Protokół Nr Nr XXIII/08 z dnia 2008-12-30 - Protokół Nr XXIII/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo, które odbyło się 27 listopada 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1

Typ z posiedzenia Rady Gminy
Tytuł Protokół Nr XXIII/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo, które odbyło się 27 listopada 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1
Numer Nr XXIII/08
Data wydania 2008-12-30

 

Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rdy Gminy Michałowo
O godzinie 10,10 Przewodniczący Rady Gminy Michałowo - otworzył obrady XXIII Sesji Rady Gminy Michałowo.
 
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.
 
 1. Ancipiuk Maria
 2. Charytoniuk Marek
 3. Gryc Leszek
 4. Kasperowicz Andrzej
 5. Kazberuk Alina
 6. Kononczuk Roman
 7. Konończuk Włodzimierz
 8. Kuryło Irena
 9. Łuksza Nina
 10. Matwiejczyk Eugeniusz
 11. Ostaszewski Bogusław
 12. Siemieniuk Eugeniusz
 13. Symko Jarosław
 14. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni:
Urwan Krzysztof
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
 
Wójt Gminy Michałowo - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy,
 
            Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji. W dalszej kolejności Pan Przewodniczący złożył oświadczenie dot. zdarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach, które związane były z jego osobą. Poinformował, że na skutek „brzydkich działań” usłyszał on zarzut o nieprawidłowościach w przetargu (który miał miejsce w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie) na ciężki sprzęt drogowy, jednak nie postawiono mu zarzutu ani korupcyjnego ani za ustawienie przetargu a jedynie za niedopełnienie obowiązków. Pan Przewodniczący stwierdził, że jest to dla niego olbrzymi cios i zrobi wszystko, aby swoje dobre imię przywrócić.
 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. W obliczu braku uwag przeszedł do głosowania nad porządkiem obrad.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli porządek:
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4/ Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym
5/   Podjęcie uchwał w sprawie
·         uchwalenia Statutu Gminy Michałowo
·         uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
·         w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
·         w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo na 2009 rok
·         w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
·         zmian w budżecie na 2008r.
·         zmiany uchwały Nr XXIX/188/05 z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowo
·         wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
6/ Dyskusja nad projektem budżetu na 2009r.                       
7/ Stanowisko Rady Gminy w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Krynicy Majdan o Nr 160, pow. 0,1400 ha
8/ Wolne wnioski
9/ Interpelacje i odpowiedzi
10/ Sprawy różne i zapytania radnych
11/ Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy
 
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            Brak uwag.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z XXII sesji Rady Gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
 
Ad. 4 Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Wójt przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Ponadto odczytał odpowiedź Zarządu Powiatu w Białymstoku na pismo w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1440B na odcinku Michałowo-Zabłudów (w załączeniu do protokołu)
Radny Eugeniusz Siemieniuk zgłosił pytanie, jaki zakres robót obejmuje specyfikacja na budowę ratusza za kwotę 2 mln 900 tys zł.?
Pan Wójt wyjaśnił, że zakres prac obejmuje stan surowy zamknięty wraz z elewacją bez robót wykończeniowych wewnątrz budynku; dodał, że ogłoszenie jednego przetargu na wszystkie roboty mogłoby zawęzić grono potencjalnych oferentów, konkurencja byłaby mniejsza a wówczas ceny byłyby wyższe.
Radny Leszek Gryc wyraził zdziwienie sarkazmowi i zaskoczeniu Pana Wójta, gdy odczytywał pismo ze Starostwa (dot. odstąpienia od wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie drogi do Zabłudowa). Radny dodał, że Rada odrzuciła to a on jako Radny tłumaczył wszystkim, czym się skończy zajęcie takiego a nie innego stanowiska prze Radę Gminy.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli w/w informację. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
 
