Typ z posiedzenia Rady Miejskiej
Tytuł Protokół Nr XXVIII/09 z posiedzenia Rady Miejskiej, które odbyło się 23 kwietnia 2009 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXVIII/09
Data wydania 2009-06-25
Protokół Nr XXVIII/09 z posiedzenia
Rady Miejskiej, które odbyło się 23 kwietnia 2009 r. w Sali Narad Urzędu
Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
 
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona – Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie.
 
O godzinie 10:10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie – otworzył obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych.
 
1.       Ancipiuk Maria
2.       Charytoniuk Marek
3.       Gryc Leszek
4.       Kasperowicz Andrzej
5.       Kazberuk Alina
6.       Kononczuk Roman
7.       Konończuk Włodzimierz
8.       Kuryło Irena
9.       Łuksza Nina
10.   Ostaszewski Bogusław
11.   Symko Jarosław
12.   Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni:
Matwiejczyk Eugeniusz, Siemieniuk Eugeniusz, Urwan Krzysztof
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego – Elżbieta Rosińska, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
 
Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał Burmistrza, radnych, dyrektorów i kierowników jednostek, radnego powiatowego – Jana Ambrożeja, Komendanta Straży Granicznej, Policję, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
O godz. 10:13 na salę narad przybył Radny Eugeniusz Matwiejczyk, natomiast o godz. 10:15 Radny Krzysztof Urwan.
 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej
                Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. Pan Burmistrz złożył wniosek, żeby punkt 6 – Przedstawienie informacji dotyczących wariantów lokalizacji Lotniska Regionalnego w Topolanach, umieścić razem w uchwale w punkcie – Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Michałowo w sprawie lokalizacji Lotniska Regionalnego w Topolanach. W obliczu braku innych wniosków Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad poprawionym porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/ Podjęcie uchwał w sprawie
·         Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium
·         Zmiany w budżecie na 2009 rok (podział nadwyżki budżetowej)
·         Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Michałowo w sprawie lokalizacji Lotniska Regionalnego w Topolanach, przedstawienie informacji dotyczących wariantów lokalizacji Regionalnego Lotniska w Topolanach
·         Wyznaczenia inkasentów do pobierania opłaty targowej i ustalenia inkasa
·         Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
6/ Wolne wnioski
7/ Interpelacje i odpowiedzi
8/ Sprawy różne i zapytania radnych
9/ Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
                Radny Andrzej Kasperowicz wniósł uwagi co do zapisu w protokole (str. 18)dot. wypowiedzi Radnej Ancipiuk, twierdząc, że słowa – ,,Proboszcz z Topolan nigdy nie wystąpił z prośbą o wykonanie oświetlenia cerkwi w Topolanach”, wypowiedział Pan Burmistrz, a nie Radna Ancipiuk.
 
                Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że były to jej słowa a nie Pana Burmistrza.
 
                Pan Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi radnych, twierdząc, że kwestia ta zostanie przez niego sprawdzona i jeśli będzie mijała się z prawdą, zostanie naniesiona poprawka.
 
                Radny Leszek Gryc odnosząc się do wypowiedzi Radnego Andrzeja Kasperowicza, stwierdził również, że były to słowa Pana Burmistrza. Zwrócił również uwagę, że nie ma zapisu słów kierownika ZGKiM w Michałowie odnośnie kontenerów na śmieci. Uznał, że w takiej sytuacji nie można głosować za przyjęciem protokołu.
 
 
                O godz. 10:18 Pan Przewodniczący ogłosiłprzerwę, po czym o godz. 11:05 wznowił obrady.
 
                Pan Przewodniczący poinformował, że po przesłuchaniu nagrania z poprzedniej sesji, protokół oddaje treść wypowiedzi Radnej Mari Ancipiuk oraz znajduje się w nim zapis dot. informacji Kierownika ZGKiM odnośnie kontenerów na śmieci. Prosił również radnych, aby wcześniej zapoznawali się z protokołem. W obliczu braku innych uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 marca 2009 r.
Radni w głosowaniu jawnym 12 ,,za” przy 0 głosach ,,przeciw” i 2 ,,wstrzymujących się” przyjęli protokół XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
                Radny Leszek Gryc poinformował wszystkich, że również ma nagranie, które sprawdzi i na pewno opublikuje oraz wszystkim chętnym nagra na płyty i kto będzie chciał to otrzyma.
 
                Pan Przewodniczący w imieniu całej Rady złożył kondolencje Radnej Ninie Łuksza z powodu śmierci ojca.
 
Ad.4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
 
                Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Przewodniczący odnosząc się do spotkania z Wojewodą dot. podpisywania umów stwierdził, że jeszcze nigdy Michałowo nie miało tak dobrych układów z władzami wyższego szczebla, co bez wątpienia jest zasługą Pana Burmistrza.
 
                Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Renata Ostapczuk w imieniu swoim, grona pedagogicznego, pracowników jak również uczniów, podziękowała całej gminie, całej Radzie za współpracę, wyrażając nadzieję, że współpraca będzie się układała jeszcze bardziej owocnie. Poinformowała, że kontrola kuratoryjna w szkole trwała 10 dni i wypadła bardzo dobrze. Poinformowała również, że Pani wizytator zwróciła szczególną uwagę na to, że w naszej gminie bardzo dobrze jest rozwiązana sprawa dojazdów, że na przełomie ostatnich 5 lat, bo kontrola odbywała się z ostatnich 5 lat z roku na rok jest to poprawione. Dzieci coraz krócej są poza domem i mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych. Oprócz tego, że szkoła dzięki oczywiście organowi prowadzącemu może zaproponować i zaoferować bardzo bogatą ofertę dotyczącą zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, umożliwiamy uczestnictwo w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, z zajęć korekcyjno kompensacyjnych i wyrównawczych, co ma wpływ na to, że nasi uczniowie mają równe szanse.  Ponadto dodała, że, pani wizytator miała możliwość rozmowy z dziećmi, które doszły do szkoły z innych szkół. Dzieci są zadowolone. Kończąc pani Dyrektor dodała, że dzięki tak naprawdę Burmistrzowi i Radnym warunki są takie a nie inne.
                Pani Dyrektor GOK Anna Dobrowolska podziękowała za dobrą współpracę. Zauważyła, że bez dobrej współpracy z władzami i jednostkami, GOK sam niczego by nie zrobił. Odnośnie nagrody za imprezę ,,Regaty o Puchar Żubra”, pani Dyrektor poinformowała, że nagroda została wygrana dzięki zaangażowaniu wielu osób, gdyż wkład finansowy w porównaniu do innych nagrodzonych imprez jest bardzo mały. Dla przykładu podała, że Oktawa Kultur w tym roku dostała dofinansowanie 700 tys. zł, Festiwal blusowy w Suwałkach 200 tys. zł, natomiast na Regaty mamy 20 – 30 tys. zł  Dzięki tego typu nominacjom przestaliśmy być anonimowi - zauważyła, Zalew Siemianówka zostaje być rozpoznawalny, więc impreza warta jest dalszego finansowania.
 
