Typ z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie
Tytuł Protokół Nr XXVII/09 z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 26 marca 2009r. w Sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer Nr XXVII/09
Data wydania 2009-04-23
Protokół Nr XXVII/09 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 26 marca 2009r. w Sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
 
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 
O godzinie 10:08 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.
 
 1. Ancipiuk Maria
 2. Charytoniuk Marek
 3. Gryc Leszek
 4. Kasperowicz Andrzej
 5. Kononczuk Roman
 6. Konończuk Włodzimierz
 7. Kuryło Irena
 8. Łuksza Nina
 9. Matwiejczyk Eugeniusz
 10. Ostaszewski Bogusław
 11. Siemieniuk Eugeniusz
 12. Symko Jarosław
 13. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni:
Alina Kazberuk, Urwan Krzysztof,  
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
 
Burmistrz Michałowa - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy,
 
            Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
             
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej
            Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. W obliczu braku uwag przeszedł do głosowania nad porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/ Przyjęcie sprawozdania z pracy KomisjiSpraw socjalnych i Porządku Publicznego za 2008 rok
6/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zmian w budżecie na 2009 rok
·         Przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo
·         Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
·         Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r
·         Wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia partnerskiego z Rejonem Wołkowysk (Białoruś) w celu wspólnej realizacji zadań w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013
·         Trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
·         Przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałowo
·         Zmiany uchwały Nr XXII/211/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topolany
·         Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo
·         Zmiany uchwały Nr XXIV/228/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30.12.2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009 rok
·         Opłaty targowej
·         Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
·         Sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Kondratki
·         Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Topolany
7/ Wolne wnioski
8/ Interpelacje i odpowiedzi
9/ Sprawy różne i zapytania radnych
10/ Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej
 
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie, która odbyła się dnia 10 lutego 2009r..
            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
W głosowaniu nie brał udziału Radny Leszek Gryc-stwierdził, iż nie głosował, ponieważ nie czytał protokołu.
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
 
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 10:15 na salę narad przybyła Radna Alina Kazberuk, natomiast o godz. 10:22 na  Radny Krzysztof Urwan
 
Radny Leszek Gryc stwierdził, że na poprzedniej sesji poruszał temat składowiska odpadów na terenie byłej mleczarni, spytał czy od ostatniej sesji poczyniono jakieś kroki w tej sprawie, tzn. czy wydano pozwolenie-ponieważ jeśli go nie wydano, to dlaczego toleruje się bezprawne działanie i nie robi się nic celem likwidacji tej działalności. Radny ponadto spytał, czy to prawda, że 28 marca br. w Michałowie będą przeprowadzone konsultacje społeczne w temacie budowy lotniska w Topolanach, ponieważ czytał o tym w prasie, natomiast w sprawozdaniu Burmistrza nie było o tym mowy-dodał, że jeśli to prawda to nieporozumieniem jest fakt, iż mieszkańcy nic o tym nie wiedzą.
Pan Przewodniczący zauważył, że konsultacje nie są żadną tajemnicą, ponieważ była o tym mowa w prasie lokalnej oraz w internecie.
Radny Jarosław Symko odniósł się do wypowiedzi Radnego Gryca i stwierdził, iż czuje niedosyt i przykrość dot. sprawy przetwórstwa w byłej mleczarni. Radny dodał, że Radni powinni walczyć o miejsca pracy, tymczasem Radny Gryc robi coś odwrotnego – działalność prowadzona przez Pana Kołodko nie ma żadnych znamion nielegalności, wystarczyłoby jedynie pofatygować się do Pana Kołodko i wszystkiego się dowiedzieć. Radny dodał, że gmina w w/w sprawie nie ma żadnych praw do wydawania decyzji, ponieważ stosowne decyzje wydaje Starostwo i o tym co sesja się mówi. Ponadto poinformował, że na terenie mleczarni nie ma żadnego wysypiska, ponieważ są tam odpady posegregowane, które w dalszej kolejności wysyłane są za granicę celem dalszego przetwórstwa. Radny podsumowując stwierdził, że działania Radnego Gryca doprowadzą do tego, iż przedsiębiorca zrezygnuje z działalności – stracą na tym osoby tam pracujące oraz gmina (brak wpływów z podatku, zwiększenie środków na zasiłki dla bezrobotnych ludzi). Ponadto w temacie przetwórstwa parafiny (temat był poruszany na poprzedniej sesji przez Radnego Gryca) Rady Symko poinformował, że dzięki słowom Radnego Gryca, przyszły przetwórca nie chce prowadzić działalności na terenie gminy Michałowo, a tak pracę miałoby już 7 osób. Radny dodał, że jego firma miała przewozić parafinę, jednak w obliczu takiej sytuacji, będzie on musiał zwolnić jednego kierowcę.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że w tym miejscu należy zadawać pytania dot. pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym, natomiast tematy jakie zostały poruszone powinny paść w sprawach różnych. Radny spytał o poruszony przez Pana Burmistrza temat funduszy sołeckich w jednostkach pomocniczych.
Pani Elżbieta Rosińska kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego poinformowała, że wszelkie decyzje dot. działalności prowadzonej przez Pana Kołodko są wydawane przez Starostwo-w wydziale architektury znajduje się wniosek Pana Kołodko o zmianę pozwolenia na użytkowanie tych obiektów, a wydziale środowiska wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na przerób tworzyw sztucznych, także procedury trwają. Ponadto Pani Rosińska dodała, że słyszała, iż Pan Kołodko ogłosił chęć sprzedaży tego obiektu.
Radny Leszek Gryc poinformował, że trafiły do niego listy ludzi oraz kilkadziesiąt podpisów protestujących przeciwko temu zakładowi. Dodał, że jeżeli ten Pan otrzymałby pozwolenie to nigdy on z tego miejsca nie poruszałby tego tematu. Ponadto Rada nie powinna popierać zatrudnienia ludzi „na czarno” (nie mając pozwolenia, nie można zatrudnić pracowników), ponieważ tak zatrudniony człowiek w przyszłości nie będzie miał z tytułu takiej pracy emerytury czy też prawa do odszkodowania.
Pan Przewodniczący zauważył, że zadaniem Radnych jest dbałość o to, aby mieszkańcy mieli pracę, a od tego, czy dany pracodawca postępuje zgodnie z prawem są instytucje kontrolne.
Pan Burmistrz odniósł się do poruszonych tematów:
- konsultacje społeczne – Pan Burmistrz poinformował, że konsultacje odbędą się w przyszły piątek o godz. 12:00 w Białymstoku, natomiast w Michałowie będą one miały miejsce w sobotę 28.03 o godz. 9:00 – szerzej na ten temat będzie powiedziane przy okazji omawiania uchwały dot. planu zagospodarowania przestrzennego oraz budowy lotniska.
- fundusze sołeckie – jeszcze nie wiadomo w jaki sposób będzie to funkcjonowało, ponieważ z informacji uzyskanych przez panią Skarbnik w tym temacie jest już akt prawny, jednak szczegóły będą wiadome w późniejszym terminie o czym poinformuje się Radę.
            Ponadto Pan Burmistrz dodał, że samorząd gminy Michałowo (nie tylko w sprawie Pana Kołodki czy też fabryki, ale w innych tematach) jak również inne samorządy nie mogą kojarzyć się ze ściganiem, ponieważ do tego są powołane inne instytucje; samorząd może sugerować dany „podejrzany” temat w rozmowach np. u Starosty czy też u innych osób odpowiedzialnych za daną sprawę, ale nigdy nie może jawnie występować przeciwko przedsiębiorcom, którzy ze sobą współpracują, wymieniając opinie m.in. o poczynaniach samorządu. Pan Burmistrz dodał, że można rozmawiać, ale nigdy nie można być kojarzonym ze ściganiem.
            Radna Maria Ancipiuk w imieniu mieszkańców oraz radnych podziękowała Panu Burmistrzowi za inicjatywę polegającą na stacjonowaniu karetki pogotowia ratunkowego w Michałowie. Radna zgłosiła wniosek, aby w imieniu Rady wystosować pismo z podziękowaniem dla Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku za podjęcie współpracy z samorządem. Ponadto Radna dodała, że członkowie Komisji Oświaty wnioskują do Pana Burmistrza o przyznanie nagrody „Orły Michałowa” dla Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno.
            Pan Przewodniczący poinformował, że do spraw poruszonych przez Radną Ancipiuk powróci w punkcie obrad „Sprawy różne”. W dalszej kolejności przeszedł do głosowania nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 5 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego za 2008 rok
            Pan Przewodniczący poinformował, że na poprzedniej sesji Radny Leszek Gryc złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, jednak po sesji złożył pisma do Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz ZGKiM podpisując się jako przewodniczący powyższej Komisji. Pan Przewodniczący zauważył, że sprawa rezygnacji nie do końca jest jasna, w związku z czym zwrócił się do Radnego Gryca o złożenie rezygnacji na piśmie, po czym prosił o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
Radny Leszek Gryc poinformował, że w złożonych pismach wkradł się błąd komputerowy polegający na niewykasowaniu loga w nagłówku dot. pełnionej przez niego funkcji tj. przewodniczącego Komisji. Radny poinformował, że po złożeniu pism, o których mówił Pan Przewodniczący rozmawiał on z Wiceprzewodniczącym Rady i raz jeszcze potwierdził rezygnację z pełnionej prze niego funkcji. Ponadto dodał, że zaskarżył on uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, w której Pani Mecenas raczyła nanieść swoje uwagi odnośnie przekroczenia uprawnień przez w/w Komisję. Radny poinformował, że w planach pracy innych Komisji były użyte takie same zwroty jak w planie pracy Komisji Socjalnej, dlategoteż uważając, że jest to złośliwość skierowana w kierunku jego osoby złożył on rezygnację z pełnionej funkcji. Radny dodał, że Wojewoda Podlaski poddał uchwałę ocenie, w wyniku której nie stwierdzono istotnego naruszenia prawa-dlategoteż zapisy naniesione Przez Panią Mecenas były pogwałceniem etyki prawnika i złośliwością skierowaną do jego osoby, w związku z czym Radny raz jeszcze zaznaczył, że nie będzie on pełnił funkcji przewodniczącego Komisji.
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski poinformował, że w środę zwołuje on Komisję Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, na której zostanie wybrany Przewodniczący Komisji.
Pan Burmistrz odniósł się do tematów poruszonych przez Radnego Gryca na poprzedniej sesji dot. wyjaśnienia, czy obrady Rady są legalne i czy mogą się odbyć spotkania Komisji jeśli nie są zatwierdzone plany pracy-Pan Burmistrz poinformował, że wszystko jest legalne i zgodnie ze statutem Komisje i Rada obradują na sesjach zawartych w planie pracy oraz poza planem. Pan Burmistrz poinformował również, że Sejmik Województwa Podlaskiego informację z prac Komisji przyjął 16 lutego br. (sesja w Michałowie natomiast odbyła 10 lutego br.) a plany pracy Komisji Sejmik przyjął dopiero 23 marca br.
 