Ad.5 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo
            Pan Przewodniczący poinformował, że w otrzymanych materiałach dot. statutu w §27 pkt 4 ppkt c należy wykreślić słowa „połączenie w jedną komisję”, które omyłkowo wkradły się do zapisu. Ponadto w załącznikach, dot. hymnu Michałowa nazwę zmienić na „Hymn Gminy Michałowo”.
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski poinformował, że wszelkie uwagi jakie zostały wniesione do projektu statutu zostały przez Komisję przegłosowane.
            Radna Irena Kuryło zauważyła, że pod zapisem nutowym Hymnu Gminy Michałowo warto byłoby zapisać słowa.
            Radny Andrzej Kasperowicz zgłosił wniosek formalny, aby flagę i hymn Gminy Michałowo przyjąć odrębnymi uchwałami-tak jak to dawniej miało miejsce z herbem gminy- wówczas ze statutu należałoby usunąć zapisy o fladze i hymnie.
            Pani Mecenas Anna Dubiejko poinformowała, że każda z gmin różnie podchodzi do tematu, jednakże flagę czy też hymn przyjmuje się uchwałą a defacto flaga oraz hymn są wpisane do statutu (jako załączniki), który przyjmuje się uchwałą Rady Gminy.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że wg niego flaga jak również hymn powinny być sprawdzone pod względem prawnym, ponieważ wprowadzając flagę nie ma się pewności, że ktoś już się taką flagą nie posługuje, także symbole, herby powinny być wprowadzone dopiero po konsultacjach prawnych na wyższym szczeblu niż Rada Gminy. Ponadto Radny odniósł się do projektu statutu i wyraził swoje wnioski:
- § 66 – Radny proponuje po ust. 1 dodać ust. 2 tj. „Grupa mieszkańców Gminy licząca co najmniej 300 osób mających prawo wybierania do Rady, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą poprzez złożenie podpisów pod projektem uchwały” oraz dodać ppkt. a) „projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, których niniejszy statut lub inne przepisy zastrzegają właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza”.
- w § 47 dodać pkt 7 o treści „Trybuna obywatelska – w tym punkcie obrad może wystąpić każdy obecny na sesji mieszkaniec gminy. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 min. Wystąpienia te powinny dotyczyć spraw związanych z działaniem Rady i funkcjonowaniem Gminy. Sprawy indywidualne mogą być przedmiotem wystąpień jeżeli wyczerpane zostały wcześniej przysługujące środki prawne albo sprawa została załatwiona w sposób przewlekły lub biurokratyczny”.
- w § 61 ust. 2 pkt. 6 po słowie „obrad” dopisać: „a w szczególności treść wystąpień albo ich” oraz wykreślić słowa: „przemówień i dyskusji”
- § 62 dodać ust. 2 o treści: „Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady, oraz ust. 3: „Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2”; w ust. 1 skreślić słowa: „na piśmie”.
            Pan Przewodniczący zwrócił się do Komisji Statutowej, czy zagadnienia wnoszone przez Radnego Gryca były przedmiotem obrad Komisji.
            Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że Radny Gryc o godz. 13:45 opuścił obrady Komisji i nie chciał aby Komisja głosowała dalsze zgłoszone przez niego uwagi.
            Pan Przewodniczący przypomniał Radnym, że zabranie głosu przez Radnego bez uprzedniego wskazania i dyskusja „przez stół” nie będą zawarte w protokole. Zauważył, iż na poprzedniej sesji wszyscy byli zgodni aby Komisja Statutowa przegłosowała wszelkie poprawki, dlatego nie jest dobrze, że ponownie są zgłaszane poprawki do statutu.
            Radny Leszek Gryc wyjaśnił, że widząc bezsens swojej pracy w Komisji, widząc że przewodniczący Komisji nie poddał wniosków pod głosowanie oraz że na Komisji padły słowa „a kto mówił, że ma być sprawiedliwie”, opuścił on obrady Komisji. Radny dodał, że Komisja powinna była przegłosować zgłoszone przez niego wnioski bez jego obecności.
            Radny Jarosław Symko, stwierdził, że na poprzedniej sesji sprawę poprawek do statutu skierowano do Komisji Statutowej, dlategoteż zgłaszanie poprawek na kolejnej sesji nie powinno mieć miejsca, ponieważ poprawki można zgłaszać w nieskończoność i Rada do końca swojej kadencji może pracować nad przyjęciem statutu a przecież jest tyle innych poważnych tematów do dyskusji jak choćby praca nad budżetem. Radny dodał, że jeśli Pani Mecenas pod kątem prawnym zaakceptowała projekt statutu, to nie ma on żadnych wątpliwości co do poprawności omawianego dokumentu.
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że Radny Gryc destabilizuje pracę, dodał że Komisja Statutowa wszystkie punkty przegłosowała, nie głosowała jedynie nad punktami, które już poprzednio zostały przez nią przegłosowane, dlategoteż uważa on, iż Komisja w pełni wykonała swoje zadanie. Wiceprzewodniczący dodał, że nikt nie zmieni zasad demokracji, w której większość ma rację.
            Radny Andrzej Kasperowicz poinformował, że nie zgadza się z opinią Pani Mecenas, ponieważ flagę i hymn należy przyjąć odrębną uchwałą. Radny dodał, że ubolewa nad faktem, że poprawki do statutu zgłoszone przez Klub Radnych „Wspólnie Zmienimy Gminę” nie zostały ujęte, ponadto stwierdził, że statut jest stworzony pod sytuację jaka panuje w gminie np. zwiększenie członków Klubu Radnych z 3 do 4 osób.
            Pan Przewodniczący zauważył, że zapisy, o których mówi Radny wchodzą w życie dopiero od nowej kadencji Rady Gminy i nie wiadomo, jaka wówczas będzie sytuacja, dlategoteż statut nie jest tworzony pod obecną sytuację.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że mając większość w demokracji można wszystko uchwalić, ale to nie oznacza, że większość ma zawsze rację. Radny dodał, że przyjęcie Statutu w formie proponowanej przez Komisję Statutową spowoduje, że od przyszłej kadencji nie będzie Komisji Rolnictwa, ponieważ połączy się ją w jedną wraz z Komisją Spraw Socjalnych. Ponadto w statucie nadal nie ma regulacji dot. zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika a one powinny w statucie się znaleźć.
