Protokół Nr XXII/08 z dnia 2008-11-27 - Protokół Nr XXII/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo, które odbyło się 29 października 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1

Typ z sesji Rady Gminy
Tytuł Protokół Nr XXII/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo, które odbyło się 29 października 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXII/08
Data wydania 2008-11-27

Protokół Nr XXII/08  z posiedzenia

Rady Gminy Michałowo, które odbyło się 29 października 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1

 

Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

 

O godzinie 10,15 Przewodniczący Rady Gminy Michałowo  - otworzył obrady  XXII Sesji Rady Gminy Michałowo.

 

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.

 

 1. Ancipiuk Maria,
 2. Gryc Leszek
 3. Kasperowicz Andrzej
 4. Kazberuk Alina
 5. Kononczuk Roman
 6. Konończuk Włodzimierz
 7. Kuryło Irena
 8. Łuksza Nina
 9. Matwiejczyk Eugeniusz
 10. Ostaszewski Bogusław
 11. Siemieniuk Eugeniusz
 12. Symko Jarosław
 13. Worona Mikołaj

 

Nieobecni byli Radni:

Charytoniuk Marek, Urwan Krzysztof

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

 

Wójt Gminy Michałowo - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy,

 

            Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, po czym złożył wyrazy współczucia dla Radnej Ireny Kuryło z powodu śmierci matki. W dalszej kolejności Pan Przewodniczący poinformował o odbytych w minioną niedzielę uroczystych obchodach 100-lecia Parafii Prawosławnej w Michałowie, na które zaproszone zostały władze samorządowe. Zakomunikował, że praca samorządu na rzecz Parafii Prawosławnej została doceniona o czym świadczy list pochwalny Biskupa Jakuba, który Pan Przewodniczący odczytał (w załączeniu do protokołu) oraz odznaczenie Wójta Gminy Michałowo orderem II stopnia Marii Magdaleny.

 

Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. W obliczu braku uwag przeszedł do głosowania nad porządkiem obrad.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli porządek:

       3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

       4/  Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym

       5/  Podjęcie uchwał w sprawie

·         Zmiany w budżecie na 2008

·         Przyjęcia Planu odnowy miejscowości Topolany

·         Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez ZGKiM w Michałowie

·         Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

·         ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

·         Zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt

·         Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności jak również trybu ich pobierania

         6/ Dyskusja nad zmianami w Statucie Gminy Michałowo

         7/   Wolne wnioski

       8/  Interpelacje i odpowiedzi

       9/  Sprawy różne  i zapytania radnych 

       10/  Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy

 

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

            Radny Leszek Gryc stwierdził, że od „public relations” i „image” niektórych osób jest w gminie zatrudniona osoba i ona powinna pracować na korzyść tych osób; osoby piszące protokoły powinny oddawać stan rzeczywisty i to co zostało wypowiedziane. Radny przypomniał, że na ostatniej sesji doszło do drobnej scysji pomiędzy nim a Wójtem polegającej na tym, iż Radny zadał dwa pytania Wójtowi, a Wójt odpowiedział, że nie odpowie on na te pytania i prosił zadać je na piśmie. Radny dodał, że on wówczas zwrócił się do Pana Przewodniczącego informując, że Wójt ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania, natomiast Przewodniczący odpowiedział, że nie ma wpływu na to i nie może zmusić Wójta do udzielenia odpowiedzi. Radny stwierdził, ze w protokole jest całkiem co innego, są słowa, których nie wypowiedział Wójt. Radny wniósł, aby w protokole zostały zapisane słowa, które wypowiedział Wójt Radny i Przewodniczący, ponieważ są to bardzo istotne słowa. Radny dodał, że w czasie głosowania nad porządkiem obrad chciał wnieść zdanie odrębne a Przewodniczący nie pozwolił mu na to, natomiast w protokole o tym nie ma w ogóle słowa, Radny wniósł aby w/w sytuacja została umieszczona w protokole.

            Pan Przewodniczący zauważył, że protokół powinien oddawać sens wypowiedzi i przebieg obrad, natomiast pisanie szczegółowo o każdej wypowiedzi będzie prowadziło do pisania stenogramu a nie protokołu. Pan Przewodniczący stwierdził, że sesja zostanie odsłuchana i jeśli faktycznie coś zostało pominięte to się to ujmie w protokole.

            Radny Leszek Gryc stwierdził, ze nigdy nie wnosił, aby wszystkie wypowiedzi były pisane słowo w słowo. Radny dodał, że miał pretensje tylko o nieścisłości, o przeinaczanie rzeczywistości a przebieg sesji odzwierciedlałyby te słowa, które zostały wypowiedziane i to, że Przewodniczący nie pozwolił mu udzielić zdania odrębnego świadczy o postępowaniu Pana Przewodniczącego i to jest obiektywizm w prowadzeniu sesji. Radny dodał, że jeżeli słowa wypowiedziane przez niego i Wójta są inne i jeśli tu jest coś dodane to on sobie to wyprasza, dlaczego zostało dodane coś czego ktoś nie powiedział a ujęte coś co powiedział Radny. Radny stwierdził, że protokół jest robiony po to żeby postawić w jednym świetle jedną osobę a w innym drugą i powinien on odzwierciedlać rzeczywistość i tylko o to mu chodzi.

            Pan Przewodniczący stwierdził, że pamięta on swoje wypowiedzi oraz chęć zgłoszenia przez Radnego zdania odrębnego i to się w protokole znajdzie.

            Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że o ile pamięta, to Wójt powiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie.

            Pan Przewodniczący prosił Radnego Gryca o sprecyzowanie co ma się znaleźć w protokole.

            Radny Leszek Gryc wniósł aby do protokołu dopisać wypowiedziane przez Wójta słowa: „nie będę dyskutował z Radnym, proszę o udzielenie pytania na piśmie”.  Radny dodał, że on wówczas zwrócił się do Pana Przewodniczącego informując, że Wójt ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania, natomiast Przewodniczący odpowiedział, że nie ma wpływu na to i nie może zmusić Wójta do udzielenia odpowiedzi.

            Pan Przewodniczący o godz. 10:35 ogłosił 5 min przerwę, po czym wznowił obrady. Poinformował, że jego wypowiedź, iż nie może on zmusić Pana Wójta do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania zostanie wpisana do protokołu. W dalszej kolejności Pan Przewodniczący odczytał fragment protokołu z wypowiedzią Pana Wójta i stwierdził, że sens wypowiedzi dot. dyskusji Radnego z Wójtem został trafnie zachowany.

            Radny Leszek Gryc stwierdził, że druga fraza przeczytanych przez Przewodniczącego słów na sali narad nie padła, ponieważ Wójt powiedział, że nie zamierza z nim dyskutować i nie mówił nic o narażeniu godności oraz powiedział, żeby zadać pytania na piśmie.

            Radna Irena Kuryło stwierdziła, że o ile ją pamięć nie myli a słuch jej jeszcze działa, to wszystkie słowa, które odczytał Pan Przewodniczący z protokołu na tej sali przez Pana Wójta zostały wypowiedziane.

            Radna Maria Ancipiuk dodała, że wszyscy pamiętają co Pan Wójt powiedział do Radnego Gryca a odpowiedź na zadane przez niego pytania została udzielona na poprzedniej sesji przez Panią Rosińską.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że sesję są nagrywane i przepychanka słowna co powiedział a czego nie powiedział Pan Wójt nie ma sensu; należy wziąć nagranie i je odsłuchać.

            Radny Leszek Gryc w kwestii formalnej zaproponował aby na obecnej sesji zrezygnować z przyjmowania protokołu, przełożyć to na następną sesję i po odsłuchaniu nagrania przyjąć protokół.

            Pan Przewodniczący kończąc dyskusję raz jeszcze stwierdził, że sens wypowiedzi dyskusji Radnego Gryca z Panem Wójtem został zachowany, natomiast jego wypowiedź, że nie może on zmusić Pana Wójta do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania zostanie wpisana do protokołu.

            Radna Irena Kuryło stwierdziła, że ostatnia sesja polegała zupełnie na czym innym i żadne słowne przepychanki nie były w niej najważniejsze, także jest to tak marginalna sprawa, że protokół spokojnie należy przyjąć.

            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.

            Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” się przyjęli protokół z XXI sesji Rady Gminy Michałowo.

W głosowaniu brało udział 13 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Wójt przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Omawiając inwestycje dodał, że na ukończeniu jest już budowa ul. Gródeckiej. Ponadto poinformował, że w założeniach gmina miała wykonać podjazdy i chodniki, natomiast powiat miał wykonać masę drogową. Zważywszy na fakt, że po przetargu w powiecie zabrakło 180 tyś zł na wykonanie masy, Rada Gminy zmianami w budżecie dołożyła brakującą kwotę przez co można już się cieszyć końcowym efektem w/w inwestycji.

 

O godz. 10:45 na salę narad przybył Radny Marek Charytoniuk

 

Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że chciałby aby przejęcie obowiązku utrzymania dróg zostało przyjęte stosowną uchwałą i regulaminem organizacyjnym urzędu. Zgłosił również pytanie jaki zakres robót obejmuje specyfikacja na budowę ratusza z kwotę 2 mln 900 tys zł. oraz jaki jest zakres rzeczowy robót dot. przetargu na budowę drogi Imszar – Kowalowy Gród?

Pani Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska odnośnie zakresu robót ratusza wyjaśniła, że obejmuje on stan surowy zamknięty wraz z elewacją bez robót wykończeniowych wewnątrz budynku. W temacie budowy drogi Imszar - Rabinówka zakres robót polega na wykonaniu podbudowy pod przyszłe 4-rotne utrwalenie powierzchniowe a zakres rzeczowy polega na wykonania odcinka od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej oraz od drogi powiatowej do zakładu.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli w/w informację. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie zamian w budżecie

            Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie- zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych wynikających z otrzymanych dotacji oraz na zmianach w planie wydatków na skutek przesunięć między poszczególnymi działami (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

            Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił opinię komisji, która jednogłośnie zaakceptowała zmiany w budżecie.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, ze nie może zrozumieć co to znaczy nieprzewidziana jubileuszówka, o której mówiła Pani Skarbnik.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że po odejściu Pana Mieczysława Salwanowicza z OSP zatrudniono tam pracownika, któremu przysługiwała jubileuszówka.

            W związku z brakiem uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie.

            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

Uchwała Nr XXII/210/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Topolany

Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że od Proboszcza Parafii Prawosławnej w Topolanach wpłynęło podanie o sporządzenie dokumentów, które należałoby złożyć przed składaniem wniosku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po spotkaniu Komisji Finansowej z Proboszczem ustalono, że taki dokument zostanie zlecony do wykonania. Pani Rosińska poinformowała, jakie dane powinien zawierać w/w dokument, w którego skład wchodzi również uchwała jaką w chwil obecnej należy podjąć. Dodała również, że na spotkaniu z mieszkańcami Topolan, mieszkańcy jednogłośnie przyjęli w/w plan.

Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił opinię komisji, która jednogłośnie zaakceptowała omawiany plan.

Radny Leszek Gryc spytał, czy omawiana uchwała może wejść w życie z dniem podjęcia i czy nie trzeba jej ogłaszać w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego?

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że wszystkie uchwały są opiniowane przez Panią Mecenas w związku z czym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W dalszej kolejności

zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Topolany

            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

            Po głosowaniu Pan Przewodniczący o godz. 11:15 zarządził 10 min przerwę po czym wznowił obrady.

Uchwała Nr XXII/211/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Topolany (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez ZGKiM w Michałowie

Pani Rosińska poinformowała, iż 20 października 2008r. do Urzędu Gminy wpłynęła kalkulacja kosztów wytworzenia 1m3 wody i oczyszczenia 1m3 ścieków wykonana przez ZGKiM-na podstawie uzyskanej kalkulacji należy podjąć stosowne decyzje dot. wartości stawek oraz podjąć uchwałę.

Radny Włodzimierz Konończuk Przewodniczący Komisji Rolnictwa przedstawił opinię komisji, która pozytywnie zaakceptowała proponowane w kalkulacji stawki.

Radny Eugeniusz Siemieniuk poinformował, iż na Komisji Rolnictwa proponował, aby oczyszczanie ścieków dowożonych przez innych indywidualnych odbiorców było zrównane ze stawkami, które płacą Ci, którzy odprowadzają ścieki do urządzeń zbiorowych. Radny zgłosił pytanie do Kierownika ZGKiM jaki jest stosunek kwot wody wyprodukowanej do wody zafakturowanej w m3.

Kierownik ZGKiM Jarosław Rajecki wyjaśnił, że stosunek ten wynosi 50% tj. z 382 tyś. m3 wyprodukowanej wody zafakturowano połowę, resztę stanowią koszty technologiczne tj. 160 tys. m3 i 30 tys. m3 ubytki.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że system jest bardzo nieszczelny i należy coś zrobić aby te ubytki ukrócić, ponieważ np. przy wodociągu w Michałowie stosunek ten powinien się kształtować w granicach 75%.

Pan Przewodniczący zauważył, że stosunek, o którym mówił Pan Rajecki dotyczy łącznie wszystkich wodociągów w gminie, natomiast w części wodociągów w terenie rozbiory wody są tak niewielkie, że płukania tych wodociągów należy robić częściej.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że gmina jako administrator wodociągów powinna zrobić wszystko, aby polikwidować wszystkie „lewe” wcięcia a ponadto należy zakończyć opomiarowanie odbiorów.

Pan Przewodniczący poinformował, że w ubiegłym roku było 560 przyłączy bez opomiarowania, natomiast w tej chwili pozostało 233, dlategoteż w/w temat w najbliższym czasie powinien zostać zakończony.

            Radny Jarosław Symko dodał, że faktycznie należy jak najszybciej zakończyć montowanie liczników, ponieważ jest to jedyny sprawiedliwy sposób na pomiar wody. Radny dodał, że kradzież wody z hydrantów jest częstym zjawiskiem i jeżeli my sami na to nie zwrócimy uwagi to będziemy płacić coraz więcej.

            Pan Wójt zauważył, aby nie mylić dwóch pojęć tj. ubytków i wody technologicznej, ponieważ ubytki to m.in. kradzieże czy większe zużycie wody, natomiast woda technologiczna jest potrzebna do wyprodukowania tej wody, za którą mieszkańcy ponoszą odpłatność. Pan Wójt stwierdził, że należy liczyć się ze zwiększonymi kosztami jeśli - jak się już wielokrotnie powtarzało- chce się wybudować wodociąg do każdego domu, w każdej miejscowości, dlatego też budując kolejne wodociągi stosunek wody wyprodukowanej do wody sprzedanej będzie jeszcze mniejszy niż 50%. Pan Wójt również zauważył, iż woda technologiczna nie wpływa znacząco na cenę wody.

            Radny Włodzimierz Konończuk spytał w jakiej cenie kupujemy wodę z sąsiedniej gminy Narwi? – Pan Wójt wyjaśnił, że ci mieszkańcy rozliczają się indywidualnie i gmina nie ma z tym nic wspólnego.

            Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił stanowisko komisji, która jednogłośnie przyjęła stawkę za 1m3 wody w kwocie 1,89 zł brutto oraz stawkę za 1m3 ścieków od gospodarstw indywidualnych w kwocie 2,10 zł brutto.

            W związku z tym, iż w projekcie uchwały stawka za 1m3 ścieków od gospodarstw indywidualnych wynosi 2,14 zł brutto Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku Komisji Finansowej aby powyższą stawkę ustalić na poziomie 2,10 zł.

            Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymującym się” przyjęli powyższy wniosek.

            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

            W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez ZGKiM w Michałowie

            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

Uchwała Nr XXII/212/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez ZGKiM w Michałowie (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

             Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż na podstawie kalkulacji sporządzonej przez ZGKiM zaproponowano następujące górne stawki: za wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych za 1 pojemnik MGB 120-140 – 16,50 zł netto (przy kalkulacji wynoszącej 11 zł netto), za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 30 zł netto (przy kalkulacji wynoszącej 107,73 zł za 4m3 ścieków) oraz za składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na gminnym wysypisku odpadów komunalnych – 280 zł netto za 1 tonę (kalkulacja wynosi 270 zł za 1 tonę). Pani Rosińska poinformowała, iż w projekcie uchwały dodano zapis o obniżeniu o 50% opłat za wywóz odpadów stałych, jeśli są one segregowane.