O godz. 10:53 Pan Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy, po czym wznowił obrady.
 
Pan Przewodniczący poprosił Radnego Gryca o przedstawienie opinii z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Radny Leszek Gryc odczytał pismo, z którego wynika, iż w przypadku powyższej uchwały nie stwierdzono istotnego naruszenia prawa.
Pani Mecenas Anna Dubiejko poinformowała, iż w całości podtrzymuje swoją opinię jaką wyraziła w stosunku do projektu uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy powyższej komisji. Dodała, że nie stwierdziła, że Urząd Wojewódzki z pewnością uchyli tą uchwałę. Ponadto poinformowała, że nie jest do końca pewna, aby w kompetencji komisji była np. ocena przygotowania do zabezpieczenia sezonu turystycznego w tym stanu sanitarno – epidemiologicznego i p.poż.
Pan Przewodniczący stwierdził, że całe zamieszanie wyszło z powodu złożenia przez Radnego Gryca pism podpisanych przez niego jako – nadal – Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych.
Radny Leszek Gryc raz jeszcze poinformował, iż na temat rezygnacji rozmawiał z Wiceprzewodniczącym Bogusławem Ostaszewskim. Ponadto odniósł się do słów Pani Mecenas – Radny stwierdził, że dziwi go fakt, dlaczego pozostałe Komisje mogą dokonywać oceny tyko nie Komisja Socjalna.
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że skoro Radny Gryc złożył rezygnację z pełnienia funkcji i skoro nie został wybrany nowy przewodniczący komisji to Radny Gryc jest nadal przewodniczącym - Pani Mecenas wyjaśniła, że samo złożenie woli rezygnacji z funkcji przewodniczącego komisji przez Radnego Gryca wiąże się z jego rezygnacją – Radny Siemieniuk kontynuując zwrócił się do Pana Przewodniczącego, aby obrady prowadził merytorycznie i nie komentował wypowiedzi, co pozwoli na sprawniejszy przebieg obrad.
Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu obrad.
 
