Typ z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie
Tytuł z posiedzenia Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 10 lutego 2009r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXVI/09
Data wydania 2009-03-26
Protokół Nr XXVI/09 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie, które odbyło się 10 lutego 2009r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Wąskiej 1
 
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 
O godzinie 10:08 Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie - otworzył obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych.
 
 1. Charytoniuk Marek
 2. Gryc Leszek
 3. Kasperowicz Andrzej
 4. Kazberuk Alina
 5. Kononczuk Roman
 6. Konończuk Włodzimierz
 7. Kuryło Irena
 8. Łuksza Nina
 9. Matwiejczyk Eugeniusz
 10. Ostaszewski Bogusław
 11. Symko Jarosław
 12. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni:
Ancipiuk Maria, Urwan Krzysztof, Siemieniuk Eugeniusz
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
 
Burmistrz Michałowa - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, wicestarosta Powiatu Białostockiego Adam Kamiński, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy,
 
            Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
            Pan Przewodniczący podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do nadania praw miejskich dla Michałowa. Wyrazy podziękowania skierował również do Pana Burmistrza, dyrektorów: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz GOK, pracownikom Urzędu Miejskiego za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie uroczystej sesji.
 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej
            Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad.
 
O godz. 10:12 na salę narad przybyła Radna Maria Ancipiuk
 
            Radny Leszek Gryc wniósł o skreślenie z porządku obrad punktu 10 tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy KomisjiSpraw Socjalnych i Porządku Publicznego za 2008 rok”. Radny stwierdził, że Komisja nie mając pozwolenia Rady w tym roku się nie zbierała, gdyż Rada nie raczyła uchwalić planów pracy. Dodał, że nie wie, czy posiedzenie jakiejkolwiek Komisji było zgodne z przepisami prawa, ponieważ patrząc na przepisy prawa, które są określone w Statucie Gminy i dotyczą one Komisji Rewizyjnej i stosując te prawa do innych Komisji to żadne posiedzenie, które odbyło się w tym roku nie mogło mieć miejsca. Wobec powyższego Radny poinformował, że Komisja Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego w tym roku się nie zbierała i nie opracowała sprawozdania z pracy za rok 2008, ponieważ nie mogło być ono sporządzone przed zakończeniem tego roku. Radny zaproponował Przewodniczącemu zasięgnięcie opinii prawnej w tym temacie.
            Radny Charytoniuk zauważył, że w planie pracy Komisji Planowania jako ostatni punkt widnieje sporządzenie sprawozdania, także opracowanie sprawozdań można było wykonać na ostatnich posiedzeniach komisji jakie miały miejsce w roku 2008.
            Radny Leszek Gryc poinformował, że w planie pracy Komisji Socjalnej na rok 2008 jako pierwszy punkt widniało opracowanie planu pracy za 2007, także w tym roku jest podobnie.
            Radny Jarosław Symko zauważył, że każde sprawozdanie z pracy Komisji powinien wykonywać jej Przewodniczący, natomiast Radna Maria Ancipiuk dodała, że idąc tokiem myślenia Radnego Gryca to jak rozpoczyna się nowa kadencja to nie powinno być żadnego posiedzenia komisji, ponieważ nie ma żadnych planów itp. Radna stwierdziła, że każda Komisja w swoim planie pracy w ostatnim kwartale ma opracowanie sprawozdania z jej pracy.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że Radna Ancipiuk mija się z prawdą mówiąc, że we wszystkich planach pracy jest opracowanie sprawozdania. Ponadto w planie pracy Rady w pierwszym kwartale jest przyjęcie sprawozdań z działalności Rady i Komisji, a w ostatnim kwartale opracowanie planów pracy Rady i Komisji i nikt w poprzednim roku w ostatnim kwartale nie zatwierdził planów pracy.
            Pan Burmistrz wyjaśnił, że Komisja nie potrzebuje żadnego upoważnienia Rady, aby się zebrać na posiedzeniu, o którym decyduje Przewodniczący danej Komisji. Natomiast odwołując się do Komisji Rewizyjnej, to jest zapis dotyczący jedynie kontroli (a nie posiedzenia), do której to Rada musi upoważnić Komisję.
            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że Statut Gminy nie zobowiązuje do złożenia sprawozdania z pracy Komisji oraz planu pracy w określonym czasie np. na przełomie roku.
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Leszka Gryca aby z porządku obrad wykreślić punkt 10 tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy KomisjiSpraw Socjalnych i Porządku Publicznego za 2008 rok”.
            Radni w głosowaniu jawnym 6 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” odrzucili wniosek-w związku z faktem, iż wniosek dotyczył porządku obrad, aby mógł on być przegłosowany wymagana jest bezwzględna liczba głosów „za” tj. 8 głosów.
            W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych.
            Radny Leszek Gryc złożył oświadczenie, iż od chwili obecnej nigdy nie zwoła on posiedzenia Komisji Spraw Socjalnych, ponieważ zrzeka się funkcji jej przewodniczenia.
Pan Przewodniczącyprzeszedł do głosowania nad porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
5/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2008 rok
6/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnejza 2008 rok
7/Przyjęcie sprawozdania z pracy KomisjiPlanowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej za 2008 rok
8/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowiaza 2008 rok
9/ Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiskaza 2008 rok
10/ Przyjęcie sprawozdania z pracy KomisjiSpraw socjalnych i Porządku Publicznego za 2008 rok
11/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         Zmian w budżecie na 2009 rok
·         Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1440 B
·         Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie 
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska Rady Miejskiej w Michałowie
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie
·         Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009
·         Ustalenia diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
12/ Przedłożenie do akceptacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2009r.
13/ Wolne wnioski
14/ Interpelacje i odpowiedzi
15/ Sprawy różne i zapytania radnych
16/ Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej
 
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Michałowo, która odbyła się dnia 30 grudnia 2008r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli protokół z XXIV sesji Rady Gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie, która odbyła się dnia 30 stycznia 2009r.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli protokół z XXV uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
 
Pan Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 10:12 na salę narad przybył Radny Krzysztof Urwan
 
Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że na uroczystej sesji podczas prezentacji dot. dorobku i historii Michałowa była luka o lata 1990-2002 – nie przedstawiono osiągnięć poprzednich Wójtów: Pana Jośko i Pana Konończuka; nie było mowy o rurociągu z gazem dzięki któremu do budżetu od 2002r. wpływa o 8 mln więcej środków. Radny dodał, że mówiąc o udziale procentowym osób, które poparły nadanie praw miejskich tj. 96,65% nie było powiedziane, że udział wzięło jedynie 15,4% społeczeństwa, Radny spytał, dlaczego to zostało tak przedstawione.
Pan Burmistrz zauważył, że jak nic się nie robi to nie ma krytyki, ale jak się robi to zawsze coś się wydarzy po drodze i na każdy szczegół ktoś zwróci uwagę. Pan Burmistrz dodał, że starano się zorganizować uroczystą sesję jak najlepiej, starano się pamiętać o wszystkich, starano się nie urazić nikogo, co więcej, uroczystości były pozbawione podtekstu politycznego czy osobowego. Natomiast rys historyczny dotyczył Michałowa a nie całej gminy i był tworzony przez wiele osób tj. redaktora Gresia, pracowników, młodzież Gimnazjum, choć na koniec było powiedziane, że Michałowo to nie samo miasto ale cała gmina; ponadto była mowa o inwestycjach wykonanych w okresie sprzed 2002 jak choćby budowa Szkoły Podstawowej w Michałowie czy budowa oczyszczalni ścieków.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że nie przemawia do niego rys historyczny pisany przez Mikołaja Gresia, ponieważ nie zawsze ta osoba pisze prawdę. Radny spytał czy zostało wydane pozwolenie na przetwórstwo odpadów dla firmy „Kołoplast” a jeśli nie, to co się robi w tym kierunku i dlaczego to się toleruje; czy zostało wydane pozwolenie na przetwórstwo parafiny czy związanych z tym suplementów na terenie firmy UNIA-to pytanie wynika z opinii ludzi.
Pan Przewodniczący zauważył, że zadane przez Radnego pytania powinny paść w sprawach różnych i w tym miejscu zostanie udzielona odpowiedź.
Rady Leszek Gryc stwierdził, że wydawanie pozwoleń jest pracą Burmistrza w okresie międzysesyjnym, dlatego też jego pytania padły właśnie w tym miejscu.
Pani Elżbieta Rosińska kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego wyjaśniła, że sprawa parafiny zostanie sprawdzona, natomiast sprawa pozwolenia dla firmy „Kołoplast” została dla radnego Gryca udzielona w takim zakresie w jakim gmina może w tej sprawie decydować.
Radny Leszek Gryc wyjaśnił, że chodziło mu o to, dlaczego gmina toleruje działalność tej firmy, która nie mając pozwoleń i czekając na ich uzyskanie defacto działa. Radny dodał, iż nie prawdą jest, że to nie jest rola gminy aby doprowadzić do przestrzegania prawa.
Radny Marek Charytoniuk w imieniu mieszkańców Nowosad i Zaleszan podziękował za załatwienie sprawy kursów autobusów. Radny prosił tylko o uszczegółowienie na jakiej trasie i o której godzinie autobus ten będzie kursował.
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski odniósł się do uroczystej sesji i stwierdził, że była ona przygotowana profesjonalnie oraz prosił Radnych aby obecna Rada Miejska funkcjonowała bez zgrzytu.
Pan Przewodniczący przywitał przybyłych na sesję wicestarostę Powiatu Białostockiego Pana Adama Kamińskiego oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Marka Jędrzejewskiego.
Pani Rosińska wyjaśniła, że umowa z PKS została podpisana na przejazd na trasie Szymki – Zaleszany – Jałówka, będzie to kurs w każdą środę o godz. 11:46.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem informacji Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli informację Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 5 Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2008 rok
            Pan Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2008r. (w załączeniu do protokołu), po czym w obliczu braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem omówionego sprawozdania.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2008r.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
O godz. 11:10 na salę narad przybył Radny Eugeniusz Siemieniuk
 
Ad. 6 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2008 rok
            Radny Jarosław Symko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji za 2008 rok (w załączeniu do protokołu).
            Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem omówionego sprawozdania.
            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2008 rok
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 7 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej za 2008 rok
            Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji za 2008 rok (w załączeniu do protokołu).
            Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem omówionego sprawozdania.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej za 2008 rok
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 8 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia za 2008 rok
            Radna Maria Ancipiuk Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji za 2008 rok (w załączeniu do protokołu).
            Pan Przewodniczący w obliczu braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem omówionego sprawozdania.
            Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia za 2008 rok
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad 9 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska za 2008 rok
            Radny Włodzimierz Konończuk Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska przedstawił sprawozdanie z pracy Komisjiza 2008 rok (w załączeniu do protokołu).
            Radny Eugeniusz Siemieniuk dodał, że organ wykonawczy od 2 lat nie zrealizował żadnego postulatu Komisji Rolnictwa -dot. budowy dróg rolniczych- które są nadal aktualne.
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że jeżeli sami rolnicy nie zechcą poczynić kroku w kierunku melioracji pól, to nic w tym temacie samemu się nie zrobi.
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem omówionego sprawozdania.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska za 2008 rok
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Ad. 10 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Spraw socjalnych i Porządku Publicznego za 2008 rok
           
O godz. 11:25 salę narad opuścił Radny Jarosław Symko
 
            Radny Leszek Gryc poinformował, iż Komisja Spraw Socjalnych uważając, że nie ma uprawnień, nie spotykała się w roku bieżącym, ponieważ nie miała zatwierdzonych planów pracy, w związku z czym nie zostało sporządzone sprawozdanie. Radny złożył wniosek formalny, aby Pan Przewodniczący zarządził wykonanie ekspertyzy prawnej celem odpowiedzi na pytania, które Radny wcześniej zadał w tym temacie. Radny złożył również wniosek o przełożenie dyskusji w sprawie sprawozdania z pracy Komisji Spraw socjalnych i Porządku Publicznego za 2008 rok na kolejną sesję.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosków formalnych:
I-wszy wniosek - aby wykonać ekspertyzę prawną.
            Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 7 głosach „wstrzymujących” się przyjęli wniosek.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
II-gi wniosek – abyprzełożyć przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Spraw socjalnych i Porządku Publicznego za 2008 rok na kolejną sesję.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli wniosek.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad.11 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
            O godz. 11:10 na salę narad przybył Radny Jarosław Symko
 
