Typ z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł Protokół Nr XXIX/2009 z posiedzenia Rady Miejskiej, które odbyło się 28 maja 2009 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXIX/09
Data wydania 2009-06-25
Protokół Nr XXIX/2009 z posiedzenia
Rady Miejskiej, które odbyło się 28 maja 2009 r. w Sali Narad Urzędu
Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
 
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona – Przewodniczący Rady Miejskiej w Michalowie.
 
O godz. 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie – otworzył obrady XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych.
 
 1. Ancipiuk Maria
 2. Charytoniuk Marek
 3. Gryc Leszek
 4. Kazberuk Alina
 5. Kononczuk Roman
 6. Konończuk Włodzimierz
 7. Kuryło Irena
 8. Łuksza Nina
 9. Matwiejczyk Eugeniusz
 10. Ostaszewski Bogusław
 11. Symko Jarosław
 12. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni:
Kasperowicz Andrzej, Siemieniuk Eugeniusz, Urwan Krzysztof
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego – Elżbieta Rosińska, zaproszeni sołtysi.
 
Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał Burmistrza, Radnych, sołtysów. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
            Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. W obliczu braku wniosków Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęli porządek:
3/ Podjęcie uchwał w sprawie
 • Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie zmiany nazwy miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek
 • Zmian w budżecie na 2009 rok
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie zagospodarowania posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza
 
4/ Sprawy różne i zapytania radnych
5/ Zamknięcie obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
Ad.3 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie zmiany nazwy miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek
 
            Pani Jolanta Narolewska poinformowała wszystkich, że dnia 18 maja 2009 r. wpłynęło pismo z Ministerstwa w sprawie zmiany nazwy miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek, w związku z czym musimy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Dodała, że mamy na to 60 dni w ciągu których musimy przeprowadzić konsultacje, zebrać opinie mieszkańców, przedstawić opinie Radzie, która podejmie ostateczną uchwałę, aby przekazać ją Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kończąc, poinformowała wszystkich, że w związku z tym jest dzisiejsza sesja.
            Radny Leszek Gryc chciał się dowiedzieć, czy była to własna inicjatywa komisji, czy wystąpił ktoś z mieszkańców, gdyż koszta zmiany będą bardzo duże.
            Pan Przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ( w załączeniu do protokołu).
 
            O godz. 10:14 na salę narad przybył Radny Krzysztof Urwan.
 
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że konsultacje muszą się odbyć z racji odgórnego zalecenia, aby społeczeństwo mogło się wypowiedzieć. Trzeba tylko mieć świadomość tego, że jak zmianie ulegnie chociażby jedna litera, to będzie konieczność wymiany masy dokumentów, co będzie się wiązało z błędami przez lata oraz z kosztami.
 
            Radna Irena Kuryło zwróciła uwagę na to, że polonizując te nazwy, ktoś zmienił ich znaczenie. Dla przykładu podała znaczenie nazw miejscowości. Gród – osada, Hrud (hrudok) – tj. podwyższenie wśród bagien, miejsce doskonałe na osadnictwo. Hoźna – Bóg raczy wiedzieć, Hwozna (nie żadna Hwoźna) – ten wyraz stracił już dawno swoje znaczenie, ale ludzie nadając nazwę tej miejscowości wiedzieli co czynią, ponieważ ,,zahwaździć” tzn. utwardzić, umocnić, bądź zapędzić w kozi róg, przyprzeć w miejsce bez wyjścia. Miejscowość ta leży w rogu między dwoma rzekami, wokoło są bagna. Dodała również, że nazwy nie zostały zmienione wszędzie, mamy piękne nazwy historyczne – Bieńdziuga, powinno być też Biendziuha. Etymologia tej nazwy znaczy port rzeczny, albo ludzie którzy zajmują się spławianiem dóbr przez drogi wodne. Bandary – Bondary, pięknie, ale kto dziś pamięta, że to są bednarze. Na szczęście nie zmieniono na Bednary. Zauważyła, że niekonsekwencja jest ogromna. Zaproponowała, aby wrócić do znaczenia historycznego, bo nazwa to jest logo miejscowości, przechowalnik historii. Zmiana litery nic nie znaczy, świadomość znaczy i jeżeli będziemy pamiętali, że Hrud tzn. podwyższenie w terenie, a nie gród to jest już bardzo dobrze.
 
            O godz. 10:21 na salę narad przybył Radny Eugeniusz Siemieniuk.
 
            Pan Przewodniczący przytoczył rys historyczny miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród (w załączeniu do protokołu).
 