            Radny Włodzimierz Konończuk spytał, czy obligatoryjnym jest powołanie zastępcy burmistrza.
            Pani Mecenas wyjaśniła, że nie ma jednoznacznej wykładni w tym temacie, ponieważ jedne źródła mówią, że powołanie zastępcy jest konieczne, a inne że nie-w tym temacie należy kierować się stosownymi ustawami, natomiast zapisy ustawy nie muszą być zawarte w statucie.
            Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, iż nie jest prawdą, że Komisja Statutowa nie ujęła żadnych uwag zgłoszonych przez Klub Radnych „Wspólnie Zmienimy Gminę”. Radna przedstawiła poprawki do statutu, które zgłosił Klub i które ujęto w statucie.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że powołanie zastępcy burmistrza jest sprawą obligatoryjną na wypadek różnych zdarzeń losowych i nie ma co patrzeć na stanowiska prawne w tym temacie ponieważ mogą się one diametralnie różnić.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że Rada rezygnując z zapisu o obligatoryjnym powołaniu zastępcy wprowadza się w stan jaki był przy powołaniu Komisji Rewizyjnej czyli nie określa się prawa jednoznacznie. Radny odniósł się do wypowiedzi Radnej Ancipiuk i poinformował, że nie wprowadzono nic a wręcz wyrugowano ze starego statutu zapisy umożliwiające jakiekolwiek działanie nieaktualnej większości Rady, czyli dotyczy to również mieszkańców, którzy nie mają żadnych praw. Radny dodał, że na Komisji Statutowej poinformował on Radnych, że zamyka się usta osobom nie będącym w większości Rady Gminy.
            Pan Wójt zauważył, że na poprzedniej sesji po to wprowadzono dyskusję nad projektem statutu, aby nikomu nie zamykać ust, aby każdy miał prawo wypowiedzi, ponieważ każde stanowisko może prowadzić do konstruktywnego wniosku. Pan Wójt stwierdził, że wniosek dot. 300 osób mających prawo wybierania do Rady powinien zostać w statucie uwzględniony. Ponadto zgłosił wniosek formalny, aby ze statutu wyłączyć zapisy o flagach oraz podziękował Komisji Statutowej za pracę nad statutem.
            Pan Przewodniczący o godz. 11:10 ogłosił 15 min. przerwę prosząc Radnych o zgłaszanie pisemnych wniosków do projektu statutu, które zostaną po przerwie przegłosowane. Po przerwie wznowił obrady.
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Wójta, aby ze statutu wyłączyć wszystkie zapisy dotyczące flag.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że wg niego Wójt nie może zgłaszać wniosków formalnych.
            Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli wniosek.
            W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Radny Leszek Gryc nie brał udziału w głosowaniu.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosków formalnych zgłoszonych przez Radnego Leszka Gryca:
I-wszy wniosek – aby w § 47 dodać pkt 7 o treści „Trybuna obywatelska – w tym punkcie obrad może wystąpić każdy obecny na sesji mieszkaniec gminy. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 min. Wystąpienia te powinny dotyczyć spraw związanych z działaniem Rady i funkcjonowaniem Gminy. Sprawy indywidualne mogą być przedmiotem wystąpień jeżeli wyczerpane zostały wcześniej przysługujące środki prawne albo spraw została załatwiona w sposób przewlekły lub biurokratyczny”.
            Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
II wniosek – aby w § 61 ust. 2 pkt. 6 po słowie „obrad” dopisać: „a w szczególności treść wystąpień albo ich” oraz wykreślić słowa: „przemówień i dyskusji”
            Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
III wniosek – aby w § 62 dodać ust. 2 o treści: „Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady, oraz ust. 3: „Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2”; w ust. 1 skreślić słowa: „na piśmie”.
            Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
IV wniosek – aby w § 66 po ust. 1 dodać ust. 2 tj. „Grupa mieszkańców Gminy licząca co najmniej 300 osób mających prawo wybierania do Rady, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą poprzez złożenie podpisów pod projektem uchwały”.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli wniosek.
            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
V wniosek – aby w § 66 po ust. 2 dodać ppkt. a) „projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, których niniejszy statut lub inne przepisy zastrzegają właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza”.
            Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.
            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
            Pan Przewodniczący podsumowując stwierdził, że pozytywnie przegłosowano dwie poprawki do statutu dot. zapisu o flagach i grupie 300 osób. W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad projektem statutu zawierającego dwie przegłosowane poprawki.
            O godz. 11:40 salę narad opuścił Radny Leszek Gryc.
            Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli statut Gminy Michałowo.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały po czym przeszedł do głosowania.
            Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowo.
            W głosowaniu brało udział 12 radnych. Radny Andrzej Kasperowicz nie brał udziału w ponownym w głosowaniu.
            Uchwała Nr XXIII/217/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu)
 
