Tytuł Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 03 września 2009 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXXI/2009
Data wydania 2009-10-22
Protokół Nr XXXI/2009 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 03 września 2009 r. w Sali Narad Urzędu
Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
 
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona – Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.
 
O godz. 9:17 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie – otworzył obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych.
 
 1. Ancipiuk Maria
 2. Charytoniuk Marek
 3. Gryc Leszek
 4. Kasperowicz Andrzej
 5. Kazberuk Alina
 6. Kononczuk Roman
 7. Konończuk Włodzimierz
 8. Kuryło Irena
 9. Matwiejczyk Eugeniusz
 10. Ostaszewski Bogusław
 11. Symko Jarosław
 12. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli radni: Łuksza Nina, Siemieniuk Eugeniusz, Urwan Krzysztof.
 
Ponadto w obradach uczestniczyli: Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego – Elżbieta Rosińska, Dyrektorzy – Renata Ostapczuk, Jan Łuksza, Anna Dobrowolska, Jolanta Dzieniszewska, sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał Burmistrza, radnych, sołtysów, zebranych gości. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji. Przewodniczący poinformował zebranych o tym, że byli zaproszeni radni powiatowi, ale w związku z tym, że mają również sesję nie mogli przybyć. Zaproszono również Wicemarszałka Pana Mieczysława Baszko, który obiecał, że weźmie udział w obradach sesji w październiku.
 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej
 
Przewodniczący przedstawił radnym porządek obrad.
 
Pan Burmistrz w związku z koniecznością wprowadzenia do porządku obrad dwóch uchwał, zaproponował, aby po projekcie uchwały udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+300,00) wprowadzić projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/264/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie zorganizowania w Michałowie punktu konsultacyjnego do przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem ,,Słyszę i widzę”
 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęli wniosek.
 
Zmiany uchwały Nr XXIX/262/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie ,,Zagospodarowania posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie polegającego na wykonaniu ogrodzenia i miejsc parkingowych”
 
Radni w glosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęli wniosek.
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad z naniesioną poprawką:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/ Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Zmian w budżecie na 2009 rok
 • Upoważnienia Burmistrza Michałowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania projektu pn.,,Kulturalne Serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”
 • Upoważnienia Burmistrza Michałowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania projektu pn. ,,Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”
 • Wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia dotyczącego zasad i warunków współpracy pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Michałowo w sprawie przeprowadzenia procedury dotyczącej zlecenia wykonania opracowania morfologii odpadów w ramach projektu pn. ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440 B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topoliny – droga Nr 65”
 • Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+300,00)
 • Zmiany uchwały Nr XXX/264/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie zorganizowania w Michałowie punktu konsultacyjnego do przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem ,,Słyszę i widzę”
 • Zmiany uchwały Nr XXIX/262/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie ,,Zagospodarowania posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie polegającego na wykonaniu ogrodzenia i miejsc parkingowych”
 • Planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2010 – 2012
 • Szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielenia ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
 • Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
 • Zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
 • Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
6/ Praca nad programem modernizacji i ulepszania dróg na terenie gminy Michałowo
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania radnych
10/ Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej
 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami ,,za” zatwierdzili porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” i 1 głosie ,,wstrzymującym się” przyjęli protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie. W głosowaniu brało udział 12 radnych.
 
Ad.4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
 
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu) oraz odczytał pismo, które wystosował do Marszałka (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 9:30 Radna Maria Ancipiuk opuszcza salę narad po czym o godz. 9:36 powraca.
 
 
O godz. 10:03 Radny Andrzej Kasperowicz opuszcza salę narad po czym o godz. 10:09 powraca.
 
Radny Jarosław Symko w imieniu Komisji Oświaty pogratulował Panu Burmistrzowi za najwyższe odznaczenie, które Pan Burmistrz otrzymał od Ministra Edukacji. Następnie odnosząc się do informacji Pana Burmistrza złożył wniosek formalny o przegłosowanie kwestii, czy jest odpowiedni moment na zatrudnianie z-cy kierownika ZGKiM w Michałowie, gdyż po nowym roku szykują się zmiany w zakładach komunalnych, idzie zima pracy tez będzie mniej.
 
O godz. 10:07 Radna Irena Kuryło opuszcza salę narad po czym o godz. 10:11 powraca.
 
Przewodniczący w imieniu całej Rady przyłączył się do gratulacji Panu Burmistrzowi oraz poinformował, że wnioskiem formalnym Rada się zajmie w sprawach różnych.
 
Radny Leszek Gryc zwrócił się z zapytaniem o kwoty oferowane za wykonanie dróg gminnych – jaką cenę za wykonanie podała firma, którą odrzuciliśmy i jaka kwota przekracza możliwości gminy. Odniósł się również do imprezy ,,Oktawa Kultur” z zapytaniem, czy był to nasz autorski pomysł, czy wpisaliśmy się w szersze działania.
 
Dyrektor GOK Anna Dobrowolska w odpowiedzi przypomniała sesję, na której przedstawiała cel, charakter oraz kosztorys imprezy, gdyż zwracała się o specjalną dotację na ten cel. Poinformowała również, że była to impreza Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, dlatego ponieśliśmy o wiele mniejsze koszty (nie opłacano kosztów podróży, noclegów).
Pan Burmistrz udzielając odpowiedzi Radnemu Leszkowi Gryc, poinformował, że zadanie B, czyli te które zostało rozstrzygnięte: firma Hydrokop – 507 tys. 520 zł, a druga oferta była P.D.M. Tiltra – 756 tys. 705 zł, tutaj oferta była o 250 tys. niższa, korzystniejsza. Zadanie A, czyli przykrycie dywanikiem asfaltowym, P.D.M. MAXBUD – 684 tys. to jest oferta najniższa, druga oferta M.P.R.B. – 850 tys., czyli około 200 tys. więcej, następnie firma Tiltra – 953 tys, Hydroskop – 1 mln 29 tys., następne były o wiele wyższe.
 
