Protokół Nr XXX/2009 z dnia 2009-09-03 - 2009 z posiedzenia Rady Miejskiej, które odbyło się 25 czerwca 2009 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1

Tytuł 2009 z posiedzenia Rady Miejskiej, które odbyło się 25 czerwca 2009 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXX/2009
Data wydania 2009-09-03
Protokół Nr XXX/2009 z posiedzenia
Rady Miejskiej, które odbyło się 25 czerwca 2009 r. w Sali Narad Urzędu
Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
 
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona – Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.
 
O godzinie 10:17 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie – otworzył obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Na stan 15 Radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 Radnych.
 
 1. Ancipiuk Maria
 2. Charytoniuk Marek
 3. Gryc Leszek
 4. Kasperowicz Andrzej
 5. Kazberuk Alina
 6. Kononczuk Roman
 7. Konończuk Włodzimierz
 8. Kuryło Irena
 9. Łuksza Nina
 10. Ostaszewski Bogusław
 11. Siemieniuk Eugeniusz
 12. Symko Jarosław
 13. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni: Eugeniusz Matwiejczyk, Krzysztof Urwan.
 
Ponadto w obradach uczestniczyli: Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego – Elżbieta Rosińska, Dyrektorzy – Anna Dobrowolska, Jan Łuksza, Kierownicy – Anna Funkowska, Jarosław Rajecki, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – Bogdan Kalicki, sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał Burmistrza, Radnych, sołtysów, zebranych gości. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
O godz. 10:20 na salę narad przybył Radny Eugeniusz Matwiejczyk.  
 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej
 
Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. W związku z tym, że 24.06.2009 r. do Urzędu Miejskiego w Michałowie wpłynęło pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące skargi Proboszczów Parafii w Jałówce i Topolanach na działalność Burmistrza Michalowa, a w okresie wakacyjnym nie odbywają się posiedzenia Rady, Przewodniczący zaproponował, aby przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego, podjąć uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk ze względu na wagę spraw i obecność sołtysów, zaproponował , aby dwa ostatnie punkty dot. uchwał przenieść po skardze.
 
Pan Przewodniczący w związku z brakiem zgłoszeń do zmiany porządku obrad, poddał pod głosowanie wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad rozpatrzenie skargi.
 
Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami ,,za” przyjęli wniosek.
 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek Radnego Eugeniusza Siemieniuka, dot. przeniesienia dwóch ostatnich punktów porządku w miejsce po rozpatrzeniu skargi.
 
Radni w głosowaniu jawnym 5 głosami ,,za” przy 7 głosach ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujących się” – wniosek nie przeszedł.
 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad z naniesioną poprawką:
3/ Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/ Podjęcie uchwal w sprawie
 • Zmian w budżecie na 2009 rok
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie zorganizowania w Michałowie punktu konsultacyjnego do przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem ,,Słyszę i widzę”
 • Rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
 • Ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
 • Przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Michałowo
 • Funduszu sołeckiego
 • Wyrażenia opinii dotyczących zmiany urzędowych nazw miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek
 • W sprawie poparcia dla zamiary budowy regionalnego lotniska w Topolanach
 • Zmiany uchwały Nr XXVII/252/09 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
 • Sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie wsi Garbary
 • Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
 • Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola w gminie Michałowo
6/ Wolne wnioski
7/ Interpelacje i odpowiedzi
8/ Sprawy różne i zapytania radnych
9/ Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujących się  zatwierdzili porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
 
Radny Leszek Gryc wniósł uwagi do protokołu z posiedzenia XXIX Sesji Rady Miejskiej, a mianowicie odniósł się do dyskusji, jaka miała miejsce na zakończenie obrad. Stwierdził, że w protokole powinny być zamieszczone chwalebne i mniej chwalebne wywody wszystkich, którzy uczestniczyli w dyskusji. ,,Jak ja miałem pretensję odnośnie tego co jest napisane w jednej z gazet, to wniosłem sprawę do Sądu, a nie poruszałem na quorum Rady Miejskiej” – dodał kończąc.
 
Pan Przewodniczący podkreślił, że protokół nie jest stenogramem oraz, że nie będą protokołowane wypowiedzi, które nie są zgodne z zapisami w statucie Rady i Gminy, a mianowicie, jeżeli nie było wskazania przez Przewodniczącego. Stwierdził, że protokół oddaje sens wypowiedzi, ale jeżeli Rada nie przyjmie protokołu, odsłucha go jeszcze raz i zostanie przyjęty na następnej sesji.
 
Radny Leszek Gryc zauważył, że jeżeli przyjąć słowa Pana Przewodniczącego za pewnik, to ostatnia wypowiedź była bez pozwolenia Pana Przewodniczącego. Jeżeli Rada się nie zgodzi na wszystko, niech to się zakończy słowami ,,to słowa Burmistrza i nie należy ich komentować”, gdyż jest to bardzo istotne, że Pan Przewodniczący nie pozwala na zabranie głosu przez Radnego – dodał.
 
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że ma prawo w pewnych warunkach nie pozwolić na zabranie głosu oraz, że w statucie jest zapis, który mówi, że Radny powinien dostosować się do tego, żeby w jednej sprawie zabierać głos najwyżej trzy razy. Odesłał Radnego Leszka Gryca do §56 naszego statutu.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk zwrócił się z zapytaniem do Pana Przewodniczącego, czy w protokole z dzisiejszej sesji wypowiedzi Radnego Leszka Gryca będą zanotowane. Zauważył, że najlepiej sens oddaje zacytowanie.
 
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że będzie zanotowany sens wypowiedzi, a nie cytaty.
 
Radna Maria Ancipiuk zauważyła, że godzinami prowadzone są rozmowy o tematach mniej ważnych, a nie o tym co jest w programie sesji. Korzystając z okazji, poinformowała Radnego Leszka Gryca o tym, że wniosła pozew do Sądu, ponieważ nie otrzymała odpowiedzi na pytanie, które na ostatniej sesji zadała trzykrotnie. Stwierdziła, że rozmowy powinny być prowadzone na sali , a nie przez gazetę.
 
Pan Przewodniczący poprosił, żeby trzymać się porządku obrad oraz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołów z XXVIII i XXIX Sesji Rady Miejskiej.
 
Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23 kwietnia 2009r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” i 3 ,,wstrzymujących się” przyjęli protokół XXVIII Sesji Rady Miejskiej większością głosów.
 
Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 maja 2009 r.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujących się”(Radni: Leszek Gryc, Andrzej Kasperowicz) przyjęli protokół XXIX Sesji Rady Miejskiej większością głosów.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że przyjęcie protokołu nastąpiło z pominięciem prawa, gdyż nie zostały przegłosowane przez Radę wnioski, które zgłosił Radny oraz poinformował wszystkich, że wniósł sprzeciw do Rady.
Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół został przyjęty większością głosów, więc uważa sprawę za zamkniętą, w związku z czym przeszedł do następnego punktu porządku obrad, a mianowicie do informacji Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 
Ad.4 Informacja Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 
Pan Burmistrz przedstawił Radnym sprawozdanie z pracy w okresie miedzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
Na koniec Pan Burmistrz odniósł się do sytuacji, która miała miejsce na XXVIII Sesji. Zwrócił uwagę na fakt, który wykracza poza wszelkie normy, a mianowicie chodzi o szacunek dla kobiet. Zauważył, że Radna Ancipiuk poczuła się urażona, jej godność, wizerunek zostały naruszone, a Radny Leszek Gryc nie wyjaśnił, a zmusił, aby kobieta swojej czci, swego wizerunku dochodziła w Sądzie. Zwrócił uwagę również na przejęzyczenie Radnej Ireny Kuryło, które również zostało napiętnowane przez Radnego Leszka Gryca. Kończąc dodał, że kobiety w naszej kulturze stanowią swego rodzaju wyjątkowość i należy jej traktować szczególnie, ale w sposób pozytywny, dbając i szanując je. Dodał również, że nie zgadza się i nie daje przyzwolenia na takie traktowanie kobiet w naszym samorządzie, gdyż uważa, że jak najwięcej kobiet powinno być w naszym samorządzie i nie powinniśmy ich atakować, a darzyć szacunkiem.
 
Pan Przewodniczący odniósł się do nagrań z płytki. Zauważył, że jest demokracja, wolność i każdy może robić prawie wszystko, ale na płytce zrobiono kabaret z Rady. Stwierdził, że jeżeli ktoś się śmieje z Rady, to się śmieje z siebie.
 
Radny Leszek Gryc stwierdził, że w odróżnieniu od innych potrafi również śmiać się z siebie. Zwrócił się również do Pana Burmistrza z zapytaniem, kiedy i w jakiej formie Radna Ancipiuk i Pan Przewodniczący prosili o udostępnienie nagrań. Dziękując Panu Burmistrzowi za wykład o szacunku dla kobiet, zwrócił uwagę na to, aby te słowa były adekwatne do działań wszystkich. Zauważył, że mamy równouprawnienie, zarówno jednej strony jak i drugiej i powinniśmy się szanować. Odnośnie pracy w okresie międzysesyjnym, zwrócił się z zapytaniem do Pana Burmistrza, czy prawdą jest, że na jednym z zebrań wiejskich, Pan Burmistrz został poinformowany o nielegalnym wydobywaniu żwiru w okolicy Hoźnej i co zostało poczynione, żeby temu przeciwdziałać.
 
Radna Irena Kuryło zgłosiła wniosek formalny, aby wszelkie spory na temat protokołu i zawartych w nim treści, przenieść na późniejszy czas, na sprawy różne, gdyż jest ogromny program, a jest już godzina 11.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk nawiązując do informacji Pana Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwrócił się z zapytaniem, ile klas mundurowych planuje się otworzyć w roku szkolnym 2009/2010, czy jest jakiś program w tym zakresie. Następne pytanie dotyczyło wyborów do Europarlamentu, a mianowicie gminnego koordynatora wyborczego. Zwrócił się z zapytaniem, czy tym urzędnikiem tylko i wyłącznie może być osoba samorządowa, czy może być osoba zatrudniona w innych jednostkach organizacyjnych gminy.
 
Pan Burmistrz w odpowiedzi dot. klas o profilu mundurowym, poinformował, że w rozmowie z Panią Wicedyrektor został poinformowany o tym, że na dzień dzisiejszy jest około 30 podań i planuje się zrobienie dwóch klas. Natomiast, jeżeli chodzi o żwir, to ludzie często na spotkaniach mówią o swoich ,,dolegliwościach”, to drogi niszczą, to żwir wożą, zazwyczaj nie są to wyraźne wskazania. Wielokrotnie są to żwirownie prywatne, wielokrotnie samych wsi i kwestia, czy ktoś legalnie wydobywa leży w gestii powiatu, a nie gminy. Kończąc poprosił Radnego Leszka Gryca o potwierdzenie i udostępnienie słów, które rzekomo wypowiedział Pan Burmistrz a nie Radna Maria Ancipiuk ,,Proboszcz z Topolan nigdy nie wystąpił z prośbą o wykonanie oświetlenia cerkwi w Topolanach”.
 
Pani Jolanta Narolewska poinformowała wszystkich, że była ona osobą z ramienia Urzędu odpowiedzialną za wybory do Europarlamentu, natomiast Pan Malesiński pomagał tylko w sprawach organizacyjnych.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
 
Dyrektor Gimnazjum Jan Łuksza w imieniu grona pedagogicznego, uczniów oraz rodziców Gimnazjum serdecznie podziękował Burmistrzowi oraz Radnym, za pomoc w realizacji przedsięwzięcia, jakim było nadanie imienia oraz sztandaru placówce. Szczególne podziękowania skierował w stronę Pana Burmistrza za pomoc finansową, jak również merytoryczną. Dodał również, że proces nadania imienia w wielu szkołach trwa bardzo długo, a u nas trwało to zaledwie rok szkolny.
 
Radny Andorzej Kasperowicz poinformował wszystkich, że niektórzy Radni nie wiedzieli o tej uroczystości.
 
O godz. 11:18 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę, po czym godz.. 11:33 wznowił obrady.
 
Pan Przewodniczący przywitał Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Pana Bogdana Kalickiego.Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Andrzeja Kasperowicza, odesłał Radnego do protokołu z XXIX Sesji, gdzie Pan Burmistrz poinformował i zaprosił wszystkichna uroczystości, jakie się odbędą w Michałowie.
 
Ad.5 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
 
Pani Skarbnik Małgorzata Golak przedstawiła oraz omówiła projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie (w załączeniu do protokołu).
 
Radny Marek Charytoniuk poinformował wszystkich o spotkaniu komisji Finansowej w dniu 18.06.2009 r. na której komisja szczegółowo zapoznała się ze zmianami i je zaakceptowała.
 
Radna Irena Kuryło zwróciła się z zapytaniem do Radnych, czy nie należałoby na tablicy ogłoszeń umieszczać aktualnych ofert pracy, gdyż nasi bezrobotni maja trudności w zdobywaniu informacji o wolnych miejscach pracy. Zwróciła się również z zapytaniem do Dyrektora Stacji Pogotowia, czy karetka stacjonująca w Michałowie nie ma podstawowych aparatów w wyposażeniu oraz do Pani Dyrektor GOK-u z zapytaniem co to za impreza, z czym ma się kojarzyć, gdzie ma się odbyć oraz jaki jest zakres planowanych występów.
 
Radny Leszek Gryc odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi, zwrócił się z zapytaniem, czy karetka działa tylko na terenie naszej gminy oraz, czy inne samorządy również partycypują w zakupie sprzętu. Zwracając się do Pani Dyrektor Dobrowolskiej – jaki charakter muzyki będzie prezentowany?
 