Pan Burmistrz omówił zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu); jedna ze zmian polegała m.in. na zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 95 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc rzeczową Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B – Zabłudów – Michałowo – Gródek, realizacja na odcinku Topolany – droga Nr 65-środki przeznaczone będą na wykonanie dostosowania dokumentacji projektowej drogi do kategorii KR 1 i KR 2. Pan Burmistrz poinformował, że łącznie z uchwalonymi wcześniej środkami w kwocie 25 000zł pomoc rzeczowa dla Powiatu wyniesie łącznie 120 000 zł. Dodał, że brał udział w Komisji Infrastruktury w Powiecie (w której udział wziął również Wójt sąsiedniej gminy Gródek Wiesław Kulesza) na której postanowiono, iż w kosztach inwestycji partycypować będzie Starostwo, Gmina Michałowo i Gmina Gródek. Pan Burmistrz ponadto poinformował, że w razie budowy lotniska w Topolanach – a jest to inwestycja bardzo realna – drogi lokalne tj. od Topolan w kierunku Białegostoku zostaną wykonane przy okazji budowy lotniska.
Wicestarosta Adam Kamiński potwierdził słowa Pana Burmistrza oraz dodał, że jeżeli nie dojdzie do budowy lotniska, wówczas wspólnie, jednocześnie z Burmistrzem Michałowa i Zabłudowa zostaną poczynione ustalenia w sprawie budowy drogi od Topolan w stronę Białegostoku.
            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski wyjaśnił, iż Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych nie zakłada potrzeby pozyskania pozwolenia na budowę co oznacza, że jeżeli inwestycja mieści się w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy, to inwestycja jest prowadzona na tzw. zgłoszenie i to dotyczy właśnie omawianego odcinka drogi Topolany – Michałowo – Gródek.
            Radny Marek Charytoniuk spytał, jakie są losy projektu przejścia przez wieś Nowosady, ponieważ do wsi jest asfalt, od wsi do kolejnej miejscowości Zaleszany też jest droga utwardzona, natomiast przez samą wieś jest droga brukowa z dziurami i bez odpływu.
            Pan Marek Jędrzejewski poinformował, że dokumentacja na w/w inwestycję jest w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg i Urzędu Miejskiego w Michałowie, jednak w celu łatwiejszego uzyskania pozwolenia na budowę należy dokonać przeprojektowania miejsc odprowadzenia wód opadowych z jezdni.
            Pan Adam Kamiński wyjaśnił, że realizując inwestycję budowy drogi Topolany – Michałowo – Gródek, Powiatowi trudno będzie wygospodarować środki na inwestycję w miejscowości Nowosady, dlatego też na chwilę obecną należy wysyłać sprzęt do tymczasowego utrzymania drogi w Nowosadach.
            Pan Burmistrz dodał, że w obliczu omawianej sytuacji postara się, aby przejście przez miejscowość Nowosady zostało wykonane jeszcze w tej kadencji Rady.
            Radna Maria Ancipiuk spytała o możliwości budowy drogi Hieronimowo – Potoka – Hoźna oraz czy istnieje szansa na budowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół z programu tzw. „Orlik”, ponieważ wysłano w tej sprawie pismo do Starostwa i do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi.
            Pan Adam Kamiński stwierdził, że kompleks boisk przy Zespole Szkół byłby wskazany zwłaszcza przy perspektywie otwarcia w szkole nowego kierunku tj. militarnego. Wicestarosta obiecał, że na najbliższym Zarządzie poruszy tą sprawę zwłaszcza, że samorząd oczekuje na odpowiedź już 4 miesiące. W temacie drogi Hieronimowo – Potoka – Hoźna poinformował, że trudno określić czy Powiat w danym momencie będzie dysponował środkami na wykonanie tej inwestycji, jednakże na pewno należy będzie zacząć od wykonania stosownej dokumentacji.
            Pan Burmistrz dodał, że koszt inwestycji budowy boisk wyniósłby ogółem ok.1 mln. zł z czego wkład gminy i powiatu wyniósłby po 200 tyś zł, także należałoby skorzystać z tej szansy i programu „Orlik” ponieważ druga taka okazja może się już więcej nie powtórzyć. W temacie drogi Hieronimowo – Potoka – Hoźna Pan Burmistrz dodał, iż starania samorządu będą szły w kierunku tzw. „zgłoszenia”, o którym mówił Dyrektor Jędrzejewski, aby jak najmniejszymi kosztami tą drogę jednak wyasfaltować.
            Radna Nina Łuksza spytała o możliwość wyasfaltowania drogi Planty – Marynka w kierunku Narwi, która od strony Narwi została już wyasfaltowana, został jedynie odcinek na terenie gminy Michałowo.
            Pan Adam Kamiński wyjaśnił, że ta droga jest dla powiatu również istotna zwłaszcza z punktu widzenia dojazdu do szkoły oraz na połączenie do PRONARU, w którym możnaby było odbywać praktyki szkolne z kierunków mechanicznych. Wicestarosta zauważył, że w chwili obecnej należy wykonać drogę z tzw. „schetynówek” a wówczas będzie można myśleć o pozostałych drogach.
            Radny Andrzej Kasperowicz spytał, jakie środki na realizację budowy drogi Topolany – Michałowo – Gródek przeznacza gmina Gródek?
            Pan Burmistrz poinformował, że Wójt Gminy Gródek na Komisji Infrastruktury w Powiecie zadeklarował na dzień dzisiejszy przeznaczenie środków w kwocie 1mln 100tyś-
1 mln. 200tyś zł, jednakże stwierdził, że gmina wyszła z kredytów zaciągniętych w poprzednich kadencjach i może jeszcze będzie możliwość przeznaczenia dodatkowych funduszy na ten cel. Pan Burmistrz dodał, że środki jakie przeznacza każda z gmin są proporcjonalne do długości drogi leżącej na terenie poszczególnej gminy.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk apelował o znalezienie środków (chociażby z nadwyżki budżetowej) na wykonanie drogi na odcinku Planty – Marynka w kierunku Narwi, ponieważ ta droga jest bardzo istotna, zważywszy na natężenie ruchu, natomiast słuchając postulatów dot. dróg można odnieść wrażenie, że droga do miejscowości Hoźna jest trochę ważniejsza.
            Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że widzi złośliwość Radnego Siemieniuka, ponieważ ona zaznaczyła, że są dwie drogi łączące gminę Narew z gminą Michałowo, a że droga w kierunku Hoźnej bardziej ją interesuje to wymieniła właśnie tą drogę. Radna dodała, że Klub Radnych „Mała Ojczyzna” jako pierwszy wystosował pismo do Starostwa o naprawę drogi na odcinku Planty-Marynka.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk dodał, że całym szacunkiem dla Klubu „Mała Ojczyzna”, nie jest on podmiotem, który może o cokolwiek wnioskować; stwierdził również, że Klub może sobie w swoim „kółku różańcowym” obradować ile chce, jednak na zewnątrz gminę reprezentuje Rada i Pan Burmistrz.
            Radny Leszek Gryc nawiązał do wcześniejszych dyskusji nad inwestycją modernizacji drogi do Topolan i stwierdził, że ostatnio rozbiła się ona o procentowy udział gminy. Dodał, że w chwili obecnej te procenty będą podobne, dlategoteż Radny prosił o deklarację udziału procentowego gminy aby ta inwestycja została wykonana. Radny poruszył temat odwodnienia ul. Spadowej i Kościelnej w Michałowie, stwierdził, że słyszał od Burmistrza, iż odwodnienie jest niemożliwe ze względu na postawę Starostwa i Dyrekcji PZD, które nie ujęło w planach odwodnienia ul. Gródeckiej. Radny spytał, czy przy planowanej inwestycji będzie można ująć wykonanie odwodnienia powyższych ulic.
            Pan Adam Kamiński wyjaśnił, że w chwili obecnej za mniejsze środki wykona się o wiele dłuższy odcinek drogi, a nie nieznaczny odcinek do Topolan jak to być miało pierwotnie-taką szansę dały właśnie tzw. „schetynówki”-do słów Wicestarosty przychylił się również Pan Burmistrz. W sprawie odwodnienia ul. Gródeckiej dodał, że jest to temat bardzo trudny, ponieważ wówczas w grę wchodzi droga wojewódzka, jednak dokumentacja była robiona w poprzedniej kadencji przy okazji składania wniosków unijnych.
            Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił, iż dokumentacja projektowa dot. ul. Gródeckiej sporządzona została w latach 2004-2005 na okoliczność przebudowy tej drogi oraz całego ciągu drogowego Zabudów – Michałowo - Gródek i jest w posiadaniu PZD. Dodał, że dokumentacja ta zawierała również odwodnienie ul. Gródeckiej dla potrzeb przebudowy drogi, jednak nie przewidywała odwodnienia przyległych do niej ulic. Pan Jędrzejewski poinformował, iż były prowadzone rozmowy z Podlaskim Zarządem Dróg, który administruje ul. Białostocką, jednak nie rozstrzygnięto sposobu wprowadzenia wód opadowych z ul. Białostockiej do ul. Gródeckiej i dalej do naturalnych cieków wodnych.
            Radny Leszek Gryc wyjaśnił, że pytanie dot. odwodnienia padło, ponieważ z ust ówczesnego Wójta słyszał on, że nie możliwe jest wykonanie odwodnienia ulic Spadowej i Kościelnej ze względu na to, że Starostwo i Dyrekcja Dróg nie ujęła w swoich planach odwodnienia ul. Gródeckiej.
            Radna Maria Ancipiuk w imieniu Burmistrza, Przewodniczącego Rady, Radnych oraz mieszkańców podziękowała Wicestaroście i Dyrektorowi PZD za obecność i ujęcie drogi Topolany – Michałowo – Gródek do „schetynówek”.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezmian w budżecie na 2009 rok.
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
            Uchwała Nr XXVI/231/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 lutego w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
 
            Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B – Zabudów – Michałowo – Gródek realizacja na odcinku Topolany – dr Nr 65 (dostosowanie dokumentacji projektowej)
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały po czym o godz. 12:25 ogłosił przerwę. Po przerwie wznowił obrady.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B – Zabudów – Michałowo – Gródek realizacja na odcinku Topolany – dr Nr 65 (dostosowanie dokumentacji projektowej)
            W głosowaniu brało udział 15 radnych.
 
Po przerwie na salę narad nie powrócili Radni Maria Ancipiuk i Marek Charytoniuk
 
            Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2009
            Pan Przewodniczący przedstawił plan pracy Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu). Ponadto dodał, iż proponuje, aby Komisje Rady zbierały się na łączonych posiedzeniach, na których poruszone będą wspólne tematy zawarte w planach pracy wszystkich Komisji.
            Radny Andrzej Kasperowicz zaproponował, aby określić harmonogram spotkań Rady Miejskiej i dopisać, że będą one miały miejsce w ostatni piątek miesiąca.
            Pan Przewodniczący zauważył, że w Statucie Gminy Michałowo nie ma zapisu, który wskazywałby na konieczność określania terminów spotkań Rady.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że jeżeli istnieje obowiązek przedstawiania sposobu realizacji uchwał to należy takie sprawozdanie wprowadzić na sesję, ponieważ do tej pory nie było to praktykowane.
            Pan Przewodniczący stwierdził, że nie widzi przeszkód aby takie sprawozdania odczytywać, ponieważ są one tworzone. W dalszej kolejności przeszedł do głosowania wniosku Radnego Kasperowicza, aby określić harmonogram spotkań Rady Miejskiej i dopisać w planie pracy, że będą one miały miejsce w ostatni piątek miesiąca
            Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Uchwała Nr XXVI/232/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 lutego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
            Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
            O godz. 12:53 na salę narad powróciła Radna Maria Ancipiuk
            Radny Jarosław Symko przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie przedstawił plan pracy Komisji (w załączeniu do protokołu).
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał czy kontrola wydatków Urzędu Miejskiego na promocje jednostek samorządu terytorialnego za cały rok 2008 obejmie również kontrolę wydatków Gminnego Ośrodka Kultury – Radny Jarosław Symko wyjaśnił, iż Komisja będzie kontrolować to co jest ujęte oddzielnie w planie budżetu gminy.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk odnosząc się do pkt. „Kontrola zasadności pobierania opłat za przyłącza wodno – kanalizacyjne oraz wypłaconych zwrotów za rok 2008” zgłosił wniosek, aby tą kontrolą objąć również rok 2006 i 2007. Ponadto Radny dodał, że zasadnym byłoby sprawdzenie wynajmowania i wpłat za wynajem sprzętu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
            Radny Jarosław Symko poinformował, że pkt. z planu pracy, o którym mówił Radny Siemieniuk Komisja przyjęła jednogłośnie a był on zgłoszony przez Radnego Gryca. Ponadto dodał, iż Komisja Rewizyjna może przeprowadzić każdą kontrolę na wniosek m.in. Rady.
            Radny Leszek Gryc nawiązał do zgłoszonego przez Radnego Siemieniuka wniosku formalnego dot. rozszerzenia kontroli pobierania opłat za przyłącza wodno – kanalizacyjne o lata 2006 i 2007 i zaproponował, aby skreślić słowa „w roku 2008” i sprawdzić całość przypadków. Ponadto nawiązał do punktu dot. Kontroli wydatków Urzędu Miejskiego na promocje jednostek samorządu terytorialnego i proponował dopisać „oraz podległych jednostek budżetowych”-w taki sposób byłby załatwiony cały temat promocji.
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że nie wyobraża sytuacji, aby analizować cały budżet i oceniać każdą fakturę czy tyczy się ona promocji czy też nie.
            Pan Burmistrz wyjaśnił, że w innych zakładach budżetowych nie ma rozdziału dot. promocji, dlatego też należałoby analizować budżety poszczególnych jednostek i wybierać faktury, jednak zaistniałby problem uznaniowości czy dany wydatek zaliczyć do promocji czy nie.
 