Radny Włodzimierz Konończuk w związku z tym, iż krąży pogląd, że nie będzie lotniska, a będzie wysypisko zaproponował sięgnąć do studium uwarunkowań rozwoju woj. podlaskiego, sprawdzić, czy nie znajduje się tam zapis, który może nam kiedyś coś takiego zafundować. Zwrócił również uwagę, że decyzja, która została podjęta przez zarząd województwa, być może ma jakiś związek przyczynowy.
 
Pan Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że nic mu nie wiadomo o jakichkolwiek zapisach. Zauważył, że sytuacja jest jasna. Bez Rady i bez uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego żadnego wysypiska nie będzie.
 
Przewodniczący zaproponował, aby zakończyć dyskusje na temat lotniska, a wrócić do tematu na następnej sesji, kiedy będziemy gościć Wicemarszałka. Następnie przeszedł do głosowania nad przyjęciem informacji Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 12 głosami ,,za”, przy 0 ,,przeciw” oraz 0 ,,wstrzymujących się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. W głosowaniu brało udział 12 Radnych.
 
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
 
Pani Skarbnik Małgorzata Golak przedstawiła oraz omówiła projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 10:21 salę narad opuszcza Radny Jarosław Symko po czym o godz. 10:27 powraca, natomiast o godz. 10:22 salę narad opuszcza Radny Leszek Gryc po czym o godz. 10:25 powraca.
 
Radny Marek Charytoniuk przedstawił stanowisko Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej, która na posiedzeniu w dniu 31.08.2009 r. po zapoznaniu się ze zmianami w budżecie jednogłośnie je zaakceptowała.
 
Radny Włodzimierz Konończuk zwrócił się z zapytaniem, czy przeniesienie zerówek spowodowało zmiany w budżecie. Nie – odpowiedziała Pani Skarbnik.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie.
 
Uchwała Nr XXXI/276/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 10:30 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę, po czym o godz. 10:46 wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania projektu pn. ,,Kulturalne Serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”.
 
Pani Skarbnik zaproponowała, że omówi obie uchwały (tj. dot. Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie oraz krytej pływalni w Michałowie) jednocześnie. W związku z tym, że są to pierwsze tego rodzaju uchwały podejmowane na naszej radzie, każda z tych umów musi być zabezpieczona w formie weksla ,,In blanco”. Dodała, że jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie , porównywalne do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ponieważ te wnioski i ich realizacja są monitorowane zarówno w trakcie realizacji jak także przez okres 5 lat po zakończeniu inwestycji. W razie stwierdzenia np. w ciągu 5 lat, że jakieś warunki są niedopełnione potrzebne jest ustanowienie właśnie zabezpieczenia w formie weksla ,,In blanco”. Zaznaczyła również, że jeżeli chodzi o GOK, to kwota się nie zmieni, natomiast jeżeli chodzi o krytą pływalnię to prawdopodobnie będzie potrzebna korekta tej uchwały po przetargu, po aneksowaniu umowy.
 
Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że była zgoda Rady na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na te dwie inwestycje, ale Radni nie wiedzą co zostało ujęte we wnioskach aplikacyjnych i jak to będzie realizowane.
 
Elżbieta Rosińska odnośnie GOK-u poinformowała, że wniosek został złożony na remont wewnątrz budynku i tam jest kwota kosztorysowa 1 mln 400 tys. zł i w związku z tym, że VAT nie jest kwalifikowanym wydatkiem w przypadku PROW-u i maksymalna kwota dofinansowania jest 500 tys. zł, więc złożyliśmy wniosek o te 500 tys i otrzymaliśmy je. W przypadku przetargu jeżeli ewentualnie coś by się zmieniło, to może proporcjonalnie zostać zmniejszona. Jeżeli chodzi o realizację, ma być rozpoczęta w tym roku. W tej chwili przygotowujemy postępowanie przetargowe, będzie ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg. Dokumentacja jest wysyłana do Urzędu Marszałkowskiego, który to analizuje - ma na to 60 dni i w momencie zakończenia postępowania i otrzymaniu promesy, możemy przystępować do realizacji jeszcze w tym roku, a zakończenie w następnym roku w październiku. Zadanie jest jednoetapowe, czyli po wykonaniu zadania składamy wniosek o płatność i otrzymujemy refundację tych kosztów. W przypadku pływalni ta sprawa ciągnie się już od ubiegłego roku, dlatego, że wniosek był złożony w ubiegłym roku, umowa podpisana w tym roku, a zgodnie z zasadami instytucji zarządzającej umowa i harmonogram rzeczowo – finansowy jest sporządzony zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. W związku z powyższym czekamy teraz na rozstrzygnięcia przetargowe, na przedstawienie przez firmę harmonogramu rzeczowego i w oparciu o te rzeczy będziemy występować do instytucji zarządzającej o aneksowanie. W tym roku jak zdążymy rozpoczynamy zakres rzeczowy i to też jest inwestycja jednoetapowa w sensie takim, że płatności można składać co miesiąc lub co kwartał, gdyż Marszałek dopuszcza taką możliwość ze względu na to, aby ta lokacja środków była zrównoważona w ciągu całego roku.
 