            Pan Wiceprzewodniczący, poinformował wszystkich, że ten temat wraca, gdyż w Juszkowym Grodzie kiedyś już były konsultacje i 95% mieszkańców była przeciwko zmianie. Dodał, że należy przeprowadzić konsultacje i wtedy się ustosunkujemy.
 
            Radny Leszek Gryc zauważył, że nie ma nad czym dyskutować, bo jeśli ktoś od nas wymaga to konsultacje muszą się odbyć. Zwrócił również uwagę na niekonsekwencję pana językoznawcy, który zarzucił spolszczenia nazw miejscowości, a w miejscowości Hoźna znalazł literę ,,ź”.
 
            Pan Przewodniczący zauważył, że demokracja ma swoje prawa i bez konsultacji z mieszkańcami niczego nie możemy podjąć, zatem przeszedł do głosowania projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
 
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
 
            Uchwała Nr XXIX/260/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie zmiany nazwy miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek ( w załączeniu do protokołu).
 
            O godz. 10:31 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę, po czym o godz. 10:44 wznowił obrady.
 
            Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
 
            Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na 2009 rok. Poinformowała, że jest to tylko jedna zmiana, która polega za zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 138 000 zł w dziale - Oświaty, rozdziale - Szkoły zawodowe. Pani Skarbnik poinformowała również, że jest to związane z tym, że Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie, zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o dofinansowanie zadania, jakie jest prowadzone na terenie obiektu przy ulicy Sienkiewicza 5, które polega na wykonaniu ogrodzenia wzdłuż ulicy Szkolnej i Sienkiewicza oraz wykonaniu miejsc parkingowych przy ulicy Szkolnej, a także częściowo na placu przed szkołą. Poinformowała również wszystkich, że w dniu 27.05.2009 r. odbyło się posiedzenie komisji Finansowej, na której gościli: Pan Dyrektor oraz Pani Wicedyrektor Zespołu Szkół, którzy szczegółowo przedstawili komisji plan tego zadania. Pani Skarbnik poinformowała, że uzgadniając szczegóły ze skarbnikiem Powiatu Białostockiego dostała zapewnienie, iż Rada Powiatu na sesji w czerwcu dołoży do tego zadania drugie tyle, gdyż będziemy je finansowali 50/50. Dodała, że pochodną tej uchwały, jest następna uchwała, która pozwoli na zawarcie porozumienia dotyczącego tego zadania i przekazania pomocy finansowej.
 
            Radny Jarosław Symko zauważył, że udzielając pomocy będziemy mieli jeszcze jeden budynek i otoczenie zadbane. Stwierdził, że trawniki są poniszczone, gdyż wielu uczniów przyjeżdża samochodami i parkuje właśnie na trawnikach, gdyż nie ma miejsc parkingowych. Stwierdził również, że poprawi się bezpieczeństwo, dlatego z wielu względów powinniśmy pomóc Starostwu w realizacji tego zadania.
 
            Radny Marek Charytoniuk poinformował wszystkich o spotkaniu komisji, na której uczestniczyli: Pan Dyrektor, który przedstawił szczegółowo na czym inwestycja będzie polegała, Pani Wicedyrektor oraz Starosta Adam Kamiński, który zapewnił, iż poczyni wszelkie kroki, żeby dołożyć 50% do tej inwestycji. Stwierdził, że komisja po zapoznaniu się ze wszystkimi aspektami sprawy, jednogłośnie akceptuje udzielenie pomocy Zespołowi Szkół.
 
            Pan Burmistrz nawiązując do rozmowy, wyraził nadzieję, że wszyscy będziemy jednomyślni, gdyż o słuszności przeznaczenia tych środków nikogo nie trzeba przekonywać. Zaznaczył, że szkoła podjęła duży trud ( w czym gmina może pomóc) w sprawie utworzenia klas mundurowych, czego przykładem może być to, że w ostatnich dwóch latach kilka szkół w Białymstoku, takie klasy mundurowe utworzyło. Oznacza to, że szkoła ma przyszłość. Pan Burmistrz zauważył również, że obiekty sportowe, które są w naszej gminie i które jeszcze mają powstać przyczynią się do tego, że szkoła będzie mogła się rozwijać też w kierunku sportowym. Zwrócił uwagę na jeden aspekt, który poruszał na komisji Finansowej, a mianowicie, że szkoła nie ma dobrej bazy sportowej. Poinformował, że w październiku zostało wysłane pismo do powiatu z propozycją wstępną, że wkład własny samorządowy     166 500  zł ( wstępnie tak zadeklarowaliśmy) w przypadku przystąpienia powiatu do projektu ,,Orlik”. Zwrócił uwagę, czy nie będzie zarzutu, że robiony jest płot, ogrodzenie, a szkoła nie ma odpowiedniej bazy sportowej, gdyż najważniejszym zadaniem szkoły jest realizacja jakiegoś programu i trzeba mieć odpowiednie pomoce, odpowiednie obiekty, żeby ten program realizować. Pan Burmistrz zaproponował, aby prowadzić rozmowy w takim kierunku, żeby Starostwo też się zdecydowało te bazę sportową polepszyć, gdyż program ,,Orlik” występuje tylko do 2012 roku. Poprosił Radnych, aby prowadzić rozmowy z Radnymi powiatowymi, aby jedno i drugie zostało wykonane, gdyż jest to bardzo ważna sprawa.
 
