Tytuł Protokół Nr XXXII/2009 z posiedzenia Rady Miejskiej, które odbyło się 22 października 2009 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXXII/2009
Data wydania 2009-11-17
Protokół Nr XXXII/2009 z posiedzenia
Rady Miejskiej, które odbyło się 22 października 2009 r. w Sali Narad Urzędu
Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
 
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona – Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.
 
O godzinie 10:16 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie – otworzył obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Na stan 15 Radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 Radnych.
 
 1. Ancipiuk Maria
 2. Charytoniuk Marek
 3. Gryc Leszek
 4. Kasperowicz Andrzej
 5. Kazberuk Alina
 6. Kononczuk Roman
 7. Konończuk Włodzimierz
 8. Kuryło Irena
 9. Łuksza Nina
 10. Matwiejczyk Eugeniusz
 11. Ostaszewski Bogusław
 12. Siemieniuk Eugeniusz
 13. Symko Jarosław
 14. Worona Mikołaj
Nieobecny był Radny – Urwan Krzysztof
 
Ponadto w obradach uczestniczyli: Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego – Elżbieta Rosińska, Dyrektorzy -  Anna Dobrowolska, Renata Ostapczuk, Jolanta Dzieniszewska, Jan Łuksza, Kierownicy – Anna Funkowska, Mikołaj Greś, Radny powiatowy – Jan Ambrożej, sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał Burmistrza, Radnych, sołtysów, zebranych gości. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
 
Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad.
 
Radny Marek Charytoniuk złożył wniosek formalny o przeniesienie w pkt. 5 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Michałowie od Powiatu Białostockiego, po zmianach w budżecie, gdyż jak zauważył w zmianach w budżecie są zarezerwowane kwoty w związku z zakupem nieruchomości i na pewno wywiąże się dyskusja.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw’ i 1 ,,wstrzymującym się” – przyjęli wniosek większością głosów. W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad z naniesioną poprawką:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/ Podjęcie uchwał w sprawie
 • Zmiany w budżecie na 2009 rok
 • Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Michałowie od Powiatu Białostockiego
 • Określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności
 • Zmiany uchwały Nr V/53/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 marca w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo
 • Zmiany uchwały Nr XXXI/279/09 Rady Miejskiej z dnia 03.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Michałowo porozumienia dotyczącego zasad i warunków współpracy pomiędzy miastem Białystok, a gminą Michałowo w sprawie przeprowadzenia procedury dotyczącej zlecenia wykonania opracowania morfologii i odpadów w ramach projektu pn: ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”
 • Wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Miasta Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez miasto Białystok projektu ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”
 • Aktualizacji Gminnej Strategii i Polityki Społecznej Gminy Michałowo
 • Zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom
 • Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
6/ Informacja o stanie oświaty na terenie gminy Michałowo za rok szkolny 2008/2009
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania Radnych
10/ Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 14 głosami ,,za” zatwierdzili porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za’ przy 0 głosach ,,przeciw” i 4 głosach ,,wstrzymujących się” – większością głosów przyjęli protokół XXXI Sesji Rady Miejskiej. W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
 
Ad.4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
 
Pan Burmistrz na wstępie w imieniu swoim oraz całej Rady, złożył kondolencje Pani Ninie Bielenia – sołtys Michałowa z powodu śmierci matki. Następnie przedstawił Radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Pogratulował również Dyrektorom: Gimnazjum i Zespołu Szkół, którzy znaleźli się wśród 40 wyróżnionych, na 500 złożonych wniosków i otrzymali nagrodę Kuratora.
 
Przewodniczący w imieniu swoim oraz Rady również przyłączył się do gratulacji oraz poinformował wszystkich o odznaczeniu Burmistrza, srebrną odznaką przez PZPN. Poinformował również o spotkaniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie małego ruchu przygranicznego, którym objęta została również nasza gmina.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie  międzysesyjnym. W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
 
Ad.5 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
 
Skarbnik Małgorzata Golak przedstawiła oraz omówiła projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Burmistrz odnosząc się do Euroboisk poinformował, że PZPN pragnie złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na cztery boiska ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowe 68 x 105, ogrodzone oraz oświetlone. Dodał również, że koszt takiego boiska w zależności od przetargów, wykonawcy, czasu szacuje się w granicach 2 – 2,5 mln złotych. Do projektu zostały zakwalifikowane cztery miasta, wśród nich Michałowo. Odnosząc się do przejęcia obiektów poszkolnych od Powiatu, poinformował, że pomysł się narodził podczas jednego ze spotkań z Dyrektorem szkoły , który zasugerował, że dobrze byłoby się dogadać z powiatem i coś zrobić, aby budynki nie niszczały. Stwierdził, że skoro mamy salę gimnastyczną, płyty boiska, będzie kryta pływalnia i jeśli zaakceptowane zostanie Euroboisko, to moglibyśmy rozwinąć nasz region turystyczne i sportowo tworząc MOSiR, gdzie odbywałyby się zgrupowania piłkarskie, który będzie nakręcał rozwój turystyczny naszego regionu poprzez też współpracę z kwaterami agroturystycznymi, itp. Ośrodek nastawiony byłby na czynny wypoczynek. Poinformował wszystkich, że wystąpił z wnioskiem do Powiatu, aby wspólnie podjąć próbę zagospodarowania tych obiektów. Pan Burmistrz dodał, że 15 września wystosował pismo do Zarządu Powiatu w którym nakreślił ogólnie plan i podał terminy, czyli we wrześniu powinien być wykonany szacunek, a do końca października powinien być podpisany akt notarialny, gdyż czasu jest bardzo mało. Dodał również, że dlatego właśnie znalazło się to w dzisiejszym porządku obrad, aby z naszej strony być przygotowanym do podpisania aktu notarialnego. Odnosząc się do zmian w budżecie – 400 tys. na zakup nieruchomości, wyjaśnił, że podczas spotkania ze Starostą nieoficjalnie padła kwota ok. 800 tys. Wnioskował również do Rady, aby duża część tej kwoty nie była płacona w formie gotówki, a na zasadzie art. 453 – świadczenie w miejsce wypełnienia.
 