O godz. 13:05 salę opuścił Radny Roman Kononczuk
 
            Radny Andrzej Kasperowicz odniósł się do pkt. „Wydatki Urzędu Miejskiego na oświetlenie za 2008…” i zaproponował, aby punkt brzmiał „Kontrola wydatków….” - Pan Przewodniczący stwierdził, że przed głosowaniem czytając Radnym plan pracy w/w punkt przeczyta w formie zaproponowanej przez Radnego Kasperowicza. Nawiązał również do wniosku Radnego Gryca dot. rozszerzenia punktu o kontrolę promocji podległych jednostek budżetowych i stwierdził, że skoro w innych zakładach budżetowych nie ma rozdziału dot. promocji, to nie będzie on poddawał tego wniosku pod głosowanie. W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami formalnymi
 I-wszy wniosek – abyw pkt. „Kontrola zasadności pobierania opłat za przyłącza wodno – kanalizacyjne oraz wypłaconych zwrotów za rok 2008” dodać za rok 2006 i 2007.
            Radni w głosowaniu jawnym 2 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk zaproponował, aby na sesji opracować komunikat z kontroli i podać do publicznej wiadomości.
II – wniosek - abyw pkt. „Kontrola zasadności pobierania opłat za przyłącza wodno – kanalizacyjne oraz wypłaconych zwrotów za rok 2008” wykreślić słowa „za rok 2008”.
            Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
O godz. 13:10 salę narad opuściła Radna Alina Kazberuk
 
III wniosek – aby w III - cim kwartale jako pkt. 3 umieścić punkt „Kontrola najmu sprzętu ZGKiM.
            Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu brało udział 12 radnych
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawiezatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie.
            W głosowaniu brało udział 12 radnych.
            Uchwała Nr XXVI/233/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 lutego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie
Radna Maria Ancipiuk przedstawiła plan pracy Komisji (w załączeniu do protokołu).
Radna Irena Kuryło spytała czy pkt. 6 przedstawionego planu pracy jest spójny z planami Komisji Oświaty – Radna Ancipiuk wyjaśniła, że ten punkt wiąże się z planem pracy Komisji Oświaty i w tym temacie planowane jest wspólne posiedzenie obu komisji.
Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czy są w tej chwili opracowywane jakieś plany przestrzennego zagospodarowania.
Pani Rosińska wyjaśniła, że są opracowywane plany dot. Bachur i Bud, natomiast Pan Burmistrz dodał, ze może zaistnieć potrzeba również zmiany planu Topolan w związku z budową lotniska.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie
            W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XXVI/234/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 lutego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 13:25 salę narad opuścił Radny Eugeniusz Matwiejczyk
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie
Radna Maria Ancipiuk przedstawiła plan pracy Komisji (w załączeniu do protokołu).
Radny Leszek Gryc spytał, czego ma dotyczyć pkt. „Analiza i ocena gazety samorządowej „Gazeta Michałowa” i spotkanie z redaktorem naczelnym” oraz nawiązał do ostatniego kwartału i pkt. dot. sporządzenia sprawozdania z pracy komisji-po tym punkcie to są jeszcze inne punkty, więc chyba temat dot. opracowania sprawozdania powinien widnieć jako jeden z ostatnich.
Radna Maria Ancpiuk wyjaśniła, że na ostatnim posiedzeniu komisja porusza kilka tematów w tym opracowuje sprawozdanie, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten punkt przesunąć - tzn. zamienić obecny punkt 4 z 5tym. Natomiast „Analiza i ocena gazety samorządowej” polegałaby na przekazaniu redaktorowi pewnych uwag, czy też zaleceń i nie należy tego bynajmniej łączyć z jakąś cenzurą. Pan Burmistrz dodał, że spotkanie radnych na Komisji Oświatowej z redaktorem gazety daje możliwość wymiany informacji płynących np. od mieszkańców do radnych dot. treści gazety, nowych rubryk, czy też tematów, ponieważ to mieszkańcy tą gazetę tworzą.
Radny Andrzej Kasperowicz zaproponował, aby w pkt. dot. „Analizy i oceny gazety samorządowej..” dopisać imiennie nazwisko i imię redaktora tj. „z redaktorem Mikołajem Gresiem”. Ponadto nawiązał do punktu dot. przygotowań do uroczystości nadania Gimnazjum imienia Leszka Nosa i stwierdził, że ta uroczystość się przecież ostatnio odbyła, więc po co ten punkt widnieje w planie pracy.
Radna Irena Kuryło wyjaśniła, że rok w szkole nie zaczyna się od roku kalendarzowego ale jest on liczony od września do września kolejnego roku, także Gimnazjum zmieni nazwę dopiero od 1 września 2009, natomiast Pan Przewodniczący dodał, że uroczystości związane z nadaniem imienia Gimnazjum będą jeszcze miały miejsce. Dodał również, że głosując nad planem pracy w IV kwartale obecny pkt 4 zostaje zamieniony z 5-tym.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawiezatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie
            W głosowaniu brało udział 11 radnych.
Uchwała Nr XXVI/235/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 lutego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 13:35 salę narad opuścił Radny Andrzej Kasperowicz
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska Rady Miejskiej w Michałowie
Radny Włodzimierz Konończuk przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony środowiska przedstawił plan pracy Komisji (w załączeniu do protokołu).
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska Rady Miejskiej w Michałowie
            W głosowaniu brało udział 10 radnych.
Uchwała Nr XXVI/236/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 lutego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska Rady Miejskiej w Michałowie  (w załączeniu do protokołu).
           
O godz. 13:40 na salę narad powrócił Radny Eugeniusz Matwiejczyk
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie
Radny Leszek Gryc przewodniczący Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego przedstawił plan pracy Komisji (w załączeniu do protokołu). Zgłosił również wniosek aby planie pracy w kwietniu i grudniu po słowach „Rozpatrzenie..” dopisać słowa „i zaopiniowanie”.
Pan Przewodniczący poinformował o opinii Radcy dot. projektu uchwały, która brzmiała: „akceptuję treść uchwały, natomiast załącznik nie spełnia wymogów formalno – prawnych z powodu przekroczenia uprawnień komisji; plan wykracza poza zadania komisji oraz jest nieprecyzyjny; informuję ponadto, że podjęcie uchwały z załącznikiem w obecnym brzmieniu może spowodować uchylenie jej przez organ nadzorczy”.
Radna Irena Kuryło stwierdziła, że dla niej przeczytana opinia radcy jest nieprecyzyjna, ponieważ powinna zawierać, w których punktach uchwała wykracza poza dyrektywy.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że w tym momencie postawa Pani Mecenas dowodzi jej bezstronności, obiektywności i prawdomówności, ponieważ zaznaczone przez nią punkty dotyczą „zapisu dot. „ocen” komisji w różnych tematach. Radny spytał, dlaczego w planach innych komisji punkty, w których są takie same zapisy dot. ocen nie przekraczają ich kompetencji. Dodał również, że nie będzie on wykonywał żadnych czynności związanych z funkcją przewodniczącego komisji, dlategoteż poprosił Wiceprzewodniczącego o zwołanie w miarę potrzeby komisji.
Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że już w roku poprzednim mówiła, ze Komisja Spraw Socjalnych zajmuje się wszystkim a właściwie niczym. Zdaniem Radnej Komisja powinna zajmować się sprawami należącymi do kompetencji komisji a nie wkraczać w kompetencje innych instytucji np. Sanepidu oceniając stan sanitarno – epidemiologiczny. Poinformowała, że tworząc plan Komisji Oświaty kontaktowała się z Panią Mecenas aby ten plan był zgodny z właściwościami tejże komisji.
 
