKiM to Rada nie ma o czym dyskutować, co więcej Rada nie posiada uprawnień o decydowaniu w sprawach personalnych i jedynie co Rada może zrobić w tym temacie to unieważnić wydaną wcześniej decyzję.
            Radny Leszek Gryc spytał, czy podjęte niezgodnie z prawem decyzje nie wygasają.
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie o wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie zatrudnienia z-cy kierownika ZGKiM.
            Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami „za” wyrazili pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia z-cy kierownika ZGKiM.
            Radny Leszek Gryc zgłosił zdanie odrębne: „uważam, że opinia tamta była bezprawna i Rada nie powinna była głosować, dlatego nie brałem udziału w głosowaniu”.
            Pan Burmistrz nawiązując do poruszonego tematu dot. p.o. sekretarza gminy, stwierdził, że w związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu na sekretarza gminy powierzył on pełnienie obowiązków przypisanych sekretarzowi najbardziej doświadczonemu pracownikowi w Urzędzie i gdyby pracownik ten spełniał wymogi, które określa ustawa co do sekretarza na pewno zatrudniłby on tą osobę na tym stanowisku, tym bardziej, że nowe przepisy określają, iż sekretarz nie jest zatrudniany z powołania przez Radę ale na umowę o pracę, więc decyzja w tym temacie należy jedynie do Burmistrza.
            Pani Kierownik Rosińska przekazała dla Radnego Andrzeja Kasperowicza pisemną odpowiedź na złożoną przez niego interpelację.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że Pan Przewodniczący nie zachowuje powagi, ponieważ skoro interpelacja wpłynęła na ręce Przewodniczącego to Przewodniczący powinien udzielić odpowiedzi, którą osobiście powinien podpisać Pan Burmistrz. Radny dodał, że Rada pod przewodnictwem Pana Przewodniczącego łamie prawo.
            Ad. 16 Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy       
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14:45 zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              w Michałowie
                                                                                                              Mikołaj Worona
Protokołowała: U. Tarasewicz
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-01-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-01-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-01-05