Radny Włodzimierz Konończuk zwrócił się z zapytaniem, kto określa warunki deklaracji inwestowej. Instytucja zarządzająca – odpowiedziała Pani Elżbieta Rosińska.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęli uchwałę.
 
Uchwała NrXXXI/277/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 wreześnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania projektu pn. ,,Kulturalne Serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”(w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania projektu pn. ,,Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęli uchwałę.
 
Uchwała Nr XXXI/278/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania projektu pn. ,,Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie” (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Burmistrz odnosząc się do dwóch uchwał, zauważył, że jeśli chodzi o PROW, to była prowadzona żywiołowa dyskusja na temat, które trzeba składać pierwsze wnioski. Przypomniał również, że od początku było mówione, że trzeba na początku aplikować o GOK, a dopiero potem o resztę. Pan Burmistrz zauważył, że działania były skuteczne, gdyż otrzymaliśmy 500 tys. na remont GOK-u. Jeżeli chodzi o krytą pływalnię, też było podnoszone, że ponad 16 mln na krytą pływalnię to jest dużo, z czym każdy się zgodził. Biorąc pod uwagę przedstawione oferty: najniższą 10 mln 800 tys., czy też trzy pozostałe w granicach 11 mln. 700 tys. mamy oszczędności około 5 mln. W związku z tym 2,5 mln z budżetu naszej gminy na tę inwestycję wydamy po prostu mniej. Myślę, że jest to duży sukces i będziemy mogli przeznaczyć te pieniążki na inne inwestycje, np. na drogi, co myślę w projekcie budżetu na rok 2010 z mojej strony się znajdzie.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Michałowo porozumienia dotyczącego zasad i warunków współpracy pomiędzy Miastem Białystok z Gminą Michałowo w sprawie przeprowadzenia procedury dotyczącej zlecenia wykonania opracowania morfologii odpadów w ramach projektu pn. ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”
 
Elżbieta Rosińska poinformowała wszystkich, że w chwili obecnej trwają prace nad wojewódzkim planem gospodarki odpadami i jednym z takich celów szczegółowych, będzie ,,objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych w tym zbierania selektywnym 100% mieszkańców województwa do końca roku 2010 i zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwionych przez składowanie w stosunku do ilości tych odpadów wytworzonych w woj. podlaskim w roku 1995” i zgodnie z tym celem w 2010 r. nie może trafić na wysypisko nie więcej niż 75% odpadów, w 2013 r. już tylko 50%, 2020 nie więcej niż 35% odpadów. Poinformowała również, że od 1 stycznia 2013 r. na składowiskach odpadów będzie zakaz składowania odpadów tzw. energetycznych, odpadów, które mają ciepło spalania powyżej 6 MJ/kg, zatem od przyszłego roku na wysypiska będzie trafiało coraz mniej tych odpadów. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę to, że nasza gmina jest przynależna do zakładu zagospodarowania odpadów w Hryniewiczach w skład której wchodzą gminy z powiatu białostockiego plus miasto Białystok, które wystąpiło z propozycją utworzenia ,,Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”. Pani Kierownik poinformowała również, że głównym celem tego systemu jest budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Białymstoku o przepustowości 1150 tys. ton oraz rozbudowa i modernizacja zakładu unieszkodliwiania odpadów  komunalnych w Hryniewiczach, chodzi tam głównie o kompostownie i sortownie. W tym projekcie znalazły się trzy lokalizacje: przy ciepłowni miejskiej, przy ulicy Produkcyjnej i przy ulicy Andersa. Trwają konsultacje co do wyboru lokalizacji. Projekt ma kosztować w sumie 395 mln zł, z czego zgodnie z wyliczeniami wkładu własnego 82 mln, z tego 395 mln sama spalarnia. Wkład Michałowa w tym projekcie stanowiłby 0,88% całego wkładu własnego, tj. kwota 720 tys. zł. Głównym kryterium wyliczenia tej kwoty była ilość mieszkańców i produkowana przez nich ilość odpadów. Wydatek ten stanowiłby koszt w latach 2011-2013 dlatego, że miasto Białystok chce ten program przygotować i złożyć w ramach funduszu spójności, tj. program operacyjny ,,Infrastruktura i środowisko”. Przed złożeniem dokumentacji, konieczne jest wykonanie morfologii poszczególnych odpadów na poszczególnych wysypiskach w każdej gminie, która już wstępnie złożyła swój akces. W związku z tym zostało przygotowane porozumienie, które dotyczy 9 gmin z województwa podlaskiego plus miasto Białystok. W ramach tego porozumienia, gmina zleci wykonanie procedury przetargowej, następnie wykonania i rozliczenia wykonania morfologii i będzie musiała przeznaczyć na to pewna kwotę % do swego wkładu.
 