Radny Marek Charytoniuk przedstawił stanowisko Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej, która zaakceptowała przedstawione zmiany w budżecie z jednym wyjątkiem. Komisja wnioskuje, aby wykreślić ze zmian w budżecie kwotę 400 tys. z przeznaczeniem na zakup budynków poszkolnych, ponieważ zdaniem Komisji w formie gotówki nie powinniśmy płacić do Powiatu ani złotówki, tylko całość kwoty przeznaczyć na remont dróg powiatowych w naszej gminie. Komisja stoi na stanowisku, aby zostawić tylko 100 tys. na dokumentację.
 
Radny Powiatu Jan Ambrożej odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi, stwierdził, że jeżeli dyrekcja szkoły uważa, że te budynki są szkole zbędne, powiat nie ma pomysłu, a Pan Burmistrz ma piękną wizję, aby je zagospodarować to tylko przyklasnąć i jest jak najbardziej za tym, aby to była gmina a nie ktoś z zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o formę zapłaty to będzie poddane pod dyskusje na komisjach i radzie.
 
Radny Jarosław Symko odniósł się do stanowiska Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej z poparciem decyzji, że wszystkie pieniądze powinny zostać w gminie. Zauważył, że jest to okazja dla Powiatu, gdyż pozbyłby się tego, z czego nie ma pożytku, a równocześnie zrobione zostałyby drogi. Zwrócił się również z prośbą, aby Radni powiatowi wspierali gminę w tym przedsięwzięciu.
 
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że skoro Powiat nie ma jeszcze uchwały o zbyciu, to z naszej strony wyprzedzanie faktów jest pewnego rodzaju nadgorliwością. Zwrócił się również z zapytaniem o realizację dróg do Łuplanki i Tanicy.
 
Pani Elżbieta Rosińska w odpowiedzi poinformowała, że w poniedziałek w kwestii stabilizacji cementem zostanie podpisana umowa z firmą Budomost i zostanie rozpoczęta realizacja.
 
Radna Maria Ancipiuk zwróciła się do Radnego powiatu z zapytaniem, czy jest za tym, aby gmina przekazała gotówkę dla Powiatu, czy popiera stanowisko Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej, żeby zostały przekazane na drogi w ten sposób pozostając w naszej gminie oraz skąd możemy mieć taką pewność, że te pieniądze wrócą do gminy.
 
Pan Jan Ambrożej w odpowiedzi poinformował, że powiat ma 15 gmin i gdyby zajmował się sprawami gminnymi, to nie mógłby sam funkcjonować. Stwierdził, że pieniądze, które wpływają do Powiatu nie muszą od razu wracać do gminy, ale z czasem wrócą. Dodał również, że wolałby, aby te pieniądze wpłynęły do szkoły, gdyż szkoła traci te budynki. W odpowiedzi dodał, że trudno w tej chwili obiecać, że te pieniądze w całości wrócą do gminy oraz, że w kwietniu Powiat podpisał umowę z Wojewodą Podlaskim na budowę 8 dróg w powiecie białostockim. Poinformował, że Powiat ma pieniądze wyznaczone i nie ma środków, aby je zdobyć.
 
Przewodniczący odniósł się do spotkania ze Starostą na którym został przedstawiony przykład sprzedaży budynków poszkolnych w Łapach. Zwrócił się z prośbą do Radnego Powiatu o udzielenie informacji dotyczących sprzedaży tych budynków.
 
Pan Jan Ambrożej w odpowiedzi poinformował, że budynek w Łapach został zdewastowany, był w gorszym stanie i został sprzedany za 300 tys. Jeszcze raz potwierdził, że jest za tym, aby budynki przejęła gmina, tylko trudno jest przekonać pozostałych 24 Radnych, że jest to z korzyścią również dla nich.
 
Przewodniczący poinformował, że celem dyskusji jest uzmysłowić jaka jest propozycja Rady, aby Radni Powiatowi, których mamy 3 starali się poprzeć działania naszej Rady.
 
Radny Bogusław Ostaszewski zauważył, że to, co się stworzyło będzie wizytówką dla Powiatu, a propozycja Burmistrza jest korzystna i Powiat powinien tylko przyklasnąć.
 
Pan Burmistrz zaproponował zmienić tylko mentalność, że gmina Michałowo, dobro naszych mieszkańców, to też jest dobro Powiatu, a nie traktować Powiatu jako Borsucza 2. Budynek to nie jest Powiat, a jest nim każdy mieszkaniec i jeżeli w ten sposób będziemy traktować, to na pewno każda korzyść mieszkańca, będzie korzyścią Powiatu – dodał.
Radny Włodzimierz Konończuk zaproponował nie męczyć radnego Ambrożeja.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że pewnym jest, że jest to mienie Powiatu i Rada powiatu podejmie suwerenną decyzję co z tym mieniem robić. Poinformował również, że 1,5 roku temu proponował, aby gmina te budynki nabyła i wybudować tam Ratusz. Nawiązując do utworzenia MOSiR, zauważył, że gdyby spytać mieszkańców, to na pewno większość opowiedziałaby się za  przeznaczeniem tych pieniędzy na drogi, a nie na kolejne centrum. Zwrócił uwagę, że na sesji oprócz Radnego powiatowego nie ma innych przedstawicieli. Zauważył, że Radny Ambrożej dysponuje 1/25 głosów, dodał również., że na pewno uda się przekonać Radnego Kaczmarka i wtedy już będzie 2/25 głosów, a decyzja zapada w wyniku przynajmniej, gdzie 13 musi być ,,za”. Stwierdził, że pomysł na zagospodarowanie tych budynków powinien być szerszy, bo jeżeli nawet złożymy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, nie możemy mieć pewności, że wniosek zostanie zrealizowany. Dodał, że mamy kilka takich niezagospodarowanych miejsc - ,,kamczatka”, szkoła w Szymkach, więc należy się dobrze zastanowić, gdyż Powiat pozbędzie się sprzedając lub przekazując gminie, natomiast problem pozostanie po naszej stronie.
 