Dyrektor Bogdan Kalicki na wstępie zwrócił uwagę, że wspólnym wysiłkiem Pana Burmistrza i pogotowia udało się uruchomić karetkę, gdyż plan działania systemu był zamknięty do końca 2010 roku, gdzie Michalowa nie było. Nawiązując do wcześniej zadanych pytań, poinformował, że karetka jest wyposażona w sprzęt wymagany normami. Jest to całkowicie wyposażona karetka, jednakże jest to nowy zespół w sensie nowej lokalizacji, więc sprzęt ten został skompletowany z posiadanych przez stację rezerw, czyli sprzęt ten był używany w przypadkach awaryjnych, dlatego intencją wszystkich jest, żeby to był sprzęt nowy o dużej niezawodności. Następnie Pan dyrektor przedstawił dane ilościowe: w kwietniu było 57 interwencji, maju 106, do 15 czerwca karetka interweniowała 50 razy, gdzie w pierwszym rzędzie są to zaburzenia układu krążenia, Zauważył, że jest to miarą tego, że zespół jest potrzebny. Jest to wspólny sukces z którego powinniśmy się cieszyć.
W odpowiedzi na pytanie Radnego Leszka Gryca poinformował, że karetka przeznaczona jest na funkcjonowanie na obszarze dwóch gmin: Michałowo i Gródek. Na obecnym etapie gmina Gródek nie partycypuje w zakupach sprzętu. Zaznaczył, że jest to moment startowy, bo potrzeby sprzętowe są duże.
 
Radna Maria Ancipiuk  w imieniu wszystkich jeszcze raz podziękowała za usytuowanie karetki w Michałowie, oraz zwróciła uwagę na fakt, że szybka interwencja karetki, uratowała życie wielu osobom.
 
Pan Przewodniczący w imieniu całej Rady, społeczeństwa podziękował Panu Burmistrzowi oraz wszystkim, którzy się podjęli tego, aby podstację uruchomić.
 
Dyrektor GOK Anna Dobrowolska - od czerwca GOK ma swoją działalność w terenie, czyli wszystkie środki, zasoby ludzkie, duża ilość pieniędzy i energii jest skumulowana do przygotowań nad Regatami 4-5 lipca, Bandarouskaja Haściounia 18 lipca, potem będziemy pomagać przy organizacji festynu w Sokolu, nawiązaliśmy współpracę z Pieńkami i tam też nagłaśniamy imprezy. Zwróciła uwagę na to, że tak naprawdę od czerwca do września w Michałowie nic się nie dzieje. Amfiteatr jest, warunki są spełnione i w tym roku jest pomysł o zwrócenie się o dodatkową dotację i zorganizowanie koncertu w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur, który odbędzie się 26 lipca w godz. 14 – 19. Pani Dyrektor poinformowała również, że udało się pozyskać cztery zespoły. Jeśli zaś chodzi o muzykę, to będzie to rekonstrukcja muzyki tradycyjnej: folk, dżez, muzyka klasyczna charakterystyczna dla zespołu pieśni i tańca, artystyczne opracowania i stylizacje oraz widowiska muzyczne. Będzie dużo zespołów ludowych, zespół wokalny, dziecięcy z Los Angeles, o 15:00 będzie występ zespołu polonijnego z Lidy, później z Kowna.
 
Radny Andrzej Kasperowicz zaproponował, aby wykreślić słowa w załączniku nr 3 ,,stanowiącego wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego karetki stacjonującej w Michalowie”, oraz zwrócił się z zapytaniem do Rady, czy jest taka możliwość, że Szpital Zespolony otrzyma dotację, jeżeli się zwróci z taką prośbą, oczywiście z konkretnym określeniem na jaki cel te pieniądze zostaną przeznaczone.
 
Pan Przewodniczący odnosząc się do słów Radnego Andrzeja Kasperowicza i pomocy dla szpitala, zwrócił uwagę na fakt, że Pan Burmistrz i Rada zawsze odnoszą się z wielkim sercem dla służb, które ratują życie. Jeśli będą wpływały takie wnioski, dodał, będziemy je rozpatrywali w ramach budżetu. Odnośnie wykreślenia zapisu, stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby.
 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to wskazanie, że chcemy ten sprzęt mieć na swoim terenie.
 
Pani Anna Funkowska Kierownik MGOPS w odpowiedzi Radnej Irenie Kuryło, wyjaśniła, że 18 czerwca odbyło się spotkanie zmierzające do aktualizacji strategii, która już istnieje, która została podjęta jakiś czas temu, strategii programów społecznych, min. też jest wpisany program bezrobocia, a natomiast ten program, którego jakby kontynuację w tym roku prowadzimy ,,Chcę – Mogę – Potrafię” wpisuje się w bezrobocie tejże strategii. Będą jeszcze dopracowywane na następnych spotkaniach jak najlepsze możliwości rozwiązywania tychże problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezrobocie i to zostanie opracowane.
 
Dyrektor Bogdan Kalicki odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi odnośnie karetki, to jest to zespół podstawowy i rotuje się on co miesiąc z innym zespołemz Białegostoku, natomiast jeżeli chodzi o samochody, wyposażenie, obsady, są to zespoły stałe, tylko w przypadku awarii może to być inny samochód. Dodał również, że zarówno w planie Wojewody, jak tez w umowie z NSZ są wskazane łącznie z numerem rejestracyjnym i peselami obsady, gdzie kto pracuje.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie.
 
            Uchwała Nr XXX/263/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
 
            Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie zorganizowania w Michalowie punktu konsultacyjnego do przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem ,,Słyszę i widzę”.
 
Pani Skarbnik odnosząc się do artykułu 167 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, poinformowała o tym, że może być udzielona pomoc rzeczowa bądź finansowa innej jednostce samorządu pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały, która upoważnia Burmistrza, bądź Wójta do zawarcia umowy na wykonanie tego zadania. To jest po prostu potwierdzenie udzielenia dotacji Powiatowi Białostockiemu na zorganizowanie punktu konsultacyjnego, dodała.
 
Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.
 
            Uchwała Nr XXX/264/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie zorganizowania w Michałowie punktu konsultacyjnego do przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem ,,Słyszę i widzę”(w załączeniu do protokołu).
 
            Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.
 
Pan Przewodniczący poinformował wszystkich, że w dniu wczorajszym otrzymał pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące skargi na działalność Burmistrza. (w załączeniu do protokołu). Zwrócił uwagę, że temat ten był już niejednokrotnie poruszany oraz, że nigdy wolą ZGKiM nie było to, żeby nie wywozić odpadów od osób, które mają podpisane umowy z zakładem. Poinformował również, że jeżeli umowy zostaną zawarte przez Parafie w Jałówce i Topolanach z ZGKiM, na pewno na drugi dzień kontenery pojawią się w tych Parafiach.
 
O godz. 12:34 Radny Jarosław Symko opuszcza salę narad, po czym o godz. 12:39 powraca.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk zauważył, że w tej kwestii trzeba oddzielić dwie różne sprawy, sprawy umów podpisanych przez Proboszczów od spraw związanych z wywozem śmieci z terenu cmentarzy. Zwrócił się również z zapytaniem, czy sprzeczne z prawem jest, aby podpisali umowy z MPO, a wywóz nieczystości z cmentarza w dalszym ciągu robił ZGKiM.
 
Pan Przewodniczący odnosząc się do wypowiedzi Radnego, zwrócił się z zapytaniem czy to jest w porządku, aby konkurencyjna firma za wywóz nieczystości stałych pobierała opłaty, a ZGKiM  wywoził za darmo, i zamiast nasi ludzie pracować, to będą pracowali ludzie z Białegostoku.
 