                Radny Jarosław Symko w imieniu całej Rady podziękował Pani Dyrektor Renacie Ostapczuk i Pani Dyrektor Annie Dobrowolskiej za sukcesy. Stwierdził również, że jeśli chodzi o Szkołę Podstawową to był to sprawdzian funkcjonowania szkoły po likwidacji szkół w Szymkach i Nowej Woli. . Poinformował również, że przez rok czasu były prowadzone rozmowy o dowożeniu, o kłopotach z dowożeniem. Zauważył, że skoro szkoła dostaje teraz tak dobrą ocenę, to jest to tylko sukces z którego powinniśmy się cieszyć, gdyż świadczy to o tym, że wszyscy zdaliśmy egzamin po połączeniu szkół.
 
                Pan Wiceprzewodniczący poinformował, że był na spotkaniu z Panem Mieczysławem Baszko, członkiem Zaraądu Województwa Podlaskiego w sprawie aktualnych i planowanych działań wdrażanych przez samorząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w tym zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. Poruszany był temat melioracji. Jak się okazało, gdybyśmy się nie ,,wstrzelili” z basenem retencyjnym, zapewne nigdy byśmy już go nie mieli, gdyż pula pieniędzy przeznaczona na meliorację w tym roku jest o połowę niższa. Poinformował również, że Michałowo wszędzie budzi podziw.
                Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
                W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
                Ad.5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium
               