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
 
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych. Radni Andrzej Kasperowicz i Włodzimierz Konończuk nie brali udziału w głosowaniu.
 
            Uchwała Nr XXIX/261/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok ( w załączeniu do protokołu).
 
            Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie ,,zagospodarowania posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie polegającego na wykonaniu ogrodzenia i miejsc parkingowych”.
 
            Pan Przewodniczący zwracając uwagę na to, że uchwała jest powiązana z wcześniejszą, przeszedł do głosowania projektu uchwały.
 
            Radni w glosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu. Radni Andrzej Kasperowicz oraz Włodzimierz Konończuk nie brali udziału w glosowaniu.
 
            Uchwała Nr XXIX/262/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie ,,Zagospodarowania posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie polegającego na wykonaniu ogrodzenia i miejsc parkingowych” ( w załączeniu do protokołu).
 
            Ad.4 Sprawy różne i zapytania radnych
 
            Pan Burmistrz zaproponował cztery tematy do poruszenia, a mianowicie:
 1. Kryta pływalnia
 2. Konsultacje dotyczące lokalizacji lotniska w Topolanach
 3. Kwestia nowego sposobu robienia dróg dojazdowych do wsi
 4. Pani Skarbnik przekaże informacje odnośnie funduszy sołeckich
 
Ad.1
            Pan Burmistrz poinformował wszystkich, że z Programu 3.1, czyli Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu, nasza gmina – wniosek na krytą pływalnię, dostała dofinansowanie w wysokości 8 072 730,18 zł. Nasza miejscowość będzie miała krytą pływalnię, a dzieci jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. Stwierdził, że dzięki temu, że mieszkańcy z innych gmin będą korzystali z pływalni, wzrośnie prestiż i znaczenie w rejonie. Pan Burmistrz złożył podziękowania dla Pana Marszałka, dla całego zarządu województwa za przyznane środki, gdyż jak wiadomo tak małe gminy nie dostają tak dużych środków, jakie dostała nasza gmina. Poinformował również, że są prowadzone prace nad zrobieniem nowego kosztorysu, gdyż poprzedni był składany rok temu, a kosztorysy są ważne pół roku i na następnej sesji zostanie przedstawiona ścieżka finansowa w jaki sposób chcemy, aby ta inwestycja została zakończona.
 
            Radny Eugeniusz Siemieniuk zwrócił się z zapytaniem, jak to wygląda procentowo ( 8 mln) do całości inwestycji, 50% - odpowiedział Pan Burmistrz.
 
            O godz. 11:00 Radny Eugeniusz Siemieniuk opuszcza salę narad.
 
Ad.2
            Pan Burmistrz poinformował wszystkich, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy w dniu kiedy są wybory, będą przeprowadzone konsultacje dotyczące lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach. Zaproponował powołanie zarządzeniem składów komisji ( skład komisji w załączeniu do protokołu). W związku z tym, że wiele jest niejasności co do lotniska, Pan Burmistrz zaproponował ,aby Radni przed wyborami pojechali do większości sołectw i odpowiedzieli na nurtujące mieszkańców pytania ( terminy wyjazdów w załączeniu do protokołu).
 
            Radna Irena Kuryło nawiązując do komisji w sprawie konsultacji, zwróciła się z zapytaniem, czy będzie to odpowiednio wyeksponowane miejsce, gdyż trudno jest znaleźć sposób bycia w takiej sytuacji. Zwróciła się również z zapytaniem, czy komisja ma zachęcać do głosowania, w jaki sposób itp.
 
            Pan Burmistrz zauważył, że zaproszenie do głosowania jest rzeczą sympatyczną, oczywiście nie wywierając wpływu.
 