O godz. 11:38 Radny Andrzej Kasperowicz opuszcza salę narad , po czym o godz. 11:42 powraca.
 
Pan Jan Ambrożej zaproponował, aby w rozmowie z Powiatem podać atrybut, który byłby na plus, np. żeby przenieść Gimnazjum do budynku szkolnego, a internat zagospodarować zgodnie z celem gminy.  
 
Pani Mecenas wyjaśniła kwestię przepływu pieniędzy przez Powiat, gdzie na podstawie art. 453 kodeksu cywilnego strony mogą się ułożyć w ten sposób, że zamiast gotówki formą wypełnienia zobowiązania wobec Powiatu jest wykonanie określonych prac. Wówczas pieniądze wpływają do budżetu Powiatu, ale jest to forma bezgotówkowa. Dodała również, że taka propozycja wypłynęła od Burmistrza i nie spotkała się ze sprzeciwem.
 
Pan Burmistrz podsumowując dodał, że to od nas będzie zależało, czy zapłacimy gotówką i potem nie będziemy mieli nic do powiedzenia w kwestii, gdzie pieniądze zostaną wydane, czy od razu określimy, że te pieniądze będą wydane w naszej gminie. Dodał również, że jest kwestią Radnych, czy chcą zabezpieczyć taką możliwość, czy nie. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Siemieniukai Ambrożeja, dodał, że cieszy się ,że popierają jego pomysły, ale o 5 lat za późno. Przypomniał, że Starosta 6 lat temu proponował przejęcie budynków, gdzie proponowałem przeniesienie Gimnazjum, ewentualnie utworzyć ratusz,  usłyszeliśmy głosy, aby mebli nie przestawiać u kogoś innego - dodał. Niestety Starostwo odstąpiło od tego planu. Jeśli chodzi o utworzenie MOSiR, to funkcjonowanie takiego ośrodka będzie po roku z wynikiem dodatnim – dodał. Pozytywną rzeczą byłoby 28 miejsc pracy, możliwość nowych kierunków w Zespole Szkół, podjęcie współpracy z kwaterodawcami. W kwestii wyjaśnienia pan Burmistrz poinformował, że w budynku po internacie powstałby hotelik z 90 – 100 miejscami noclegowymi, zaś w budynku dydaktycznym na dole szatnie, odnowa biologiczna (sauna mokra, sucha, komora solna na drogi oddechowe, pokój relaksacyjny światło – dźwięk, gabinet masażu, siłownia, hydromasaże), zaś na górze pomieszczenia konferencyjne. Dodał również, że jeżeli zrobimy park, bulwar, przejście na zalew, to nada to klimatu naszej miejscowości. Mamy borowinę, dlatego kolejne samorządy mogłyby pójść w kierunku uzdrowiska i to jest tylko jeden z pomysłów.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk zauważył, że potrzebny jest jeszcze kort tenisowy.
 
Pan Burmistrz stwierdził, że powiedział tylko o rzeczach niezbędnych, aby ośrodek ruszył. W trakcie rozwoju można będzie ruszyć z innymi inwestycjami. Zauważył, że w naszej miejscowości nie ma zainteresowania kortem tenisowym, natomiast bardziej potrzebna jest strzelnica, która służyłaby szkole i mieszkańcom.
 
O godz. 11:59 Radny Eugeniusz Siemieniuk opuszcza salę narad, po czym o godz. 12:10 powraca.
 
Radny Leszek Gryc odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi, zgłosił wątpliwości dotyczące wykorzystania obiektów. Zauważył, że wątpliwości budzi fakt wykorzystania tych obiektów. Będzie Centrum, będzie używana pływalnia, sala gimnastyczna, która jest za mała, żeby korzystali z niej wszyscy uczniowie plus jeszcze dodatkowe 100 osób, gdyż nie moglibyśmy dać możliwości naszym dzieciom, mieszkańcom. Odnosząc się do kwestii Euroboiska, zwrócił się z zapytaniem o zmianę decyzji, gdyż nie chcieliśmy Orlika, a teraz chcemy Euroboisko. Dodał również, że znając PZPN i ich zachowania ma obawy czy nie będzie zamknięte dla naszych mieszkańców, bo jeśli będą zgrupowania sportowe to wątpliwym jest czy ktokolwiek inny będzie miał do tego dostęp. Zwrócił się również z zapytaniem odnośnie budżetu, gdzie ujęte są dodatkowe pieniądze na drogę min. Lewsze – Rabinówna, gdyż inwestycja powinna być już w fazie końcowej.
 
O godz. 12:02 Radna Irena Kuryło opuszcza salę narad, po czym o godz. 12:06 powraca.
 