O godz. 13:47 na salę narad powrócił Radny Andrzej Kasperowicz
 
Radny Jarosław Symko poinformował, że będzie głosował „za” przedstawionym planem pracy, a czas pokaże czy organ nadzoru będzie miał do niego jakieś zastrzeżenia.
Radny Leszek Gryc poinformował, że tworząc plan pracy nie wchodził w kompetencje innych instytucji, ponieważ dołożył on wszelkich starań, aby plan był zgodny z kompetencjami komisji, ponadto sprawdził jednocześnie czy takowe zapisy funkcjonują w innych jednostkach samorządowych na terenie Polski.
Radna Irena Kuryło zaproponowała doprecyzować punkty z planu pracy, aby było one może bardziej jasne i czytelne. W odpowiedzi Radny Leszek Gryc stwierdził, że oczywistym jest, iż każda komisja pracuje tylko w zakresie, do którego jest powołana.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk nawiązał do punktu „Ocena wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2009”, który wg. niego jest sprecyzowany jak najbardziej poprawnie, ponieważ każdy radny ma prawo oceniać budżet w całej rozciągłości.
            Radny Jarosław Symko raz jeszcze stwierdził, że będzie głosował „za” przedstawionym planem pracy, jednak zauważył aby wszyscy postępowali tak samo, ponieważ Radni Klubu „Wspólnie Zmienimy Gminę” niejednokrotnie w innych tematach zwracali uwagę, że dane słowo jest np. źle sformułowane itp. Radny dodał, że w omawianym planie widzi wiele niejasności, jednak nie będzie on go drążył, skoro Przewodniczący komisji twierdzi że plan jest sporządzony poprawnie.
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski również stwierdził, że ma pewne wątpliwości co do omawianego planu, jednak stwierdził, iż należy plan przegłosować.
            Pan Burmistrz zauważył, że cała sprawa rozbiega się jedynie o jasne sprecyzowanie danych punktów w planie pracy w taki sposób, aby nikt nie miał żadnych wątpliwości w pozytywnym tego słowa znaczeniu a nie na zasadzie, że ktoś chce komuś dokuczyć, dlatego też np. punkt „Ocena informacji kierownika Posterunku Policji…” można zamienić na „Zapoznanie się z informacją kierownika…”, ponieważ ocenianie innych ludzi może budzić pewną wątpliwość i to tylko o to chodzi.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk zauważył, że w planach innych Komisji jest identyczny pkt tj. „Ocena wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2009” i spytał, dlaczego w innych komisjach ten punkt przechodzi a w omawianym planie pracy są wątpliwości.
            Radny Leszek Gryc odnosząc się do wypowiedzi Pana Burmistrza dodał, że nikt personalnie nie miał zamiaru nikogo oceniać.
            Radna Maria Ancipiuk zgłosiła wniosek formalny o przegłosowanie omawianego planu pracy.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Komisji z dopisaniem słów w planie pracy (w kwietniu i grudniu po słowach „Rozpatrzenie..” dopisać słowa „i zaopiniowanie”).
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawiezatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie
            W głosowaniu brało udział 12  radnych.
Uchwała Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 lutego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 14::05 salę narad opuścił Radny Leszek Gryc
 
Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009
            Pani Jolanta Narolewska pracownik Urzędu Miejskiego wyjaśniła, że Rada ma obowiązek przyjąć powyższy program i czyni to rok rocznie, natomiast jego treść nie uległa zmianie od programu przyjętego w ubiegłym roku.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009
            W głosowaniu brało udział 11 radnych.
Uchwała Nr XXVI/238/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 lutego w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009 (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 14:07 na salę narad powrócił Radny Leszek Gryc
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
Pan Burmistrz poinformował, że w związku ze zmianą statutu należy określić miesięczny ryczałt jaki będzie przysługiwał sołtysom i jego propozycja wynosiła 120 zł. Pan Burmistrz dodał, że na posiedzeniu Komisji Finansowej komisja zawnioskowała, aby stawkę podwyższyć do 130 zł. do czego on również się przychylił.
Radny Włodzimierz Konończuk zaproponował, aby ryczałt wypłacać w trakcie sesji, jednak nie należy tego rozumieć na zasadzie jakiegoś zobowiązania.
Pan Burmistrz dodał, że ryczał w chwili obecnej może być wypłacany w każdym momencie.
Radny Leszek Gryc spytał czy między dietą a ryczałtem są jakieś różnicew opodatkowaniu – Pan Przewodniczący wyjaśnił, że nie ma różnic.
Sołtys sołectwa Sokole Ewa Kupraszewicz wnioskowała o podwyższenie kwoty do 150 zł., ponieważ jej zdaniem w chwili obecnej sołtysi od jakiegoś czasu wykonują większą pracę – za przykład podała informowanie mieszkańców o zbiórce śmieci, prace jakie miały miejsce w sprawie konsultacji dot. uzyskania praw miejskich itp.
Radny Eugeniusz Siemieniuk zgłosił wniosek, aby zwiększyć proponowany ryczał z kwoty 130 zł do 150 zł.
Radna Maria Ancipiuk zgłosiła wniosek, aby kwotę ryczałtu zwiększyć do 200 zł.
Sołtys sołectwa Michałowo Genowefa Lange pytała, czy można byłoby roznosić nakazy razem z poborem podatków, ponieważ w ciągu 2 tygodni bardzo ciężko roznieść wszystkie nakazy a później ponownie trzeba iść do tych samych ludzi także zważywszy na ilość podatników w Michałowie jest o wiele więcej pracy niż w innych sołectwach.
Pani Skarbnik wyjaśniłam, że termin rozniesienia nakazów nie jest równoznaczny z terminem płatności.
Radny Eugeniusz Siemieniuk dodał, że nakaz płatniczy jest decyzją, od której podatnik może się odwołać, dlategoteż muszą zostać zachowane terminy jego dostarczenia.
Pan Burmistrz stwierdził, że z jednej strony funkcja sołtysa jest funkcją społeczną, i tak jak mieszkańcy zwracają się z problemami do radnych, tak również zwracają się do sołtysów, jednak za rozmowę nie płaci się wynagrodzenia, ponieważ ono jest wypłacane za konkretną pracę. Pan Burmistrz dodał, że jeżeli sołtysi widzą problem w roznoszeniu nakazów, to urząd może ich odciążyć poprzez ogłoszenie np. przetargu na usługi kurierskie.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że im większe sołectwo tym większa prowizja dla sołtysa, także większy wkład pracy rekompensowany jest wyższą prowizją.
Radny Eugeniusz Siemieniuk zauważył, że podniesienie ryczałtu ze 130 zł do 150 zł, wiąże się z kwotą o 6500 zł większą w skali roku. Dodał również, że roznoszenie nakazów nie jest żadnym obowiązkiem, ponieważ są to tylko wewnętrzne ustalenia w danym samorządzie.
Pan Przewodniczący zauważył, że każdy kij ma dwa końce, a roznoszenie nakazów daje sołtysowi możliwość kontaktu z podatnikiem i tym samym wpłaty przez podatnika dla sołtysa podatku, a to natomiast wiąże się z wysokością prowizji. Po zakończeniu dyskusji zarządził głosowanie nad wnioskami formalnymi.
I-wszy wniosek Radnej Ancipiuk aby ryczałt wynosił 200 zł.
Wniosek uzyskał 1 głos „za”
II-gi wniosek Radnego Siemieniuka aby ryczałt wynosił 150 zł.
Wniosek uzyskał 4 głosy „za”
III-ci wniosek Burmistrza i Komisji Finansowej aby ryczałt wynosił 130 zł.
Wniosek uzyskał 7 głosów „za”.
Przeszedł III wniosek ustalający ryczałt w wysokości 130 zł. W głosowaniu jawnym nad zgłoszonymi wnioskami formalnymi w sumie brało udział12 radnych.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawieustalenia diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
            W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Uchwała Nr XXVI/239/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 lutego w sprawie ustalenia diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (w załączeniu do protokołu).
 