 O godz. 11:42 na salę narad powrócił Radny Leszek Gryc
           
            Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
            Pani Kierownik GOPS Anna Funkowska wyjaśniła, że zmiana statutu polega na zmianie nazwy ośrodka na Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie.
            W związku z brakiem uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały, dodając, że w ostatnim § uchwały powinien być zapis „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wsześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku”.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
            Uchwała Nr XXIII/218/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (w załączeniu do protokołu)
           
            O godz. 11:45 salę narad opuścił Radny Eugeniusz Matwiejczyk
 
            Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
            Pani Skarbnik Małgorzata Golak wyjaśniła, że w projekcie uchwały zachowuje się wszystkie stawki z roku bieżącego, które mieszczą się w granicach ustalonych przez Ministerstwo.
            W związku z brakiem uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
            W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
            Uchwała Nr XXIII/219/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (w załączeniu do protokołu)
 
            Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo na 2009 rok
            Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowejpoinformował, że Komisja wnioskuje o pozostawienie dotychczasowej kwoty 45,20 zł za 1q jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo w 2009r.
            Radny Włodzimierz Konończuk Przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, że Komisja wnioskuje o obniżenie w/w stawki do kwoty 40 zł za 1q uzasadniając swoją decyzję niższą ceną zbóż a konkretnie żyta w stosunku do roku ubiegłego.
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski przychylił się do wniosku Komisji Rolnictwa, twierdząc, że stawkę należy obniżyć do 40 zł za 1q.
            Radny Leszek Gryc zaproponował, aby poddać pod głosowanie najdalej idący wniosek zgłoszony przez Komisję Rolnictwa.
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku Komisji Rolnictwa, aby stawkę obniżyć do 40 zł za 1q stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo w 2009r.
            Radni w głosowaniu jawnym 5 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek..
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo na 2009 rok.
            W głosowaniu brało udział13 radnych.
            Uchwała Nr XXIII/220/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo na 2009 rok (w załączeniu do protokołu).
 
            Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
            Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowejpoinformował, że Komisja wnioskuje o obniżenie stawki podatku od budynków mieszkalnych z kwoty 0,52 zł do 0,50 zł; do pozostałych stawek Komisja nie wniosła uwag.
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku Komisji Finansowej, aby obniżyć stawkę podatku od budynków mieszkalnych z kwoty 0,52 zł do 0,50 zł.
            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wniosek..
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Uchwała Nr XXIII/221/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
 
 
            Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
            Pani Skarbnikomówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 11:55 na salę narad powrócił Radny Eugeniusz Matwiejczyk
            Radny Leszek Gryc w temacie pomocy materialnej dla uczniów spytał, czy możliwe byłoby wcześniejsze wydanie decyzji stypendialnych, ponieważ w tej chwili rodzice biegają i robią zakupy. Radny dodał, że rodzice, nie wiedząc, że otrzymają jakąś pomoc finansową kupują podręczniki w innych miejscach aniżeli w sklepach, wówczas Ci, którzy otrzymają pomoc kupiliby zapewne nowe podręczniki w sklepach, ale jak otrzymują decyzję na koniec listopada a podręczniki kupowane są we wrześniu to robi się zamieszanie. Radny prosił o rozważenie poruszonego tematu.
            Radny Andrzej Kasperowicz spytał Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury na co będą wydane środki, które ujęte są w projekcie uchwały.
            Pani Anna Dobrowolska Dyrektor GOK wyjaśniła, że potrzeba dotacji jest podyktowana dużym wzrostem niektórych usług, które nie można było przewidzieć na początku roku (dotyczy to wynagrodzeń zespołów, które w porównaniu do lat ubiegłych wzrosły dwukrotnie) oraz koniecznością organizacji dodatkowych imprez i wydarzeń nie planowanych na początku roku tj. otwarcie sceny w Bondarach, oddanie do użytku amfiteatru i sceny w Michałowie czy też zmiana terminu „Dni Michałowa” (zmiana lokalizacji imprezy i konieczność wynajęcia sceny). Pani Dyrektor dodała, że znacznie wzrósł również koszt usługi palenia i dodatkowym kosztem był również koszt utrzymania samochodu, który otrzymał GOK.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami przyjęli uchwałę w sprawiezmian w budżecie na 2008 rok.
            W głosowaniu brało udział 14 radnych.
            Uchwała Nr XXIII/222/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok (w załączeniu do protokołu).
 