Ad.6 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
 
Pani Skarbnik Małgorzata Golak omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
Radna Irena Kurylo spytała, jaka kwota jest przeznaczona na stypendia – Pani Skarbnik wyjaśniła że 30 tyś. + 15tyś. 120zł
Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił opinię komisji, która jednogłośnie i pozytywnie zaakceptowała zmiany w budżecie na 2009 rok.
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezmian w budżecie na 2009 rok.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
            Uchwała Nr XXVII/241/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo
            Pan Burmistrz stwierdził, że budowa lotniska w Topolanach jest szansą dla rozwoju gminy, jest szansą dla mieszkańców, która trafia się raz na setki lat i każdy powinien uczynić wszystko, aby jej nie zaprzepaścić-w przeciągu pół roku wszystko się wyjaśni i będzie to  najważniejszy okres w którym zapadnie decyzja o lokalizacji lotniska; te pół roku będzie doskonałym momentem do pracy dla samorządu oraz wszystkich mieszkańców aby ta inwestycja powstała właśnie w Topolanach. Pan Burmistrz dodał, że uzyskanie praw miejskich, budowa krytej pływalni, czy też budowa lotniska są i będą narzędziami to tego, aby ściągnąć inwestorów i aby były miejsca pracy. W analizie wielokryterialnej jaka została opracowana z polecenia Urzędu Marszałkowskiego oraz koncepcji programowo – przestrzenno – techniczno – technologicznej regionalnego lotniska, lokalizacja lotniska w Topolanach jest na pierwszym miejscu. Pan Burmistrz poinformował, że na kolejnej sesji zapozna Radnych z każdym kryterium przemawiającym za lokalizacją lotniska w Topolanach. Ponadto dodał, iż budowa lotniska będzie wiązała się z powstaniem nowych miejsc pracy w obrębie lotniska jak też w innych dziedzinach związanych z jego działalnością. Podsumowując Pan Burmistrz poinformował, że temu wszystkiemu ma służyć przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w poprzednim planie jest naniesione składowisko oraz dwie oczyszczalnie – to może być argumentem dla przeciwników, dlatego te zapisy należy wyłączyć z planu. Pan Burmistrz zaapelował, że nikt nie ma moralnego prawa – ani Burmistrz, ani Radni, ani mieszkańcy – wysłać jakiś negatywny sygnał, by to lotnisko w Topolanach nie powstało, ponieważ ono jest korzyścią dla następnych pokoleń.
            Radny Włodzimierz Konończuk spytał, na czym polegać będą zmiany przeznaczenia działek w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
            Pani Elżbieta Rosińska kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego wyjaśniła poruszoną przez Radnego kwestię na podstawie projektu uchwały oraz mapek, które otrzymali Radni.
            Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że sprawa lotniska leży w gestii samorządu województwa podlaskiego, ponadto spytał czy plan, o którym jest mowa był już kiedyś zmieniany – Pani Rosińska potwierdziła.
            Radna Maria Ancipiuk zaapelowała, aby nie „zwalać” wszystkiego na Pana Burmistrza, ponieważ jeden człowiek nie jest w stanie wszystkiego sam dopilnować, ponadto nie zawsze Burmistrzowi wypada mówić o pewnych kwestiach. Radna stwierdziła, że lotnisko jest sprawą społeczną i to dla społeczeństwa powinno najbardziej na tej inwestycji zależeć, dlatego też poinformowała, iż został założony Społeczny Komitet ds. lokalizacji lotniska, do którego wszyscy mogą się zapisywać-Radni oraz mieszkańcy.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że zgadza się z tym, iż z perspektywy gospodarzy gminy ważnym jest, aby mieszkańcy i całe społeczeństwo włączyli się do wspierania inicjatywy budowy lotniska w Topolanach. Radny jednak dodał, że nie zgadza się ze słowami Pana Burmistrza, że nikt nie ma moralnego prawa w tym temacie powiecie „nie”, ponieważ każdy ma takie prawo i należy rozmawiać, prosić, ale nie zmuszać. Radny dodał, że jemu osobiście zależy na tym, aby to lotnisko powstało w gminie Michałowo.
            Radna Maria Ancipiuk odnosząc się do wypowiedzi Radnego Gryca wyjaśniła, że nie chodziło o zmuszanie ludzi tylko o to, że nie można w tym temacie szkodzić.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XXVII/242/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
            Pani Jolanta Narolewska pracownik Urzędu Miejskiego w Michałowie wyjaśniła, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego należy podjąć uchwały dot. utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XXVII/243/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XXVII/244/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia partnerskiego z Rejonem Wołkowysk (Białoruś) w celu wspólnej realizacji zadań w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013
Pan Burmistrz poinformował, że aby przystąpić do projektu w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, należy zawrzeć stosowne porozumienie z partnerem za granicy. Dodał, że odbył wizytę do Wołkowyska, podczas której porozumienie zostało zaakceptowane i podpisane przez tamtejsze władze, natomiast aby on ze swojej strony mógł takie porozumienie podpisać musi być deklaracja Rady w tym temacie.
Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał czy treść porozumienia była zaparafowana przez Panią Mecenas – Pani Mecenas odpowiedziała, że nie parafowała powyższego porozumienia. Radny kontynuując stwierdził, że treść porozumienia świadczy o braku profesjonalizmu, ponieważ porozumienie jest nieprecyzyjne.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w załączniku do uchwały jest uzasadnienie i jedynie ogólna treść porozumienia bez zbędnych zapisów, natomiast samo porozumienie jest sporządzone ze wszystkimi wymogami.
Radny Leszek Gryc spytał, czy zostały przeprowadzone wstępne rozmowy, czy to jest tylko suche porozumienie.
            Pan Przewodniczący wyjaśnił, że rozmowy były a podjęcie tej uchwały przyczyni się do możliwości podpisania takiego porozumienia.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie    wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia partnerskiego z Rejonem Wołkowysk (Białoruś) w celu wspólnej realizacji zadań w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XXVII/245/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia partnerskiego z Rejonem Wołkowysk (Białoruś) w celu wspólnej realizacji zadań w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 (w załączeniu do protokołu).
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że treść porozumienia w sposób skandaliczny została przedstawiona radnym, ponieważ tak przygotowane materiały nie powinny ujrzeć światła dziennego. Radny zauważył, aby Burmistrz przed podpisaniem takiego porozumienia zasięgnął opinii Wojewody, czy nie należałoby mieć zgody np. MSZ-tu do podpisania takiego porozumienia.
            Pan Przewodniczący przed ogłoszeniem przerwy poinformował Radnych o składaniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br. oraz o wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady (oprócz Komisji Rewizyjnej) dn. 2.04.2009 r. o godz. 10:00 w celu analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r, natomiast posiedzenie Komisji Rewizyjnej przewidziane jest dn. 7.04.2009r. o godz. 10:00.
            O godz. 11:55 Pan Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy, po czym wznowił obrady.
 
Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
            Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, że podjęcie uchwały wiąże się z uporządkowaniem i ujednoliceniem poprzedniej uchwały z 2005 roku w wyniku zmian obowiązujących przepisów.
 
            O godz. 12:16 salę narad opuścił Radny Eugeniusz Siemieniuk
 
            Radny Leszek Gryc spytał, czy na podstawie nowych załączników do uchwały, którą Rada za chwilę podejmie już zostały udzielone jakieś dotacje.
            Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, że oferty zostały przyjęte, natomiast zmiany są obligatoryjne i wynikają z obowiązujących przepisów.
            Pani Mecenas dodała, że załączniki do uchwały wynikają z ustawy i rozporządzenia, które nadal funkcjonują.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawietrybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXVII/246/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałowo
Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił stanowisko Komisji, która jednogłośnie zaakceptowała plan.
 
O godz. 12:25 na salę narad powrócił Radny Eugeniusz Siemieniuk
 
Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że z omawianego planu wynika, że ogrom środków finansowych zostanie przeznaczone na Michałowo (np. remont GOK w Michałowie – przedsięwzięcie pod nazwą „Kulturalne serce Michałowa”), natomiast co z terenem, dlaczego się w niego nie inwestuje? Rany poinformował, że zarzucano opozycji, że nie wnosi propozycji inwestycji do planów na przyszłość – a przecież kiedyś proponowano, aby dążąc do oszczędzenia środków w GOK-u stworzyć Urząd Gminy, natomiast GOK przenieść do budynku na ul. Fabryczną (tzw. „Kamczatka”). Radny dodał, że podejmując omawianą uchwałę należy się głęboko zastanowić, ponieważ chodzi tu o wieloletni plan działań, który może związać ręce dla przyszłej kadencji Rady.
Radny Jarosław Symko zauważył, że ten dokument w odpowiednim momencie umożliwi składanie wniosków o dotacje, a pozyskanie środków z zewnątrz jest szansą na to, aby nie wydawać właśnie własnych środków na realizację inwestycji tylko je pozyskać. Radny dodał, że taka sama sytuacja będzie miała miejsce przy kolejnym projekcie uchwały dot.. planu odnowy miejscowości Topolany i pozyskania środków na modernizację ogrodzenia przy cerkwi, dlategoteż o terenie również się myśli. Radny podsumowując stwierdził, że jeżeli jest i nadal będzie możliwość pozyskania środków z zewnątrz, to należy z tego korzystać i pozyskiwać środki na różne przedsięwzięcia, również i te w terenie-jednak wszystko w swoim czasie.
Radna Maria Ancipiuk dodała, że Radny Kasperowicz chyba nigdy nie był na tzw. „Kamczatce” i nie wie w jakim jest ona stanie, natomiast Radni nigdy nie mówili o „Kamczatce”. Radna stwierdziła, że tych pieniędzy, które w tej chwili przeznaczymy na GOK, to nawet by nie starczyło, aby wyremontować „Kamczatkę”, także jest ona stwierdzeniem Radnego odnośnie tej sprawy zbulwersowana.
Radny Marek Charytoniuk odniósł się do wypowiedzi Radnego Kasperowicza i zauważył, że koszt przedsięwzięcia związanego z remontem GOK-u wyniesie 1,5 mln. zł – tak zakłada omawiany plan - natomiast kiedyś, jak była mowa o remoncie Domu Ludowego w Sokolu i postanowiono nie przeznaczać kwoty ponad 2 mln zł. to wówczas Radny Kasperowicz był zbulwersowany dlaczego to wycofano. Radny Charytoniuk dodał, że w teren już się będzie inwestowało np. remontując drogi nową technologią, o której na poprzednich sesjach była mowa.
Radny Andrzej Kasperowicz zauważył, że omawiany plan jest dokumentem, który do czegoś zobowiązuje. Radny ponadto dodał, że gdyby w stosownym czasie złożono dokumenty o pozyskanie środków na remont Domu Ludowego w Sokolu to otrzymano by środki ok. 1,5 mln zł i wówczas wkład własny byłby o wiele mniejszy – do tej wypowiedzi nawiązał Radny Marek Charytoniuk i wyjaśnił, że to Stowarzyszenie Kulturalne „Widok” miało ubiegać się o środki na remont Domu Ludowego w Sokolu, natomiast gmina miała jedynie zabezpieczyć wkład własny.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że powodem niedomówień i nieścisłości jest to, że Klub Radnych „Mała Ojczyzna” skutecznie odseparował Radnych Klubu „Wspólnie Zmienimy Gminę” od jakiejkolwiek wiedzy o planach, ponieważ w Radzie jest : „my” i „wy” – „my” wiemy wszystko, a „wy”- są tylko po to, aby ewentualnie poszczekać, natomiast „my” co zamierzyliśmy wejdzie czy tak czy inaczej do realizacji. Radny dodał, że do dziś jest wolne miejsce w Komisji Finansowej, w której ktokolwiek mógłby pracować spoza Klubu „Mała Ojczyzna” znając tym samym plany inwestycyjne i mając możliwość wnoszenia pomysłów Klubu „Wspólnie Zmienimy Gminę”.
Radny Marek Charytoniuk spytał Radnego Gryca, czy dobrze zrozumiał, że siedzą tu tylko psy, które szczekają? – Radny Gryc stwierdził, że miał na myśli siebie i swój Klub.
Pan Przewodniczący przywołał Radnych do porządku i prosił o merytoryczną rozmowę nad projektem uchwały.
Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że Plan Odnowy opracowuje się na podstawie konkretnych wytycznych, gdzie należy wskazać inwestycje do roku 2015, czyli są to zamierzenia na przyszłość, które dodają punktów przy składaniu wniosków o środki unijne.
Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czym jest podyktowany wzrost kosztów remontu GOK-u i czy gminę na to stać.
Pan Burmistrz stwierdził, że dużo na obecnej sesji było powiedziane o moralności i jeżeli o nią chodzi oraz jeżeli chodzi o obrońców prawa to Pan Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, iż każdy mieszkaniec może się podawać za Pana Przewodniczącego, za Przewodniczącego Komisji Finansowej czy Komisji Oświaty. Dodał, że Radni powinni szczególnie bronić swoich praw; spytał również czy może inne prawo ma radny czy inne prawo ma mieszkaniec w tym kontekście aby podawać się za inne osoby, bo można się podpisać jako lekarz, czy burmistrz i gdzieś pismo wysłać, także Pan Burmistrz zwrócił na to uwagę zwłaszcza, gdy to dotyczy stricte działalności Rady i organów Rady.