            Pan Wójt stwierdził, że w/w propozycje idą w ślad za Programem Gospodarki Odpadami, który został przez Radę przyjęty. Pan Wójt wyjaśnił cele jakie idą ze segregacją śmieci tj. dążenie do tego, aby jak najmniej odpadów trafiało na wysypisko w Odnodze, aby na gminne wysypisko nie były przywożone odpady z innych gmin, aby mieszkańcy gminy mieli możliwość płacenia stosunkowo niewielką kwotę za wywóz odpadów. Pan Wójt dodał, że w umowach z mieszkańcami gminy odnośnie wywozu jednego żółtego pojemnika odpadów kwota będzie wynosić tak jak w kalkulacji tj. 11 zł netto, natomiast dla mieszkańców segregujących odpady kwota będzie o 50% niższa.

            Radny Włodzimierz Konończuk Przewodniczący Komisji Rolnictwa przedstawił opinię komisji, która pozytywnie zaakceptowała proponowane w kalkulacji stawki.

            Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił stanowisko komisji, która jednogłośnie zaakceptowała proponowane stawki.

            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

Uchwała Nr XXII/213/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

            Pani Jolanta Narolewska pracownik Urzędu Gminy wyjaśniła, iż zasadność podjęcia uchwały wynika ze zwiększenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, ponadto w projekcie uchwały nie występują już jednostki zlikwidowane tj. Szkoła Podstawowa w Szymkach i w Nowej Woli.

            Radny Marek Charytoniuk przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił stanowisko komisji, która jednogłośnie zaakceptowała proponowane zmiany.

            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

            Po głosowaniu Pan Przewodniczący o godz. 12:10 zarządził 10 min przerwę po czym wznowił obrady.        

Uchwała Nr XXII/214/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowo

Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła zasadność podjęcia w/w uchwały (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

Radny Leszek Gryc zadał pytanie, dlaczego jedne uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia (tak jak podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Topolany, która jest bardziej istotna) a inne po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podalskiego.

Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, iż omawiany projekt uchwały zalicza się do prawa miejscowego i podlega opublikowaniu w Dz. U. Woj. Podlaskiego.

Sołtys sołectwa Pieńki Pani Luba Aksiuk poruszyła problem bezdomnych psów, których ogromna liczba znajduje się na osiedlu bloków przy ul. Świętojańskiej w Michałowie.

Pani Jolanta Narolewska poinformowała, że problem bezpańskich psów polega również na ich dokarmianiu; ponadto schroniska są przepełnione i żadne ze schronisk nie chce przyjąć żadnego psa.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że problem bezpańskich psów istnieje od bardzo dawna a Rada Gminy tego problemu nie rozwiąże, jednakże jeśli należy przyjąć i ustalić zasady wyłapywania bezdomnych psów to taką uchwałę należy podjąć. Radny dodał, że w/w problem jest stworzony przez mieszkańców gminy i należałoby wysterylizować takie psy celem pozbycia się tak wielkiej ilości bezpańskich zwierząt tym bardziej, że zapewne ogromne koszty poniosłaby gmina na ewentualne stworzenie i utrzymywanie schroniska.

Radny Leszek Gryc nawiązał do podjętej przez Radę Gminy uchwały dot. przeciwdziałania bezdomności zwierząt i stwierdził, że Rada popełniła drobna pomyłkę, ponieważ zaproponowano całkowite finansowanie usypiania zwierząt a sterylizację w 80%. Radny dodał, czy nie należy się zastanowić nad zmianą tych proporcji i czy działania Rady nie powinny iść w kierunku zapobiegania rodzeniu tych zwierząt i czy sterylizacja nie powinna być finansowana w 100%.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowo.

            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

            Uchwała Nr XXII/214/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie (w załączeniu do protokołu)

 

            Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności jak również trybu ich pobierania

            Pani Anna Funkowska Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Michałowie wyjaśniła zasadność podjęcia w/w uchwały (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, o jaki dochód chodzi, który jest określony w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy tj. w przypadku osób samotnych i samotnie gospodarujących.

            Pani Anna Funkowska wyjaśniła, że jest to kwota 461 zł

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności jak również trybu ich pobierania.

            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

Pan Przewodniczący o godz. 12:45 ogłosił 15 min. przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

Uchwała Nr XXII/215/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności jak również trybu ich pobierania (w załączeniu do protokołu)

 

Ad. 6. Dyskusja nad zmianami w Statucie Gminy Michałowo

            Na wstępie dyskusji odsłuchano „projekt” hymnu miasta Michałowa.

            Pan Wójt poinformował, że słowa hymnu napisała Pani Aniela Monach, nauczyciel Sz.P. w Michałowie natomiast hymn wykonali instruktorzy GOK, muzykę stworzył również instruktor GOK Pan Krysztopa

            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski poinformował, że Komisja Statutowa spotkała się trzykrotnie, w spotkaniach brała udział również Pani Mecenas, która pod kontem prawnym zaopiniowała zmiany dokonane w statucie.