Radna Maria Ancipiuk nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, zauważyła, że inne Parafie podpisały umowy z ZGKiM, tylko dwie Jałówka i Topolany z MPO, więc zasadnym jest, aby wywóz robiły te firmy z którymi są podpisane umowy. Dodała również, że opozycja pierwsza będzie, która napisze donos, że umowa jest podpisana z MPO, a śmieci są wywożone przez ZGKiM.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk prosił, aby tego pisma nie traktować jako donosu, gdyż ma ono podpisy. Jest to normalne pismo i należy je traktować jako skargę. Zdaniem Radnego nie ma żadnych sprzeczności z tym, żeby jedna firma wywoziła od Proboszcza, a druga z cmentarza.
 
Radny Leszek Gryc zwrócił się z zapytaniem do Pana Przewodniczącego, ile płacą Proboszczowie innych Parafii za wywóz nieczystości z cmentarzy. Stwierdził również, że nie tylko Proboszczowie, ale również członkowie Parafii mają za złe takie postępowanie. Poinformował również, że przynajmniej na dzień wczorajszy, czy przedwczorajszy było tak, że w Jałówce na cmentarzu, który nie jest rozgraniczony, jedni parafianie płacą za wywóz nieczystości, a innym jest wywożone za darmo. Stwierdził również, że kontenery, które stały na pograniczu tych cmentarzy, zostały ustawione tak, że również parafianie wyznania rzymskokatolickiego maja bliżej do kontenerów MPO, aniżeli ZGKiM i Ci parafianie również podrzucają swoje śmieci do MPO.
 
Pan Przewodniczący w odpowiedzi zwrócił się z zapytaniem, czy Radny Leszek Gryc podczas rozmowy z Proboszczami zwrócił uwagę na fakt, że współpraca z zakładem była dobra więc dlaczego się ją przerywa. Przypomniał również wszystkim, że została podjęta uchwała śmieciowa i jest zapis, który mówi, że w okresie od maja do września jest obowiązek opróżniania pojemników dwa razy w miesiącu i w tym wypadku MPO tez jest zobowiązane, aby takie wywozy robić.
 
Radny Leszek Gryc nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, stwierdził, że zasady zdrowej konkurencji nakazują, żeby zakład dbał o swoich klientów, gdyż w tej chwili każdy obywatel dba o każdą swoją złotówkę i ma prawo szukania, gdzie jest lepiej.
 
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że wprowadzając ten punkt do porządku obrad miał wątpliwości, gdyż po przeanalizowaniu statutu, uważa, że w pierwszym rzędzie skargi powinny być rozpatrywane przez komisje. Burmistrz – była dzisiaj komisja i się zajmowała tym tematem.
 
Radna Maria Ancipiuk zauważyła, że skoro sprawa jest tak istotna dla Proboszczów to powinni uczestniczyć w obradach sesji. Dodała również, że rozumie, że intencją Radnego Leszka Gryca jest to, żeby wszyscy Proboszczowie, a zarazem i Parafie płacili większe rachunki za wywóz nieczystości.
 
Radny Leszek Gryc stwierdził, że w swoich wypowiedziach i działaniach dąży do tego, żeby wszyscy byli traktowani równo.
 
Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że nie powinno się robić sztucznych konfliktów, gdyż jeden już powstał w Jałówce prawosławni – katolicy i najlepszym rozwiązaniem byłoby podjęcie uchwały, że z dniem jutrzejszym kontenery wracają  na miejsce i konflikt zostaje zamknięty.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk odnosząc się do wypowiedzi Radnej Marii Ancipiuk, zwrócił się z zapytaniem, czy Proboszczowie zostali poinformowani o dzisiejszej Sesji. W trosce o konkurencyjność ZGKiM zaproponował, żeby od II kwartału nie wystawiać ludziom dwóch rachunków (jeden za wywóz nieczystości, a drugi za dzierżawę kontenerów), tylko wszystko umieścić na jednym. Pan Przewodniczący poinformował, że to już się stało.
 
Pan Przewodniczący korzystając z obecności Pani sołtys z Jałówki, członka rady Parafialnej, poprosił, aby przedstawiła sytuacje w sprawie konfliktu.
 
Pani sołtys stwierdziła, że nie ma żadnego konfliktu, gdyż podczas rozmów z księżmi, poinformowali, że nie widzą żadnego problemów, jeżeli ktoś wrzuci śmieci do innego kontenera.
 
Pan Burmistrz wyjaśnił sytuację od strony merytorycznej. Odnosząc się do zapisu ,,w innych parafiach, na cmentarzach, kontenery jak stały tak i stoją. Są one wywożone bezpłatnie i bez zawierania jakichkolwiek umów”, poinformował, że pozostałe parafie maja umowy na odbiór śmieci z ZGKiM, natomiast, jeżeli ktoś podpisuje z innym zakładem, to jest sprawa między dwoma podmiotami, które podpisały umowę i zależy od warunków jakie ten zakład określa w umowie. Wszystko się wiąże z wywozem pod pewnym warunkiem, gdyż podpisując umowy, określa się w nich warunki. Dodał również, że jeżeli ZGKiM wywozi jak najtaniej, a za to wychodząc naprzeciw również wywiezie z cmentarzy, to jest to dobrą monetą zakładu. Pan Burmistrz odnosząc się do słów Radnego Leszka Gryca, poinformował wszystkich, że Proboszcz Parafii Prawosławnej w Jałówce w piątek podpisał umowę z ZGKiM i od poniedziałku kontenery się pojawiły na cmentarzu, co potwierdził radny Roman Kononczuk, który osobiście stawiał kontener. Kończąc jeszcze raz powtórzył, że od chwili podpisania umowy nie minie 24 godziny, a kontenery się pojawią, bo jest normalną rzeczą, że umowa musi być podpisana.
 
Pan Przewodniczący nawiązując do wypowiedzi Pana Burmistrza, wyjaśnił nieobecność Proboszczów. Poinformował, że Proboszczowie byli zaproszeni na Sesję,  rano rozmawiał z Proboszczem Parafii w Topolanach, który złożył oświadczenie o wycofaniu skargi, następnie po niedługim czasie wrócił i zabrał, twierdząc, że zawrze umowę z ZGKiM w momencie, gdy wygaśnie umowa z MPO. Odczytał również pismo, które wpłynęło od Proboszcza Parafii w Jałówce, dotyczące wycofania skargi (w załączeniu do protokołu).
 
Radny Marek Charytoniuk przedstawił stanowisko komisji finansowej w tej sprawie. Poinformował, że komisja zebrała się w przerwie obrad sesji i po zapoznaniu się z treścią skargi, uważa skargę za bezzasadną.
 
Radny Leszek Gryc zwrócił się z zapytaniem, czy komisja zapoznała się z treścią umowy na jakie nieczystości, w jakich pojemnikach została ona podpisana z innymi parafiami, czy dotyczy ona kontenerów.  Dodał również, że prawdopodobnie jest to umowa na odbiór nieczystości w pojemnikach 120l żółtych plus worki, jeżeli ktoś segreguje i wątpliwe jest czy w umowach z Proboszczami jest cokolwiek o innych pojemnikach gratis. Radny Marek Charytoniuk w odpowiedzi – z informacją z kim została zawarta umowa.
 
O godz. 13:04 Radna Irena Kuryło opuszcza salę narad, po czym o godz. 13:12 powraca.
 