Pan Burmistrz nawiązując do wypowiedzi Pani Kierownik stwierdził, że gospodarka śmieciowa w ostatnim czasie jest jednym z najważniejszych wymagań Unii Europejskiej oraz poinformował, że na dzisiejszej sesji będziemy tylko rozstrzygali kwestię morfologii. Stwierdził również, że w tej kwestii mamy ograniczone działania, gdyż nie wiemy, jakie dyrektywy Unii Europejskiej będą za 2-3 lata, ile śmieci i w jaki sposób będziemy musieli odzyskiwać. Stwierdził również, że problemem, który budzi wątpliwości Wójtów i Burmistrzów jest to, że wchodzimy z jakąś kwotą finansową do tego zadania, powstaje jakieś mienie i co w związku z tym my mamy w zamian. Dodał również, że gminy nie są tylko po to potrzebne miastu Białystok, aby dofinansować, ale również po to, aby po prostu mieć śmieci. Stąd wynika rozmieszczenie gmin dookoła Białegostoku, żeby spełniać kryterium. Następnie Pan  Burmistrz odczytał pismo, które Wójtowie i Burmistrzowie wystosowali do Prezydenta miasta Białystok (w załączeniu do protokołu). Dodał również, że bez względu na to jakie rozwiązanie miasto Białystok zaakceptuje, to morfologię trzeba przyjąć. Dopiero potem i to będzie przedmiotem obrad komisji i następnych sesji, bo później musi być porozumienie co do przystąpienia do całego zadania. Jeśli chodzi o warunki, to też szczegóły trzeba dopracować.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 12 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” i 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę.
 
Uchwała Nr XXXI/279/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia dotyczącego zasad i warunków współpracy pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Michałowo w sprawie przeprowadzenia procedury dotyczącej zlecenia wykonania opracowania morfologii odpadów w ramach projektu pn. ,,Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”(w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topolany – droga nr 65”
 
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała wszystkich, że podjęcie tej uchwały wiąże się z przygotowaniami Powiatu Białostockiego do złożenia zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B” do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2012. Wniosek ten ma być złożony do końca tego miesiąca, zaś środki będą wydatkowane w 2010, co oznacza, że zadanie będzie realizowane w 2010 roku. Została przygotowana dokumentacja zlecona przez Gminę w ramach wkładu rzeczowego i w oparciu o tę dokumentację nastąpiła zmiana środków jakie zostały na to przeznaczone. W naszej uchwale budżetowej, zgodnie z tymi wszystkimi założeniami było 2 mln 300 tys. Powiat wystąpił właśnie z pismem, wstępnie będzie to kwota większa, czyli 2 mln 400 tys. Natomiast wartość całej inwestycji tj. 8 mln 700 tys. – przebudowa drogi na odcinku Topolany – Michałowo z ominięciem części wykonanej w latach ubiegłych i do drogi krajowej 65.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 12 głosami ,,za” przy 0 ,,przeciw’ oraz 0 ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę.
 
Uchwała Nr XXXI/280/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie  zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topolany – droga nr 65”(w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+300,00).
 
Elżbieta Rosińska zwróciła uwagę, że również ta uchwała ma odbicie w budżecie, ponieważ na realizację powyższej inwestycji w budżecie znajduje się kwota 300 tys. zł. Poinformowała również, że  uchwała została przygotowana w związku z faktem, iż nie udało się do czasu przeprojektować jednego zbiornika – odstojnika, który błędnie został zaprojektowany na gruncie osoby prywatnej, jest konieczność przeprojektowania na działkę stanowiącą współwłasność gminy. Powiat dokonał zgłoszenia i podjęcie tej uchwały umożliwi gminie ogłoszenie przetargu.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 12 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 0 głosach ,,wstrzymujących się” podjęli uchwałę.
 
Uchwała Nr XXXI/281/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+300,00) (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/264/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie zorganizowania w Michałowie punktu konsultacyjnego do przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem ,,Słyszę i widzę”.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/09 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie ,,Zagospodarowania posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michalowie polegającego na wykonaniu ogrodzenia i miejsc parkingowych”
 
Małgorzata Golak odnosząc się do dwóch uchwał jednocześnie, odczytała pismo Zarządu Powiatu ( w załączeniu do protokołu).
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 12 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę.
 
Uchwała Nr XXXI/282/09 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/264/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie zorganizowania w Michałowie punktu konsultacyjnego do przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem ,,Słyszę i widzę”( w załączeniu do protokołu).
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 12 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw’ oraz 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę.
 
Uchwała Nr XXXI/283/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/09 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie ,,Zagospodarowania posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie polegającego na wykonaniu ogrodzenia i miejsc parkingowych” (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2010 – 2012.
 
Elżbieta Rosińska poinformowała wszystkich, że tego typu uchwała podejmowana jest co roku. Przedstawia plany gminy dotyczące tylko i wyłącznie środków na realizację programów operacyjnych. W tym roku tabela planowanych środków została  trochę przetworzona i znalazły się w niej następujące inwestycje: w ramach priorytetu V- Rozwój turystyki – Budowa Domu Ludowego w Sokolu, na co zostały zaplanowane środki w wysokości 1 ml 100 tys. z Unii Europejskiej oraz 300 tys. środki własne. Następną inwestycją, również z priorytetu V-rozwój turystyki, tj, inwestycja, która jest już realizowana w tym roku, czyli Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie – 2 mln 750 tys. środki z Unii Europejskiej oraz 2 mln 750 tys. środki własne. W dalszej kolejności Pani Kierownik omówiła planowane środki na realizację programów operacyjnych w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zwróciła również uwagę na to, że uchwałę przekazuje się do Urzędu Marszałkowskiego, który dysponując danymi może planować ogłaszanie różnych konkursów.
 
O godz. 11:28 Radna Alina Kazberuk opuszcza salę narad po czym godz.. 11:32 powraca.
 