 

O godz. 13:15 salę narad opuściła Radna Alina Kazberuk

 

            Radny Leszek Gryc poinformował, że nie wie on nic o trzech spotkaniach, ponieważ było on na Komisji dwukrotnie i ani razu w posiedzeniu Komisji nie brała udział Pani Mecenas. Radny dodał, że na każdej komisji pracowano nad inną wersją statutu i uważa on, że wersję może zmienić jedynie komisja, dlatego nie wie skąd były zmiany i kto je nanosił. Radny odniósł się do projektu statutu i wyraził swoje wnioski:

- w statucie razi brak jakichkolwiek zapisów odnośnie zastępstwa Burmistrza, Radny dodał, że na Komisji proponował aby wprowadzić takie zapisy, ponieważ znowu za 4 lata wyjdzie, że Wójt nie mógł wykorzystać urlopu, bo nie miał go kto zastąpić,

- w statucie nie ma zapisów dot. trybu powoływania Sekretarza i Skarbnika oraz sposobu udzielania absolutorium,

- § 5 „liczba mieszkańców jednostki pomocniczej winna wynosić od 30 do 1500 mieszkańców uprawnionych do głosowania” – Radny uważa, że w związku z rozwojem Michałowa należy pozostawić jedynie minimalną liczbę mieszkańców w sołectwie i nie określać górnej granicy,

- § 16 ust. 1 „herb może być używany przez podmioty gospodarcze…” – Radny uważa, aby ten punkt obwarować zapisem, ażeby Rada czy też Przewodniczący byli powiadamiani o  używaniu herbu przez dane instytucje,

- § 21 pkt 1 ppkt 1 „inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału i zmiany granic…”  – zdaniem radnego zapis dot. 50% jest absurdem, ponieważ zamyka się drogę do jakichkolwiek inicjatyw, ponieważ nawet referendum jest ważne jak weźmie w nim udział 30% osób uprawnionych do głosowania. Radny uważa, udział % należy obniżyć do 10%.

- § 33 ppkt 4 „Przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący sprawuje policję sesyjną” – Radny spytał o co w tym chodzi i czy powyższy zapis należy rozumieć, że Przewodniczącemu da się pałkę i kajdanki. Dodał, że proponował, aby zapis ten zmienić, że Przewodniczący dba o porządek w trakcie sesji.

- § 38 pkt 7 dot. przygotowania sesji – Radny wnioskuje o zmianę jednego słowa w zapisie dot. wywieszania zawiadomienia o sesji na tablicy ogłoszeń – słowo „tablicy” zmienić na „tablicach” tj. wszelkich dostępnych tablicach ogłoszeń w Michałowie, aby informacja mogła dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców.

- § 39 pkt. 2 – Radny proponuje aby zapis brzmiał „W sesjach uczestniczą z głosem doradczym Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik Miasta oraz Radca Prawny” ponieważ jest zapis „mogą uczestniczyć” i dalej we wszystkich kolejnych punktach, gdzie jest zapis „mogą” zapis zamienić na „uczestniczą”.

- § 46 pkt 3 „Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać Sekretarza obrad…” – Radny uważa, iż ten zapis należy wykreślić, ponieważ w Radzie jest Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, ponadto są pracownicy obsługi Rady, którzy mają możliwości aby zarejestrować zgłoszonych mówców czy obliczyć głosy.

- § 48 dot. porządku obrad sesji – Radny wnosi o przeniesienie pkt 3 „Rozpatrzenie projektów uchwał…” na pkt 6 - porządek obrad obejmowałby przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, informację Burmistrza z pracy międzysesyjnej, interpelacje i zapytania Radnych, odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski a na koniec rozpatrzenie projektów uchwał.

- § 55 pkt 1 ust. 9 dot. udzielenia głosu poza kolejnością – Radny wniósł o dopisanie w zapisie dot. głosowania tajnego „głosowania imiennego”

- § 61 – Radny zaproponował aby po pkt 2 „Przebieg sesji nagrywa się…” dodać ppkt a) tj. „kopię nagrań przekazuje się zainteresowanym na nośniki przez nich dostarczone”. Radny dodał, że ten punkt budził największy opór niektórych Radnych na komisji, jednak uważa on, że każdy obywatel ma prawo przesłuchać nagranie z sesji

- § 62 pkt. 2 ppkt 8 dot. „wskazanie wniesienia przez Radnego zdania odrębnego do treści uchwały” – Radny proponuje następujący zapis „treści wniesionego przez Radnego zdania odrębnego”

- Rozdz. 6 § 93 „Organizacja Komisji Rewizyjnej” – Radny zaproponował zmianę pkt 2 i wykreślenie zdania: „W przypadku braku akceptacji dla kandydata, klub ma obowiązek zgłoszenia następnych kandydatów” i zastąpienie go słowami: „klub ma obowiązek zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów”, Radny dodał, że taki zapis umożliwi wybór członka Komisji Rewizyjnej w jednym głosowaniu, bez zbędnych dyskusji.

- § 105 „Działalność Komisji Rewizyjnej nie może zakłócać porządku pracy w kontrolowanym podmiocie.”– Radny zaproponował aby słowo „zakłócać” zmienić słowem „dezorganizować”, ponieważ, każda kontrola zakłóca pracę kontrolowanego podmiotu jednakże nie powinna tej pracy dezorganizować.

