Protokół Nr XXI/08 z dnia 2008-10-29 - Protokół Nr XXI/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo, które odbyło się 24 września 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1

Typ z posiedzenia Rady Gminy
Tytuł Protokół Nr XXI/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo, które odbyło się 24 września 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1
Numer XXI/08
Data wydania 2008-10-29

Protokół Nr XXI/08  z posiedzenia

Rady Gminy Michałowo, które odbyło się 24 września 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1

 

Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

 

O godzinie 10,15 Przewodniczący Rady Gminy Michałowo  - otworzył obrady  XXI Sesji Rady Gminy Michałowo.

 

Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 10 radnych.

 

  1. Ancipiuk Maria,
  2. Charytoniuk Marek
  3. Gryc Leszek
  4. Kasperowicz Andrzej
  5. Kazberuk Alina
  6. Kononczuk Roman
  7. Konończuk Włodzimierz
  8. Ostaszewski Bogusław
  9. Symko Jarosław
  10. Worona Mikołaj

 

Nieobecni byli Radni:

Kuryło Irena, Łuksza Nina, Matwiejczyk Eugeniusz, Siemieniuk Eugeniusz, Urwan Krzysztof

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

 

Wójt Gminy Michałowo - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy,

 

            Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

            Poinformował zebranych, iż sesję zwołano dlatego w środę a nie w piątek, ponieważ porządek obrad przewiduje uroczyste wkopanie tablicy przy zalewie w Michałowie a w uroczystości tej weźmie udział dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który nie mógłby być obecny w piątek.

            Ponadto Pan Przewodniczący w imieniu organizatorów zaprosił Radnych, Sołtysów i wszystkich obecnych na obchody Święta Grzyba, które odbędzie się dn. 5.10.2008r.

          Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

             

Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. Do porządku obrad wniesiono następujące uwagi:

Pan Wójt zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 6 „Podjęcie uchwał” jako punkt ostatni projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Nowa Wola i udzielenia bonifikaty. Pan Wójt wyjaśnił, że wycenę nieruchomości otrzymano już po wysłaniu dla Radnych materiałów na sesję; stwierdził, że przeciąganie w/w tematu nie jest wskazane i jeśli będzie wola Rady to decyzję w tej sprawie należy podjąć jak najszybciej.

 

O godz. 10:20 na salę narad przybyła Radna Irena Kuryło

 

Rady Włodzimierz Konończuk spytał, czy wszystkie projekty uchwał oraz sprawa skargi na pana Marka Nazarko były przedmiotem obrad właściwych komisji Rady Gminy. Radny dodał, że jeśli sprawa skargi nie była przez komisje rozpatrywana, to zgłasza wniosek aby znieść ten punkt z porządku obrad.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że projekty uchwał były rozpatrywane przez właściwe komisje, natomiast skarga dotyczyła pana Marka Nazarko jako osoby prywatnej, dlatego też nie było konieczności opiniowania tego punktu przez komisję.

Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że urzędu wójta nie da się rozdzielić z osobą prywatną a procedura mówi, iż skargę na wójta rozpatruje stosowna komisja Rady Gminy a w dalszej kolejności Rada.

 

O godz. 10:20 na salę narad przybył Radny Krzysztof Urwan

 

Radna Maria Ancipiuk spytała, dlaczego w porządku obrad jest zapis „na pana Marka Nazarko” a nie na „pana Wójta Marka Nazarko”. Radna dodała, że jeśli skarga dotyczy Pana Wójta jako osoby prywatnej to punkt ten należy znieść z porządku obrad.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że skarga dot. działań prywatnych Wójta na jego własnej posesji a wniosła ją Pani Swietłana Łuksza.

Radny Leszek Gryc stwierdził, że Radni nie otrzymali całości materiałów, dot. skargi na pana Marka Nazarko a Pan Przewodniczący winien tego dopilnować. Radny poinformował, że interweniował w tym temacie u Pana Wiceprzewodniczącego prosząc o przekazanie całości materiałów dotyczących skargi, jeśli dotyczyła ona spraw związanych z naruszeniem porządku publicznego. Radny zadał pytanie czy Pan Marek Nazarko może rozdzielić swoje działania na prywatne a swoje mienie na te, które nie podlega nadzorowi Rady i te, które podlega. Radny dodał, że Wójt jest zobligowany do składania oświadczenia majątkowego i nie może nic wyłączyć spod nadzoru publicznego, ponadto działania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w tej sprawie dążą tylko do zakneblowania ust dla ludzi, którzy mogliby coś powiedzieć.