Radny Andrzej Kasperowicz odnosząc się do przedstawionej uchwały, poprosił o wyjaśnienia dotyczące środków unijnych i środków własnych zaplanowanych do projektu ,,Budowa Domu Ludowego w Sokolu”. Stwierdził, że zapis, który znalazł się w kosztach zadania jest niepoprawny, gdyż kosztorys całej inwestycji opiewa na 2,5 mln zł, więc w środkach unijnych i środkach własnych powinno się znaleźć po połowie. Natomiast jeżeli chodzi o krytą pływalnię, to już raz mamy inwestycję, przyznane środki, będą przetargi, rozpoczęła się procedura, w 2012 będzie kryta pływalna, a jeszcze raz jest zapis ,,Budowa krytej pływalni w Michałowie”, gdzie środki unijne 2 mln 750 tys. i środki własne 2 mln 750 tys. Zwrócił się z zapytaniem, o co w tym wszystkim chodzi.
 
Elżbieta Rosińska w odpowiedzi poinformowała, że uchwała pokazuje, jakie są planowane środki ogólnie. Natomiast, jeżeli chodzi o krytą pływalnię to 11 mln jest kwotą jaką założyliśmy, że będzie kosztowała nas pływalnia, a jeżeli chodzi o Dom Ludowy w Sokolu, to też było umieszczone w uchwale w 2008 roku i było na 2009, gdyż po prostu dokonaliśmy przesunięcia tej inwestycji z takimi kwotami, jakie Rada wtedy zaakceptowała.
 
Pan Burmistrz odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi poinformował, że uchwała nie musi mieć odzwierciedlenia w budżecie i jeżeli Rada uzna za stosowne, aby w rubrykach środki unijne i środki własne znalazł się zapis 1 mln 250 tys., to w niczym to nie przeszkadza. Natomiast te środki, które już zostały przyznane, typu kryta pływalnia powinno mieć, gdyż już mniej więcej wiemy w jakich cenach się poruszamy. Jeśli chodzi o Sokole, Pan Burmistrz poprosił o zaufanie i konsultowanie niektórych działań, ponieważ jeżeli Radny działa w jakimś temacie i w inną stronę, to niejednokrotnie może tylko zaszkodzić. Poinformował również wszystkich, że na wniosek Radnego Kasperowicza zostało wszczęte postępowanie konserwatorskie dot. Domu Ludowego w Sokolu. Zwrócił się również z zapytaniem, jak w takiej sytuacji może podpisać weksel, który jest zabezpieczeniem, że projekt zostanie wykonany zgodnie z planem. Kończąc Pan Burmistrz jeszce raz poprosił o konsultowanie pewnych rzeczy.
 
Radny Andrzej Kasperowicz przypomniał, że 31 lipca 2008 roku dokumentacja, pozwolenia, projekt wszystko było gotowe, trzeba było tylko złożyć wniosek. Niestety Rada zdecydowała, że inwestycja jest za droga. Poinformował również, że nie wnioskował o wpisanie do rejestru zabytków, tylko zapoznanie się fachowców z dokumentacją i ocenę tego obiektu. W dalszych dyskusjach zmienił zdanie i potwierdził, że wnioskował, co zauważył Radny Konończuk.  
 
Radny Marek Charytoniuk w odpowiedzi, poinformował, że w czasie spotkania z Panią Sutryk, na które był zaproszony również Radny Kasperowicz, Komisji został przedstawiony obraz finansowania inwestycji w której nie było mowy o 50% w partycypowaniu kosztów, była mowa, że Stowarzyszenie ,,Widok” pozyska środki z zewnątrz. Kiedy okazało się, że gmina będzie realizowała praktycznie za własne środki, Komisja doszła do wniosku, aby na razie się wstrzymać, natomiast nigdy z ust Radnych nie padło, że tej inwestycji nie będzie. Dodał również, że projekt został zablokowany w momencie, kiedy Radny złożył wniosek do Konserwatora Zabytków.
 
Radny Leszek Gryc stwierdził, że wolałby dyskutować nad rzeczami wirtualnymi, które w przyszłości mogłyby być zrealizowane, które mają logikę w tym co jest zapisane. Zauważył, że nie realnym jest pozyskanie 1 mln 200 tys. przy wkładzie własnym 400 tys. Dodał również, że jeżeli się planuje to kiedyś trzeba będzie te plany zrealizować i przy wkładzie 1 mln 200 tys. zł środków unijnych będziemy musieli przeznaczyć taką samą kwotę środków własnych.
 
Pan Burmistrz poinformował, że tabele były opracowywane, kiedy środki były w stosunku 25% do 75%. Jeszcze raz potwierdził, że nie będzie problemu jeśli w tabeli po obu stronach znajdzie się zapis po 50%. Odnosząc się do Domu Ludowego w Sokolu , poinformował, że Rada nie mając rozstrzygniętych dużych inwestycji, typu kryta pływalnia nie mogła przeznaczyć 1 mln 250 tys. Zauważył również, że jeżeli coś się odkłada w czasie to nie znaczy, że tej inwestycji nie będzie się robiło. GOK był składany w ramach środków ministerialnych, nie dostaliśmy, złożyliśmy teraz do PROW-u i te środki otrzymaliśmy i tak się postępuje ze wszystkimi inwestycjami, a tym bardziej jeżeli ona była wpisana i zaplanowana w wieloletnim programie inwestycyjnym, co świadczy o tym, że takie plany co do tej inwestycji były. Odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że postępowanie konserwatorskie związało w tym temacie ręce, a żeby coś osiągnąć trzeba działać w kierunku znalezienia drogi, wspólnych kompromisów.
 