- § 123 „Dokumenty, o których mowa w ust. 1 mogą być kserowane odpłatnie po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza, Sekretarza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej na pisemny wniosek zainteresowanego” – Radny zaproponował zamianę punktu na: „Dokumenty, o których mowa w ust. 1 są kserowane odpłatnie, jeżeli prawo nie stanowi inaczej”. Radny dodał, że taki zapis spowoduje, aby za byle drobnostką obywatel nie musiał chodzić od Sekretarza do Przewodniczącego i Wójta aby uzyskać zgodę na ksero danego dokumentu.

            Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że należało Radnym przedstawić stary statut i nowy aby mieć porównanie, w dalszej kolejności zgłosił swoje uwagi do projektu statutu:

§ 28 pkt 4c –Radny spytał czy jak Michałowo stanie się miastem to gmina stanie się gminą nierolniczą, że nie chce się aby była komisja ds. rolnictwa a robi się jedną Komisję ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego – Radny dodał, że nie wiadomo co się wydarzy za 2 lata a statut ten jest robiony pod obecną sytuację w Radzie – Pan Wójt wyjaśnił, że zapis ma obowiązywać od nowej kadencji także nie ma tu mowy o tworzeniu statutu pod obecną Radę

§ 38 pkt 4 – Radny spytał czy gmina jest na tyle bogata, że 2 razy będzie wysyłać zawiadomienie o sesji, najpierw na 7 dni przed sesją zawiadomienie na sesję a później na 4 dni przed sesją resztę materiałów. Radny stwierdził, że nie powinno się tego dublować i należy wykreślić zapis mówiący o 4 dniach przed sesją.

§ 38 pkt 5 – Radny zgłosił aby nie zmieniać terminu 10 dniowego dot. przesłania materiałów na sesję budżetową

§ 50 pkt 7 – dot. interpelacji – Radny stwierdził, że w poprzednim statucie było napisane, iż Przewodniczący „zmobilizuje Wójta” a nie „podejmie decyzję” o udzieleniu przez niego odpowiedzi na interpelację – Radny spytał, jak ma rozumieć pojęcie „podejmie decyzję”, czy to Przewodniczący ma decydować czy odpowiedź była zadowalająca czy nie? – Pan Wójt wyjaśnił, że dokładnie o to chodzi.

§ 52 – Radny stwierdził, że dopisanie punktu 5 o ograniczeniu wypowiedzi Radnego do 3-krotnego zabrania głosu jest kneblowaniem jemu ust. Radny zaproponował aby ten punkt wykreślić.

§ 53 – Radny uważa, że pkt 2  należy wykreślić, ponieważ każdy Radny jest na tyle świadomy, że wie co do jego obowiązków należy. Natomiast w pkt 3, Radny zaproponował wykreślić słowa „temat lub sposób wystąpienia albo”.

§ 89 – „W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, przed podjęciem upomnienia Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień” - Radny stwierdził, że słowo „upomnienia” należy zamienić na słowo „rozstrzygnięcia” – Pan Wójt dodał, że również jest za propozycją Radnego.

§ 112 pkt 3 tj. „Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:

2) nie mniej niż 4 radnych,

3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

4) Burmistrza”

Radny stwierdził, że punkt ten należy obwarować zapisem, że wchodzi on od nowej kadencji, ponieważ w przypadku podpunktu 2) w chwili obecnej trzech Radnych nie będzie mogło zwołać posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

§ 136 pkt 1 „Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych” – Radny stwierdził, że w Sejmiku Województwa Podlaskiego kluby liczą od 3 radnych, w Radzie Miejskiej od 3 Radnych, w sejmie koło poselskie liczy od 5 posłów na 460 posłów, a w naszej Radzie zawyża się jeszcze liczbę. Radny stwierdził, że liczba powinna być nieparzysta i należy pozostawić zapis „3 radnych”. Radny poruszył również punkt : „Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania, na zasadach dotyczących radnych określonych niniejszym statutem” i stwierdził, że powinien on brzmieć „Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania oraz zapewnienie pomieszczenia na spotkanie z wyborcami”.

            Radny Leszek Gryc odniósł się do § 63 „W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta”-Radny stwierdził aby zapis „po wysłuchaniu protokolanta” zamienić na zapis „po wysłuchaniu nagrania”, ponieważ protokolant nie musi pamiętać co dokładnie było powiedziane a sesja przecież i tak jest nagrywana. Radny ponadto zaproponował dopisanie w w/w § kolejnego punktu, że jeśli Przewodniczący nie przyzna racji, wówczas Radny może wnieść sprzeciw do Rady oraz punkt 3 , że to Rada rozstrzyga.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, iż ma wątpliwości co do nazewnictwa w statucie tj. miasto Michałowo, bo przecież gmina będzie gminą miejsko – wiejską i należałoby stosować nazwę np. „Burmistrz Miasta i Gminy”.

            Pani Mecenas poinformowała, że tą kwestię sprawdziła w Urzędzie Wojewódzkim i należy stosować nazwę „Burmistrz Miasta”.

Radny Eugeniusz Siemieniuk dodał, że brak jest zapisu o hymnie, że gmina posiada hymn – Radni poinformowali, że zapis ten występuje w § 6 – Radny kontynuując stwierdził, że w § 17 mówi się tylko o hymnie, że jest grany, Radny dodał czy nie należy ująć, w jakich miejscach hymn może być odtwarzany – Radni wyjaśnili, że w/w § chodzi o hymn Michałowa i dokładnie jest zapisane w jakich miejscach może być on odtwarzany – Radny ponadto stwierdził, że w statucie muszą się znaleźć zapisy mówiące o powołaniu, odwołaniu itp. zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika. Radny odniósł się również do § 21, stwierdził, że w pkt. wartość 50% mieszkańców należy zmienić na 30% tak, aby było to spójne ze statutem sołectw; natomiast w § 67 możnaby przyznać inicjatywę uchwałodawczą naszym mieszkańcom. Radny zwrócił się do pani Mecenas jak to jest z przedstawieniem 2x w roku sprawozdania z wykonania uchwał. Radny dodał, że był to wymóg ustawowy ale może coś się zmieniło, jednak jeśli to nadal obowiązuje to Przewodniczący powinien poinformować o sposobie wykonania uchwał.