Pan Przewodniczący zaapelował do Radnego Gryca o zachowanie ładu, porządku i powagi. Dodał, że jeżeli Radni zadecydują o pozostawieniu tego punktu w porządku obrad, Rady będzie miał wówczas możliwość wypowiedzenia się w tym temacie.

W obliczu braku innych uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami formalnymi.

I-wszy wniosek – Pana Wójta - o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 6 „Podjęcie uchwał” jako punkt ostatni projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Nowa Wola i udzielenia bonifikaty.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli wniosek.

            W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

            II-gi wniosek – Radnej Marii Ancipiuk – o zniesienie z porządku obrad punktu nr 7 dot. „Rozpatrzenia skargi na Pana Marka Nazarko”.

            Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wniosek.

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad.

 

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli porządek obrad

 3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 4/  Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym       

5/ Przedstawienie zaawansowania działań gminy przy realizacji inwestycji        dofinansowywanych z Programów Operacyjnych

6/ Podjęcie uchwał w sprawie

·   Zmiany w budżecie na 2008

·   udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

·   zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

·   przystąpienia Gminy Michałowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

·   Zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizacje wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1

·   Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

·   Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

·   Sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Jałówka

·   przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Nowa Wola i udzielenia bonifikaty.

7/ Wolne wnioski

8/ Interpelacje i odpowiedzi

9/  Sprawy różne  i zapytania radnych 

10/ Uroczyste wkopanie tablicy przy zalewie w Michałowie zapoznanie radnych z realizacja inwestycji budowy zbiornika małej retencji na rzece Supraśl oraz realizacja sceny i amfiteatru przy w/w zbiorniku.

11/  Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy

 

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

            W obliczu braku uwag Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli protokół z XX sesji Rady Gminy.

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

 

Ad. 4 Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Wójt przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu). Poświęcił dużo miejsca  przetargom ( m,in. wpłynęło 11 ofert na budowę ratusza, 1 oferta na budowę drogi ( Rabinówka – Lewsze). Złożono wniosek na pozyskanie funduszy unijnych na remont GOKu,  poinformował, iż zlecono opracowanie planu odnowy dla miejscowości Topolany w związku z wnioskiem proboszcza parafii prawosławnej w Topolanach, który chce dokonać modernizacji ogrodzenia (sprawa ta była przedmiotem Komisji Finansowej, która pozytywnie ją zaopiniowała). Zlecono projekt zmiany organizacji ruchu skrzyżowania ulic Leśna- Młynowa oraz Leśna- Żwirki i Wigury ( drogi równorzędne) wówczas każdy będzie musiał przepuścić nadjeżdżajacego z prawej- ograniczy to predkość i na pewno zmniejszy prawdopodobieństwa wypadków.,Zakończenie budowy drogi do Krugłego Lasku,budowę zalewu,amfiteatru,podsumował wyniki współzawodnictwa sportowego szkół i złożył gratulacje, bowiem Michałowo na 82 gminy wiejskie zajęło 24 miejsce. Przy Szkole Podstawowej w Michalowie zostanie założone Gminne centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Złożył gratulacje Janowi Monachowi za zajęcie drugiego miejsca w Wojewódzkim Konkursie na Najbezpieczniejsza Zagrodę. Na ogłoszony po raz drugi konkurs na stanowisko Kierownika ZGKiM nikt nie złożył oferty. Podsumował spotkania z mieszkańcami  w sołectwach naszej gminy. Poinformował wszystkich ,iż ze spotkań które odbywa z władzami i przedstawicielami wynika, że wszystkie działania i wysiłki idą w kierunku aby lotnisko powstało w Topolanach. Jeżeli tak się stanie to będzie to ogromny sukces naszego samorządu, który da szansę szybkiego rozwoju .Na zakończenie stwierdził.. ”o tym wiedzą chyba wszyscy. Informacja była podawana niemal w każdych mediach ,ale na sesji te słowa jeszcze nie padły. Tak więc Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 roku ,Michałowo otrzymało status miasta z dniem 1 stycznia 2009 roku. Podziękował za to radnym ,komitetowi honorowemu, a szczególnie wszystkim mieszkańcom.