            Sołtys sołectwa Planty nawiązując do spotkań w sprawie lokalizacji lotniska, zwrócił się z zapytaniem, gdzie odbędą się spotkania.
 
            Pan Burmistrz poinformował, że spotkania odbywać się będą w świetlicy, a gdzie nie ma świetlic, wówczas w mieszkaniu sołtysa.
 
Ad.3
            Pani Elżbieta Rosińska kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego poinformowała wszystkich o pracach, jakie trwają przy budowie podbudowy na drodze Lewsze i Rabinówna wykonanej w nowej technologii stabilizacji cementem. W związku z obawami, czy nowa technologia sprawdzi się, delegacja radnych 21.05.2009 r. wybrała się do gminy Kornica, aby sprawdzić, czy ta technologia jest trwała, czy się sprawdzi w naszych warunkach, gdyż w tej gminie drogi są robione tą technologią już od paru ładnych lat. Pani Kierownik w skrócie przedstawiła na czym polega nowa technologia stabilizacji dróg cementem, jak również koszt ewentualnej zmiany nawierzchni, np. przy drodze, którą akurat ogłosiliśmy na przetarg ( Lewsze i Rabinówna) wartość wykonania nawierzchni w technologii utrwalenia powierzchniowego – kwota 295 000 zł, czyli około 20 zł/m², który mamy w budżecie zarezerwowany na wykonanie całości tego zadania, zaś wykonanie tej nawierzchni w technologii dywanika asfaltobetonowego – koszt około 360 000 zł, czyli około 30 zł/m², w związku z powyższym ewentualna zmiana technologii wiązałaby się ze zwiększeniem wartości robót mniej więcej o 65 000 zł. Pani kierownik zwróciła uwagę, na to, że większość naszych dróg jest już podżwirowanych, czyli wymagałyby tylko wymieszania z cementem, odpowiedniego wyrównania, a następnie przykrycia dywanikiem asfaltobetonowym. Dla porównania Pani Kierownik przedstawiła jak kształtowały się ceny wykonania podbudowy w technologii istniejącej, tradycyjnej, np. na drodze Krugły Lasek wartość 1 km wykonania podbudowy to była kwota 272 000 zł, czyli 2,5 razy praktycznie więcej. Ze względu na to, że procedury przetargowe trwają jakiś czas, a jest możliwość dokonania zmian przedmiotu zamówienia i zmian ogłoszenia postępowania przetargowego, Pani Kierownik wystąpiła z zapytaniem, czy nie przejść z metody tradycyjnej na dywaniki asfaltobetonowe, które są trwalsze i dłużej użytkowane bez dokonywania remontów, co zostało sprawdzone w gminie Kornica.
 
            Pan Burmistrz wracając do wypowiedzi Pani Kierownik, jeszcze raz wytłumaczył, że obecnie robione drogi w technologii czterokrotnegoutrwalenia i tzw. pryskanki,  w której wykonana była  podbudowa drogi na Krugły Lasek kosztuje w granicach 272 000 zł plus nawierzchnia, czyli czterokrotne pryśnięcie ok. 25 zł za m². Poinformował wszystkich o wizycie w gminie Kornica u Pana Wójta Franciszka Kałużnego, który jest Wójtem 34 lata. Podczas wizyty Wójt pokazał nam drogi, które robił 20 lat temu i mogliśmy zobaczyć jak te drogi wyglądają po 20 latach użyteczności. Stwierdził również, że jeżeli zdecydujemy się wdrożyć taki system i taką technologie robienia dróg, to będziemy w stanie robić nawet po 10 km dróg rocznie do wsi, kolonii. Zauważył również, że niektóre drogi są powiatowe ( np. do Potoki, Biendziugi, Hoźnej), dlatego ważna rola jest społeczeństwa , radnych, sołtysów, aby w odpowiednim czasie prowadzić rozmowy. Pan Burmistrz podsumowując, stwierdził, że są dwa dylematy. Po pierwsze, czy robić taką technologią, drugi jakiego rodzaju nawierzchnię przyjąć do realizacji, czy pryskanki po 19 zł za m², bo wtedy są trzy warstwy, czy masą asfaltową w kwocie 30 zł. To jest różnica na 1 km -  40 tys. miedzy samą nawierzchnią. W związku z tym poprosił wysoką Radę o wyrażenie opinii, czy drogi Lewsze i Rabinówka będziemy robili technologią tzw. pryskanki, czy masą asfaltową. Jeżeli zdecydujemy się na masę asfaltową, wówczas musimy zmienić warunki przetargu i wystąpimy do Rady o dodatkowe środki, 65 000 zł, o których mówiliśmy.
 