Pan Burmistrz odnosząc się do zadanych pytań, poinformował, że jeśli chodzi o boisko, to wystąpiliśmy z pismem do Powiatu, że deklarujemy połowę wkładu własnego 166,5 tys. po prostu to nie my, a Starostwo nie chce budować Orlika. Na chwilę obecną wolimy mieć pełnowymiarowe i też sztuczne. Jeżeli chodzi o krytą pływalnię i obiekty zauważył, że niezależnie od tego jaki ten stadion by był, ze sztuczną czy naturalną nawierzchnią to i tak wstęp mieszkańców bez jakiejkolwiek kontroli nie byłby możliwy, gdyż jest boisko treningowe koło cmentarza, będą dwa boiska treningowe w samej szkole podstawowej, jedno wewnątrz bieżni, drugie przy krytej pływalni, gdzie treningi można przeprowadzać. Zwrócił również uwagę, że teraz na sali gimnastycznej jest ciasno, ponieważ w chwili obecnej jest tylko jedna sala. Jak będzie kryta pływalnia, to połowę uczniów będzie na sali, zaś druga połowa na pływalni, jeśli chodzi o zajęcia wf . Natomiast jeżeli chodzi o zajęcia pozalekcyjne to w ośrodku jest również sala z której klub i sekcje w dużej mierze będą mogły korzystać, bo nie wszystkie treningi są w formie gier. Również z krytej pływalni będą mogły korzystać równocześnie dwie grupy. Zauważył również, że jeśli są obawy, że nasi mieszkańcy nie będą mieli miejsca, to pomysł z krytym basenem był jak najbardziej trafiony i uzasadniony. Jeżeli chodzi o drogę Lewsze – Rabinówka wyjaśnił, że pieniądze, które zostały przeznaczone, były na stabilizację. W wyniku tego, że przetarg poprzedni był unieważniony w związku z kwotą, o czym było mówione na poprzedniej sesji, pieniądze, które przeznaczamy są potrzebne na nawierzchnię.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej o skreślenie w zapisie 400 tys. zł na zakup nieruchomości przy ulicy Gródeckiej.
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 3 ,,wstrzymujących się” – wniosek przeszedł większością głosów. W głosowaniu brało udział 13 Radnych.
 
Następnie poddał pod głosowanie uchwałę ze zmianą § 2 na ,,Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 851 tys. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujących się” – większością głosów przyjęli uchwałę. W głosowaniu brało udział 13 Radnych.
 
Uchwała Nr XXXII/288/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Radny Marek Charytoniuk przedstawił wniosek Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej dotyczący uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo. Komisja wnioskuje, aby w § 1 przyjąć kwotę nie większą niż 1 100 000 zł oraz dodać § 2, w którym należałoby ująć, że ta kwota zostanie uiszczona w formie nakładów poniesionych na drogi powiatowe w gminie Michałowo, a mianowicie na drogi: Potoka – Hieronimowo – Hoźna, Barszczewo oraz Suszcza – Bieńdziuga. Zaznaczył również, że są to drogi ujęte w planie asfaltowania dróg.
 
Radny Włodzimierz Konończuk zgłosił wniosek formalny, aby każdy z Radnych dostał taki projekt uchwały.
 
W związku z tym, o godz. 12:14 Przewodniczący ogłosił przerwę, po czym o godz. 12:42 wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo.
 
Przewodniczący poinformował, że wszyscy dostali projekty uchwały, która uwzględnia wnioski Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz poprosił Burmistrza, aby ustosunkował się do proponowanych zmian.
 
Pan Burmistrz stwierdził, że będzie się trzymał kwoty jaką Rada ustali. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwotę 1 100 000 zł to jest ona bardzo wysoka w porównaniu, którą Powiat otrzymał za obiekty w Łapach. Dla porównania podał, że fabryka w Michałowie została sprzedana przez syndyk za 260 tys., gdzie powierzchnia gruntów jest o pół hektara większa. Zwrócił uwagę na fakt, że dodając § 2, byłoby to wyjście z którego każdy powinien być zadowolony. W kontekście całości stwierdził, że jest to do zaakceptowania przez nasz samorząd, jednakże pozostawia to do decyzji Rady.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk odnośnie dalszej części projektu uchwały, gdzie są podane kwoty ,,nie większe niż”, zwrócił się zapytaniem, co będzie, jeżeli np. zabrakuje kilka metrów do Potoki.
 
Pan Burmistrz wyjaśnił, że to są środki, które my przeznaczamy, natomiast, jeżeli Powiat chce więcej to nie ma żadnego problemu. To co my wypracujemy będzie propozycją dla Starostwa, które skorzysta bądź nie, gdyż na negocjacje nie ma już czasu.
 
Głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej dotyczącego zapisu w § 1 ,,za kwotę nie większa niż 1 100 000 zł”
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 4 ,,wstrzymujących się” – wniosek przeszedł większością głosów. W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
 
Głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej dotyczącego dodania § 2.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 3 ,,wstrzymujących się” – wniosek przeszedł większością głosów. W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
 
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 1 głosie ,,przeciw” oraz 2 ,,wstrzymujących się” – uchwała została podjęta większością głosów. W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
 
Uchwała Nr XXXII/289/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009  roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo.
 
Radny Leszek Gryc wyjaśnił, dlaczego głosował przeciw. Stwierdził, że podejmując uchwałę zmuszamy Radę do ujęcia w planie tych dróg, a nie innych. O budżecie dopiero będzie dyskusja, planowanie na przyszły rok inwestycji a w tej chwili zmusza się do wprowadzenia tych dróg a nie innych – dodał.
 
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności.
 
Radna Alina Kazberuk przedstawiła stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, która po zapoznaniu się z projektem uchwały zaakceptowała go pozytywnie.
 
Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego finansowania prac remontowych na obiektach zabytkowych nie stanowiących własności gminy. Celem uruchomienia środków konieczne staje się przeprowadzenie stosownej procedury.
 
Radny Włodzimierz Konończuk zwrócił się z zapytaniem, jak dużo obiektów oprócz sakralnych jest objętych ochroną na terenie gminy Michałowo.
 
Pani Elżbieta Rosińska wymieniła wszystkie zabytki na terenie gminy Michałowo z podziałem na miejscowości (w załączeniu do protokołu).
 
Radny Andrzej Kasperowicz zwrócił się z zapytaniem, na podstawie czego były realizowane remonty do chwili obecnej, skoro ustawa weszła w 2003 roku.
 