Radny Roman Kononczuk zwrócił uwagę na fakt, że jeden z Proboszczów skargę wycofał, drugi się zadeklarował, więc zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
 
Pan Przewodniczący kończąc dyskusję przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami ,,za”, przy 2 głosach ,,przeciw” i 2 głosach ,,wstrzymujących się”, większością głosów uchwała została przyjęta. W głosowaniu brało udział 13 Radnych. 
 
Uchwała Nr XXX/265/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Burmistrz przeprosił  wszystkich, że teraz zabiera głos, ale  nie chciał, żeby wystąpienie było potraktowane jako wpływanie na decyzję Rady, więc chciałby teraz nawiązać do tematu. Pan Burmistrz stwierdził, że ma wrażenie, że ktoś Proboszczami manipuluje. Zauważył, że opozycja, żeby zniszczyć czy pogrążyć Burmistrza czy Radnych z Małej Ojczyzny, zrobi niemal wszystko. Czy nie starała się ona nie dopuścić do władzy posługując się kłamstwem podczas wyborów, co stwierdził Sąd. Czy nie głosiła haseł, ile to przekrętów, ile przestępstw Wójt zrobił i trzeba zrobić porządek. Już nie słyszymy przekrętów, przestępstw, a słyszymy nieprawidłowości. Zwrócił się z zapytaniem, czy po wyborach sołtysów nie ciągali ludzi po prokuraturze. Czy nie było pism, telefonów do Urzędu Wojewódzkiego, RIO, Policji, zaskarżanie uchwał. Czy nie popieraliście działań byłej Pani Kurator, które jak stwierdził Sąd były bezprawne. Słyszeliśmy o donosach do innych instytucji, Starostwa, Policji itp. pisanych na swój zakład, a więc na swoich ludzi, a potem na Sesji nie przyznawaliście się do tego, dopiero przyparci do ściany, potwierdziliście, że to wy dzwoniliście. Ile było ulotek dot. przyłączy wodnych, kanalizacyjnych. Czy nie było wywiadów do prasy o bezprawne finansowanie gazety Pana Gresia, a można było wyjaśnić tutaj. No, ale trzeba było oczernić, dodał. Pan Burmistrz poinformował, że były kontrole z RIO i wszystko jest w porządku i nadal w budżecie są wydatki na gazetę i w dalszym ciągu wszystko jest w porządku. Aż wreszcie ataki na Radnych, na kobiety, posługiwanie się pogrzebem. Stwierdził również, że jego zdaniem list do Wojewody ktoś napisał i jedynie dał Proboszczom do podpisania, żeby znowu bezpodstawnie Burmistrzowi ,dokopać”, gdyż jak na poprzedniej Sesji  zauważył Pan Przewodniczący mamy bardzo dobre relacje z władzami, to trzeba je popsuć. Pan Burmistrz zwrócił się z zapytaniem do Radnego Leszka Gryca, czy nie ma z tym nic wspólnego, czy nie sporządził tego pisma i nie zawiózł do podpisania, gdyż ma na to dowody, że przynajmniej do jednego z Proboszczów Radny Gryc sam woził do podpisania. Kończąc dodał, że jeżeli to jest nieprawdą, to Radny może go podać do Sądu. Stwierdził również, że stał się czyn haniebny, żeby wykorzystywać Proboszczów w takich sytuacjach. Zwracając się do Radnego Leszka Gryca Pan Burmistrz stwierdził, że takie zdarzenia miały miejsce za czasów, kiedy Radny pracował w Milicji.
 
Radny Leszek Gryc udzielając odpowiedzi Panu Burmistrzowi, poinformował, że ,,nigdy w życiu i zrobi tak jak Pan Burmistrz mówi”. Poprosił również, żeby zaprotokołowano odpowiedź, której udzielił Panu Burmistrzowi ,,Ja wszem i wobec oświadczam, że Burmistrz z tego miejsca kłamał. Perfidnie, ordynarnie kłamał. Nigdy nikomu nie woziłem żadnych pism, nigdy nikomu nie przedstawiałem. Nie byłem z tym pismem u żadnego Proboszcza, z nikim nie rozmawiałem.
 
Pan Przewodniczący postanowił skończyć ten temat, gdyż jak stwierdził, jesteśmy powołani do spraw, które są związane z organizacją życia społeczno – gospodarczego w gminie, a do podjęcia na dzisiejszej sesji zostało jeszcze mnóstwo uchwał.
 
O godz. 13:19 Radna Maria Ancipiuk opuszcza salę narad, po czym o godz. 13:23 powraca.
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.
 
Pani Jolanta Narolewska poinformowała, że w związku z tym, że nie mieliśmy regulaminu targowiska, należało taki regulamin przygotować.
 
Radna Nina Łuksza przedstawiła stanowisko Komisji Spraw Socjalnych, która zapoznała się z regulaminem na posiedzeniu komisji i jednogłośnie go zaakceptowała.
 
Radny Marek Charytoniuk poinformował, że Komisja Finansowa również zajmowała się tą sprawą na posiedzeniu i po zapoznaniu się z treścią regulaminu akceptuje go jednogłośnie.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk zauważył, że godziny otwarcia targowiska to 7:00 – 15:00, a przynajmniej w dzień targowy, targowisko jest dużo wcześniej otwarte aniżeli od godz. 7:00.
 
Pan Przewodniczący uwagę uznał za stosowną i zaproponował godz. 6:00 – 14:00.
 
Radny Leszek Gryc poinformował, że temat ten był poruszany na komisji i z Panią Sekretarz ustalono, że to są godziny pracy ZGKiM. Radny zgłosił również wniosek formalny, żeby § 2 brzmiał ,,Targowisko czynne jest codziennie 7:00 – 15:00 z wyjątkiem środy, kiedy jest otwarte w godz. 5:00 – 13:00 czy 6:00 – 14:00”
 
Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami ,,za” przy 9 ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujących się” – wniosek upadł.
 
Wniosek Radnego Eugeniusza Siemieniuka ,,Targowisko czynne jest od godz. 6:00 – 14:00
Radni w glosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się” – wniosek przeszedł większością głosów.
 
Podjecie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się”. Uchwała została przyjęta większością głosów.
 
Uchwała Nr XXX/266/09 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Michałowo.
 
Pani Jolanta Narolewska poinformowała, że zostały zakupione zabawki doogródka jordanowskiego na zalewie, do Hieronimowa i do Bondar, dlatego uważa się za stosowne ustalenie regulaminu korzystania z tych placów, co może przyczyni się do tego, że ludzie będą je bardziej szanowali.
 
Radna Nina Łuksza poinformowała, że komisja po zapoznaniu się z projektem, przyjęła go jednogłośnie.
 
Radna Irena Kuryło poinformowała, że doszły ją słuchy, że wraz z początkiem wakacji place zabaw są niszczone. Zwróciła się również z zapytaniem, kto może egzekwować wykonanie zakazów zawartych w regulaminie.
 
Pani Jolanta Narolewska w odpowiedzi, poinformowała, że na okres wakacji będą zatrudnione osoby na umowę – zlecenie, które będą tych placów doglądać.
 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przy 0 ,,przeciw” oraz 0 ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Michałowo.
 
Uchwała Nr XXX/267/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na to, że jest to temat nowy, z którym wszyscy byli zapoznani na poprzedniej sesji. Zwrócił się do zebranych sołtysów z zapytaniem, jak sołtysi to widzą.
 