                Pani Skarbnik Małgorzata Golak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok (w załączeniu do protokołu).
                Pani Elżbieta Rosińska kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego poinformowała wszystkich o inwestycjach, jakie zostały poczynione w 2008 roku (w załączeniu do protokołu).
                Pan Przewodniczący poprosił Komisję Finansową o przedstawienie wniosków wspólnej komisji .
                Radny Marek Charytoniuk poinformował, że w dniu 2.04.2009 r. zebrały się połączone komisje: Planowania, Oświaty, Porządku. Na tym spotkaniu komisje zapoznały się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, który przedstawiła Pani Skarbnik. Stwierdził, że nikt z członków połączonych komisji nie wniósł uwag do sprawozdania, więc wniosek komisji Planowania – nie udzielić absolutorium Burmistrzowi Michałowa za 2008r.
                W związku z zamieszaniem, jakie powstało na Sali Pan Przewodniczący poprosił Radnego Charytoniuka o powtórzenie wniosku komisji Planowania.
                Radny Marek Charytoniuk przepraszając za przejęzyczenie jeszcze raz przedstawił stanowisko komisji w tej sprawie – udzielić absolutorium dla Pana Burmistrza za wykonanie budżetu za 2008 r.
                Radny Jarosław Symko przedstawił stanowisko komisji Rewizyjnej. Uchwała komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 7.04.2009 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Michałowa za rok 2008. Komisja w składzie: Jarosław Symko – przewodniczący, Irena Kuryło, Nina Łuksza, Eugeniusz Matwiejczyk. Leszek Gryc działając na podstawie art. 18a, us.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z póź. zm. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2008 rok oraz wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie Panu Markowi Nazarko Burmistrzowi Michałowa absolutorium za rok 2008. Uzasadnienie: po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Wójta, komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Opinia komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do uchwały. Wobec powyższego komisja wnioskuje o udzielenie Panu Markowi Nazarko Burmistrzowi Michałowa absolutorium za rok 2008. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: ,,za” udzieleniem absolutorium 4 głosy, ,,przeciwko” udzieleniu absolutorium 1 głos, ,,wstrzymujących się” 0. (uchwała, wnioski w załączeniu do protokołu)
                Pan Przewodniczący odczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej- Uchwała Nr II-0036-46/09, Uchwała Nr II-0035-49/09 (w załączeniu do protokołu).
                Radny Leszek Gryc wyjaśnił, dlaczego głosował przeciwko udzieleniu absolutorium. Stwierdił, że nie może się zgodzić z tym, że większość wydatków naszej gminy, wydatków inwestycyjnych, pochłonęły jego zdaniem wydatki reprezentacyjne – na sumę ponad 3400000,00zł, co stanowi 15,5% naszego budżetu, którą wydano na inwestycje prawie 2/3 wydano na inwestycje na terenie Michałowa. Wiodącą inwestycją jest budowa ratusza, amfiteatr i remont ulicy Gródeckiej. Na pozostałą część gminy wydano 1300000,00zł. Stwierdził, że jedyne co cieszy, to nadchodzące wybory, ponieważ, gdyby wybory były co roku to pewnie inwestycje byłyby równomiernie umieszczane, nie byłoby tego, że wypracowaliśmy sobie prawie 5 mln nadwyżki, która jest w dyspozycji li tylko Burmistrza, którą można wydać, która zostanie wydana na inwestycje w bezpośrednim czasie przed wyborami, żeby pokazać ludziom, że się coś robi. Zwrócił się również z zapytaniem odnośnie umorzenia podatku w kwocie prawie 25 tys. zł dla Pana Zdzisława Konikowskiego, właściciela hotelu w Bondarach, oraz co było powodem umorzeń dla firmy AUREA- prawie 10 tys. zł i Spółdzielni Kółek Rolniczych- ponad 20 tys. zł
                Radny Włodzimierz Konończuk zaapelował do Pana Przewodniczącego Rady, zastępcy, aby w wydatkach rady zwiększyć środki na szkolenia radnych, co poprawiłoby funkcjonowanie obrad Rady Miejskiej. Stwierdził również, że to, co robi Burmistrz decydują Radni, tak że tu możemy mieć pretensję, że Burmistrz czegoś nie zrealizował, natomiast co przyjmujemy do planu budżetu i z tego jest Wójt rozliczany. Te wszystkie inwestycje są w planie budżetowym naszym i tu nie możemy mieć do Pana Burmistrza pretensji, bo one są. To, że idą środki na Michałowo, to idą, zgoda bo one są w planie przyjętym. Rada je przyjmowała i z tego komisja Rewizyjna rozlicza, ale to my decydować powinniśmy o tym fakcie. Kończąc jeszcze raz zaapelował do Pana Przewodniczącego, żeby znalazły się środki, żeby przeszkolić radnych, aby wiedzieli jak to wszystko ma funkcjonować.
                Radny Andrzej Kasperowicz nawiązując do wypowiedzi Radnego Leszka Gryca, zauważył, że inwestycje to poszczególne obiekty, zadania oraz polepsza się byt nas wszystkich mieszkańców gminy, a budżet to nie tylko inwestycje, to są wielkie pieniądze, które są w budżecie, które są wydawane nasze pieniądze, naszych podatników. Przedstawił również w skrócie realizację budżetu: koszty utrzymania Rady Gminy, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Radnych – też dodał Pan Przewodniczący i diety sołtysów - koszt 98760,00zł, na obsługę prawną wydano 36600,00zł.
Odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi Radnych dot. postrzegania gminy Michałowo wśród władz wojewódzkich oraz otrzymania nagrody za ,,Regaty o Puchar Żubra” Radny Kasperowicz zauważył, że jest to piękna rzecz, piękne podziękowania, ale również piękne pieniądze wydane na promocję gminy, nie licząc pieniędzy, które są przeznaczone na GOK (na całą promocję gmina wydała 134702,92zł). Zwrócił się również z zapytaniem do Pani Skarbnik – odnośnie usług związanych z zorganizowaniem Dni Michałowa, czy 35 tys.zł to był koszt występu zespołu Feel – nie tylko (odpowiedziała Pani Skarbnik). W dalszej kolejności zwrócił uwagę na to, że z roku na rok coraz więcej pieniędzy wydaje się na wszelkiego rodzaju zapomogi, liczbę dzieci, która skorzystała z dożywiania (99) – liczba spadła, powodem jest to, że nie jest brana pod uwagę młodzież ze szkół średnich, jedynie dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Następnie Radny zwrócił się do Kierownika Gminnej Biblioteki z zapytaniem, czy awansował na Dyrektora, gdyż w sprawozdaniu jest zapis Dyrektor Gminnej Biblioteki, a nie Kierownik. W dalszej kolejności zadał pytanie Pani Dyrektor GOK dot. różnicy w przydzielonych a wydanych środkach na wydanie Gazety Michałowa, jak również jaka gazeta jest wydawana w Michałowie, gdyż w sprawozdaniu widnieje zapis ,,Echo Michałowa”. Nawiązując raz jeszcze do kosztów promocji, stwierdził, że przy takich wydatkach powinniśmy mieć tutaj turystów co niemiara i powinniśmy być naprawdę bardzo bogatymi ludźmi.
                O godz. 12:28 salę narad opuszcza: Radna Maria Ancipiuk –powraca na salę narad o godz. 12:31 i Radny Eugeniusz Matwiejczyk – powraca na salę narad o godz. 12:32
                Radna Irena Kuryło zwróciła uwagę na słowa Radnego Leszka Gryca dot. udzielenia ulg podatkowych przedsiębiorcom, stwierdzając, że Wójt udzielając ulg podatkowych poszczególnym przedsiębiorcom, udzielił niejako pomocy naszym mieszkańcom, którzy pracują w tych przedsiębiorstwach. Zwróciła również uwagę, że są to jedne z nielicznych zakładów pracy jakie zostały na naszym terenie i w jakich mogą pracować nasi ludzie. Zadała pytanie, czy to jest źle czy dobrze, że pomagamy tym ludziom, którzy zapewniają chleb dla naszych mieszkańców.