            Radny Włodzimierz Konończuk zgłosił wniosek o ogłoszenie 5 min przerwy.
            Pan Wójt podziękował Radnym za uchwalenie stawek podatkowych na 2009 rok, które są identyczne jak w roku 2008. Dodał, że jak wiadomo stawki podatkowe nie zależą od tego czy Michałowo stanie się miastem, ponieważ głos decyzyjny w sprawie ustalenia stawek podatkowych mają tylko i wyłącznie Radni a nie jak niektórzy twierdzili fakt uzyskania praw miejskich.
            Pan Przewodniczący o godz. 12:10 ogłosił 5 min. przerwę, po czym wznowił obrady.
 
            Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/188/05 z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowo
 
Po przerwie na salę narad nie powrócili Radni: Maria Ancipiuk, Marek Charytoniuk, Roman Kononczuk, Eugeniusz Siemieniuk
 
            Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z likwidacją szkół w Nowej Woli i Szymkach, należy zmienić uchwałę Nr XXIX/188/05 z dnia 18 marca 2005 roku; w § 1 określa się jednostki budżetowe gminy Michałowo, którym zezwala się na gromadzenie dochodów własnych.
            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiezmiany uchwały Nr XXIX/188/05 z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowo.
            W głosowaniu brało udział 10 radnych.
            Uchwała Nr XXIII/223/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/188/05 z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
O godz. 12:32 na salę narad powrócił Radny Roman Kononczuk
            Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
            Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że do Urzędu Gminy wpłynęły cztery podania dot. kupna nieruchomości z przeznaczeniem na cele lokalowe. Pani Rosińska poinformowała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy przy akceptacji Rady może udzielić bonifikatę od ceny nieruchomości. W dalszej kolejności omówiła poszczególne lokale, informując Radnych o ich wartości.
            O godz. 12:35 na salę narad powrócili Radni Maria Ancipiuk i Marek Charytoniuk
 
            Pan Wójt zaproponował aby w § 2 projektu uchwały wpisać bonifikatę o wartości 60%.
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały.
            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawiewyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
            W głosowaniu brało udział 13 radnych.
            Uchwała Nr XXIII/224/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
 