O godz. 11:57 Radny Leszek Gryc opuszcza salę narad po czym o godz. 12:02 powraca.
 
Radny Andrzej Kasperowicz zaapelował do Pani Kierownik inwestycji, aby ponownie rozpocząć nowa procedurę i zejść z 2 mln 500 tys. do 1 mln. Wracając do zapisów zgłosił wniosek formalny, aby po stronie środków z unii oraz po stronie środków własnych znalazło się po 1mln 250 tys.
 
O godz. 12:01 Radni: Irena Kuryło i Jarosław Symko opuszczają salę narad po czym o godz. 12:06 powracają.
 
Radny Leszek Gryc odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi dotyczących Domu Ludowego w Sokolu, stwierdził, że nieprawdą jest, że w budynkach zabytkowych nie można nic robić, jest to możliwe za pozwoleniem konserwatora zabytków. Dodał również, że jeżeli na poprzedniej sesji rozmawialiśmy o zachowaniu wizerunku Michałowa poprzez zachowanie dachów dwuspadowych, zostawmy również Sokole, a jeżeli nie będziemy dążyć do zmiany, to konserwator pozwoli na zmiany.
 
Przewodniczący odnosząc się do Radnego Kasperowicza , stwierdził, że czasami działając w dobrej wierze, popełnia się błędy.
 
Radny Andrzej Kasperowicz poinformował, że ,,nie żałuje tego, a szczyci się tym, że na terenie gminy jest obiekt o nazwie im. Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego, jest to budynek zabytkowy i mam czyste sumienie wobec dziadków, pradziadków, swoich rodziców, którzy wznosili ten budynek i który do dnia dzisiejszego stoi”.
 
Pan Burmistrz przeprosił wszystkich, że nie może uczestniczyć w dalszych obradach sesji, gdyż jest spotkanie Wójtów i Burmistrzów w ramach Związku Gmin Wiejskich, które będzie dotyczyło elektrowni wiatrowych. W związku z tym, że na terenie naszej gminy tego typu wnioski od różnego rodzaju firm zostały zgłoszone i żeby mieć szerszy obraz uczestniczenie w tym spotkaniu jest zasadne. Poinformował również, że sesja była planowana na 4 września, ale na prośbę dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Pana Jędzrzejewskiego, żeby daty w uchwałach z powiatem były spójne (chodzi o dofinansowanie) musiała się odbyć w dniu dzisiejszym. Dodał również, że na wszystkie kwestie i punkty dalszych obrad pracownicy udzielą informacji, bo są do tego przygotowani.
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 2 głosach ,,wstrzymujących się”, większością głosów przyjęli uchwałę.
 
Uchwała Nr XXXI/284/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2010 – 2012 (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 12:09 Przewodniczący ogłosił przerwę, po czym o godz. 12:36 wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielenia ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
 
Pani Skarbnik Małgorzata Golak wyjaśniła, jaka jest idea tej uchwały. Poinformowała wszystkich, że gmina posiada należności dwojakiego rodzaju. Jedne są to należności podatkowe, a drugie są to wszelkie inne należności, które nie mieszczą się w pojęciu należności podatkowych. Jeżeli chodzi o należności podatkowe, to tutaj posługujemy się Ordynacją podatkową, która mówi bardzo szczegółowo, kto jest uprawniony, na jakich zasadach, na jakich podstawach  do udzielenia ulgi w spłacie zaległości podatkowych. Tutaj rozumiejąc udzielenie ulgi, trzeba mieć na myśli zarówno umorzenie, odroczenie należności głównej, rozłożenie na raty i to wszystko jest w gestii organu podatkowego jakim jest w naszym przypadku Burmistrz. Ordynacja podatkowa swoimi artykułami reguluje jakby procedurę udzielania tych ulg z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko podatków, opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych i z wyraźnym wskazaniem, że przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno – prawnych oraz opłat za usługi do których stosuje się przepisy o cenach. Chodzi tu np. o umowach najmu, o opłatach za podłączenie do wodociągów, innego typu należnościach, które wynikają z umów. Nie można umorzyć takiej należności, czy rozłożyć na raty bez funkcjonowania takiej właśnie uchwały, co wyraźnie mówi art. 43 o finansach publicznych, który daje wskazówki, że organ ustawodawczy gminy musi podjąć taką uchwałę. Poinformowała również, że do tej pory funkcjonowała uchwała z roku 2006, niestety niektóre zapisy są już nieaktualne, dlatego uchwała przedstawiona na dzisiejszej sesji jakby doprecyzuje tryb postępowania o umorzenie tych należności. W uchwale tej pokazana jest droga, jaką musi przejść osoba wnioskująca, bo wyraźne jest wskazanie, że na wniosek lub wniosek organu (we wskazanych przypadkach).
 
Radny Marek Charytoniuk przedstawił stanowisko Komisji Finansowej, która na posiedzeniu Komisji w dniu 31.08.2009 r. zapoznała się z projektem uchwały jednogłośnie wyrażając akceptację.
 
Radny Leszek Gryc stwierdził, że wątpliwości budzi tylko jeden zapis w §3.1 pkt 13, a mianowicie chodzi o pojęcie ,,interes społeczny”, co należy przez to rozumieć. Zwrócił się z zapytaniem, czy nie jest to zbyt wielką dowolnością w określeniu interesu społecznego. Dodał również, że skoro w 12 punktach jest zawarte wszystko, każdy przypadek, to po co jest dowolność, wystarczyłoby skreślić 12 przypadków i zostawić tylko 13. Odniósł się również do sytuacji, która miała miejsce na Komisji Spraw Socjalnych, gdzie dyskutowano na temat dopłat do mieszkań. Jest tam w uchwale ta dowolność, brak jakichkolwiek ograniczeń, która pozwala na zrobienie wszystkiego , co tylko ktoś sobie zamyśli i każdy może to całkiem inaczej interpretować.
 