                Radny Jarosław Symko spytał Radnego Kasperowicza, dlaczego na komisji nie zgłaszał żadnych uwag, po czym przeprosił Radnego, gdyż zaszło nieporozumienie. Zadał również pytanie dot. zasiłków, czy gmina ma wypłacać czy nie, gdyż są na to przepisy i wszystkie osoby, które spełniają określone kryteria mają prawo ubiegać się o zasiłek. Odnosząc się jeszcze do wypowiedzi Radnego Kasperowicza dot. promocji gminy, poinformował, że w ubiegłym roku była komisja Rewizyjna i też rozmawiano na ten temat. Jedynym wnioskiem komisji Rewizyjnej było to, żeby środki na imprezy przekazać jednej instytucji. Natomiast żadnych zastrzeżeń tam nie było. Wszystkie środki były wydane tak jak należy, bez zastrzeżeń, dlatego Radny Symko nie widzi potrzeby wracania do tej sprawy.
                Radny Leszek Gryc odpowiadając na pytanie Radnej Kuryło – jak najbardziej uzasadnione jest pomaganie dla naszym przedsiębiorcom, pomaganie naszym ludziom. Tylko, że jest jeden maleńki problemik, że to powinno być i wszędzie w Polsce jest jawne, ja pytam jaki jest powód, bo jak Państwo wszyscy Radni wiedzą ja już chyba od dwóch lat usiłuję dociec o powody umorzeń niektórym ludziom, bo ja nie wiem, bo nikt nie chce mnie poinformować. Jawne rzeczy są u nas tajne.
                Radny Andrzej Kasperowicz odniósł się do wypowiedzi Radnego Symko, wyjaśniając, że nie ma pretensji do instytucji, jaką jest Pomoc Społeczna. Stwierdził, że to jest prawo i obowiązek i nie neguje tego w żadnym przypadku. Stwierdził również, że chciał tylko przedstawić jakie jest nasze społeczeństwo , czy jest to adekwatne do tego budżetu, jaki jest w gminie, gdzie łożą wszyscy mieszkańcy, czy mamy tak biednych ludzi, zauważył, że obowiązkiem Radnych jest dążyć do tego, żeby sytuację polepszyć, żeby ludziom żyło się lepiej. Spytał również, czy potrzebne są tak wielkie pieniądze, które idą na ideologię, propagandę, twierdząc, że jest to jakaś wielka ambicja dążenia do niewiadomo czego, zwracając się z zapytaniem czy gmina coś z tego ma.
Pan Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi Radnego Kasperowicza z zapytaniem, czy Radny uważa, że powinniśmy zamknąć się w czterech ścianach i nigdzie nie promować Michałowa. Jego zdaniem byłby to straszny błąd i szkodliwy problem.
                Radna Maria Ancipiuk odnosząc się do wypowiedzi Radnego Kasperowicza, zauważyła, że Radny raz mówi, że nie pomagamy, a drugi raz, że opieka pomaga i to są bardzo duże koszty, więc już niewiadomo o co Radnemu chodzi. Stwierdziła również, że Radny Leszek Gryc jest radnym z Michałowa, Radni dbają o całą gminę i uważa, że ulica Gródecka jest dla całej gminy (jest to ulica powiatowa), gdyż jeżdżą po niej mieszkańcy całej gminy , nie tylko mieszkańcy Michałowa, amfiteatr służy również mieszkańcom całej gminy (spotykają się tutaj mieszkańcy całej gminy), tak samo urząd, który się buduje nie będzie służył tylko mieszkańcom Michałowa, ale całej społeczności. A odnosząc się do Radnego Kasperowicza, Radna poinformowała, że nie będzie na niego patrzała i do niego mówiła.
                Pan Przewodniczący zwrócił uwagę Radnym, aby nie było wycieczek osobistych
                Radny Andrzej Kasperowicz prosił o zaprotokołowanie tych słów i ujęcie w protokole, że Pani Radna Ancipiuk nie będzie patrzała na Radnego Kasperowicza, że on taki brzydki
                Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że ona nie powiedziała, że Radny Kasperowicz jest brzydki
                Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że on to powiedział, żeby to zapisać
                Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że niewątpliwie pieniądze na reklamę są duże, ale to owocuje i później zbieramy pozytywne plony. Dodał również, że ludzie się napracowali, żeby to stworzyć i zrealizować, dlatego uważa, że pieniądze na reklamę powinny być jeszcze większe.
                Pan Burmistrz odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi Radnych. Stwierdził, że ludzie sami widzą, czy w naszej gminie co roku coś się robi, czy tylko przed wyborami. Dla przykładu dodał: mieliśmy nadwyżkę 4 mln 980 tys. o której Pani Skarbnik mówiła. Jeżeli na dzisiejszej sesji zostanie rozdysponowana kwota, którą zaproponowałem to zostanie 1200000,00zł. z prawie 5 mln – 1200000,00zł tylko zostaje, to gdzie idzie większość, na bieżąco czy przed wyborami? Jeśli chodzi o promocję, Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że to tylko dział, który się nazywa promocja. Stwierdził, że po to były spotkania na wspólnych komisjach i po to zostało ustalone, że w tym roku kwestie organizacji imprez, czyli np. opłaty zespołów, zapewnienie ochrony – wszystko to już będzie w budżecie GOK-u a nie w dziale promocja. Pan Burmistrz przedstawił wydatki inwestycyjne i remontowe w 2008 roku na kwotę 4285638,62zł, z czego zostało zrobione w 2008 roku: wodociąg Sokole – Żednia, Polko, Kolonia Michałowo, kompleksowe wodociągowanie, czyli Zaleszany, Topolany, Ciwoniuki, Zajma, to są te dokumenty, które należało wykonać, żeby w tym roku np. można było do Zaleszan pociągnąć wodociąg, bieżące remonty dróg, droga Juszkowy Gród – Ciwoniuki – Kuchmy, droga Krugły Lasek, Lewsze – Rabinówka, wjazdy na ulicy Gródeckiej w Michałowie, ulica Lipowa w Jałówce, projekt przejścia przez Nowosady, ulica Białostocka wtórnik, scena i amfiteatr (to już są różne inwestycje), kwatera wysypiska Odnoga, remont GOK-u , OSP Jałówka, OSP Nowa Wola, pływalnia, remont autobusu, ratusz i przyszłe inwestycje. Z tego wszystkiego około 2040000,00zł są to środki ponoszone na Michałowo, a 2266000,00 są to środki przeznaczone na teren, czyli ponad  52% środków jest przeznaczonych na teren, a  47% na Michałowo. Pan Burmistrz poinformował, że są to liczby podane z budżetu. Jeśli chodzi o Pomoc Społeczną, Pan Burmistrz wyjaśnił, że kryteria dochodowe przy pomocy lekowej wynoszą odpowiednio: około1190zł/osobę samotnie gospodarującą, zaś w gospodarstwie prawie 900 zł. Wprowadzone zostały po to, żeby ludzie rzeczywiście z tego skorzystali. Odnosząc się do umorzenia podatków, poinformował, że można prześledzić budżety z ubiegłych lat i sprawdzić, kiedy była tak mała kwota umorzeń. Umorzenia to jest jedna z najmniejszych kwot od lat. Jeśli chodzi o Pana Konikowskiego, Pan Burmistrz stwierdził, że nie pamięta, żeby kiedykolwiek umarzał podatek Panu Konikowskiemu, decyzja ta była konsultowana na komisji Finansowej i powody były podane. Odnośnie firmy AUREA stwierdził, że zakład prowadzi działalność i szyje odzież  sezonową, nie jest w najlepszej sytuacji finansowej i wychodząc naprzeciw, żeby dalej mógł zatrudniać pracowników z naszej gminy, możemy jeżeli naszą gminę na to stać, raz na jakiś czas pomóc. Podobnie SKR, który znalazł się w trudnej sytuacji. SKR dużo pomaga naszej gminie, więc jeśli jest konieczność i możliwość udzielenia takiej pomocy to powinniśmy pomóc.
                Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium.
                Radni w głosowaniu jawnym, większością głosów 12 głosów ,,za”, 1 głos ,,przeciw”, 1 głosie ,,wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium.
                Uchwała Nr XXVIII/255/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i udzielenia absolutorium (w załączeniu do protokołu).
                Pan Przewodniczący w imieniu swoim jak również Rady Miejskiej pogratulował Panu Burmistrzowi.
                Pan Burmistrz w imieniu swoim, Pani Skarbnik i Dyrektorów podziękował za udzielenie absolutorium. Stwierdził, że był to bardzo pracowity rok, ale zarazem bardzo udany.
                Pan Przewodniczący przed ogłoszeniem przerwy poinformował Radnych o składaniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br.
                O godz. 12:54 Pan Przewodniczący  ogłosił przerwę, po czym o godz. 13:09 wznowił obrady.
 
                Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok ( podział nadwyżki budżetowej)
                Pani Skarbnik Małgorzata Golak przedstawiła projekt uchwały dot. zmian w budżecie na 2009 r. ( w załączeniu do protokołu).
                Pan Wiceprzewodniczący zadał pytanie odnośnie wodociągu Kolonii Topolany.
                Pani Elżbieta Rosińska kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego w odpowiedzi na pytanie, wyjaśniła, że projekt już jest, brakuje tylko decyzji środowiskowej. Poinformowała również, że wodociągi Topolany i Ciwoniuki są na tym samym etapie, czyli przygotowana jest dokumentacja i będą składane wnioski.
                Radny Leszek Gryc zadał pytanie Pani Skarbnik dot. budowy ratusza. Chodziło o 2 mln zł. Czy zostały one przewidziane w innych środkach, czy dodaliśmy kolejne 2 mln.
                Pani Skarbnik Małgorzata Golak wyjaśniła, że załącznik o którym mówiła, pokazuje nam środki, które już mamy wprowadzone do budżetu i jest to kolumna ,,środki własne”, natomiast jest kolumna ,,środki do pozyskania” i one tam znajdowały się w pierwotnej uchwale dodajemy do budżetu, bo dysponowaliśmy na dzień dzisiejszy kwotą 2 mln w wydatkach, czyli po powiększeniu o 2 mln mamy 4 mln na budowę ratusza.
                Radny Leszek Gryc stwierdził, że nie rozumie po co te zabiegi z ukrywaniem a później z wyciąganiem tych pieniędzy, bo jeżeli planowano inne środki i wiadomo było, że my te środki pozyskamy z własnego budżetu wypracowując nadwyżkę budżetową , a później robiąc zmiany w budżecie, stwierdził, że jest to dla pokrętne przekładanie pieniędzy.
Radny Andrzej Kasperowicz zadał pytanie odnośnie tego, czy załącznik nr 2 jest aktualny po dzisiejszych zmianach.
                O godz. 13:11 na salę narad powrócił Radny Jarosław Symko, a o godz, 13:18 Radny Włodzimierz Konończuk.
 