Radna Maria Ancipiuk w imieniu swoim oraz Radnych skierowała serdeczne podziękowania w stronę Pana Wójta, za zadania, jakie zostały dokonane i zrealizowane ( amfiteatr, zalew) oraz za te, które rozpoczęto tj. uzyskanie praw miejskich  oraz za przygotowanie do budowy ratusza. Radni wręczyli Wójtowi kwiaty z podziękowaniami. Gratulacje złożyli dyrektorzy jednostek oraz sołtysi. Rady Marek Charytopniuk w imieniu młodzieży podziękował za wykonanie zalewu i amfiteatru.

Pan Przewodniczący o godz. 10:55 ogłosił 10 min. przerwę, po czym wznowił obrady.

Następnie radni wnieśli zapytania do odczytanego sprawozdania:

Radny Marek Charytoniuk w imieniu młodzieży podziękował za wykonanie zalewu i amfiteatru.

Radny Leszek Gryc wniósł pytania: czy cokolwiek jest wykonywane w sprawie rozbiórki zawalającego się domu przy ul. Żwirki i Wigury, ponieważ w tej sprawie Rada powinna stale monitować, aby urząd nadzoru budowlanego wymusił jakieś działania; czy Wójt zakończył postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie działalności w byłej mleczarni dla Pana Kołodko.

Pan Przewodniczący zaproponował, aby w/w tematy zawrzeć w sprawach różnych, ponieważ poruszone tematy nie dotyczą sprawozdania z działalności międzysesyjnej Pana Wójta.

 

O godz. 11:12 salę narad opuściła Radna Maria Ancipiuk.

 

Radny Leszek Gryc spytał czego te tematy dotyczą skoro nie działalności międzysesyjnej. Radny dodał, że wie, iż zadaje on niewygodne pytania.

Pan Wójt podziękował Radnym za okazaną wdzięczność i docenienie jego pracy. Podziękował również wszystkim tym, którzy oprócz niego pracowali i nadal pracują nad wykonaniem określonych zadań. Pan Wójt stwierdził również, w kontekście ostatniego wywiadu radnego Gryca w Gazecie Michalowa  iż funkcja Radnego jest funkcją bardzo zaszczytną i bardzo rzadko się zdarza, że funkcję publiczną pełni osoba, która nie ma szacunku dla drugiego człowieka, dla jego pracy, dla pracy wielu osób a nawet dla osób zmarłych. W związku z powyższym Pan Wójt dodał, że jakakolwiek dyskusja w jakiejkolwiek sytuacji z radnym naraziła by dobre imię jego rodziny pamięć zmarłych ,a jego na utratę godności, a do tego nikt Go nie zmusi. Odpowiedź na zadane pytania zostanie udzielona pisemnie.

Pan Przewodniczący stwierdził, że nie może on zmusić Pana Wójta do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Radnego Gryca pytania, po czym zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli w/w informację. W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.

 

O godz. 11:20 na salę narad powróciła Radna Maria Ancipiuk

 

Ad.5 Przedstawienie zaawansowania działań gminy przy realizacji inwestycji     dofinansowywanych z Programów Operacyjnych

            Pani Elżbieta Rosińska kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego omówiła stopień zaawansowania działań gminy przy realizacji inwestycji dofinansowywanych z Programów Operacyjnych (szczegóły w załączeniu do protokołu).