            Radny Marek Charytoniuk poinformował wszystkich, że komisja Finansowa po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Radnych z wizyty w gminie Kornica, które przedstawił Pan Burmistrz , komisja jednogłośnie uważa, że powinniśmy iść ku lepszemu i kłaść dywaniki  asfaltowe, które będą trwalsze i na dłużej służyły.
 
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że od wielu lat borykamy się z problemem dotyczącym dróg i jeśli teraz pojawia się szansa, aby to polepszyć, to trzeba to wykorzystać. Zauważył, że jest to ogromna szansa z tego względu, że jest to diametralne obniżenie kosztów. Poinformował wszystkich o wizycie w gminie Kornica, gdzie oglądano drogi robione 15, 10, 5 lat temu oraz drogę robioną w zeszłym roku nawierzchnią asfaltową, której koszt wyniósł 450 000 zł za 1666m. Zauważył również, że jest to jedyna szansa, żeby w , krótkim czasie zrobić dużo dróg.
 
            Pan Burmistrz wyjaśnił zebranym, że pomysł stabilizacji dróg cementem narodził się w gminie Kornica w momencie likwidacji cementowni. Zwrócił również uwagę na to, że drogi w tej gminie mają szerokość 3,5 – 4m, co również wpływa na szybkość robienia takich dróg, ponieważ zbędne są podziały, wywłaszczenia, wszystkie z tym związane procedury, które wiążą się z przedłużeniem w czasie. Wójt Kornicy zapewnił, że drogi takiej szerokości w zupełności wystarczą do ruch lokalnego.
 
            Radny Leszek Gryc odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi, stwierdził, że jeżeli całość inwestycji jest prawie trzykrotnie niższa, to nie ma o czym dyskutować, tylko trzeba robić.
 
            Radny Roman Kononczuk poinformował, że do końca nie był przekonany co do tej nowej technologii, ale po wizytacji kolegów zmienił zdanie i uważa, że trzeba kłaść dywaniki, gdyż do dróg, które były robione metodą pryskanki trzeba będzie w niedługim czasie wrócić w celu ich naprawy. Kończąc dodał, że jak coś robić, to robić raz a dobrze.
 
            Pan Przewodniczący przedstawił swoje zdanie w tej sprawie, uznając, że warto robić drogi nową technologią, gdyż wyglądają bardzo solidnie i koszt jest niższy. Stwierdził, że możemy zazdrościć tej gminie stabilności. Nawiązał jeszcze do dotacji, którą gmina otrzymała na krytą pływalnię, gratulując Panu Burmistrzowi za trud i operatywność, gdyż w większej mierze dzięki temu pieniądze wpłynęły do gminy. Zaapelował do wszystkich, że trzeba wykorzystać ten moment, kiedy Michałowo ma szansę dobrych możliwości.
 
            Pan Burmistrz poinformował, że wiele jest prowadzonych rozmów i wiele przedsięwzięć przed nami, nie tylko na niwie gospodarczej czy infrastruktury, ale również w przedmiocie kultury. Nawiązując do utworzenia klasy o profilu mundurowym, Pan Burmistrz podkreślił, że musimy odpowiednio promować naszą gminę, gdyż z promocji, która została zrobiona do tej pory widać korzyści. Najlepszym przykładem jest dofinansowanie 8 mln, które dostaliśmy na krytą pływalnię, wyprzedzając takie miasta powiatowe jak: Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Łapy. Pan Burmistrz stwierdził, że gmina jest bardzo dobrze postrzegana, czego najlepszym przykładem jest Inauguracja Wojewódzka roku szkolnego w gminie Michałowo, co jest dla gminy dużym wyróżnieniem. Poinformował również o wizycie Marszałka w związku z planowanym wkopaniem kamienia węgielnego pod budynek krytej pływalni, która planowana jest na dzień 1 września 2009 roku. Odnosząc się do inwestycji, Pan Burmistrz zauważył, że dużo jeszcze zostało do zrobienia. Czekamy na środki z PROW-u na remont GOK-u, trwają przygotowania do schetynówek. Robione są dwa projekty, na drogę Topolany-Michałowo-Gródek oraz na ulice w Michałowie. W kontekście tego punktu zwrócił się do Przewodniczącego o przegłosowanie, o opinię Rady, czy jest za zwiększeniem o 65000 zł na drogę Lewsze i Rabinównę oraz o opinię czy Rada przyjmuje nową technologię robienia dróg.
 