Radny Włodzimierz Konończuk zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbik odnośnie tego, jakie przesłanki stoją za nowelizacją.
Pani Skarbik  poinformowała, że nie jest autorem tej uchwały, ale z tego co ustaliła, to nie była tak szczegółowo określona droga, zostały doprecyzowane pewne punkty i jest bardziej przejrzysta.
 
Radny Leszek Gryc złożył wniosek formalny o wykreślenie pkt 13.
 
Pani Mecenas nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, stwierdziła, że jest to dość szeroko pojęte stwierdzenie i nie da się tego zamknąć w jakimś jednym katalogu. Daje to duże uznanie dla orzekającego w tej sprawie, jest to forma uznaniowa.
 
O godz. 12:50 Radni: Maria Ancipiuk i Jarosław Symko opuszczają salę narad po czym o godz. 12:54 powracają.
 
Radny Leszek Gryc zwrócił się z zapytaniem, czy na podstawie zapisu § 3 bez punktów (bo tutaj punktami są szczegóły), że można umorzyć, jeżeli się ustali, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes publiczny. Czy na podstawie tego zapisu można by było umorzyć należności np. inwestorowi, który zechce u nas coś zrobić, a jego sytuacja nie kwalifikuje się do żadnego z tych argumentów.
 
Pani Mecenas wyjaśniła, że są to najczęściej należności cywilno – prawne wynikające z czynszu, z najmu np. pomieszczeń użytkowych, czyli wszystkie umowy cywilne. Jeszcze raz poinformowała, że jest to katalog otwarty i można go poszerzać o dodatkowe punkty nie zmieniając uchwały, dlatego pojawia się ,,w szczególności, gdy”.
 
Radny Jarosław Symko zwrócił się z prośbą, aby przejść do głosowania nad przyjęciem uchwały w niezmienionej formie, gdyż raz może się zdarzyć sytuacja w której znajdzie zastosowanie ten punkt i będziemy mieli na sumieniu, że człowiekowi nie pomożemy przez zmianę przepisów.
 
Przewodniczący w nawiązaniu do tematu, stwierdził, że raz może się zdarzyć przypadek, który nie kwalifikuje się do żadnego z punktu i wtedy jest potrzebny pkt 13. Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego dotyczącego wykreślenia pkt 13.
 
Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami ,,za” przy 6 głosach ,,przeciw” oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się” – wniosek został oddalony. W głosowaniu brało udział 10 Radnych.
 
Następnie Przewodniczący przeszedł do przyjęcia uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 2 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę. W głosowaniu brało udział 10 radnych.
 
Uchwała Nr XXI/285/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielenia ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 
O godz. 13:08 Radna Alina Kazberuk opuszcza salę narad.
Elżbieta Rosińska poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO w Białymstoku, która była przeprowadzona w miesiącach styczeń – marzec bieżącego roku. W wyniku tej kontroli stwierdzono, że gmina Michałowo nie posiada obowiązującej uchwały o opłatach adiacenckich. W związku z powyższym wystąpiła z zaleceniem, aby taką uchwałę podjąć. Został przygotowany projekt uchwały ze stawką 25%. Pani kierownik poinformowała również, że opłata związana jest z budową infrastruktury technicznej, która przyczynia się do wzrostu wartości nieruchomości.
 
Radna Irena Kuryło zwróciła się z zapytaniem, skąd się bierze 25%.
 
Elżbieta Rosińska w odpowiedzi poinformowała, że jest to propozycja Pana Burmistrza, a wynika z analizy uchwał na terenie województwa podlaskiego. Dla przykładu, Pani kierownik poinformowała, że w Gródku jest to 30%, Narewce 50%, Turośli Kościelnej15%. Są to różne stawki w różnych gminach. Dodała również, że jeżeli damy niską stawkęto musimy się liczyć z tym, że koszty całej procedury, szacunków mogą jej nie pokryć.
 
Radna Maria Ancipiuk poinformowała wszystkich, że Komisja Finansów i Planowania długo dyskutowała na ten temat nie podejmując żadnej decyzji. Zgłoszonych było kilka propozycji, jednakże żadna nie uzyskała aprobaty większości.
 
Radny Jarosław Symko zgłosił wniosek formalny, aby uchwałę odrzucić i przekazać do prac na kolejnych komisjach.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 9 głosami ,,za” postanowili przekazać uchwałę do dalszych prac w komisjach. W głosowaniu brało udział 9 Radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie :zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.   
 
Elżbieta Rosińska poinformowała wszystkich, że projekt tej uchwały ma swoje pierwotne korzenie w protokole, który powstał z przeprowadzonej kontroli z RIO, z zaleceń której wynika, że proponują uregulowanie w naszej uchwale z 22 czerwca kwestii zasad zawierania między stronami kolejnych umów najmu dzierżawy w stosunku do danej nieruchomości, w wyniku której okres jej wydzierżawiania lub najmu danemu podmiotowi przekracza w efekcie trzy lata. W związku z tym powstał projekt tej uchwały, w którym Rada upoważnia Pana Burmistrza, bo ma takie kompetencje,do zawierania kolejnych umów i w związku z tym  proponujemy dodanie w § 14 ust. 3 ,, Udziela się Burmistrzowi Michałowa zgody na zawieranie kolejnych umów dzierżawy lub najmu na okres do 3 lat w stosunku do tych samych dzierżawców (najemców) nieruchomości, które były już oddane w dzierżawę”.
 