Przewodniczący Mikołaj Worona stwierdził, że zgłoszone przez Radnych uwagi należałoby odesłać do Komisji Statutowej.

Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski zauważył, że wiele zmian zgłoszonych przez Radnych było już przedmiotem obrad Komisji Statutowej i zostały one już przegłosowane.

Pan Wójt stwierdził, że Komisja Statutowa wypracowała już projekt statutu a do naniesionych poprawek w kwestii prawnej powinna się wypowiedzieć Pani Mecenas, wówczas Radni mogliby wypowiedzieć się na temat naniesionych zmian i podjąć stosowne decyzje.

Radna Maria Ancipiuk zgłosiła wniosek formalny, aby każdą zgłoszoną zmianę Rada przegłosowała po wysłuchaniu uprzednio Pani Mecenas. Dodała, że zmiany zgłoszone przez Radnego Leszka Gryca zostały już na komisji przegłosowane. Ponadto wyjaśniła, że na pierwszym spotkaniu Komisji Radny Gryc nie był obecny, natomiast Komisja wypracowała zmiany, które później skonsultowano z Panią Mecenas.

Pan Wójt zauważył, że po to w porządku obrad był zapis dyskusja nad statutem aby Radni mogli zgłaszać uwagi i wypracować konkretne stanowisko.

Radny Andrzej Kasperowicz zgłosił wniosek formalny, aby nie głosować nad żadnym punktem do statutu, ponieważ zgłoszone na obecnej sesji wnioski powinny zostać rozpatrzone przez Komisję Statutową.

Pan Wójt zgłosił wniosek, aby zarządzić 10 min przerwę, podczas której zbierze się komisja Statutowa i przegłosuje zgłoszone zmiany. Pan Wójt zauważył, że Rada jest szerszym organem niż komisja i to Radni podczas sesji mają możliwość odniesienia się do projektu statutu a w rezultacie uchwalenia go na najbliższej sesji.

Radny Leszek Gryc stwierdził, że dyskusja mogłaby już zostać zakończona gdyby dano możliwość wypowiedzenia się dla Pani Mecenas. Radny dodał, że jeśli Pani Mecenas stwierdziłaby, że jego wnioski są bezprawne, to wówczas on te wnioski wycofa, jednak nie zgodzi się on z tym, że Radna Ancipiuk mówi, że robimy to tak bo ona tak uważa.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, iż jest przekonany, że stary jak też i nowy projekt statutu nie pozwala Panu Wójtowi podnosić głos na Radę.

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku formalnego Radnej Marii Ancipiuk aby każdą zgłoszoną zmianę Rada przegłosowała.

Radni w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw” odrzuciła wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych.

Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, iż świadczy to o tym, że statut nie był opracowany zgodnie z wszystkimi procedurami. Radny zgłosił wniosek formalny, aby wszystkie wnioski ponownie zgłosić na Komisję Statutową z udziałem Pani Mecenas, po to ażeby przeanalizować wszystkie uwagi.

Radny Jarosław Symko stwierdził, że Komisja Statutowa wraz z Panią Mecenas powinna przeanalizować wszystkie wnioski i na następnej sesji Radni przyjmą zaproponowany statut już bez dyskusji.

Pan Wójt zauważył, że obecna dyskusja umożliwia wypowiedzenie się dla wszystkich 15 radnych, którzy mogą mieć wpływ na kształt statutu, natomiast jeśli projekt statutu trafi ponownie na Komisję Statutową, wówczas zdanie wiążące w w/w temacie będzie miało jedynie 5-ciu Radnych wchodzących w skład Komisji.

Radny Leszek Gryc prosił Pana Przewodniczącego aby sprawował policję sesyjną, ponadto dodał, że nie 5-ciu radnych podejmie decyzję o statucie a podejmie ją cała Rada. 5-ciu Radnych będzie pracowało nad poprawkami i poinformuje Radę jak się do nich ustosunkowali, wówczas Rada może te poprawki przyjąć albo odrzucić. Radny dodał, że nie wie kto robił poprawki między pierwszą a drugą wersją statutu, bo na pewno nie robiło tego 5-ciu Radnych i ktoś nanosił poprawki poza tymi 5-cioma osobami.

Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że skoro na sesji obecna jest Pani Mecenas to należy wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że rozsądnym byłoby, aby zgłoszone wnioski skierować ponownie na Komisję Statutową, na następnej sesji przedstawi się projekt statutu z poprawkami i wówczas, jeżeli będą uwagi to należy je zredagować w sposób poprawny i przegłosować do poszczególnych paragrafów.

Pan Wójt raz jeszcze zauważył, że Komisja Statutowa już swoje wypracowała i teraz Rada powinna się w temacie statutu wypowiedzieć i wypracować wspólne stanowisko tym bardziej, że część zgłoszonych podczas dyskusji wniosków było przedmiotem obrad i głosowania Komisji, dlatego też tych poprawek nie jest aż tak wiele, aby nie móc sobie z nimi poradzić na sesji.