W dalszej kolejności Pan Burmistrz odniósł się do poruszonych kwestii tj. inwestycji remontu GOK-u – Pan Burmistrz stwierdził, że nazwa przedsięwzięcia tj. „Kulturalne serce Michałowa” jest nazwą półoficjalną i taka nazwa pojawiła się już wcześniej przy innych inwestycjach np. „Kulturalne serce Hieronimowa”. Ponadto wyjaśnił, iż w uchwale budżetowej istnieje pozycja, w której są przeznaczone środki na przedsięwzięcie „Kulturalne serce Michałowa” -remont GOK, jednak nikt do tej pory tego nie zauważył. Pan Burmistrz dodał, że przy inwestycjach realizowanych w terenie nikt do tej pory się nie wyśmiewał, natomiast w przypadku Michałowa i przedsięwzięcia pod nazwą „Kulturalne serce Michałowa” da się zauważyć ironię; ponadto nawet jeżeli propozycja przeniesienia GOK-u i naszych dzieci do tzw. „Kamczatki”, popłynęła z innych źródeł, jest ona po prostu nie do przyjęcia.
Radny Włodzimierz Konończuk spytał, z czego wynika kolejność wykonywanych działań w kosztorysie inwestorskim dot. przebudowy budynku GOK? – Pani Rosińska wyjaśniła, że kolejność jest dowolna, także można zawsze przesunąć elementy tak, aby było to bardziej przejrzyste i czytelne.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawieprzyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałowo.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr XXVII/247/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/211/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topolany
Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił stanowisko Komisji, która wnioskuje, aby ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycji nie podejmować decyzji w dniu dzisiejszym, ale ponownie zapoznać się z audytem i kosztorysem w celu zweryfikowania zasadności przeznaczenia tak wielkich środków w kwocie 320 tyś. zł (obliczono, że wykonanie 1 m budowy ogrodzenia przy cerkwi w Topolanach wyniesie ok. 1,5 tyś. zł. – w innych parafiach takie koszty były o wiele niższe).
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że być może wniosek Komisji jest słuszny, jednak może należałoby się skontaktować z proboszczem Parafii w Topolanach i zasięgnąć opinii, na jakim etapie są prace, ponieważ stanowisko Rady może te prace uniemożliwić.
Pani Rosińska wyjaśniła, że przy podjęciu wcześniejszej uchwały dot. Planu Odnowy Miejscowości Topolany było powiedziane, że gmina poniesie koszt związany z przygotowaniem i sporządzeniem tego planu, natomiast koszty związane z inwestycją poniesie proboszcz.
Radny Andrzej Kasperowicz spytał, dlaczego w chwili obecnej chce się przeanalizować raz jeszcze koszty, skoro wg. Radnego we wcześniejszej uchwale dot. omawianego planu figurowały takie same kwoty. Ponadto kwota wykonania 1m ogrodzenia nie została podana przez proboszcza a przez fachowców opracowujących kosztorys.
Radny Leszek Gryc poparł stanowisko przedmówcy, ponadto zauważył, że Komisja Finansowa obradowała już w tej sprawie dwukrotnie i raz zgłaszała wniosek, aby to przegłosować na „tak”, natomiast w tej chwili chce to odwlec. Radny dodał, że sprawa ta powinna była zostać wyjaśniona i rozstrzygnięta na Komisji, a dopiero później należało ją przedłożyć Radzie.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że mógł paść zarzut, że Rada nie miała możliwości przedyskutowania tego tematu, dlatgoteż temat ten znalazł się w porządku obrad. Natomiast Pan Burmistrz dodał, że na sesji mogą paść różne rozwiązania, które mogą być trafne.
Radny Włodzimierz Konończuk spytał, na czym polegają zmiany w omawianym projekcie uchwały.
Pani Rosińska wyjaśniła, że zmiany dotyczą harmonogramu realizacji robót i była to jej inicjatywą, ponieważ do tej pory nie zgłosił się proboszcz z jakimikolwiek poprawkami do tego planu a terminy uciekają, dlategoteż harmonogram musi być spójny z realiami dnia dzisiejszego. Pani Rosińśka dodała, że dodatkowo - jak wynika z projektu uchwały - wprowadzono pkt. 7, który musiał się w tym planie znaleźć.
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że w celu rozwiania wątpliwości np. finansowych należałoby się odnieść do poprzedniego planu.
Radny Marek Charytoniuk wyjaśnił, że Komisja nie jest przeciwna składaniu tego wniosku – słowa Radnego poprała Radna Maria Ancipiuk, która dodała, że mieszkańcy również pytali, dlaczego koszt remontu ogrodzenia jest taki duży, także należałoby porozmawiać z proboszczem, ażeby być może, jeżeli jest taka możliwość odłożyć to w czasie. Radna ponadto dodała, że w budżecie są już zaplanowane środki na remont GOK-u i jeśli będzie sytuacja rywalizacji dwóch planów, o których jest mowa w dniu dzisiejszym, to ona będzie za Planem Odnowy Michałowa, w którym można pozyskać 500 tyś. zł a przy Topolanach jedynie 250 tyś. 
Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że Rada przez swoje decyzje nie powinna zaogniać relacji międzyludzkich w środowisku Topolan, bo do tego się sprowadza. Radny dodał, że należy jasno powiedzieć, że będą w jednym czasie szły dwa projekty o pozyskanie środków z zewnątrz i tylko jeden projekt będzie miał szansę.
Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że na Komisję Finansową zapraszano proboszcza i radę parafialną, ponieważ chciano usłyszeć opinię mieszkańców w tym temacie, natomiast przybył jedynie proboszcz, który oznajmił, że on reprezentuje radę parafialną.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że dla niego sytuacja jest jasna a dotychczasowa dyskusja była zbędna - Rada podejmując omawianą uchwałę umożliwia proboszczowi realizację zamierzonego przedsięwzięcia i pozyskanie środków, jednak wkład własny to problem proboszcza a nie Rady.
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że znając koszty remontu ogrodzenia w innych parafiach a planowane koszty budowy ogrodzenia w Topolanach, uważa, że wniosek Komisji Finansowej jest zasadny, ponieważ Radni opozycji mogą być pierwszymi, którzy zarzucą, że koszt remontu był jednak za duży a Rada w ten sposób straciła publiczne środki. Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy.
 
Pan Przewodniczący o godz. 13:10 zarządził 10 min przerwy, po czym wznowił obrady.
 