            Radny Jarosław Symko zaproponował, aby zmienić technologię, a resztę wykaże kwota przetargu.
 
            Pan Przewodniczący zauważył, że jeżeli Rada większością głosów uzna, że przystępujemy do kładzenia dywaników asfaltowych, to automatycznie wyraża zgodę na zmianę warunków.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że nie ma konieczności zwiększania nigdzie żadnych kwot na budowę jednej drogi, bo jeśli przeznaczyliśmy określoną kwotę na budowę kilku dróg, to pieniądze zostaną.
 
            Pan Burmistrz wyjaśnił, że środki na drogi są, zmieniają się tylko warunki w specyfikacji. Chodzi głównie o zmianę technologii, ale jednocześnie ze świadomością , że tj. o 65000 zł więcej. W zmianach nie będziemy występować, sama nawierzchnia i tj. koszt szacunkowy, tak jak my szacujemy.
 
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że Rada podejmując uchwałę odnośnie skierowania puli pieniędzy na dane zadanie nie kierowała się specyfikacją. Radni głosowali tylko nad przeznaczeniem pieniędzy na inwestycje, a co do specyfikacji to Rada nic do tego nie ma.
 
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że to bardzo dobrze, że na te tematy rozmawiamy, gdyż społeczność powinna wiedzieć, że myślimy o tym, żeby wszystkie drogi poprawić. O specyfikacjach nie rozmawiamy, tylko mówimy swoje zdanie, dając możliwość wszystkim się wypowiedzieć – dodał.
 
            Pan Przewodniczący poprosił o opinię, kto jest za tym, żeby przejść na inną metodę utwardzania, mając świadomość tego, że ta metoda może być droższa od tzw. pryskanki.
            W głosowaniu brało udział 11 Radnych, którzy byli ,,za”, 1 się wstrzymał ( L. Gryc). Nieobecni podczas głosowania: Andrzej Kasperowicz, Włodzimierz Konończuk, Eugeniusz Siemieniuk.
 
            O godz. 11:43 Radny Jarosław Symko opuszcza salę narad po czym wraca o godz. 11:47.
 
            Radny Leszek Gryc wyjaśnił, że głosowałby za przeznaczeniem 65000 zł na budowę drogi, ale nie może głosować nad zmianą specyfikacji, bo takich decyzji Rada nie podejmowała. Pan Przewodniczący poinformował wszystkich, że każdy z Radnych ma prawo być ,,za”, przeciw, albo się wstrzymać.
 
Ad.4
            Pani Skarbnik zapoznała wszystkich z zagadnieniem dotyczącym funduszu sołeckiego. Poinformowała, że gmina jest zobligowana terminami, ponieważ do 30 czerwca muszą na Radzie gminy zapaść pewne decyzje. Zwróciła szczególną uwagę na to, że fundusz ten nie ma strony przychodowej, co się z tym wiąże, to są wyodrębnione środki na wydatki, natomiast wszystko realizuje się w obrębie budżetu gminy, a więc nie ma mowy o przekazywaniu pieniędzy sołectwom i przez nie rozliczane, to jest technicznie niemożliwe. Procedurę ustalania funduszu sołeckiego będzie Rada musiała przechodzić co rocznie do 31 marca, w roku bieżącym do 30 czerwca wyjątkowo trzeba podjąć decyzję o wyodrębnieniu bądź nie funduszu sołeckiego. Taką decyzję podejmuje Rada bez określania żadnych kwot, wskazań itd. Te środki są funduszem rocznym, w związku z tym jeżeli kończy się rok budżetowy i coś zostanie, to te środki przepadają. Zwrócić należy uwagę na to, że środki te są skierowane na zadania własne gminy, czyli wszystkie zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto mają one służyć poprawie życia mieszkańców i muszą być zgodne ze strategią gminy. Kolejnym krokiem po podjęciu, bądź nie uchwały, Pan Burmistrz do 31 lipca poinformuje poszczególne sołectwa o wysokości przysługującego im funduszu. Wielkość funduszu zależy od liczby mieszkańców danego sołectwa ( tylko stałych mieszkańców). Następnie sołtys ma dwa miesiące na zwołanie zebrania i stworzenie wniosku. Do tego wniosku musi być dołączony koniecznie kosztorys danego przedsięwzięcia oraz uzasadnienie. Wszystkie wnioski są kierowane do Burmistrza, który je weryfikuje, ocenia, zatwierdza bądź nie. Prawidłowo złożone wnioski, prawidłowo wydatkowane środki skutkują zwrotem z budżetu państwa. Kończąc Pani skarbnik dodała, że ważne jest, żeby się zastanowić przede wszystkim, co poszczególne sołectwa chciałyby w ramach tego funduszu uzyskać, na co przeznaczyć środki i czy to jest zgodne z wszystkimi zapisami ustawy.
 