                Pani Skarbnik Małgorzata Golak wyjaśniła, że prace nad uchwałą budżetową zaczynają się w październiku, listopadzie i właśnie w listopadzie tak, aby można było uchwalić budżet w grudniu ustalamy kwoty, które chcielibyśmy uzyskać. Natomiast faktyczna realizacja nadwyżki czy wolnych środków jest możliwa do odliczenia praktycznie w miesiącu lutym. Ponieważ jeszcze w styczniu wpływają środki, które są dochodami roku poprzedniego, w związku z tym nie mając pewnych informacji, że takimi środkami dysponujemy, my nie możemy ich wprowadzić do budżetu. Dodała również, że gdybyśmy w ostatnim kwartale nie wykonali jakiejś części dochodu, wiadomo, że nadwyżka, czy wolne środki byłyby już zupełnie inne do dyspozycji. W związku z tym to jest takie możliwe i realne dopiero w lutym roku następnego, kiedy już można wyliczyć jakie faktycznie dochody osiągnięto.
                Pan Burmistrz nawiązując do wypowiedzi Pani Skarbnik, wyjaśnił, że jest rubryka , która mówi o ogólnych wydatkach, gdzie jest prawie 7 mln, w drugiej są środki budżetowe i to są te, które Rada w ramach budżetu przeznacza i są już przeznaczone i jest trzecia, w której są inne, których na ten dzień Rada też nie przeznaczyła, są to wszystkie inne, różne środki nie tylko do pozyskania, bo mogą to być również kredyty, pożyczki. Przypomniał również, że uchwalony został załącznik, w którym było zapisane na co zamierzano pozyskać pieniądze i nie było tam mowy o ratuszu. Od początku była mowa , że ratusz robimy za swoje. Poinformował również o tym, że w następnym budżecie będzie wnioskował do Rady o przyznanie kolejnych 2mln.
                O godz. 13:22 salę narad opuścił Radny Roman Kononczuk.
                Radny Leszek Gryc zgłosił tą samą uwagę, którą zgłaszał podczas podziału nadwyżki budżetowej, gdzie przeznaczano środki na służby mundurowe, twierdząc, że jak najbardziej ta uchwała dotyczy komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. Prosił również Pana Wiceprzewodniczącego o przekładanie uchwał właściwym komisjom.
                Pan Przewodniczący wyjaśnił, że nadwyżka budżetowa leży w kompetencji Pana Burmistrza.
Pan Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi Radnego Gryca poinformował, o tym, że Radni dostają materiały 7 dni przed sesją. Posiedzenie jakiejkolwiek komisji może zwołać Przewodniczący komisji i w czasie tych siedmiu dni mogą się zbierać i przedstawiać swoje stanowiska. Dodał jeszcze, że w statucie jest zapisane, że materiały się przesyła a nie doręcza.
Radna Maria Ancipiuk odczytała protokół komisji (w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami ,,za”, przy 0 głosach ,,przeciw” i 0głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
W głosowaniu brało udział 12 radnych ( Radni – Marek Charytoniuk, Roman Kononczuk oraz Eugeniusz Siemieniuk nie brali udziału w głosowaniu).
Uchwała Nr XXVIII/256/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
Pan Przewodniczący korzystając z okazji, że na sesji gościliśmy służby mundurowe apelował o wzmożoną czujność na młodzież, która dewastuje okolice cmentarza.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie lokalizacji Lotniska Regionalnego w Topolanach, przedstawienie informacji dotyczących wariantów lokalizacji Regionalnego Lotniska w Topolanach.
Pan Burmistrz nawiązując do apelu Pana Przewodniczącego, zwrócił uwagę, że nie tylko w okolicach cmentarza, ale również na terenie Michałowa zdarzają się różnego rodzaju ,,wybryki” młodzieży. Zauważył, że służby mundurowe są w kontakcie i cały czas te problemy są sukcesywnie rozwiązywane. W dalszej kolejności Pan Burmistrz przedstawił kwestię lokalizacji lotniska (w załączeniu do protokołu –ELA). Kończąc dodał, że jako władza musimy reprezentować wolę ludzi. Poinformował również zebranych o planowanych konsultacjach w sprawie lokalizacji lotniska zaplanowanych na dzień 7 czarwca 2009 r. w tych samych budynkach i w tym samym czasie, kiedy będą się odbywały  wybory do Europarlamentu.
O godz. 13:31 salę narad opuścił Radny Jarosław Symko, zaś powrócił na salę narad o godz. 13:38.
Radny Andrzej Kasperowicz odnosząc się do wypowiedzi Pana Burmistrza, stwierdził, że gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego dzięki poprzedniej władzy. Nawiązując do konsultacji społecznych, Pan Radny zauważył, że w niektórych budynkach nie ma dwóch sal, żeby można było w nich przeprowadzić jednocześnie wybory i konsultacje. Dodał również, że potrzebna jest zgoda Przewodniczącego Komisji Wyborczej na przeprowadzenie w takich lokalach wyborów – Pan Burmistrz poinformował, że takie pozwolenie mamy. Następnie zwrócił się z zapytaniem, skąd się weźmie tylu ludzi, żeby obsadzić wszystkie komisje. Kończąc poinformował, że jeżeli Pan Burmistrz rozwiąże to technicznie i zgodnie z prawem to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te konsultacje się odbyły.
Pan Przewodniczący stwierdził, że byłoby chyba wielkim nieszczęściem, żebyśmy nie chcieli takiego prezentu dla naszej gminy.
Komendant Straży Granicznej w Michałowie podziękował Radzie oraz Panu Burmistrzowi za ofiarowaną pomoc pieniężną, która zostanie przeznaczona na zwiększenie limitu kilometrów, dzięki czemu na pewno bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy będzie większe.
Funkcjonariusz policji w imieniu Komendanta Miejskiego Policj również podziękował za okazaną pomoc finansową.
Pan Wiceprzewodniczący stwierdził,że połączenie wyborów z konsultacjami, może mieć znaczący wpływ na frekwencję w wyborach.
Radna Maria Ancipiuk zwróciła uwagę, aby w pkt 3, podpunkcie c, który brzmi ,,wstrzymuję się od głosu” zostawić tylko ,,wstrzymuję się”.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radny Leszek Gryc zaproponował, aby w §6 wpisać dowód tożsamości a nie osobisty – zostawić dowód osobisty.
Radny Włodzimierz Konończuk zapytał, o to czy oprócz tego, że wyniki konsultacji ukażą się w Dzienniku Urzędowym, to konsultacje będą miały jakąś moc sprawczą.
Pan Burmistrz udzielając odpowiedzi poinformował, że jest to tylko wyrażenie woli dla nas i przekazanie dalej do władz, żeby też miały czym się ,,podeprzeć”, czy mieszkańcy są ,,za”, czy ,,nie”.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie lokalizacji Lotniska Regionalnego w Topolanach.
Uchwała Nr XXVIII/257/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach (w załączeniu do protokołu).
Pan Burmistrz podziękował wszystkim za podjęcie uchwały, stwierdzając, że dobrze to świadczy o samorządzie, następnie przeprosił wszystkich za to, że nie może być na podjęciu kolejnych uchwał, gdyż już jest spóźniony na spotkanie Związku Gmin Wiejskich.
Pan Przewodniczący o godz. 13:55 ogłosił przerwę, po czym o godz. 14:08 wznowiono obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do pobierania opłaty targowej i ustalenia inkasa.
Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, że na poprzedniej sesji podjęto uchwałę o stawkach nowych opłat targowych, a w tej chwili trzeba podjąć uchwałę o inkasentach, którzy będą opłatę pobierać.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami ,,za” przyjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów do pobierania opłaty targowej i ustalenia inkasa.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/258/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów do pobierania opłaty targowej i ustalenie inkasa (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.
Pani Elżbieta Rosińska kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego, poinformowała wszystkich, że w dn. 16.03.2009 r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Annę Gobiec z dn. 02.03.2009 r. na Burmistrza Michałowa, po czym przedstawiła treść skargi (w załączeniu do protokołu). Następnie Pani kierownik przedstawiła przebieg całej sprawy – zgodnie z uchwałą zarządu z 1998 r. na wniosek Rady Gminy została wprowadzona opłata za przyłączenie się do urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność gminy. W roku 2003 była wykonywana inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej ulicy min. Podgórnej, Polnej i w tym celu były zawierane z osobami, które wyraziły zgodę na przyłączenie się do tej kanalizacji. Umowy dot. współfinansowania danej inwestycji, a inwestycja polegała właśnie na budowie kanalizacji sanitarnej poszczególnych ulic, w zależności od tego, kto mieszkał przy jakiej ulicy, było to dofinansowanie budowy kanalizacji ul. Podgórnej, Polnej, Ogrodowej itd. Pani Anna Gobiec zwróciła się o zwrot kwoty 800zł. Po przeanalizowaniu tej sprawy, stwierdzono, iż umowa jest zawarta na współfinansowanie inwestycji. Inwestycja została wykonana, więc obie strony wywiązały się z tej umowy i z tego względu zwrot Pani Gobiec nie przysługuje.
O godz. 14:12 radny Matwiejczyk opuszcza salę narad, po czym powraca o godz:14:15.
Radny Leszek Gryc poprosił Panią Radczynię, żeby wyjaśniła jak to wygląda od strony prawnej. Poinformował również, że z jego informacji wynika, że w tej sprawie orzekał nawet Sąd Najwyższy i w żadnej mierze gmina nie może wziąć od nikogo pieniędzy na taką inwestycję. Stwierdził, że z informacji, jakie posiada, wynika, że Pani Gobiec nie jest do dziś podłączona do kanalizacji. Zwrócił się również z zapytaniem, czy nie zasadnym byłoby powiadomienie Pani Gobiec o dzisiejszej sesji, żeby mogła przedstawić nam swoje zdanie w tej sprawie.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że sesje są otwarte i jawne, każdy może przyjść. A jeśli chodzi o termin sesji, to są wywieszone zawiadomienia oraz jest informacja w BIP-ie.
Radny Jarosław Symko przypomniał Radnemu Leszkowi Gryc o tym, że to na jego wniosek w planie Komisji Rewizyjnej ujęto sprawę dot. zwrotów.
Pani Elżbieta Rosińska nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, dodała, że sprawa nie dotyczy tylko gminy Michałowo, ale praktycznie całej Polski, gdyż ta praktyka była przez każdą z gmin praktykowana, że pobierano opłaty w przypadku budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągów. Dopiero w lutym 2008 roku Regionalna Izba Obrachunkowa sporządziła jednolitą interpretację, zapraszając gminy na spotkania i przekazując nawet wzory umów, jakie mają być podpisywane z mieszkańcami. Interpretacja była taka, że gmina musi wykonać to przyłącze do granicy nieruchomości.
Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że w poprzedniej kadencji do 2002 roku gmina mogła tylko i wyłącznie pobierać pieniądze od obywateli jak był założony Społeczny Komitet Budowy wodociągów, kanalizacji itp. Były uzgodnienia, wszyscy wpłacali na komitet, komitet rozliczał się z gminą. Odnosząc się do sprawy Pani Anny Gobiec, stwierdził, że można było wyliczyć koszta, jakie poniosła Pani Gobiec i jej zwrócić, a nie sprawa musiała trafić aż do Wojewody. Zauważył, że rozwiązaniem byłoby rozpatrzenie tej sprawy na komisji, a następnie przedstawienie na sesji.
Pan Przewodniczący stwierdził, że jest to temat trudny i złożony. Dodał, że każdy obywatel ma prawo skierować w ostateczności sprawę do Sądu, jeżeli nie będzie się zgadzał w tym przypadku z działalnością Urzędu Miejskiego.
Radny Leszek Gryc zauważył, że Sąd Najwyższy odnośnie tej kwestii wydał rozstrzygnięcie w 2001 roku.
Pani Mecenas Anna Dubiejko poprosiła Radnego Leszka Gryca o przytoczenie orzeczenia.
W odpowiedzi Radny Leszek Gryc stwierdził, że nie mógł się przygotować, gdyż nie dostał materiałów. Zauważył również, że Pani Mecenas jako prawnik obsługujący Urząd powinna mieć interpelację i powinna wiedzieć, co było podstawą zwrotu innym osobom. Dodał również, że z ustaleń wynika, że Pani Gobiec nie została podłączona.
Pan Przewodniczący stwierdził, że co innego jest wykonanie przyłącza, a co innego przyłączenie się i podpisanie umowy na odbiór ścieków. Zauważył, ż e przyłącze zostało wykonane, zatem koszty zostały poniesione, a że Pani Gobiec się nie przyłączyła, to było jej wyborem.
Radny Leszek Gryc kontynuując dodał, że przyłącza od granic posesji płaci osoba, która się przyłącza , a do granic posesji jest zadaniem własnym gminy. Stwierdził, że w tej sprawie nie ma innego wyjścia jak uznanie skargi za zasadną.
Radna Maria Ancipiuk poprosiła o to, żeby Pani Mecenas wypowiedziała się w tym temacie.
Pani Mecenas Anna Dubiejko stwierdziła, że orzeczenie Sądu jest już bardzo klarowne. Sprawa, która jest w tej chwili przedmiotem rozstrzygnięcia dotyczy umowy cywilno – prawnej , z niej nie wynika, że osoba, którą ją podpisała (zakładając że działała jako osoba, która nie została do niczego zmuszona), dopuszczane są między gminą a mieszkańcami umowy cywilno – prawne , w których przedmiotem jest partycypowanie w inwestycjach. Dodała, że z dokumentów wynika, że jest pismo w którym jest zapis, że pobrano opłatę za zgodę na przyłączenie, co było niezgodne z prawdą, ponieważ opłata została wniesiona na skutek zawarcia umowy cywilno – prawnej ( Pani Mecenas odczytała umowę). Pani Mecenas stwierdziła, że jeżeli Pani Gobiec twierdzi, że nienależnie świadczyła, powinna wystąpić na drogę cywilną. Będzie to jasnym rozstrzygnięciem dla obu stron.
Radny Leszek Gryc odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi zadał pytanie, na jakiej podstawie zwrócono innym osobom.
Pani Mecenas odnosząc się do tej konkretnej sprawy, poinformowała, że zwracano osobom, gdzie była umowa na zgodę na przyłączenie. W zamian za wyrażenie zgody przez gminę strona wnosiła środki finansowe.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że w sytuacji, którą Pani Mecenas przedstawiła nie każda osoba, która się zwróciła o zwrot, taki zwrot otrzymała.