O godz. 13:36 Radny Jarosław Symko opuszcza salę narad, po czym o godz. 13:42 powraca.
O godz. 13:37 Pan Przewodniczący opuszcza salę narad, po czym o godz. 13:41 powraca.
 
Pani Skarbnik Małgorzata Golak przedstawiła informacje  dotyczące funduszu sołeckiego oraz zapoznała wszystkich na jaki cel mogą być wydatkowane środki. Pani Skarbnik zapoznała z procedurą ustalania i wnioskowania, przypominając, że na dzień dzisiejszy podejmujemy uchwałę tylko o wyodrębnieniu bądź nie funduszu sołeckiego. Poinformowała również, że to jest możliwość skorzystania, natomiast nie ma konieczności. Pieniądze będą funkcjonowały w ramach budżetu gminy i w określonych paragrafach. Poinformowała również, że na dzień dzisiejszy 10 sołectw wyraża chęć przystąpienia do funduszu, natomiast 17 takiej chęci nie wyraziło.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że przystąpienie do funduszu byłoby pierwszym krokiem do uczenia się samodzielności przez sołectwa i uważa, że trzeba taki fundusz wyodrębnić.
 
Radny Jarosław Symko stwierdził, że nie powinniśmy się śpieszyć z wyodrębnianiem funduszu, gdyż jest to nowość i może należałoby podpatrzeć jak to będzie wyglądało w innych gminach, które ten fundusz wyodrębnią.
 
O godz. 13:41 Radny Leszek Gryc opuszcza salę narad, po czym o godz. 13:44 powraca.
O godz. 13:45 Radna Maria Ancipiuk opuszcza salę narad, po czym o godz. 13:50 powraca.
 
Radny Leszek Gryc zauważył, że dyskusja jest na temat udzielenia możliwości dysponowania pieniądzem i mówiąc ,,nie wyrażam zgody” zabraniamy 10 sołectwom, które wyraziły chęć przystąpienia, inicjatywy własnej.
 
Pani Skarbnik poinformowała, że byłby to fundusz, który składałby się z 27 mniejszych funduszy, dlatego potrzebny jest pracownik merytoryczny, gdyż rola sołectwa kończy się w momencie złożenia wniosku. Trzeba stworzyć plany, zapotrzebowania, trzeba to wszystko rozliczyć i merytorycznie podpisać.
 
O godz. 13:48 Radna Alina Kazberuk opuszcza salę narad, po czym o godz. 13:52 powraca.
 
Pan Przewodniczący nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, zauważył, że w sytuacji, gdy Rada nie przyjmie uchwały, to nic nie ulegnie zmianie, gdyż w dalszym ciągu w sołectwach będą robione inwestycje na które będzie zapotrzebowanie.   
 
Pani Ewa Kupraszewicz sołtys sołectwa Sokola stwierdziła, że pomimo, że jest to nowość, będą doradcy w Urzędach Marszałkowskich, którzy sołtysom pomogą, doradzą jak wypełnić wnioski. Dodała, że powinno się dać szansę spróbować sołectwom, które wyraziły chęć przystąpienia.
 
Pani Barbara Gryc sołtys sołectwa Ciwoniuki poinformowała, że w sołectwie mieszkają przeważnie ludzie starsi, którzy nigdzie nie byli, więc utworzenie nawet świetlicy byłoby jakąś możliwością tym mieszkańcom.
 
Radny Marek Charytoniuk, poinformował, że komisja po zapoznaniu się z uwagami Pani Skarbnik oraz biorąc pod uwagę, że na 27 sołectw , tylko 10 zadeklarowało chęć przystąpienia do funduszu, komisja uważa, że powinniśmy się wstrzymać przez rok czasu z wyodrębnieniem funduszu.
 
Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że żadna z gmin do tej pory takiego funduszu jeszcze nie przyjęła. Przekazała również w imieniu Pani sołtys Michałowa, że nie są za tym, aby taki fundusz wyodrębniać.
 
O godz. 14:02 Radny Roman Kononczuk opuszcza salę narad, po czym o godz. 14:07 powraca.
 
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie, kto z Rady jest za wyodrębnieniem środków na fundusz sołecki.
 
Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami ,,za” przy 7 głosach ,,przeciw” oraz 2 ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2010.
W głosowaniu brało udział 13 Radnych.
 
O godz. 14:07 Radny Andrzej Kasperowicz opuszcza salę narad, po czym o godz. 14:13 powraca.
 
Uchwała Nr XXX/268/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie funduszu sołeckiego (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmiany urzędowych nazw miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek.
 
Pani Jolanta Narolewska przedstawiła wyniki konsultacji, przeprowadzonych w miejscowościach: Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek ( w załączeniu do protokołu).
 
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za” przy 0 ,,przeciw” oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się” większością głosów podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmiany nazw miejscowości. W głosowaniu brało udział 13 Radnych.
 
Uchwała Nr XXX/269/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmiany urzędowych nazw miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie poparcia dla zamiaru budowy regionalnego lotniska w Topolanach.
 
Pani Jolanta Narolewska poinformowała, że uchwała dotyczy poparcia dla zamiaru budowy lotniska, po konsultacjach przeprowadzonych 7 czerwca oraz przedstawiła wyniki konsultacji (w załączeniu do protokołu).
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że konsultacje oraz podjęcie uchwały nie będą miały większego znaczenia przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji lotniska.
 
Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że przeprowadzając konsultacje i podejmując uchwałę nikt nam nie zarzuci, że Rada nic nie robiła w kierunku, aby to lotnisko powstało właśnie u nas.
 
Pan Wiceprzewodniczący odniósł się do reportażu, który dotyczył miejscowości Saniki, która jest brana również pod uwagę przy lokalizacji lotniska. Mieszkańcy tej miejscowości są przeciwni lokalizacji lotniska na ich terenie. Dodał również, że konsultacje przeprowadzone w naszej gminie o niczym nie zadecydują, ale na pewno będą malutkim plusem na naszą korzyść.
 
O godz. 14:15 Radny Eugeniusz Matwiejczyk opuszcza salę narad, po czym o godz. 14:19 powraca.
 
Radny Leszek Gryc zauważył, że to my zabiegamy o to, żeby lotnisko było właśnie u nas i nie możemy oczekiwać czegoś w zamian.
 
Radny Andrzej Kasperowicz nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, stwierdził, że uchwałę możemy podjąć, jak zapadną decyzje Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 
Radna Maria Ancipiuk dodała, że podczas konsultacji w Michałowie, na których firma przedstawiła raport, Wicemarszałek Dębski prosił, ażebyśmy nie przespali tego momentu, popierali tą inicjatywę, zaangażowali się i w związku z tym jest to wszystko przygotowane.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że nie podziela pesymizmu części Radnych, że musimy umocować Pana Burmistrza, wyposażyć w instrumenty prawne, żeby wykorzystując najlepsze w historii Michałowa stosunki z władzami przełożonymi, upominał się o budowę lotniska.
 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 0 głosach ,,wstrzymujących się” podjęli uchwałę w sprawie poparcia dla zamiaru budowy lotniska regionalnego w Topolanach. W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
 
Uchwała Nr XXX/270/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie poparcia dla zamiaru budowy regionalnego lotniska w Topolanach (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/252/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała wszystkich, że w podjętej Uchwale Nr XXVII/252/09 wkradł się błąd, polegający na tym, że w §1 pkt 3 powinien znaleźć się zapis ,,w prawie użytkowania wieczystego działki”.
 