Po przerwie na salę obrad nie powrócił Radny Roman Kononczuk
 
Radny Jarosław Symko stwierdził, że remont ogrodzenia cerkwi w Topolanach jest jak najbardziej zasadny, jednak może należałoby przesunąć inwestycję o np. rok, ponieważ może się okazać, że po wykonaniu ogrodzenia, w obliczu remontu drogi w Topolanach będzie konieczność przesunięcia tego ogrodzenia co wiążę się znowu z kosztami.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk zauważył, że cerkiew w Topolanach jest najstarszym obiektem sakralnym w gminie Michałowo, a do dnia dzisiejszego nie został on oświetlony-wg. Radnego nie jest to przypadek. Radny stwierdził, że dziwi go fakt, że ta sama Komisja Finansowa chce badać zasadność wydania określonych środków na ogrodzenie cerkwi w Topolanach, a nie chce zająć się badaniem spraw, w których przewala się znaczne środki z budżetu gminy na różne inwestycje.
Radna Maria Ancipiuk raz jeszcze przypomniała, że Komisja jest za budową ogrodzenia, co więcej proboszcz nie wskazał konkretnego roku działań, dlategoteż Radna zgłosiła wniosek, aby w kosztorysie i harmonogramie planowanego przedsięwzięcia realizację robót budowlanych przyjąć na lata od września do grudnia nie 2009 roku a 2011 roku, także aby bazować się na roku 2011.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku formalnego, aby w załączniku nr 1 do uchwały zmienić okres realizacji robót na „od września do grudnia 2011 roku”.
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli proponowaną zmianę.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały łącznie z przegłosowaną poprawką.
            Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/211/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topolany.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXVII/248/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/211/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topolany (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo
W związku z faktem, iż Radny Eugeniusz Siemieniuk szyderczo uśmiechając się nazwał inspektora oświaty Aleksandra Apiecionek (który miał referować uchwałę) Ministrem Oświaty, Pan Burmistrz stwierdził, że w obliczu tak ironicznego zachowania w stosunku do pracownika Urzędu, osoby z dużym stażem, byłego dyrektora, uchwałę odczyta jedynie Pan Przewodniczący.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że uchwała ulega zmianie w związku ze zmianą przepisów, dlatego też zmianie nie podlegają kwoty a jedynie niektóre zapisy.
Radny Leszek Gryc prosił o przybliżenie tematu, ponieważ nie otrzymał on materiałów w terminie określonym statutem i nie mógł się z materiałami zapoznać.
Pan Przewodniczący stwierdził, że zamiast merytorycznie prowadzić dyskusję to albo się obraża pracowników, albo szuka się jakiegoś „haka”, aby coś storpedować i uniemożliwić. Pan Przewodniczący dodał, że gmina znajduje się w bardzo dobrym okresie i należy to wykorzystać, a teraz należy przejść do konkretnej dyskusji, ponieważ porządek obrad jest długi, w związku z powyższym prosił Pana Burmistrza o umożliwienie wyjaśnienia projektu uchwały.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w chwili obecnej regulamin uchwala się na czas nieokreślony i zmiany dotyczą np. dodatku motywacyjnego tj. zmiany zapisu z konkretnych kwot na zapis procentowy, ponadto wprowadzono zapis, że o dodatek motywacyjny mogą wnioskować związki zawodowe oraz dokonano technicznej zmiany w zapisie dot. dodatku funkcyjnego oraz w niektórych użytych słowach.
Radny Leszek Gryc stwierdził, jakimż docenieniem było wyproszenie inspektora oświaty przez Pana Burmistrza, czy też jakim docenieniem Radnych i Przewodniczącego Rady było podjęcie decyzji o tym, kto będzie referował po decyzji Przewodniczącego Rady i zmiany tej decyzji przez Burmistrza i pewnie Burmistrz nie czuje się tym urażony. Radny dodał, że on nie czuje się urażony tym, że po wielokrotnych uwagach o terminie wysyłania materiałów sesyjnych nie otrzymał ich w terminie, ponieważ wysyłane są one w dowolnych terminach.
Pan Przewodniczący poinformował, iż wszyscy Radni otrzymali materiały w tym samym terminie, natomiast o tym, kto ma referować daną uchwałę wyznacza Pan Burmistrz.
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że to, co powiedział w stosunku do inspektora oświaty nie jest obraźliwe, jednakże jeśli ktoś czuje się obrażony to mówi on publicznie „przepraszam”.
Radna Alina Kazberuk przedstawiła stanowisko Komisji Oświaty, która jednogłośnie zaakceptowała Regulamin Wynagrodzenia Nauczycieli.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXVII/249/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Burmistrz dodał, że zgodnie ze statutem, o tym kto w imieniu Burmistrza referuje daną uchwałę decyduje on sam. Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że materiały zostały wysłane 19 marca w czwartek i to jest nawet za wcześnie, ponieważ zgodnie ze statutem termin sesji dla Radnego podaje się w 7-dmym dniu a nie na 7-dem dni przed sesją jak to było poprzednio, natomiast materiały można dostarczyć w 4-tym dniu przed sesją.
Radnych Leszek Gryc stwierdził, że Radni w 7-dmym dniu mają otrzymać informację o sesji, a on w 7-dmym dniu informacji nie otrzymał, ponieważ wtedy wysłano materiały.
Pan Przewodniczący poinformował, że będzie zabiegał o to, aby zawiadomienia o sesji wysyłać wcześniej.
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009 rok
Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, iż zmianie ulega punkt dot. wynagrodzenia członków Komisji, ponieważ to wynagrodzenie nie uległo zmianie od kwietnia 2003r. i wynosiło 100 zł brutto, teraz proponuje się 140 zł. brutto.
Radny Andrzej Kasperowicz spytał ilu członków liczy Komisja Alkoholowa, jak często się spotyka i ile to kosztuje budżet gminy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że Komisja liczy 9-ciu członków, spotyka się w miarę potrzeb, średnio ok. 10 razy w roku, natomiast wynagrodzenia są różne, ponieważ inne są odliczenia dla emeryta, a inne np. dla pracownika Urzędu; roczny koszt wynagrodzeń w ciągu roku 2008r. wyniósł ok. 6 tyś. zł.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009 rok
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXVII/250/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale stawki były bardzo zróżnicowane i w celu ujednolicenia wprowadzono proponowane w uchwale zapisy i stawki.
Radny Eugeniusz Siemieniuk zauważył, że w projekcie uchwały w pkt 2 brakuje literki „z” czyli „z samochodu”.
Radny Włodzimierz Konończuk spytał, że skoro występuje inkaso, to czy otrzymywanie wynagrodzenia z tego tytułu nie koliduje z pracą i wynagrodzeniem pracownika pobierającego opłatę.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że inkaso idzie na poczet ZGKiM.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie opłaty targowej.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXVII/251/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie opłaty targowej (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
 
O godz. 14:02 salę narad opuścił Pan Przewodniczący oraz Radny Andrzej Kasperowicz
 