Radny Włodzimierz Kononczuk zwrócił się z zapytaniem, czy Burmistrz będzie mógł bez przetargu na kolejne 3 lata zawrzeć umowę dzierżawy. Czy nie będzie naruszony interes gminy.
 
Elżbieta Rosińska stwierdziła, że większość tych umów dotyczy działek rolnych, ,czyli takich, gdzie dzierżawcami są rolnicy. Z reguły te nieruchomości wydzierżawiamy starając się nie robić nowych przetargów na dzierżawę, tylko reguluje się kwestię nieruchomości zakładając księgi, a następnie sprzedając je. W związku z tym ilość nieruchomości dzierżawionych z roku na rok się zmniejsza. Pani Kierownik dodała również, że w przypadku działek rolnych nie ma prawa pierwokupu.
 
Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że Komisja Finansowa po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami, jednogłośnie je zaakceptowała.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 9 głosami ,,za” przy 0 ,,przeciw” oraz 0 ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę. W głosowaniu brało udział 9 radnych.
 
Uchwał Nr XXXI/286/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie : zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 
Elżbieta Rosińska poinformowała, że sprzedaż dotyczy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Fabrycznej 5 wraz z udziałem 45/159 w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 199/1 o pow. 0,0516 ha. Jest to lokal o powierzchni 44,91 m² o wartości według szacunku 18287,00 zł, a głównym najemcą jest pani Jolanta Bykowska.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 9 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę. W głosowaniu brało udział 9 radnych.
 
Uchwała Nr XXXI/287/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości ( w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 6 Praca nad programem modernizacji i ulepszania dróg na terenie gminy Michałowo.
 
Radny Włodzimierz Konończuk przedstawił stanowisko Komisji Rolnictwa, która zajmowała się Programem Modernizacji Dróg na terenie gminy Michałowo. Komisja zaproponowała ograniczyć się do lat 2009 – 2010 przy uwzględnianiu zmian wynikłych w sprawie lokalizacji lotniska, które miało powstać w Topolanach.
 
Radna Maria Ancipiuk przedstawiła stanowisko Komisji Finansowej. Po poinformowaniu przez Burmistrza o fakcie wycofania się z technologii powierzchniowego utrwalania dróg gminnych masą asfaltową – firma nie chce udzielic gwarancji na warstwę 3 cm grubości, pozostaje utwardzenie tzw. emulsją (trzykrotne). Poinformowała również, że wnioskiem komisji jest wpisanie do wcześniej opracowanego wykazu dróg gminnych do modernizacji drogi Topolany – Potoka – termin realizacji 2011 rok, gdyż droga ta nie była wcześniej ujęta w wykazie z powodu planowanej budowy lotniska.
 
Ad. 7,8 Wolne wnioski, interpelacje i odpowiedzi.
 
Przewodniczący odniósł się do wniosku radnego Jarosława Symko dot. zatrudnienia zastępcy Kierownika ZGKiM w Michałowie.
Radny Jarosław Symko wracając do tematu, zaproponował, aby wyrazić swoją opinię odnośnie zatrudnienia zastępcy Kierownika ZGKiM w Michałowie. Zwrócił uwagę na zmiany, jakie mają nastąpić po nowym roku, a mianowicie zakłady komunalne maja być likwidowane. Zaproponował, aby na chwilę obecna wstrzymać się z zatrudnieniem. Zwrócił uwagę również na fakt, że bardziej na chwilę obecną byłaby potrzebna osoba do referatu Pani Kierownik Rosińskiej, gdyż siedzi po nocach wypełniając wnioski.
 
Przewodniczący wyjaśnił, że w chwili podjęcia decyzji o zatrudnieniu zastępcy Kierownika, chodziło o to, aby w momencie odejścia Pana Linkiewicza, zakład nie został bez kierownictwa. Następnie poprosił Radę o wyrażenie swojej opinii.
 
Wolą Rady -  7 głosów ,,za” i przy 2 ,,wstrzymujących się” jest powstrzymanie się przed zatrudnieniem zastępcy Kierownika.
 
Pani Hamerlińska odniosła się do tematów poruszanych na poprzednich sesjach. Zwróciła również uwagę, że Radni są wybranymi przez społeczeństwo, dlatego powinni nam służyć.
 
O godz. 13:41 Radni: Maria Ancipiuk i Jarosław Symko opuszczają salę narad, następnie o godz. 13:49 Radny Eugeniusz Matwiejczyk.
 
Radny Włodzimierz Konończuk odniósł się do reklam piwa Żubr umieszczonych na prywatnych posesjach. Zwrócił się z prośbą do Komisji Ładu i Porządku, pracowników urzędu, aby sprawdzić, czy nie narusza to ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Radny Leszek Gryc zasygnalizował sprawy podejmowane przez Komisję Socjalną, dotyczące oznakowania ciągów dróg do Wokasu i Siemianówki (stacja przeładunkowa), ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulic Leśnej i Rolniczej oraz dla odciążenia Michałowa z ruchu – oznakowanie w Lesance obwodnicy znakiem kierunkowym na Gródek.
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13:56 zamknął obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Mikołaj Worona
 
 
Protokołowała: Anna Ławreszuk
 
 .
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-26