O godz. 14:27 Radna Alina Kazberuk opuszcza salę narad, po czym o godz. 14:43 powraca.
 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” i 0 głosach ,,wstrzymujących się” podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/252/09. W głosowaniu brało udział 13 Radnych.
 
Uchwała Nr XXX/271/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/252/09 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 14:30 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę, po czym o godz. 14:42 wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie wsi Garbary.
 
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że w związku, iż wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przekracza wartość 20000 zł został przygotowany projekt uchwały.
 
Radny Leszek Gryc stwierdził, że nie powinniśmy się pozbywać swego mienia, a ogłosić przetarg na koncepcje zagospodarowania tego terenu w ten sposób, żeby to przynosiło gminie inne korzyści, aniżeli doraźny wpływ 30000 zł i dlatego Radny będzie głosował przeciw.
 
Radny Andrzej Kasperowicz zwrócił się z zapytaniem, czy to jest pierwsza uchwała na sprzedaż tych działek oraz kiedy zostały te działki podzielone.
 
Pani Elżbieta Rosińska w odpowiedzi, poinformowała, że uchwała jest po raz pierwszy, natomiast podział był w tamtym roku, zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami ,,za”, przy 1 glosie ,,przeciw” oraz 2 głosach ,,wstrzymujących się” większością głosów podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie wsi Garbary.
 
Uchwała Nr XXX/272/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie wsi Garbary (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami każda sprzedaż na wniosek lokatora, głównego najemcy i udzielenia dla tego najemcy bonifikaty wymaga każdorazowej uchwały. W związku z tym, iż wpłynęły dwa wnioski na sprzedaż lokalów mieszkalnych i sporządzone zostały już operaty szacunkowe na te lokale, sporządzona została ta uchwała.
 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przy 0 glosach ,,przeciw” oraz 0 głosach ,,wstrzymujących się” podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk złożył wniosek, aby w przyszłości w jednej uchwale nie umieszczać dwóch lokali.
 
Uchwała Nr XXX/273/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.
 
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że uchwała została przygotowana w związku z dwoma wnioskami, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie dokonania takich zmian w Studium i ewentualnie potem wykonania planów zagospodarowania przestrzennego dla tych fragmentów. Pani Kierownik przedstawiła projekt uchwały. Dodatkowo dodała, że koszt opracowania takiego Studium to jest kwota 28000 zł i ze wstępnych rozmów i zapewnienia wnioskodawców, są oni skłonni taką kwotę wnieść w formie darowizny.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk zwrócił się z zapytaniem, czy można znać dane personalne wnioskodawcy i jeżeli chodzi o zespół domków letniskowych, czy można przybliżyć co to ma być. Zwrócił również uwagę na to, że gmina uchwali plan, ale później będzie miała obowiązek wykupienia dróg. Odnosząc się do 20 wiatraków, stwierdził, że słyszał tylko o dwóch. W związku z tym, że to jest ferma wiatrakowa, lokalizacja pierwszych wiatraków, które staną najbliżej wsi musi być oddalona o 1200 – 1500 metrów. W Studium część tych terenów została zapisana jako ,,perspektywiczny teren wydobycia kruszywa grubego”. Radny zwrócił się z zapytaniem, czy odległość 2 km od miejscowości nie jest zbyt mała, żeby pozwolić na budowę takiej inwestycji, gdyż oddziaływanie pola elektromagnetycznego na mieszkańców może być zbyt duża. Stwierdził, że przed przystąpieniem należałoby opracować raport oddziaływania na środowisko.
Pan Burmistrz chcąc rozwiać wątpliwości, stwierdził, że sytuacja powinna być jasna i nigdy nie zostanie przygotowana uchwała, jeżeli wcześniej nie przekonsultowana zostanie z mieszkańcami wsi Nowa Wola. Zauważył, że z posiadanych informacji, na dzień dzisiejszy nie było sprzeciwu ze strony mieszkańców oraz, że przystąpienie do zmian nie jest jeszcze podjęciem uchwały. Jeżeli chodzi o firmy, Pan Burmistrz poinformował, że najwięcej ofert z którymi zgłosiły się różne firmy, dotyczyły właśnie wiatraków. Zauważył również, że powinniśmy szukać działań i dochodów, które przyniosą dochód gminie. Dodał, że licząc 18-20 wiatraków, to wpływ 2% podatku od budowli byłby w granicach około 3 mln złotych do budżetu gminy. Zwrócił również uwagę, że nic się nie da zrobić bez jakichkolwiek kosztów.
Pan Burmistrz poprosił wszystkich Radnych, którzy byli na spotkaniach z mieszkańcami w trakcie konsultacji o złożenie wniosków, które zostały zapisane, żeby można było je rozważyć i do odpowiednich służb rozdysponować. Odnosząc się do sprawy lotniska, przekazał Radzie, że sytuacja nie jest prosta, nie jest oczywista czy to będą Topolany czy Saniki, ale z informacji wynika, że żadna z tych lokalizacji nie jest skreślona. Dużo w tej sytuacji powie raport oddziaływania na środowisko. Pan Burmistrz podziękował za konsultacje oraz za poparcie w sprawie lotniska, następnie przeprosił, że musi opuścić narady oraz poinformował, że dalszych informacji udzielą pracownicy Urzędu.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk wracając w kontekście fermy wiatrakowej, poinformował, że wielokrotnie zgłaszany był wniosek, żeby przynajmniej 2,3 wywrotki żwiru podwieźć na drogi. Pan Burmistrz – zostało dowiezione, w niektórych miejscach był zły okres na wjechanie ciężkim sprzętem, ale zostanie dowiezione.
 
Radna Irena Kuryło odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi, stwierdziła, że są samorządy, które wkładają własne pieniądze w przygotowanie terenów inwestycyjnych, nie wiedząc, czy one będą kiedykolwiek wykorzystane, przygotowują te tereny, natomiast my mamy inwestora, więc mamy okazję.
 
O godz. 15:14 Radny Marek Charytoniuk opuszcza salę narad.
O godz. 15:15 Pan Burmistrz opuścił salę narad, gdyż miał umówione spotkanie.
 
Pani Elżbieta Rosińska w odpowiedzi na pytania, poinformowała, że postępowanie w sprawie dwóch wiatraków się toczy, w związku z tym, iż  teren na którym mają być usytuowane  wiatraki jest w zasięgu planu zagospodarowania przestrzennego pod lotnisko, inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i to postępowanie trwa. Jeśli chodzi o złożone wnioski Pani Kierownik poinformowała, że złożył Pan Krzysztof Karol Piotrowski, właściciel działki. W kwestii dróg, Pani Kierownik wyjaśniła, że mogą to być drogi dojazdowe, które nie muszą być własnością gminy. Natomiast jeżeli chodzi o drugi wniosek, został on złożony przez firmę Galicjanka z Muszyna, która zajmuje się produkcją wody gazowanej.
 