Ad. 6 Dyskusja nad projektem budżetu na 2009r
            Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu na 2009 rok, który został opracowany na podstawie wykonania budżetu za 2008 rok z 9-ciu miesięcy oraz innych danych, które wyznaczają kierunki planowania. Pani Skarbnik poinformowała, iż budżet jest zrównoważony, co oznacza, że po stronie dochodów i wydatków widnieje ta sama kwota 20.022.447 zł. po czym szczegółowo omówiła założenia budżetu (projekt budżetu w załączeniu do protokołu).
Pani Elżbieta Rosińska szczegółowo omówiła poszczególne inwestycje, które stanowią załącznik do projektu budżetu (w załączeniu do protokołu).
Pan Wójt podsumowując stwierdził, że dochody zostały skalkulowane podobnie jak w roku bieżącym, ponadto przy tak znacznych wzrostach niektórych wydatków (wydatki na kulturę, oświatę) utrzymano dość wysoki wskaźnik poziomu inwestycji. Pan Wójt zauważył, że po to pracuje się nad budżetem, aby ustalić wspólne stanowiska i priorytety.
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że analizując budżet na 2009r. i porównując go do lat ubiegłych zauważył tendencje wzrostowe, np. w oświacie jest znaczący wzrost pomimo likwidacji dwóch szkół, zauważa się wzrost budżetu w przedszkolu, podobnie jest w dowożeniu. Radny dodał, że słyszał, iż wzrost w oświacie podyktowany jest wzrostem płac, jednak jest to wzrost rzędu 15%. Ponadto stwierdził, że przy zrównoważonym budżecie trzeba będzie szukać innych źródeł co do finansowania złożonych wniosków, Radny dodał, że przy utrzymaniu dróg jest niewielki wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Stwierdził również, że niepokojącym jest fakt zaciągania pożyczek, które mogą być realizowane tj. pożyczka na wykonanie krytej pływalni.
Pan Wójt wyjaśnił, że nie jest w stanie wyasygnować kwoty 8 mln zł z własnego budżetu stanowiącej wkład własny na budowę krytej pływalni. Ponadto poinformował, iż Rada zaakceptowała wieloletni plan inwestycyjny i plan inwestycji realizowanych ze środków unijnych, w których to wpisuje się budowa krytej pływalni.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że przychyla się do wszystkiego co powiedział Radny Konończuk, ponieważ likwidując szkoły dążono do pozyskania oszczędności, a jakie są tu oszczędności skoro wzrastają wydatki. Radny dodał, że nurtuje go fakt i jest przeciwny temu, że w budżecie przeważają wydatki reprezentacyjne a nie wydatki, które mają udogodnić życie dla naszych mieszkańców. Stwierdził, że wielokrotnie poruszał temat wykonania inwestycji, które będą służyły mieszańcom tj. drogi, kanalizacja, wodociągi a dopiero po ich wykonaniu możnaby było budować ratusz. Radny dodał, że Radni lekką ręką dodali 2 mln. zł do budowy ratusza a przecież ile km dróg możnaby było za tą kwotę wybudować.
Pan Przewodniczący zauważył, że w planie budżetowym na 2009r. ujęto remonty dróg, także drogi nie zostały pominięte a o estetykę miejscowość również należy dbać m.in. poprzez budowę ratusza.
Radna Irena Kuryło poruszyła temat uporządkowania lokalu gminnej biblioteki w Michałowie, który to nie spełnia żadnych standardów, nie mówiąc o standardach europejskich. Radna dodała, że w/w sprawą należy się w przyszłości zająć.
Radny Andrzej Kasperowicz poruszył temat budowy Domu Ludowego w Sokolu, spytał dlaczego ta inwestycja została usunięta z budżetu na 2009r., skoro była ona ujęta w poprzednim budżecie i planie wieloletnim. Radny dodał, ze patrząc na plan budżetowy na 2009r. można zauważyć, że wielkie pieniądze idą w miasto Michałowo a nie w teren. Ponadto spytał, kiedy będzie wiadomo czy złożony do Urzędu Marszałkowskiego projekt dot. budowy krytej pływalni zostanie przyjęty do realizacji.
Pan Wójt wyjaśnił poruszone tematy:
- budowa Domu Ludowego w Sokolu – Urząd Gminy jest w trakcie opracowania porozumienia ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej „Widok” aby przejęło ono zadanie prowadzenia tego domu; to Stowarzyszenie będzie składało wnioski i ubiegało się o środki unijne, ponieważ ono ma większe szanse pozyskania w/w środki. Gmina natomiast zagwarantuje wkład własny w remont domu i w każdej chwili, jeżeli Rada będzie miała taką wolę środki finansowe będzie można zagwarantować z nadwyżki.
- proporcjonalność wydatków w terenie i w Michałowie – wydatki te kształtują się w granicach 50% do 50%,
- wydatki na oświatę – Pan Wójt poinformował, że w przeciągu 2 lat wzrost środków związanych z płacami wyniósł ok. 450 tys. zł., a na skutek likwidacji szkół poczyniono oszczędności w kwocie 420 tys zł co łącznie daje prawie 900 tyś. zł – te kwoty przekładają się na istnienie klas 16-17 osobowych, istnieje większa ilość godzin pozalekcyjnych dla dzieci, ponadto placówki oświatowe organizują dodatkowe rzeczy dla swoich podopiecznych jak również zwiększono liczbę kursów dowożenia dzieci, po to, aby były one wcześniej w domach.
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że po przejrzeniu budżetów placówek oświatowych nie stwierdził on żadnych zastrzeżeń i w budżetach nie ma wydatków, które budziłby kontrowersje. Radny dodał, że koszt budowy ratusza jest duży, jednakże przetarg który miał już miejsce obniżył pierwotny zakładany koszt budowy, Radny zaproponował, aby te oszczędności przeznaczyć na remonty dróg.
            Pan Wójt zauważył, że w budżecie placówek oświatowych została przewidziana planowana podwyżka dodatków: motywacyjnego oraz za wychowawstwo, które są ustalane regulaminem wynagradzania nauczycieli i rokrocznie przyjmowane na koniec roku przez Radę. Stwierdził, iż uważa, że środki wydatkowane na te cele są najlepiej zainwestowanymi pieniędzmi-nie są to tylko same złotówki a przekładają się na lepsze warunki dla dzieci i pracowników, boto nie jest tak, że ludziom podwyższa się płace za nic a oni siedzą i nic nie robią.
            Pan Przewodniczący poprosił Radnych aby na piśmie zgłaszali swoje wnioski do projektu budżetu na 2009 r. po czym o godz. 13:30 ogłosił 10 min. przerwy. Po przerwie wznowił obrady.
 
Ad. 7 Stanowisko Rady Gminy w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Krynicy Majdan o Nr 160, pow. 0,1400 ha
            Po przerwie na salę narad nie powrócili Radni: Roman Kononczuk, Eugeniusz Siemieniuk
            Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, iż 14.11.2008r. do Urzędu Gminy wpłynęła warunkowa umowa sprzedaży, w której znalazł się zapis dot. warunku skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu dla Wójta Gminy Michałowo. Pani Rosińska dodała, że jedną ze stron umowy jest Pan Marek Nazarko, w związku z czym kompetencje związane z prawem pierwokupu przejmuje Rada Gminy.
            Pan Przewodniczący odczytał proponowane stanowisko Rady Gminy Michałowo o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości (w załączeniu do protokołu). Prosił Radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag.
            Radny Leszek Gryc spytał o co tu chodzi, ponieważ jak on dobrze rozumie zostanie sprzedana część będąca współwłasnością Wójta a co z częścią należącą do gminy, Radny dodał, iż ma rozumieć, że zmieni się współwłaściciel. Radny prosił o podanie lokalizacji w/w działki.
            Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła w jakim miejscu położona jest omawiana działka.
            Radny Jarosław Symko stwierdził, że należy odstąpić od prawa pierwokupu, ponieważ póki co gmina nie ma pomysłu na zagospodarowanie tej działki; ponadto status prawny drugiego właściciela tj. gminy nie ulegnie zmianie.
            Radny Leszek Gryc zauważył, że należałoby się zastanowić nad faktem, aby gmina odkupiła część należącą do Pana Marka Nazarko, wówczas mogłaby dysponować całą działką, którą później będzie mogła sprzedać.
            Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że gmina ma wiele ofert pierwokupu działek jednak do tej pory nigdy z tego nie korzystała.
            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad odczytanym wcześniej stanowiskiem Rady Gminy o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomości.
            Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli proponowane stanowisko.
            W głosowaniu brało udział 12 radnych.
 