O godz. 11:48 Radna Maria Ancipiuk opuszcza salę narad po czym powraca o godz. 11:54.
 
            Pani Lange – sołtys Michałowa zwróciła się z zapytaniem, czy każde sołectwo musi przystąpić do takiego funduszu, gdyż jak zauważyła, ludziom i tak się nie dogodzi.
To jest możliwość, a nie obowiązek. Musicie państwo przede wszystkim się zastanowić czy chcecie i na co chcecie – Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi.
 
            Radna Irena Kuryło zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwość, żeby mieszkańcy w razie, gdyby zabrakło pieniędzy z funduszu chcieli się dodatkowo opodatkować, czy byłaby taka możliwość.
 
            Pani Kupraszewicz – sołtys Sokola zadała pytanie odnośnie opłacenia kontenera na śmieci ze środków funduszu słleckiego, czy byłaby taka możliwość oraz zlikwidować dzikie wysypisko.
 
Pani Skarbnik poinformowała, że jest możliwe łączenie kilku sołectw, które mają np. wspólny chodnik. Każde sołectwo składa wtedy wniosek na odcinek. Pani Skarbnik przedstawiła wszystkim niektóre możliwości na co można wydać te środki: chodnik ( musi to być własność gminna gruntów), jeżeli chodzi o budowę sieci wodociągowych, można wykonać odcinki, które są między linią główną a studzienką, można wykonać remonty obiektów komunalnych, czyli świetlice, szkoły, budynki użyteczności publicznej z których korzysta sołectwo, można zagospodarować teren wokół tych obiektów, urządzić plac zabaw, wspierać jednostki OSP, organizować imprezy kulturalno – sportowe itp. Odnosząc się do słów pani sołtys Sokola – wywóz nieczystości stałych jest przypisany do obowiązków mieszkańca gminy, więc zlikwidować dzikie wysypisko tj. co innego, niż płacić za kontener.
 
Pan Burmistrz poinformował i zaprosił wszystkich na Dni Michałowa 30 – 31.05.2009 r. Zaznaczył, że obecność jest wskazana, gdyż będziemy gościli Wojewodę, który otrzyma w tym roku nagrodę Orły Michalowa. Poinformował również o uroczystościach, które odbędą się w Gimnazjum w Michałowie dn. 03.06.2009 r. o godz. 11:00 odnośnie odsłonięcia tablicy oraz nadaniem sztandaru w związku z nadaniem Gimnazjum imienia dr. Leszka Nosa oraz zaprosił wszystkich 07.06.2009 r. do urn wyborczych.
 
Radny Jarosław Symko korzystając z okazji, że jest większość sołtysów przekazał najświeższą informację, ze spotkania z posłem Tyszkiewiczem, dotyczącą podpisania przez premiera umowy o współpracy trans granicznej, co oznacza, że w niedługim czasie mieszkańcy naszej gminy będą mogli wyjeżdżać na wschód bez wiz.
 
Radna Maria Ancipiuk wystąpiła w imieniu klubu Mała Ojczyzna, żądając przeprosin na łamach Gazety Michałowa od Radnego Leszka Gryca, za kłamstwa, które umieścił w gazecie ,,Z perspektywy”. Stwierdziła, że  w przeciwnym razie sprawa trafi do Sądu. Dodała, że zachowanie Radnego godzi godność członków klubu Mała Ojczyzna oraz jest bardzo obraźliwe. Zaznaczyła również, że zostanie wystosowane stosowne pismo.
Radny Leszek Gryc odnosząc się do wypowiedzi Radnej Ancipiuk, stwierdził, że na miejscu Radnej tylko i wyłącznie by przeprosił za kłamstwa.
 
Radna Maria Ancipiuk poprosiła Radnego, aby wyjaśnił o jakie kłamstwa chodzi.
 
Radny Jarosław Symko zwracając się do Radnego Leszka Gryca, stwierdził, że tyle lat mieszka już w naszej gminie, ale jeszcze nigdy nie widział tak obraźliwych rysunków, jakie się ukazały w gazecie ,,Z Perspektywy”. Stwierdził, że jest gotów z Radnym rozmawiać na wszystkie tematy, ale nie będzie się zniżał do takich rysunków.
 