Radny Leszek Gryc stwierdził, że podejmując uchwałę w każdej chwili można zgłosić wniosek, który Rada albo przyjmuje albo odrzuca. Radny zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przegłosowanie wniosku Radnego Konończuka.

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku formalnego, aby wszystkie zgłoszone do statutu wnioski były ponownie rozpatrzone przez Komisję Statutową.

Radni w głosowaniu jawnym 5 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli wniosek.

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Pan Przewodniczący o godz. 14:30 ogłosił 10 min. przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

 

Ad. 7 Wolne wnioski

Brak

 

Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi

Brak

 

Ad. 9 Sprawy różne i zapytania radnych

            Pan Przewodniczący na prośbę sołtysów odczytał list Koła Sołtysów Michałowa skierowany do Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego dot. lekceważenia sołtysów przez Stowarzyszenie. Odczytał również pismo skierowane do Rady Powiatu w Białymstoku z zapytaniem, czy Powiat będzie składał wnioski do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na drogi powiatowe położone na terenie Gminy Michałowo (pismo w załączeniu do protokołu). Pan Przewodniczący stwierdził, że jeśli Radni nie zgłoszą do odczytanego pisma uwag zostanie ono przesłane do Rady Powiatu.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że nie ma nic przeciwko wysłaniu takiego pisma jednak ma mieszane uczucia w tym temacie, ponieważ nie najlepiej to świadczy o kontaktach Powiat – Gmina, ponieważ w takich tematach powinny ze sobą współpracować organy wykonawcze Rady Powiatu i Rady Gminy.

            Pan Przewodniczący zauważył, że kontakty pomiędzy Powiatem a Gminą są utrzymywane, jednak Rada również powinna trzymać rękę na pulsie w sprawie dróg dojazdowych.           

Radny Leszek Gryc w imieniu mieszkańców Bondar, poruszył temat drogi, która była skrótem do drogi Juszkowy Gród, Jałówka-po kupieniu grodu przez pewnego człowieka droga ta została zajęta. Radny poinformował, że mieszkańcy dawno zwracali się do Wójta o zajęcie stanowiska w w/w sprawie, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymali odpowiedzi.

Radny Jarosław Symko wyjaśnił, że droga ta jest własnością prywatną natomiast jej część należy do lasów państwowych.

Radny Leszek Gryc stwierdził, że niezależnie od tego czyja jest ta droga, to mieszkańcy powinny byli otrzymać odpowiedź w tym temacie. Radny spytał, ile w Radzie Gminy funkcjonuje Klubów.

Pan Przewodniczący poinformował, że w Radzie funkcjonują 2 Kluby.

Radny Leszek Gryc spytał, kiedy powstał drugi Klub i kto jest przewodniczącym, ponieważ Rada nie była o tym poinformowana.

Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że ona jest przewodniczącą Klubu Radnych „Mała Ojczyzna”

Radny Leszek Gryc poruszył sprawę artykułu zamieszczonego w „Gazecie Michałowa” podpisanego przez Klub Radnych „Mała Ojczyzna”, który zdaniem Radnego „naszpikowany” był kilkoma kłamstwami i wobec tego nie wie do kogo mieć pretensje. Radny dodał, że dyskutować i wytykać błędy można jednak kłamać nie można, dlategoteż chciałby wiedzieć, kto podpisał ten tekst. Radny zwrócił się w kierunku Radnego Eugeniusza Matwiejczyka i poruszył temat udzielonego przez Radnego wywiadu do „Gazety Michałowa”, który był zatytułowany, że „Gienek Matwiejczyk i Mała Ojczyzna są uczciwi”. Radny dodał, że uczciwość nakazywałaby mówienie prawdy, bo Klub Radnych „Wspólnie Zmienimy Gminę” nigdy nie wystąpił przeciwko Radnemu Matwiejczykowi.

Radny Eugeniusz Matwiejczyk poinformował, że w gazecie „Z perspektywy” była informacja o jego ukaraniu i widniał tam podpis „oni są nieuczciwi”.

Radny Leszek Gryc poinformował, że może dostarczyć wszystkie materiały, które Klub Radnych „Wspólnie Zmienimy Gminę” wnosił i nie było tam żadnego powództwa przeciwko Radnemu Matwiejczykowi i wszyscy byli zdziwieni, dlaczego on został tzw. „kozłem ofiarnym”.

Radny Eugeniusz Matwiejczyk poinformował, że wywiad do „Gazety Michałowa” został przeprowadzony przez redaktora Mikołaja Gresia i wywiadzie został zamieszczony faktyczny wyrok Sądu.

Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że Klub Radnych „Mała Ojczyzna” liczy 10 osób i wszystkie osoby podpisały się pod artykułem.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że skoro powstał Klub Radnych, to Pan Przewodniczący powinien o tym powiadomić Radę, tak samo jak należało poinformować Radę np. o wyborach uzupełniających do Rady Gminy (Radny poruszył temat wyborów uzupełniających do Rady Gminy jakie kiedyś miały miejsce w Jałówce).

 

Ad. 10 Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 15:00 zamknął obrady XXII Sesji Rady Gminy Michałowo.

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              Michałowo

                                                                                                          Mikołaj Worona

Protokołowała: A. Ławreszuk

Sporządziła: U. Tarasewicz                                                    

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-12-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-12-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-12-09