Pani Mecenas wyjaśniła, że do tej pory dotacje były udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. W związku z tym, że do zabytków wymaga się stosowania odrębnej uchwały, dlatego taką wyodrębniono, żeby była oddzielna procedura tylko i wyłącznie do zabytków. Dodała również, że poprzednio środki były przyznawane na podstawie wniosków wynikających z konkursu ofert.
 
O godz. 13:04 Radny Eugeniusz Matwiejczyk opuszcza salę narad, po czym o godz. 13:09 powraca.
 
Radny Leszek Gryc odnosząc się do wypowiedzi Pani Kierownik inwestycji, zwrócił się o wyjaśnienie kwestii zabytkowego rozplanowania Michałowa.
 
Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że na terenie gminy są trzy takie rozplanowania: Michałowo, Jałówka i Topolany. Dodała również, że jest to chroniony układ urbanistyczny w danej miejscowości. W Michałowie jest to obszar od ulicy Hieronimowskiej w stronę ulicy Białostockiej, fragmentem Sienkiewicza, aż do ulicy Młynowej.
 
Radny Bogusław Ostaszewski poinformował wszystkich, że w Plantach znajduje się stara kuźnia, którą warto byłoby wprowadzić na listę zabytków.
 
O godz. 13:00 Radny Roman Kononczuk opuszcza salę narad.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 0 ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie. W głosowaniu brało udział 13 Radnych.
 
Uchwała Nr XXXII/290/09 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/07 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.
 
Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że uchwała dotyczy zmiany § 41. Zmiany polegają na minimalnej zmianie częstotliwości, która była w gminie uchwalona, zgodnie z programem, który swego czasu Rada przyjęła i zaakceptowała do realizacji. Znalazł się również dodatkowy zapis dotyczący działek rekreacyjnych, dlatego, że ta kwestia nie była uregulowana w poprzednim regulaminie. Dodała również, że przygotowując tą uchwałę zwrócono się do sanepidu o opinię, która była pozytywna.
 
Przewodniczący w związku z faktem, że na sali zostaje coraz mniej sołtysów, poinformował o zbiórce w dniach 1 – 15 listopada  odpadów elektronicznych.
 
Pani Sołtys Dorota Budnik po zapoznaniu się z informacją, zwróciła się z prośbą o możliwość zbiórki w jednym dniu, gdyż byłoby kłopotem przetrzymywanie na prywatnej posesji zużytych sprzętów przez dwa tygodnie.
 
Przewodniczący wyjaśnił, że punkty odbioru są utworzone w taki sposób, aby wszystkim było w miarę blisko. Dla porównania dodał, że w innych gminach jest tylko jeden punkt oraz, że zakład nie jest taką firmą jak Astwa, MPO, czy Czyścioch, które zajmują się wyłącznie gospodarką odpadami.
 
Pani Sołtys Ewa Kupraszewicz zwróciła się również z zapytaniem, gdzie można oddać pojemniki po olejach silnikowych, farbach. Przewodniczący – są to odpady niebezpieczne, którymi nasz zakład nie może gospodarować.
 
Radny Jarosław Symko poinformował, że istnieje taka ustawa o odpadach, która mówi wyraźnie, że na wszelkie odpady posegregowane trzeba mieć pozwolenie. Zwrócił uwagę na to, że ZGKiM ma pozwolenie na niektóre z nich. Poinformował również o tym, że kupując lodówkę, telewizor czy inny sprzęt, firma, która nam dostarczy produkt jest zobowiązana do zabrania sprzętu zużytego.
 
Przewodniczący zwrócił uwagę, aby nabrać świadomości proekologicznej, gdyż gmina pełni rolę służebną, ale sołectwa są pomocnicze, które powinny mieszkańcom pomóc.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk zwrócił się z zapytaniem, czy do ZGKiM można dostarczyć opakowania po nawozach mineralnych. Przewodniczący – nie, gdyż zakład nie ma pozwolenia na gospodarkę odpadami, które są szkodliwe.
 
Radna Nina Łuksza przedstawiła stanowisko Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, która po zapoznaniu się  z projektem uchwały wniosła o konieczność ustalenia kalendarza odbioru nieczystości oraz rozważenia możliwości zmiany zapisów umów o odbiór nieczystości, oraz dołączenie ulotek o sposobie segregacji do otrzymywanych rachunków.
 
Przewodniczący poinformował, że w grudniowym odbiorze nieczystości na rok przyszły każdy z klientów otrzyma kalendarzyk, gdzie będzie wyszczególnione, kiedy są odbiory nieczystości.
 
Radny Leszek Gryc odniósł się do wystawianych umów przez ZGKiM, twierdząc, że na podstawie tych umów nic nie wynika i ,że nie można na ich podstawie wyciągnąć jakichkolwiek konsekwencji.
 
Przewodniczący zaznaczył, że zbiórka selektywna nie jest żadną konsekwencją oraz wyjaśnił kwestę zbiórki selektywnej i ogólnej.
 
Pan Burmistrz poinformował, że od 1 stycznia jest planowana likwidacja wszystkich zakładów pomocniczych, natomiast funkcjonowanie zakładów budżetowych zostanie zarezerwowane wyłącznie do sfery związanej ściśle z wykonywaniem zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Od nowego roku samorządowe zakłady budżetowe mogą prowadzić działalność ograniczająca się m.in. do spraw dotyczących: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu publicznego, targowisk, zieleni, kultury fizycznej i sportu, ogrodów zoologicznych, cmentarzy. Jeżeli chodzi o kwestie zgłaszane przez sołtysów, zauważył, że trudno jest każdą jedną sprawą obarczać gminę bądź jednostkę budżetową, dlatego tą sprawa powinna zająć się Komisja Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, która powinna niektóre rzeczy ustalić wspólnie z ZGKiM. W kwestii odbioru zużytego sprzętu o dużych gabarytach, stwierdził, że powinno tak się zorganizować, aby wyznaczyć konkretne godziny i w każdej wsi zabrać takie rzeczy, gdyż tego nie jest dużo.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk wracając do segregacji odpadami, stwierdził, że przy stwierdzeniu nieprawidłowości przy odbiorze odpadów nie powinno się od razu karać za brak segregacji, gdyż chcąc segregować ZGKiM powinien mieć wszelkie uprawnienia. Dodał, że jest to jednostka gminna, która funkcjonuje dzięki pieniądzom podatników.
 