Pan Przewodniczący odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że Radni są osobami publicznymi, którzy dobrowolnie zgodzili się pełnić swoje funkcje. Prosił aby pamiętać o tym, że mieszkamy w małej miejscowości, mając tutaj swoje rodziny, które najbardziej na tym cierpią. Zauważył, że trzeba prawdę głosić, a z kłamstwem walczyć, ale są granice, których przekraczać nie wolno.
 
Radna Alina Kazberuk kierując swoje słowa do Radnego Leszka Gryca, wystąpiła w imieniu mieszkańców bloku przy ulicy Świętojańskiej. Radna stwierdziła, że mieszkańcy są oburzeni i nie życzą sobie fotografowania ich bloku.
 
Sołtys Hieronimowa podziękował w imieniu swoim i dzieci, za zabawki, które zostały zakupione do Hieronimowa.
 
Radny Leszek Gryc stwierdził, że nie byłoby żadnej sprawy, gdyby nie było kłamstwa oraz, że nie może się zgodzić z przewrotnością postępowania.
 
O godz. 12:12 salę narad opuszcza Radna Alina Kazberuk po czym powraca o godz. 12:16.
 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Radny może zarzucać komuś nieprawdę, ale chodzi o formę, odnosząc się do sytuacji jaka miała miejsce , kiedy Radni wybrali się z wieńcem na pogrzeb oraz o karykaturach, które ukazały się w gazecie.
 
Pan Wiceprzewodniczący odnosząc się do sytuacji, jaka miała miejsce na pogrzebie doktora Dzika, stwierdził, że były prowadzone rozmowy o służbie zdrowia ogólnie. Kierując słowa do Radnego Leszka Gryca, poprosił o więcej szacunku dla ludzi, radnych oraz samego siebie.
 
Pan Burmistrz nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że najbardziej poruszająca sytuacja jaka miała miejsce, to odnośnie osoby zmarłego doktor Dzika, ponieważ jeżeli się toczy dyskusja o służbie zdrowia, o tym czy zawód lekarza ma dzisiaj prestiż, to jest chyba normalna sprawa przy okazji takich zdarzeń, bo zawsze są tego rodzaju dyskusje. Pan Burmistrz wyjaśnił, dlaczego ta sytuacja była szczególnie przykra. Stwierdził, że ma dla doktora Dzika ogromne wyrazy wdzięczności, za to, że pomimo tego, że startował z innego z innego komitetu, to poparł młodego człowieka. Zwracając się do Radnego Leszka Gryca, przypomniał jak koledzy z frontu jedności przeciwko Burmistrzowi jeździli do Wojewody, żeby wygasić mandat radnemu wówczas doktorowi, a teraz się wszystko odwraca.
 
            Radny Leszek Gryc zwrócił się do Radnych, aby czytali dokładnie i ze zrozumieniem, gdyż nie wie jakie złe słowa padły o służbie zdrowia na łamach gazety.
 
            O godz. 12:21 salę narad opuszczają Radni: Marek Charytoniuk oraz Jarosław Symko, który powraca o godz. 12:25.
 
            Pan Przewodniczący stwierdził, że tu nie chodzi o to, że coś było mówione o św.p. doktorze Dziku, ale o to, że Radny Leszek Gryc wykorzystał pogrzeb w niecny sposób do swoich bieżących celów politycznych, celem przedstawienia Pana Burmistrza w złym świetle.
 
            Radna Maria Ancipiuk jeszcze raz poprosiła Radnego Leszka Gryca, aby publicznie powiedział, co ma na myśli, mówiąc o kłamstwach z jej strony.
 
            Radny Leszek Gryc w związku z tym, że jest to gazeta prywatna i zależy, żeby ludzie kupowali, zaprosił do lektury.
 
            Pan Burmistrz zwrócił uwagę na to, że zebraliśmy się wszyscy, żeby coś dla gminy zrobić. Buduje się ratusz, przystępujemy do projektu ulicy Białostockiej i parków, będziemy zaczynać krytą pływalnię, a zajmujemy się czym? Jeżeli to są sprawy zasadnicze i jeżeli to jest kwestią, którą Rada powinna się zajmować…. Rozmawiać możemy na różne tematy, ale na tym sprawy powinny się kończyć. Kończąc dodał, że współczuje Radnym, że w ten sposób są traktowani przez innych.
 
            Ad.5 Zamknięcie obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
 
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 12:32 zamknął obrady XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie            
 
Mikołaj Worona        
 
Protokołowała: Anna Ławreszuk

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-29