Pan Burmistrz nawiązał do wcześniej poruszonych tematów i wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem sesjami zwyczajnymi są również sesje nie przewidziane w planie pracy, dlatego też aby odbyła się sesja, plan pracy wcale nie jest potrzebny. Poruszył również temat odwodnienia ulic Kościelnej i Spadowej i poinformował, że dawniej oznajmiał, iż w przypadku nie zrobienia kanalizacji deszczowej na ul. Gródeckiej, koszt odwodnienia tych ulic będzie bardzo ogromny. Dlatego też jak już wcześniej była mowa gmina przymierza się do opracowania programu asfaltowania dróg jak też do programu „schetynówki”, w którym to zamierza ująć ul. Spadową i Kościelną. Ponadto Pan Burmistrz nawiązał do wypowiedzi Radnego Siemieniuka dot. spotkań radnych w „kółku różańcowym” i spytał co Radny ma do kółka różańcowego, ponieważ był już jeden polityk, który miał coś do ”moherowych beretów”. Pan Burmistrz stwierdził, że w naszej gminie wszyscy mają miejsce, jednakże Urząd nie jest miejscem do spotkań, o których mówił Radny Siemieniuk. Ponadto poinformował, że znalazł rozwiązanie, aby bez dużych kosztów wykonać odwodnienie powyższych ulic, w związku z czym należy iść w kierunku szukania rozwiązań dobrych dla mieszkańców a nie skupiać się na tym co kto powiedział.
Pan Przewodniczący o godz. 14:38 ogłosił 5 min. przerwy, po czym wznowił obrady.
 
Po przerwie brak radnych: Alina Kazberuk, Roman Kononczuk, Włodzimierz Konończuk
 
Ad. 12 Przedłożenie do akceptacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2009r
            Pani Rosińska wyjaśniła, iż na podstawie rozdziału III dot. zbywania nieruchomości, który jest częścią uchwały nr XXXX/287/06 z dnia 22 czerwca 2006r. każdego roku tuż po uchwaleniu budżetu Wójt Gminy przedkłada Radzie do akceptacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w danym roku kalendarzowym. Pani Rosińska poinformowała, że w materiałach dołączono wykaz nieruchomości, zawierający nieruchomości, które nie zostały sprzedane w roku 2008, a które to Rada w ubiegłym roku zaakceptowała.
           
O godz. 14:52 salę narad opuścił Radny Krzysztof Urwan
 
Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił stanowisko komisji, która jednogłośnie przyjęła wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2009r.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk zaproponował, aby w związku z obecną sytuacją gospodarczą i panującym kryzysem wstrzymać się ze sprzedażą nieruchomości, ponieważ poczekać na lepsze czasy, ponieważ w chwili obecnej nie uzyska się atrakcyjnych cen z ich sprzedaży.
            Radna Irena Kuryło spytała, czy niesprzedane nieruchomości z roku ubiegłego były przedmiotem przetargu, bo jeśli tak, to czy w tym roku przewiduje się ich sprzedaż i czy to będzie cena obniżona.
            Pani Rosińska wyjaśniła, żeduża część tych nieruchomości jest przeznaczona do sprzedaży drogą zarządzenia, natomiast ceny nieruchomości, które były przeznaczone w pierwszym przetargu a które nie zostały sprzedane mogą ulec obniżeniu, jednakże to należałoby uzgodnić z Burmistrzem.
            Radny Jarosław Symko przypomniał, że jest to tylko ramowy wykaz, ponieważ i tak do każdej działki Radni będą podchodzić indywidualnie.
            Radny Andrzej Kasperowicz zaproponował, aby połączyć wykaz działek niesprzedanych w roku 2008 z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2009 i stworzyć jeden wykaz działek, które będzie się przeznaczało do sprzedaży w roku 2009.
            Pan Przewodniczący poinformował, że wykaz nieruchomości z roku 2008 był już akceptowany w roku ubiegłym. 
            Pani Rosińska wyjaśniła, że akceptowane są obie strony wykazu tj. nieruchomości z roku poprzedniego i nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w roku 2009, jednak przekazując materiały Radnym, chciano zaznaczyć, które działki z roku 2008 nie zostały sprzedane.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że słyszy słowa radnych, iż wykaz nieruchomości z roku 2008 był już akceptowany w roku ubiegłym i to jest normalne, podczas gdy w trakcie dyskusji nad planem pracy ci sami radni mówili całkiem odwrotnie, czyli Radni jak trzeba tak rozumują.
            Pan Przewodniczący zauważył, że każdy Radny ma prawo mówić to, co uważa, każdy ma prawo do pomyłki i nikt nie jest wyrocznią. W dalszej kolejności przeszedł do głosowania nad akceptacją wykazu nieruchomości do sprzedaży w roku 2009.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” zaakceptowali wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2009r.
            W głosowaniu brało udział 11 radnych.
 