Pan Burmistrz  Jeśli chodzi o kary, to zakład nie może, obciążać może za górne stawki tylko Burmistrz w przypadku nie podpisania umowy o odbiór śmieci. Zakład Komunalny może obciążyć tylko stawką za segregację, bądź nie, dlatego nie mówimy tu o żadnym karaniu, bo wynika to z dotrzymywania warunków umowy, albo niedotrzymywania. Kończąc dodał, że ma nadzieję, że za rok stawki za wywóz odpadów w Zakładzie Komunalnym będą podobne i przez pryzmat utrzymania u nas wysypiska będziemy mogli jeszcze długo obecne stawki zachować.
 
O godz. 13:39 Radny Jarosław Symko opuszcza salę narad, po czym o godz. 13:45 powraca.
 
Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że w naszej gminie są inne podmioty, które odbierają odpady wystawiając rachunki raz w miesiącu, gdzie u nas są wystawiane raz na kwartał. Z tego względu wielu ludziom może się wydawać, że tam jest taniej, co nie jest prawdą. Zauważył, że jest to początek dobrego kierunku. Błędy należy wyeliminować i iść w dobrym kierunku.
 
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 13 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 0 ,,wstrzymujących się” Radni przyjęli uchwałę. W głosowaniu brało udział 13 Radnych.
 
Uchwała Nr XXXII/291/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/07 z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Burmistrz podsumowując dodał, że podjęcie tej uchwały potrzebne jest po to, aby wszystkie zakłady, które świadczą usługi na terenie naszej gminy działały na tych samych warunkach.
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia dotyczącego zasad i warunków współpracy pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Michałowo w sprawie przeprowadzenia procedury dotyczącej zlecenia wykonania opracowania morfologii odpadów w ramach projektu pn. ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.
 
O godz. 13:51 Radny Andrzej Kasperowicz opuszcza salę narad, po czym o godz. 14:00 powraca.
 
Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że w tym samym dniu, w którym została podjęta uchwała, zwróciło się do nas miasto Białystok o pewne poprawki, które miały być naniesione w treści porozumienia. W związku z tym, że cały czas trwają prace nad porozumieniem, zwrócono się do nas o wykreślenie § w którym było zapisane, że treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw’ oraz 0 ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę. W głosowaniu brało udział 11 Radnych.
 
Uchwała Nr XXXII/292/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/09 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia dotyczącego zasad i warunków współpracy pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Michałowo w sprawie przeprowadzenia procedury dotyczącej zlecenia wykonania opracowania morfologii odpadów w ramach projektu pn. ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Miasta Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Projektu ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.
 
Pani Elżbieta Rosińska przypomniała, że o porozumieniu była mowa na poprzedniej sesji. Prace nad treścią porozumienia trwały dość długo i jak Pan Burmistrz wspominał, na ostatnim spotkaniu została podjęta decyzja, że gminy nie będą wkładały w to zadanie środków własnych. Gminy, które przystąpią do tego porozumienia, deklarują, że od chwili uruchomienia spalarni,  nie odstąpią od niego przez pierwsze 10 lat.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 0 ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę. W głosowaniu brało udział 11 Radnych.
 
Uchwała Nr XXXII/293/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Miasta Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Projektu ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 13:58 Radna Maria Ancipiuk opuszcza salę narad, po czym o godz. 14:05 powraca.
 
Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Michałowo na lata 2007 – 2014.
 
Pani Anna Funkowska poinformowała wszystkich, że strategia została opracowana w 2007 roku i zmiany, które zachodziły między czasie przyniosły nowe potrzeby, jak również nowe możliwości ich rozwiązywania. Aby dokonać jak najlepszych zmian został powołany kilkunasto osobowy zespół ds. aktualizacji. Zorganizowane były trzy spotkania warsztatowe, dzięki którym określono priorytetowe cele operacyjne. Dodany został dział IV – realizacja założeń strategii, gdzie ujęte są plany i programy szczegółowe do wdrożenia na lata 2009 – 2010 oraz w dziale V zawarto – sposób zarządzania i monitorowania efektów strategii. Zmiany te umożliwią na stałe uzupełnianie strategii poprzez nowe plany i programy w kolejnych latach. Umożliwi to również sprawdzenie efektywności pracy wszystkich osób, czy też instytucji zaangażowanych w budowanie integracji społecznej na terenie naszej gminy.
 
O godz. 13:59 Przewodniczący opuszcza salę narad, po czym o godz. 14:03 powraca.
 
Radny Leszek Gryc zwrócił się z zapytaniem do Radnych, czy wiedzą, że zaproponowano gminie stworzenie stanowiska razem ze stanowiskiem komputerowym do obsługi bezrobotnych, gdzie każdy bezrobotny mógłby sprawdzić wszystkie informacje, które są w Urzędzie Pracy oraz byłaby kompetentna osoba do obsługi i poradnictwa. Zwrócił się również z zapytaniem, czy wiadomo, że nasz Burmistrz jako jeden z dwóch w powiecie odmówił utworzenia takiego stanowiska. Następnie zwrócił się z zapytaniem, ile rodzin korzysta z pomocy w dożywianiu dzieci oraz jeżeli chodzi o wolontariat, czy to będzie do jakiegoś celu, czy ogólnie zatrudnimy wolontariuszy do wszystkiego. Odnosząc się do organizowania szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządowych, budowanie zespołów projektowych oraz pozyskiwanie specjalistów ds. funduszy zewnętrznych na potrzeby gminy, poprosił o wyjaśnienie tych kwestii.
 