Pani Rosińska omówiła poszczególne lokale i wyjaśniła, że zgodnie z przepisami Rada Miejska udziela zgodę Burmistrzowi na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, którą zaproponowano w wysokości 60%.
Radny Włodzimierz Konończuk spytał, jak jest zabezpieczona bonifikata – Pani Rosińska wyjaśniła, że jeżeli w przeciągu 5-ciu lat od sprzedaży właściciel zbędzie tą nieruchomość dla osób nie stanowiących rodzinę, to musi bonifikatę zwrócić-te wszystkie zapisy znajdują się w akcie notarialnym.
Pan Wiceprzewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiewyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XXVII/252/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
 
 O godz. 14:09 na salę narad powrócił Pan Przewodniczący oraz Radny Andrzej Kasperowicz
 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Kondratki
Pani Rosińska wyjaśniła, że nieruchomość, o której mowa znajdowała się w zaakceptowanym przez Radę wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i jej wartość przekracza 20 tyś. zł. w związku z czym należy podjąć stosowną uchwałę o jej sprzedaży.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiesprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Kondratki.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXVII/253/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Kondratki (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Topolany
Pani Rosińska wyjaśniła, iż do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek Piotra Charytoniuka zam. Topolany 184 o sprzedaż nieruchomości, o której mowa w projekcie uchwały, ponieważ jest on jej użytkownikiem wieczystym, natomiast podjęcie uchwały umożliwi rozpoczęcie prac związanych ze sprzedażą tej nieruchomości. Pani Rosińska dodała, że działka ta w planie zagospodarowania jest działką rolną.
Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czy Rada musi zadecydować o sprzedaży, bo tak stanowi przepis, czy może odmówić sprzedaży.
Pani Rosińska wyjaśniła, że Rada decyduje o metodzie sprzedaży tej nieruchomości a dla takich osób przysługuje prawo bezprzetargowego nabycia nieruchomości, jednak nikt nie może zmusić gminy do jej sprzedaży. Pani Rosińska dodała, że do tej pory nikt użytkownikowi wieczystemu nie odmówił.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Topolany
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXVII/254/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Topolany (w załączeniu do protokołu)
 
Ad. 7 Wolne wnioski
            Pan Przewodniczący zauważył, że Radni podczas obrad powinni rozmawiać merytorycznie a nie emocjonalnie, ponieważ często dochodzi do obrażania siebie nawzajem co jest rzeczą naganną, zwłaszcza jeśli obrażanie dotyczy pracowników obsługi czy innych osób spoza Rady.
 
Ad. 8, 9 Interpelacje i odpowiedzi. Sprawy różne i zapytania radnych
            Radny Eugeniusz Siemieniuk w imieniu Pani Sołtys prosił o naprawienie drogi i zawalonego przepustu jadąc z Nowej Woli do Kuńca, oraz drogi za wsią w kierunku Kazimierowa, ponieważ jest ona nieprzejezdna, natomiast w imieniu mieszkańca Stefana Sieredy Radny prosił o uprzątnięcie kamieni, które leżą na poboczu na prawo za wsią.
            Radny Andrzej Kasperowicz prosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi, dlaczego po podpisaniu przez proboszcza Ostaszewskiego z Topolan oraz proboszcza Dobosza z Jałówki- jako osób prywatnych- umów na odbiór nieczystości z firmą MPO z cmentarzy prawosławnych tych parafii zostały zabrane kontenery na śmieci, które wystawiał tam ZGKiM. Radny spytał, czy takie postępowanie jest jakąś karą dla społeczeństwa i czy proboszczowie pozostałych parafii płacą dla ZGKiM za pojemniki, które znajdują się na cmentarzach. Radny spytał, dlaczego bloki w Żedni nie mają do tej pory wody z ukończonej w listopadzie instalacji wodociągowania wsi i wodociągu wykonanego dla miejscowości Sokole, natomiast nadal czerpią wodę z Nadleśnictwa Żednia i czy prawdą jest, że do tej nowej instalacji nie jest podłączone Nadleśnictwo Żednia i duży blok z lewej strony.
            Pan Przewodniczący w temacie wodociągu w Żedni wyjaśnił, że umowy na odbiór wody zostały podpisane, mieszkańcy „za torami” mają wodę z wodociągu od początku roku, natomiast jeśli chodzi o mieszkańców nadleśnictwa to istnieje tam problem z administratorem tj. z Nadleśnictwem Żednia, które ma swoje ujęcie-jeżeli Nadleśnictwo wystąpi z pismem o podłączenie bloków Nadleśnictwa do wodociągu, zostanie to od razu wykonane.
            W temacie zabranych kontenerów z cmentarzy w Jałówce i Piatience Pan Przewodniczący poinformował, że do ZGKiM wpłynęła interpelacja Radnego Leszka Gryca dot. właśnie tego tematu i odpowiedź została udzielona.
             Pan Burmistrz spytał Radnego Kasperowicza, skąd Radny wie, że obaj proboszczowie podpisali umowy z MPO jako osoby prywatne – Radny Andrzej Kasperowicz wyjaśnił, że wie to od Pani Świetlany Łuksza, córki proboszcza z Topolan.
            Pan Przewodniczący wyjaśnił, że proboszczowie zawarli umowę z MPO nie jako osoby prywatne a jako Parafia, dlategoteż ZGKiM nie może wejść na teren, w którym działa inna firma i postawić swój kontener, na który nie ma zawartej umowy – wówczas ZGKiM nie mając podpisanej umowy z Parafią wywoziłby śmiecie za darmo-do tych słów przychylił się również Pan Burmistrz, który spytał Radnego Kasperowicza, czy jego zdaniem, jeżeli właściciel nieruchomości podpisał umowę z inną firmą na wywóz śmieci, bez względu na to jaką, to czy druga firma ma za darmo wywozić śmieci? Więc jak ZGKiM powinien zdaniem Radnego postąpić, czy należy rozumieć, że jeśli właściciele nieruchomości podpiszą umowę z kim innym, to czy ZGKiM powinien za darmo wywozić śmieci? – Radny Kasperowicz nie odpowiedział. 
 Pan Przewodniczący poinformował, że wielokrotnie chciał się umówić z proboszczem z Jałówki aby przedyskutować ten temat, jednak proboszcz nie znajdował dla niego czasu, także nikt nie może zarzucać, że nie było dobrej woli ze strony ZGKiM. Ponadto dodał, że pozostałe parafie z terenu gminy mają podpisaną umowę z ZGKiM.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że żadna z parafii nie ma podpisanej umowy na duży pojemnik i nie płaci za wywóz nieczystości z terenu cmentarzy, natomiast duże pojemniki na cmentarzach są ustawione społecznie. Radny spytał, czy nie jest prawdą, że proboszczowie zwracali się i pytali dlaczego zniknęły te pojemniki z ich cmentarzy, ponadto dodał, że ludzie to odbierają jako swoistą karę, którą są obłożeni wierni za poczynania swoich pasterzy. Radny w imieniu mieszkańców spytał, jakie były łączne wydatki budżetu gminy na sesję uroczystą, natomiast w imieniu swoim spytał, czy ktoś zawarł porozumienie z Panią Sołtys z Pieniek na wynajem Klubu na uroczystości i czy ktoś zapłacił.
            Pan Burmistrz odniósł się do poruszonych tematów:
- wyjaśnił, że żaden z proboszczy (z Topolan i Jałówki) z nim się nie kontaktował w sprawie kontenerów
-w temacie „karania wiernych” Pan Burmistrz spytał jakie moralne prawo ma Radny Gryc aby mu zarzucać, że karze się wiernych i gdzie był Radny kiedy przekazywano plac dla Parafii w Jałówce, gdzie razem z księdzem Konachowiczem jeździłem do Warszawy, żeby cerkiewka w Bachurach przeszła pod Jałówkę, gdzie oświetlenie jest ustawione, gdzie porobione są drogi i ulice, są porobione remonty obiektów sakralnych a woda na cmentarzu jest za darmo.
- wywóz nieczystości – Pan Burmistrz raz jeszcze podkreśli, że jeżeli właściciel nieruchomości ma podpisaną z innym zakładem umowę na jakąkolwiek usługę to nie zna on zakładu aby drugi zakład wykonywał tą usługę gratis a pieniądze szyły do innego zakładu. Pan Burmistrz dodał, że od razu wiadomo na jaki zarzut naraża się Zakład Komunalny.
-koszty sesji – w tym momencie nie ma możliwości odpowiedzi na to pytanie, ponieważ należy to sprawdzić
- wynajem Klubu w Pieńkach – Pan Burmistrz poinformował, że nikt nie płacił i nie będzie płacić, ponieważ w Zarządzeniu dot. wynajmowania Klubu jest jasno zapisane, że każda jednostka budżetowa oraz sołectwa ma prawo za darmo korzystać z Klubu.
            Pan Jarosław Rajecki p.o. Kierownika ZGKiM w Michałowie poinformował, że jedyną osobą, która zwróciła się z oficjalnym zapytaniem dot. kontenerów był jedynie Radny Leszek Gryc. Pan Rajecki dodał, że sam czynił starania i rozmawiał z proboszczem Doboszem aby sytuację z kontenerami wyjaśnić, jednak jego starania pozostały bez jakiegokolwiek odzewu ze strony proboszcza. Pan Przewodniczący dodał, że proboszcz z Topolan również nie odezwał się do ZGKiM w temacie odbioru śmieci z cmentarza, natomiast mieszkańcy też się nie zwracali do gminy.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że ludzie zwracają się do nich m.in. do niego dlatego, że on potrafi Burmistrzowi odpowiedzieć a nie tylko pochylić głowę i słuchać.
             Radna Irena Kuryło zaproponowała zakończyć już tą dyskusję i dodała, że sprawa kontenerów jest w gestii proboszczów.
 