Ad. 13 Wolne wnioski
Brak
 
Ad. 14 Interpelacje i odpowiedzi
Brak
 
Ad. 15 Sprawy różne i zapytania radnych
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski poruszył temat rozwiązania problemu z numeracją domów w miejscowościach Lesanka i Kazimierowo, ponieważ wielu osobom sprawia to wielką trudność-zaproponował, aby postawić znak informujący o numeracji poszczególnych domów. Poruszył również temat zawalającego się domu przy ul. Żwirki i Wigury (tuż obok plebani).
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że w urzędowym spisie nazw miejscowości nie ma miejscowości Lesanka, dlategoteż znaki informujące o tej miejscowości nie powinny stać przy drodze.
            Radny Leszek Gryc poruszył następujące tematy, o których mówił m.in. na poprzednich sesjach:
- temat zawalającego się domu przy ul. Żwirki i Wigury (tuż obok plebani) – Radny stwierdził, że należy monitować do skutku, ponieważ istnieje przepis mówiący o rozbiórce zawalającej się nieruchomości na koszt właściciela.
- spytał, czy Urząd odpowiedział mieszkańcom, którzy pisali w sprawie drogi z Rybak (droga na skróty przez las),
- temat linii energetycznej w Kobylance – czy prawdą jest, że linia została wybudowana na gruntach prywatnych - Radny twierdzi, że do dziś nie otrzymał w tej sprawie odpowiedzi,
- temat nieudostępnienia wykazu z kwotami umorzeń podatków i przyczyn tych umorzeń – Radny poinformował, że tłumaczono mu, iż powodem nieotrzymania takiego wykazu była ochrona danych osobowych. Radny dodał, iż przeglądał materiały przekazywane Radnym w poprzednich kadencjach, w których były udostępnianie wykazy z wyszczególnieniem osób, kwot i powodu umorzeń. Radny spytał, jakie uprawnienia ma Pan Świderski do roznoszenia decyzji czy umów z ZGKiM z danymi osobowymi mieszkańców, skoro sam Radny takich informacji nie może powziąć
- temat zawierania umów przez ZGKiM na odbiór odpadów –Radny poinformował, że zgłaszają się do niego osoby, którym zmieniono treść i warunki umowy (podpisano umowy pod jedną treścią, natomiast kopie umów powróciły o innej treści-zakorektorowane i wpisane zostały inne dane) – wszyscy Radni zgodnie stwierdzili, że tą sprawę należy koniecznie wyjaśnić. Radny Gryc dodał również, że skoro odbiera się odpady segregowane, to ZGKiM powinno przy odbiorze zostawiać worki do kolejnej selektywnej zbiórki odpadów-Pan Przewodniczący poinformował, że kolejne worki są odpłatne, natomiast Radny Jarosław Symko stwierdził, że była mowa, że w razie potrzeby program selektywnej zbiórki odpadów będzie udaskanalany jeżeli wystąpią jakieś błędy, także w najbliższym czasie należy się spotkać i przedyskutować ten temat.
- spytał czy ogłoszono przetarg w sprawie kastracji i sterylizacji psów – Pani Narolewska poinformowała, że zgłosił się jeden lekarz, a umowa jest w trakcie opracowywania.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk poruszył temat wkładania przez ZGKiM informacji w ogrodzenia o terminach odbioru odpadów i stwierdził, że przekazywanie informacji w takiej formie nie powinno mieć miejsca. Radny zwrócił się również do Pana Przewodniczącego, aby wobec zaistniałej sytuacji w ZGKiM dot. przetargu na ciężki sprzęt i wobec postawionych mu zarzutów rozważył on możliwość rezygnacji z pełnionej funkcji Przewodniczącego na czas wyjaśnienia sprawy i przekazania przewodnictwa Radzie Wiceprzewodniczącemu Bogusławowi Ostaszewskiemu.
            Pan Przewodniczący poinformował, że gdyby złamał on prawo, miał postawiony zarzut korupcyjny itp. na pewno zrezygnowałby z pełnionej funkcji; ponadto Sąd wycofał wszelkie sankcje wobec jego osoby.
            Radna Nina Łuksza poruszyła sprawę walącego się budynku we wsi Tajnica Górna oraz w Rybakach naprzeciw byłej szkoły, natomiast Radny Jarosław Symko poinformował o walącym się budynku na początku ul. 3 Maja w Michałowie - Radny Eugeniusz Siemieniuk zauważył, że podejmując jakiekolwiek kroki należałoby sprawdzić, czy te budynki nie należą do osób prywatnych.
            Pani Rosińska odniosła się do części poruszonych tematów:
- temat linii energetycznej w Kobylance – z danych udostępnionych przez Zakład Energetyczny słupy ewidentnie stoją w pasie drogi gminnej.
- odpowiedź mieszkańcom w sprawie drogi z Rybak (droga na skróty przez las) została przez Urząd udzielona na ręce Pani Sołtys sołectwa Bondary,
- temat zawalającego się domu przy ul. Żwirki i Wigury (tuż obok plebani) – Pani Rosińska poinformował, iż odbyła dwie rozmowy, z których zostały sporządzone notatki z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Białymstoku i została wydana decyzja nakazująca wygrodzenie tej nieruchomości; nadzór budowlany nie może nakazać rozbiórki tego budynku, ponieważ jego właściciel poinformował, że będzie go odbudowywał. Ponadto odbyto rozmowę z jedną z współwłaścicielek tego budynku (z rozmowy sporządzono notatkę), która poinformowała, iż w chwili obecnej trwają postępowania sądowe w kwestii podziału majątku i póki sprawa się nie rozstrzygnie oni nie poniosą żadnych środków finansowych na ewentualny remont tego budynku. Osoba ta została pouczona o obowiązku wygrodzenia działki i oznakowania jej stosownymi tablicami
 
O godz. 15:26 na salę narad powrócił Radny Krzysztof Urwan
 
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czy dla Urzędu Miejskiego jest coś wiadomo na temat przetwarzania parafiny w fabryce mieszczącej się przy ul. Białostockiej.
            Rany Jarosław Symko poinformował, że w Internecie krążą zdania na temat powiązania jego osoby z tą działalnością i oświadczył, że są to bzdury i nie ma on nic z tym wspólnego.
            Pani Rosińska poinformowała, że do Urzędu Miejskiego nie wpłynął żaden wniosek o wydanie decyzji środowiskowej związanej z tematem poruszonym przez Radnego Siemieniuk.
            Radny Eugeniusz Matwiejczyk poruszył temat ustawienia tzw. dzwonów do selektywnej zbiórki odpadów, które byłyby dobrym udogodnieniem dla mieszkańców.
            Radny Leszek Gryc zauważył, że umowy podpisywane z ZGKiM na zbiórkę odpadów powinny być rozgraniczone, tzn. inna umowa dla osób, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów a inna, dla tych, którzy takiej zbiórki nie prowadzą, ponieważ w chwili obecnej jest jeden wzór umowy. Pan Przewodniczący poinformował, że pod wzorem umowy podpisał się Radca Prawny, także wg niego jest wszystko w porządku.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał na jakim etapie jest budowa kwatery na wysypisku w Odnodze – Pani Rosińska wyjaśniła, iż na wiosnę zostanie ogłoszony przetarg i pozostało jeszcze wykonanie ekspertyzy hydrologicznej.
            Radny Andrzej Kasperowicz spytał, czy na teren wysypiska w Odnodze będą dostarczane odpady z innych gmin i czy to wysypisko pozostanie.
            Pan Przewodniczący wyjaśnił, że w chwili obecnej te odpady, które pochodzą z danej gminy powinny być składowane na jej terenie, natomiast wysypisko w Odnodze nie zostanie zlikwidowane do czasu póki się całkowicie nie zapełni.
 
            Ad. 16 Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy       
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 16:00 zamknął obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              w Michałowie
                                                                                                              Mikołaj Worona
Protokołowała: U. Tarasewicz                                                        
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-27