Pani Jolanta Narolewska odnosząc się do Infokiosków, poinformowała, że w chwili obecnej nie ma miejsca, żeby coś takiego utworzyć, natomiast jak będzie Ratusz na pewno do tego tematu wrócimy.
 
O godz. 14:03 Radni: Marek Charytoniuk, Alina Kazberuk, Eugeniusz Siemieniuk opuszczają salę narad, po czym o godz. 14:08 Radny Charytoniuk powraca.
 
Pani Anna Funkowska udzielając odpowiedzi, poinformowała, że w strategię zostały wpisane również rzeczy, które są obecnie wykonywane. Część rzeczy się powiela z tym, co robione jest na co dzień, a część rzeczy jest nowych. Jeśli chodzi o tablicę, to chodzi o taką, gdzie można napisać np.  ,,poszukuję pracy”, ,,dam pracę”. Odnośnie doradców zawodowych, to są zatrudnieni przez ośrodek w ramach projektu, który jest realizowany systemowo. W miarę potrzeb środowiska, jeśli istniałaby potrzeba, taki doradca mógłby przyjeżdżać raz na jakiś czas, aby wspierać nasze osoby bezrobotne. Nawiązując do wolontariatu, zauważyła, że na naszym terenie kuleje, dlatego założeniem jest, aby pozyskać ludzi, którzy chcieliby móc pracować w różnych sytuacjach (np. odrabianie lekcji, usługi opiekuńcze). Odnośnie dożywiania, Pani Kierownik zaprosiła do swego referatu, gdzie są świeże informacje odnośnie realizacji programu ,,Posiłek dla potrzebujących” oraz w zakresie udzielanych świadczeń.
 
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 0 ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę. W głosowaniu brało udział 11 Radnych.
 
Uchwała Nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Michałowo na lata 2007 – 2014 (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom.
 
Pani Anna Funkowska poinformowała, że realizując program osłonowy w zakresie pomocy lekowej zauważono, że z tej formy pomocy w obecnej chwili wiele osób nie może korzystać z powodu przekroczonego kryterium dochodowego. Powodem tej sytuacji jest fakt wzrostu świadczeń emerytalno – rentowych przy jednoczesnym wystąpieniu sytuacji w której kryteria dochodowe kwalifikujące do form pomocy społecznej zostały zamrożone i nie wzrastały od 2006 roku. Powoduje to, że osoby przewlekle chore, starsze, niepełnosprawne ponoszące znaczne wydatki na leki oraz coraz droższe utrzymanie mogły otrzymać pomoc w formie dopłaty do leków.
 
Radny Leszek Gryc zwrócił się z zapytaniem na jakich zasadach wylicza się uprawnienia do pomocy lekowej.
 
Pani Anna Funkowska w odpowiedzi poinformowała, że bazą są stawki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł, natomiast do osoby w rodzinie 351 zł na osobę. Dodała, że do tej pory chodziło o kwotę 250 % z tej kwoty wyliczoną, czyli na osobę samotnie gospodarującą 1192,50 zł i na osobę w rodzinie 877,50 zł, gdzie najniższa emerytura na dzień dzisiejszy (chodzi o osoby, które do nas przychodzą) wynosi 675,10 brutto, dodatek pielęgnacyjny, który zazwyczaj występuje u tych osób (są to zazwyczaj osoby niepełnosprawne, bądź w wieku ponad 75 lat), co daje nam kwotę 846,20 zł. Tego typu zmiana spowodowałaby iż wzrost świadczeń wyniósłby około 700 – 800 zł miesięcznie, zaś jeśli chodzi o średnią wypłatę świadczeń tj. 11 – 12 tys. zł.
 
Radny Jarosław Symko stwierdził, że jest za tym, aby ten program dalej prowadzić, ale poprosił Radnych, aby zwrócić uwagę na to, że płaci się coraz więcej. Zwrócił uwagę również na to, że jeśli podnosi się średni dochód na rodzinę, a u nas wydatki się zwiększają, czy nie należałoby od czasu do czasu skontrolować, czy nie jest przypisywanych za dużo leków.
 
Pani Anna Funkowska stwierdziła, że nie mają takiego uprawnienia, żeby kontrolować lekarzy w zakresie przypisywania leków. W tamtym roku wprowadzona została zmiana polegająca na kserowaniu recept. Jeśli chodzi o leki, to mają one dotyczyć danej osoby, która do nas przychodzi po tę formę pomocy.
 
Przewodniczący zauważył, że utrzymanie tej formy pomocy jest naprawdę wskazane, pomimo tego, że koszt jest duży. Zwrócił również uwagę na fakt, że podejmując uchwałę, później trudno jest się z niej wycofać.
 
Radny Włodzimierz Konończuk zwrócił się z zapytaniem, czy kryteria dochodowe do innych celów, np. zasiłków są waloryzowane oraz do kogo należała inicjatywa.
 
Pani Anna Funkowska wyjaśniła, że inicjatywa wynika z prowadzenia tego programu, z obserwacji tego co się dzieje oraz ilości osób, które nie mogą skorzystać z tej formy pomocy. Natomiast, jeżeli chodzi o kryteria pomocy społecznej, to są ustalane przez Ministerstwo i od 2006 roku nie uległy zmianie. Jeśli natomiast chodzi o bieżący rok, to zostały nadal zamrożone prawdopodobnie o 3 lata.
 
Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 3 ,,wstrzymujących się” podjęli uchwałę większością głosów. W głosowaniu brało udział 11 Radnych.
 