Ad. 8 Wolne wnioski
Brak
Ad. 9 Interpelacje i odpowiedzi
Brak
Ad. 10 Sprawy różne i zapytania radnych
            Radny Jarosław Symko poruszył temat podpisywania umów dot. odbioru odpadów. Radny spytał, gdzie inne zewnętrzne firmy będą składowały odbierane z naszego terenu odpady oraz czy osoby, które już podpisały umowy z ZGKiM w Michałowie mogą się z tych umów wycofać.
            Pan Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z ustawą odpady z terenu naszej gminy mogą być składowane na terenie naszego wysypiska, natomiast co do podpisanych umów można się z nich wycofać zachowując odpowiedni okres wypowiedzenia.
            Sołtys Genowefa Lange stwierdziła, że w sprawie zawierania w/w umów przychodzi do niej wiele osób, jednak ona nie wie co im odpowiedzieć.
            Pan Przewodniczący poinformował, aby takie osoby odsyłać do ZGKiM w Michałowie-zostaną im udzielone wszelkie informacje.
            Pani Rosińska przypomniała, że informacje na temat sposobu zawierania umów na odbieranie odpadów, oraz inne kwestie dot. tego tematu były podane do publicznej wiadomości poprzez prasę, jak również ulotki informacyjne.
            Sołtys Barbara Gryc spytała, czy w Ciwnoniukach będzie budowany wodociąg oraz czy w budynku ośrodka zdrowia w Juszkowym Grodzie będzie można wygospodarować pomieszczenie dla dzieci i młodzieży.
Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że budowa w/w wodociągu będzie realizowana ze środków unijnych, o które to gmina zamierza się ubiegać w ramach programu współpracy przygranicznej z Biaorusią.
Radny Leszek Gryc poruszył następujące tematy:
-budowa wodociągu - Radny stwierdził, że słyszy woltę odnośnie budowy wodociągu, ponieważ niedawno na sesji była rozmowa z Panem Dziurbejko, który twierdził, że nie należy czekać na żadne przyznanie środków z programu Polska-Litwa-Białoruś a można rozpocząć inwestycję, w której w trakcie realizacji będzie można ubiegać się o zwrot kosztów. Radny dodał, że wówczas był za tym aby inwestycje wykonywać ze środków własnych jednak teraz słyszy woltę, że gmina będzie czekać, ponieważ inwestycji budowy wodociągu na 2009 w budżecie nie widać.
-temat odpadów- Radny stwierdził, że w terenie to sołtysi roznosili umowy i niedoinformowanie mieszkańców wynika z niedoinformowania sołtysów, dla których należało przeprowadzić odpowiedni instruktaż. Radny dodał, że miał sygnały od mieszkańców Jałówki, którzy mówią, że otrzymują umowę do podpisania, jednak nie otrzymują egzemplarza dla siebie – Pan Przewodniczący wyjaśnił, że mieszkańcy otrzymają umowy po podpisaniu ich przez Kierownika ZGKiM. – Radny dodał, że takie postępowanie to jedynie odpychanie od siebie działań, bo jak widać w ZGKiM są ludzie niepotrzebni, są zwalniani, a roznoszeniem umów obarcza się sołtysów
- Radny stwierdził, że nie otrzymał informacji o tym, co się dzieje z byłą mleczarnią, czy zakończono postępowanie o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów plastikowych, Radny poinformował, że jest tam prowadzona działalność i dopuszcza się do łamania prawa.
- rozwalający się dom przy ul. Żwirki i Wigury – Radny spytał, czy gmina ponagliła urząd nadzoru budowlanego;
- skrót drogi z Bondar do Juszkowego Grodu przez las – Radny spytał, dlaczego mieszkańcy do tej pory nie otrzymali odpowiedzi na swoje pismo skierowane do Urzędu Gminy w w/w sprawie-temat ten Radny poruszał na poprzedniej sesji;
- Radny spytał, czy ostatnio wybudowana linia energetyczna w Kobylance została wybudowana zgodnie z projektami, a jeśli nie to jakie czynności zostaną podjęte w tym temacie.
            Pani Elżbieta Rosińska w kwestii umów na odbiór odpadów wyjaśniła, iż na spotkaniach Wójta z mieszkańcami sami sołtysi zadeklarowali, że pomogą osobom starszym w wypełnieniu stosownych formalności w w/w sprawie, ponadto przekazując sołtysom wnioski umów, przekazano im również wzór wniosku, jak ma być wypełniany, dlategoteż gmina dopełniła wszelkich starań aby sołtysi byli rzetelnie poinformowani w tym temacie. Pani Rosińska poinformowała, że w kwestii mleczarni oraz domu przy ul. Żwirki i Wigury były już udzielane informacje, natomiast w chwili obecnej sprawy te znajdują się w innych instytucjach i gmina Michałowo nie ma już wpływu na dalsze czynności. W innych poruszonych kwestiach Pani Rosińska poinformowała, że udzieli informacji na piśmie.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że informacje, które zostały mu udzielone w temacie mleczarni i domu przy ul. Żwirki i Wigury nie były dla niego zadowalające.