Pan Przewodniczący zauważył, że jedynym słusznym wyjściem będzie droga sądowa.
Radna Irena Kuryło zwróciła się z zapytaniem do Radnego Leszka Gryca, czy jest pewien, że wszyscy, którym zwracano i którym nie zwracano pieniędzy, zawierali identyczne umowy. Radny Leszek Gryc potwierdził.
Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że komisja zajmowała się również tą sprawą na swoim posiedzeniu i po zapoznaniu się z przedmiotem skargi na Pana Burmistrza , komisja uważa, że skarga powinna być oddalona.
O godz. 14:27 salę narad opuszcza Radny Jarosław Symko, po czym powraca o godz. 14:31.
Radny Andrzej Kasperowicz zwrócił się do Pana Przewodniczącego z zapytaniem, dlaczego nie przeanalizował wszystkich umów zawartych w latach poprzednich, sprawdzając ile gmina zwróciła, ile nie zwróciła. Zwrócił się również do Pani Skarbnik z zapytaniem, gdzie to zostało zapisane w budżecie.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie ma takiej pozycji jak zwroty, gdyż nie da się wszystkich pozycji wyodrębnić.
Pan Przewodniczący przypomniał tylko, że Rada działa poprzez swoje komisje. Komisja Rewizyjna będzie się tą sprawą zajmowała .
Radny Jarosław Symko zaproponował, żeby się skupić na tej jednej konkretnej sytuacji. Uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie droga sądowa. 
Radny Leszek Gryc odnosząc się do wypowiedzi Radnej Ancipiuk , stwierdził, że nie zgadza się z opinią komisji, która uznała skargę za bezzasadną oraz Radnego Symki z zapytaniem, dlaczego nie uznać skargi za zasadną i wtedy niech urząd idzie do Sądu. Zadał pytanie co się stanie jeżeli uznamy skargę za zasadną?. Czy Burmistrz ma jakieś środki odwoławcze?. Stwierdził również, że zadaniem własnym gminy jest doprowadzić przyłącze do granic posesji.
                Pani Mecenas Anna Dubiejko stwierdziła, że nie wie jak Rada może zmusić Burmistrza do rozwiązania umowy.
                Radna Maria Ancipiuk w imieniu swoim oraz komisji Finansowej zgłosiła wniosek formalny o uznanie skargi za bezzasadną.
                Radny Andrzej Kasperowicz zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, czy zwroty, które wypłacano, były płacone z odsetkami czy nie - Pani Skarbnik poinformowała, że nikt się nie zwracał o zwrot odsetek.
                Pani Mecenas Anna Dubiejko wyjaśniła, żecały problem tkwił w tym, że gminy często podejmowały uchwały i chciały jakby narzucić kwestię odpłaty za przyłącza. Natomiast definicja przyłącza od 2001 roku się nie zmieniła, treściowo jest identyczna, mogły jedynie interpretacje z biegiem lat ulec zmianie. Podpisanie umowy było dobrowolne i nie wynikające z jakiejś uchwały, która to narzuciła.
                Pan Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że gdyby była jedna umowa nie byłoby problemu. Stwierdził, że to co komisja wypracowała należy przegłosować.
                Pan Przewodniczący przypomniał, że tą sporawą będzie się zajmowała komisja Rewizyjna i być może wypracuje wnioski, które będą sprawę wyjaśniały.
 Następnie ogłosił o godz. 14:52 5 minut przerwy, po czy wznowił obrady.
                Pan Przewodniczący odczytał uzasadnienie (w załączeniu do protokołu), po czym poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnej Marii Ancipiuk o uznanie skargi Pani Anny Gobiec za niezasadną.
                W głosowaniu jawnym 7 głosami ,,za”, 0 głosów ,,przeciw”, oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się” , Radny Leszek Gryc nie brał udziału w głosowaniu, twierdząc, że nie zgadza się z decyzją Rady, poinformował, że rozważy możliwość skierowania do właściwego Urzędu tej sprawy , gdyż uważa, że nie możemy cedować takich rzeczy i obciążać ich wykonaniem obywateli. Stwierdził, że obowiązkiem Radnych jest służyć obywatelom a nie utrudniać im życie.
                O godz. 15:06 na salę narad powrócił Radny Eugeniusz Matwiejczyk i Radny Krzysztof Urwan.
                Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
                Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.
                Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami ,,za”, przy 2 głosach ,,przeciw” oraz 0 głosach ,,wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.
                W głosowaniu brało udział 11 Radnych.
                Uchwała Nr XXVIII/259/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa (w załączeniu do protokołu).
                Radny Jarosław Symko nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, uznał, że być może rozwiązaniem byłoby też, gdyby Pani Anna Gobiec rozwiązała umowę, którą zawarła z Urzędem.
Ad.6 Wolne wnioski
Ad.7,8 Interpelacje i odpowiedzi. Sprawy różne i zapytania radnych
Radny Leszek Gryc kolejny raz poprosił o udostępnienie wykazu osób, którym zwrócono pieniądze za przyłącza wodne i kanalizacyjne. Zwrócił się również z zapytaniem o koszty uroczystej sesji.
Radny Andrzej Kasperowicz zwrócił uwagę, że prosił o odpowiedź pisemną w sprawie kontenerów, jakie zostały zabrane z cmentarzy w Topolanach i Jałówce.
Pan Przewodniczący stwierdził, że jeżeli Pan Kierownik ZGKiM uzna za konieczne, aby takiej odpowiedzi udzielić to na pewno udzieli.
Radna Nina Łuksza w imieniu mieszkańców Osiedla Bondary prosiła o informację dot. dużego wzrostu ogrzewania. Prosiła również o informację w sprawie czipowania psów w terenie.
Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, że trzeba zebrać psy w jednym miejscu, zadzwonić do weterynarza, umówić się na konkretny dzień i weterynarz przyjedzie.
Pani Skarbnik Małgorzata Golak wyjaśniła sprawę wydatków poniesionych na uroczystą sesję. Ogólne koszty, łącząc wydatki z budżetu i GOK-u wyniosły 17237,15 zł, zaznaczając, że niektóre z tych wydatków to są wydatki, które zostały zakwalifikowane do sesji, ale znajdują się tam również takie, które nie są jednorazowe przeznaczone tylko na potrzeby uroczystej sesji. Były zakupione np. ramki, które zostaną przeniesione do nowego Urzędu, kwiaty, materiały dekoracyjne, księga pamiątkowa, zaproszenia, koszt koncertu, który się odbył. W kwestii wyjaśnienia, Pani Skarbnik poinformowała wszystkich , że spotkanie, które odbyło się w Pieńkach nie było finansowane z budżetu gminy.
 Radna Alina Kazberuk podziękowała kierownikowi ZGKiM za wyrównanie drogi na Świętojańskiej.
Pan Przewodniczący jeszcze raz zwrócił uwagę, na to, że pieniądze przeznaczone na reklamę Michałowa procentują. Stwierdził, że jesteśmy bardzo dobrze postrzegani.
                Ad.9 Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej
                W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 15:17 zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mikołaj Worona             
 
Protokołowała: Anna Ławreszuk                            
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-29