Uchwała Nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 14:22 Radny Włodzimierz Konończuk opuszcza salę narad, po czym o godz. 14:26 powraca.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 
Pani Elżbieta Rosińska powołując się na art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za zgodą Rady Gminy, osobom, które kupują lokale, bonifikaty od ceny nieruchomości. W związku z tym, iż z takim wnioskiem wystąpiło do nas trzech najemców, zostały opracowane szacunki tych nieruchomości oraz przedstawiono tym osobom kwotę do akceptacji. Osoby te wyraziły chęć przystąpienia do nabycia i w związku z tym wystąpiły do Rady Gminy o udzielenie bonifikaty w wysokości 60%.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 11 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” oraz o ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę. W głosowaniu brało udział 11 Radnych.
 
O godzinie 14:35 Przewodniczący ogłosił przerwę, po czym o godz. 14:50 wznowił obrady.
 
Ad. 6 Informacja o stanie oświaty na terenie gminy Michałowo za rok szkolny 2008/2009.
 
Pan Aleksander Apiecionek przedstawił wyniki sprawdzianu klas VI w Szkole Podstawowej w Michałowie, który odbył się 2 kwietnia 2009 roku ( w załączeniu do protokołu).
 
Przewodniczący zauważył, że po raz pierwszy tak poglądowo została przedstawiona prezentacja, co bardzo cieszy.
 
Dyrektor Renata Ostapczuk zwróciła wszystkich uwagę na fakt, że na wynik egzaminu miało wpływ wiele czynników, min. połączenie szkół, bardzo dużo dzieci z dysfunkcjami, 17% dzieci z orzeczeniami bądź opiniami z dostosowaniem do nauki, a nie egzaminu (4% miało dostosowanie do egzaminu). Jednym z czynników jest również to, że warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest uzyskanie pozytywnych ocen i przystąpienie do sprawdzianu. W miejscowości, gdzie jest jedno gimnazjum, uczniowie wiedzą, że i tak będą przyjęci. Takim czynnikiem jest również to, że nie mamy żadnej pomocy ze strony rodziców. Aby temu zaradzić, szkoła wystąpiła do Pana Burmistrza o przyznanie 3 godzin na fakultety – języka polskiego, matematyki i przyrody. Dużo jest zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, gdzie kierowani są uczniowie, którzy chcą się douczyć.
 
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem o plany na przyszłość, podejmowanie jakich kroków, aby wyniki były lepsze.
 
O godz. 15:11 Radni: Włodzimierz Konończuk, Jarosław Symko opuszczają salę narad.
 
Dyrektor Renata Ostapczuk poinformowała, że został napisany program naprawczy, fakultety są nadal obowiązkowe, ale również z oceną, robione są próbne sprawdziany – pierwszy był w maju, teraz będzie w listopadzie i następny w lutym.
 
Pan Burmistrz zauważył, że trzeba rozpatrzyć wiele aspektów zaczynając od metod nauczania, a kończąc na ocenianiu. Jednym z wniosków podczas prowadzonych rozmów było to, że oceny na koniec roku nie zawsze są adekwatne do wyników, które są na egzaminach. Proces nauczania obejmuje co najmniej okres 7 lat i w jednym roku nie da się wszystkiego poprawić. Poinformował również, że samorząd dołożył wszelkich starań, żeby warunki w szkołach i nauczyciele w pracy mieli jak najlepsze. Żeby osiągnąć sukces, dodał, rada pedagogiczna musi obrać odpowiednie metody, trzeba zmienić mentalność uczniów oraz rodzice muszą się zaangażować. Na podstawie jednego roku nie możemy oceniać szkoły, a jedynie opracować odpowiednie kroki na przyszłość. Uważa, że działania szkoły idą w dobrym kierunku, widzi, że dyrekcja i nauczyciele robią dużo, zmiany są trafne i na efekty trzeba zaczekać i myślę, że w 2010 roku będą widoczne. Rok 2010 będzie sprawdzianem dla szkoły.
 
Radna Irena Kuryło jeszcze raz podkreśliła, że jest błąd w systemie, spada prestiż egzaminu.
 
O godz. 15:27 Radny Leszek Gryc opuszcza salę narad.
 
Pan Aleksander Apiecionek przedstawił wyniki sprawdzianu, który odbył się 22 kwietnia 2009 roku w Gimnazjum w Michałowie.
 
Pan Burmistrz nawiązując do wyników, zwrócił uwagę na to, że gimnazjum przeszło długą drogę. Podejmując w roku 2006 działania naprawcze, tendencja jest rosnąca. Stwierdził, że dyrekcji, gronu pedagogicznemu należą się gratulacje, że podjęli wszelkie działania , aby to naprawić i osiągnąć tak dobre wyniki.
 
Ad. 7 Wolne wnioski
 
Pan Burmistrz odnosząc się do kwestii Infokiosków, dotyczących programu z Powiatowego Urzędu Pracy, który to składał wnioski, poinformował, że sprawę pilotowali pracownicy. Urząd Pracy robił jedynie rozeznanie, program nie przeszedł, dlatego o żadnych stratach i niekorzystnych sytuacjach dla naszej gminy nie możemy mówić.
Radny Andrzej Kasperowicz na ręce Przewodniczącego złożył interpelację dotyczącą Domu Ludowego w Sokolu.
Radny Eugeniusz Matwiejczyk podziękował za drogę Juszkowy Gród – Kuchmy oraz w imieniu mieszkańców poprosił o rozważenie możliwości kursu autobusu.
Pan Burmistrz poinformował, że wnioski dotyczącego kursów autobusów należy złożyć u Pani Sekretarz, najpóźniej w dniu jutrzejszym, aby móc je przedstawić na spotkaniu z Dyrektorem PKS.
Ad. 10 Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 15:52 zamknął obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie             
 
Mikołaj Worona         
 
Protokołowała: Anna Ławreszuk
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Ławreszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-01