Radny Włodzimierz Konończuk odniósł się do tematu gruntów przeznaczonych pod domki letniskowe. Poinformował, że wkoło jest prowadzona działalność rolnicza przez rolników, więc jak to będzie miało się do strefy ochronnej, później z perspektywy funkcjonowania tego, czy rolnicy nie będą mogli stosować nawożenia organicznego w pobliżu, gdyż wchodzi ustawa zapachowa, czy nie będzie to przeszkadzało użytkownikom tych domków.
 
Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że to jest na etapie uchwały intencyjnej, wszystkie szczegóły, bo teraz w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego mapy wykonuje się w skali 1:1000 lub nawet 1:500 więc to będzie w szczegółach rozrysowane drogi, poszczególna infrastruktura związana z wodą, z oczyszczeniem ścieków. Kończąc dodała, że nie podjęcie tej uchwały zamyka temat.
 
Radny Andrzej Kasperowicz zwrócił się z zapytaniem, czy Rada Gminy ma prawo przyjmować darowizny.
 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli wpływa darowizna automatycznie tworzy się jakby rachunek dochodów własnych, więc może przyjąć darowiznę.
 
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że były już takie przypadki, kiedy Gmina otrzymała darowiznę od Pana Szczepańczyka.
 
Radny Leszek Gryc odnosząc się do wypowiedzi Radnego Kasperowicza, poinformował, że nabiera wątpliwości, czy te dwie osoby są przypadkowe, mianowicie dlatego, że uczestniczyłem w posiedzeniu komisji Finansów i Planowania, która omawiała plan zagospodarowania przestrzennego Michałowa i z tego wnioskuję, że są osoby przypadkowe równe i równiejsze.
 
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że w pierwszej kolejności robi się zmiany w Studium, te zmiany się przyjmuje i potem dopiero się przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radny zwrócił się również z zapytaniem, kto jest wnioskodawcą tych uchwał. Pani Elżbieta Rosińska – Pan Burmistrz.
 
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że prawo nie określa w jakiej odległości ma być uchwała jedna od drugiej. Może to być w ciągu jednej sesji, tylko musi być pierwszeństwo, najpierw jeden dokument musi być przyjęty, potem drugi.
 
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że Rada popełnia merytoryczny błąd podejmując obie uchwały naraz.
 
Pan Przewodniczący stwierdził, że projekty uchwał są przygotowywane razem z Panią Mecenas.
 
Radna Maria Ancipiuk w imieniu Przewodniczącego Komisji Finansowej poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 15:39 Radny Jarosław Symko opuszcza salę narad.
 
W głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” oraz 4 głosach ,,wstrzymujących się”, uchwała została podjęta większością głosów. W głosowaniu brało udział 12 Radnych.
 
Uchwała Nr XXX/274/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola w gminie Michałowo.
 
W głosowaniu jawnym 8 głosami ,,za”, przy 3 głosach ,,przeciw” oraz 1 glosie ,,wstrzymującym się”, uchwała została podjęta większością głosów. W głosowaniu brało udział 12 Radnych.
 
Ad.6,7 Wolne wnioski, interpelacje i odpowiedzi
 
Radny Leszek Gryc poprosił Radną Marię Ancipiuk o przedstawienie sprawy, którą zajmowała się komisja, a mianowicie dot. dachów wielospadowych.
 
Radna Maria Ancipiuk odczytała uwagi oraz wnioski komisji (w załączeniu do protokołu). Poinformowała również, że w komisji uczestniczył urbanista, który mógł wiele spraw wyjaśnić, szkoda tylko, że nie byli obecni zainteresowani. Wniosek komisji – komisja jednogłośnie uważa, że nie powinno się zmieniać planu dopuszczając stosowanie dachów wielospadowych.
 
Radny Leszek Gryc zauważył, że w chwili obecnej są inne uwarunkowania. Jest coś takiego jak obszar ochronny danej miejscowości, gdzie jest chroniony charakter zabudowy. Należałoby jednak umożliwić ludziom budowanie domów jakie im się podobają. Stwierdził, że kurczowe trzymanie się tego, że tylko dwuspadowe dachy zniechęci wielu do tego, aby budować swoje domy w Michałowie. Zaapelował o rozważenie możliwości zmiany tych planów, aby umożliwić budowę takich domów na obrzeżach Michałowa, a jedynie zachować charakter miejscowości w centrum Michałowa.
 
Pan Przewodniczący odnosząc się do słów Radnej Ancipiuk, stwierdził, że Rada na pewno jeszcze wróci do tego tematu, gdyż w chwili obecnej są tylko dwa wnioski.
 
Radna Maria Ancipiuk zwróciła się z zapytaniem do Pana Suchodoły w jakim miejscu zamierza się budować.
 
Pan Artur Suchodoła mieszkaniec Michałowa poinformował, że zamierza się budować na ulicy Strzeleckiej. Zwrócił się z zapytaniem, w jakim czasie powstały domy wielospadowe w Michałowie. Zwrócił również uwagę, że 80% w Michałowie jest domów z lat 50, 60, są zmienione architektury, dachy, gdyż wiadomo, że to wszystko się starzeje. Odniósł się również do zapisu w planie, twierdząc, że jeżeli chcemy zachować architekturę, to dlaczego dachy mogą być pokryte słomą, trzciną itp. Zwrócił się z zapytaniem, jak się komponuje dach ratusza w budynkach komunalnych, oraz ile potrzeba wniosków, podpisów, żeby komisja się zajęła odpowiednio ta sprawą.
 
Pan Przewodniczący odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi, poinformował, że nic do rzeczy nie mają  personalia.
 
Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że domy, które mają dachy wielospadowe, dostały pozwolenie na ich budowę przed 2006 rokiem. Od roku 2006 pozwolenie na budowę wydaje Starostwo, które się opiera na planie zagospodarowania.
 
Pan Przewodniczący w odpowiedzi na pytanie, poinformował, że każdy wniosek powinien być rozpatrzony. W chwili obecnej rada się zapoznała z sytuacją i na pewno do tego tematu wróci.
 
Radny Leszek Gryc stwierdzil, że chodzi o to, żeby podjąć działania zmierzające do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, do czego komisja ustosunkowała się negatywnie.
 
Pan Artur Suchodoła zwrócił się z zapytaniem do Radnej Ancipiuk, dlaczego nie został rozpatrzony wniosek, który został złożony rok temu, dlaczego nie dostał żadnej odpowiedzi.
 
Radny Włodzimierz Konończuk zauważył, że aby dyskusję zakończyć, trzeba sięgnąć do ustawy o planowaniu przestrzennym, w której jest jasno napisane, że obowiązkiem Rady jest zajęcie się przydatnością planu przestrzennego i dokonać oceny.
 
Radny Leszek Gryc zwrócił się z zapytaniem do Pana Przewodniczącego, dlaczego klub a nie kluby, ma dostęp do pomieszczeń Urzędu Gminy poza godzinami pracy Urzędu.
 
Radna Irena Kuryło zwróciła się do Pani Elżbiety Rosińskiej z zapytaniem, czy są jakieś inne wnioski dotyczące np. przebiegu ulic.
 
Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że to był pierwszy plan, który został stworzony. Był on niejednokrotnie analizowany i wydawało się, że został zrobiony tak jak trzeba.
 
Ad.9 Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 16:09 zamknął obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Mikołaj Worona
 
Protokołowała: Anna Ławreszuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Ławreszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-18