O godz. 14:42 salę narad opuścił Radny Włodzimierz Konończuk
 
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że proboszczowie z Jałówki i Topolan świadomie podpisali umowę z inną firmą, daltegoteż ten temat należy już zakończyć. Wiceprzewodniczący poruszył temat oznakowania domów w Kazimierowie, prosił o interwencję w tej sprawie.
Pan Burmistrz dodał, że w kontenerach znajdujących się na cmentarzach nie rzadko znajdowane są odpady komunalne, także tą sprawę też będzie trzeba uregulować. Ponadto poinformował, że każdy proboszcz może podpisać umowę indywidualnie, natomiast jako Parafia może podpisać umowę z ZGKiM i nie minie 24 godz. jak na cmentarzach pojawią się kontenery, ponieważ wszystkie Parafie należy traktować tak samo.
O godz. 14:46 salę narad opuściła Radna Alina Kazberuk
 Radny Andrzej Kasperowicz zgłosił apel, aby wykonać podświetlenie cerkwi w Topolanach, tym bardziej, że perspektywa budowy lotniska na tamtym terenie jest bardzo realna.
            Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że proboszcz z Topolan nigdy nie wystąpił z prośbą o wykonanie oświetlenia cerkwi w Topolanach. Radna dodała, że w dniu dzisiejszym otrzymała już 6 telefonów od mieszkańców Potoki, że w Potoce był Pan Krzysztof G. mieszkaniec gminy i krzyczał, aby wszyscy protestowali przeciwko budowie lotniska. Radna poinformowała, że z ust mieszkańców Potoki usłyszała, że dziś, na terenie ewentualnego lotniska są już ekolodzy.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że nikt z obecnych na sali nie jest przeciwny budowie lotniska, jednak normalnym jest, że ktoś może być za a ktoś przeciw. Radny dodał, że dobrze by było aby powstało lotnisko, jednak nie należy wiązać nadziei, że powstanie wiele miejsc pracy, ponieważ to lotnisko jest tylko lotniskiem regionalnym.  
             Radny Leszek Gryc stwierdził, że chcąc aby lotnisko powstało na terenie gminy, nie zrobiono nic, aby nagłośnić mieszkańcom korzyści jakie mogą z tego tytułu płynąć oraz faktu, iż w Michałowie odbędą się na ten temat konsultacje-dlategoteż należy poinformować społeczeństwo o plusach budowy lotniska w Topolanach.
            Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że poprzez stworzenie 2 dni temu Społecznego Komitetu na rzecz budowy lotniska w Topolanach dąży się właśnie do wyjścia z tym tematem do społeczeństwa. Natomiast Radny Jarosław Symko dodał, że lista osób, które dopisują się do Komitetu powstała w dniu wczorajszym i jest nadal otwarta i dzisiaj o tym fakcie informuje się Radnych; ponadto po to powstał Komitet, aby m.in. odciążyć gminę, spotkać się z mieszkańcami i wszystko dokładnie wyjaśnić.
            Pan Przewodniczący powrócił do wniosku zgłoszonego przez Radną Ancipiuk, aby w imieniu Rady wystosować pismo z podziękowaniem dla Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku za podjęcie współpracy z samorządem dot. stacjonowania karetki. Poinformował, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu, to takie podziękowania zostaną wystosowane – nikt z Radnych sprzeciwu nie zgłosił.
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy     
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 15:12 zamknął obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          w Michałowie

                                                                                                        Mikołaj Worona

 Protokołowała: U. Tarasewicz                                                       

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-07