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski poruszył kwestię naprawy dziury w asfalcie oraz pobocza znajdujących się w miejscowości Pieńki (koło Domania) oraz sprawę polepszenia widoczności na zakręcie z ul. Białostockiej do miejscowości Podozierany.
            Radny Marek Charytoniuk w imieniu mieszkańców wsi Nowosady i Zaleszany prosił Radę o dofinansowanie kursu autobusu PKS, który od 1.10.2008r. został zawieszony-miszkańcom chodzi o przywrócenie kursu choćby jeden raz w tygodniu.
            Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że gmina wystąpiła już do PKS-u o podanie kosztów związanych z przywróceniem kursu autobusu.
            Radna Irena Kuryło poruszyła temat mieszkań komunalnych, spytała czy w gminie Michałowo występuje zadłużenie takich lokali, jakiego problemu to dotyczy i czy Rada może uchwalić uchwałę o rozłożeniu na raty bądź umorzeniu zadłużenia i tym samym przyspieszenia sprzedaży mieszkań komunalnych.
            Radny Andrzej Kasperowicz spytał, czy ustalając stawki za wywóz koszy uwzględniono ceny jakie oferuje konkurencja. Radny dodał, że społeczeństwo powinno dążyć do tego, aby ZGKiM był zakładem rentownym, żeby wszyscy lgnęli do zakładu a zakład wykonywał swoje zadania. Radny dodał, że w tej chwili dużo osób odchodzi od usług ZGKiM w odbiorze nieczystości i zawiera umowy z konkurencyjną firmą, która swoje usługi świadczy o wiele taniej.
            Pan Przewodniczący stwierdził, że społeczeństwo powinno zmierzać w kierunku selektywnej zbiórki odpadów, wyjaśnił również zasady na jakich będą one odbierane z poszczególnych gospodarstw oraz dodał, że zasady te - jeśli zajdzie taka konieczność - będą ulepszane i modyfikowane.
            Radny Leszek Gryc zauważył, że ludzi nie obchodzi to, ile będzie płaciła firma tj. MPO za składowanie odpadów na wysypisku, tylko ile każdy mieszkaniec będzie płacił dla firmy za odbiór odpadów. Radny dodał, że Radnych powinien obchodzić fakt, aby odbiorem śmieci zajął się ZGKiM w Michałowie, bo gmina sfinansowała zakup specjalistycznych sprzętów do zakładu i to stanie się nierentowne, jeśli zakład z tego nie będzie korzystał. Radny dodał, że osoby pracujące w ZGKiM oraz ich rodziny wyjdą na tej sytuacji jak „Zabłocki na mydle”, ponieważ ZGKiM będzie pobierał pieniądze i nie będzie potrzebował pracowników, którzy w rezultacie pójdą na bruk. Radny stwierdził, że zadaniem Radnych jest zabezpieczenie bytu tym ludziom, dlategoteż należałoby się zastanowić, czy nie dofinansować różnicy za odbiór odpadów między MPO a ZGKiM aby ludzie mieli wybór za te same pieniądze.
            Pan Przewodniczący zauważył, że po ostatnich wydarzeniach jest właśnie „ofiarą” o ZGKiM, stwierdził, że to właśnie „nagonka” na Zakład oraz ciągłe kontrole sprawiły, że należało redukować etaty.
            Radna Alina Kazberuk poruszyła temat bezdomnych psów, które stanowią ogromne zagrożenie dla mieszkańców gminy zwłasza na osiedlu bloków przy ul. Świętojańskiej w Michałowie. Zdanie Radnej podzielił Radny Roman Kononczuk.
 
 
 
 
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 14:40 zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy Michałowo.
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                              Michałowo
                                                                                                          Mikołaj Worona
Protokołowała: U. Tarasewicz                                                        
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-02-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-10