            Pan Wójt zauważył, że aplikacja środków unijnych jest bardzo opóźniona, ponadto wytyczne niektórych programów, np. PROW-u są tak opracowane, że gmina Michałowo z góry znajduje się na straconej pozycji. Pan Wójt dodał, że z w/w programu gmina może aplikować na największe wodociągi tj. Zaleszany, Ciwoniuki, Łuplanka, jednakże nasz samorząd może uzyskać tu max 4 pkt. na 15 możliwych. W związku z powyższym Pan Wójt zgłosił wniosek, aby Rada zajęła stanowisko, czy gmina ma składać wnioski na w/w wodociągi, czy ma je wykonać za swoje środki, aby ludzie mieli jak najszybciej wodę.

            Pani Elżbieta Rosińska przedstawiła zasady i kryteria na podstawie których przyznaje się środki unijne (w załączeniu do protokołu).

            Radny Jarosław Symko podziękował pracownikom Urzędu Gminy za pracę, jaką wkładają w przygotowanie wniosków. Radny dodał, że z jednej strony należy się cieszyć, że w gminie Michałowo już tyle zostało zrobione, choć z drugiej strony poziom inwestycji -pomimo szczerych chęci ze strony samorządu-obniża szanse na otrzymanie środków unijnych. Radny stwierdził, że należy się cieszyć z każdej otrzymanej złotówki i wyraził nadzieję, że może będą jeszcze takie projekty, na które gmina będzie miała szansę pozyskać środki.

            Pan Tomasz Dziurbejko przedstawiciel fundacji współpracującej z Urzędem Gminy Michałowo w temacie pozyskiwania środków unijnych wyjaśnił, że pozyskanie środków w ramach PROW jest malo p0rawdopodobne .Rozsądnym byloby wodociagi realizować za swoje srodki8 ,a  położenie blisko granicy z Białorusią będzie dawało możliwość skorzystania z programu Polska – Białoruś – Ukraina i pozyskania środków na refundację poniesionych kosztów związanych z budową wodociągów za środki własne.

            Radny Roman Kononczuk złożył wniosek, aby przyspieszyć wodociągowanie wsi i inwestycje wykonać za własne środki.

            Radny Marek Charytoniuk przedstawił stanowisko Komisji Finansowej, która uważa, iż wodociągowanie gminy należy wykonać za środki własne, ponieważ składanie wniosków odwleka wykonanie inwestycji w czasie a jednocześnie zwiększa jej koszty.

            Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że nie należy wprowadzać opinii w błąd twierdząc, że składanie wniosków oddali czas realizacji inwestycji, ponieważ składający wniosek dokładnie określa w nim etapy wykonania inwestycji. Radny wyraził opinię, aby składać projekty związane z wodociągowaniem wsi.

            Pan Tomasz Dziurbejko raz jeszcze wyjaśnił, że projekty dot. wodociągowania składane do PROW-u z góry znajdują się na straconej pozycji. Dodał, że składanie danego projektu do określonego programu (np. PROW) wyklucza złożenie tego samego projektu do innego programu, i na pewno oddali w czasie realizacje wodociągu.

            Radna Maria Ancipiuk stwierdziła, że dziwi się dla Radnego Kasperowicza, który w taki a nie inny sposób ocenia Komisję Finansową. Radna wyjaśniła, że stanowisko komisji zostało wypracowane po wysłuchaniu opinii fachowców w temacie składania projektów dot. wodociągowania.

            Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że w już roku ubiegłym należało podjąć decyzję o tym, aby inwestycji wodociągowania nie realizować z PROWu. Radny złożył wniosek formalny aby uzupełnić środki w planie budżetowym na te inwestycje i realizować je ze środków własnych.

            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że należy skupić się na refundacji poniesionych kosztów związanych z budową wodociągów za środki własne z programu Polska – Białoruś – Ukraina.

            Pan Wójt podzielił zdanie Radnego Symko i dodał, że o środki finansowe na wodociągowanie wsi w obecnym budżecie nie należy się martwić.

            Radny Leszek Gryc stwierdził, że uważa, iż w tej sytuacji wszyscy Radni będą jednomyślni. Radny dodał, ze kilka sesji wstecz wnosił o to, aby przyspieszyć budowę wodociągu i mówił, że bogatą gminę powinna charakteryzować woda w kranie w każdym domu a nie Ratusz. Radny dodał, że jest za tym, aby jak najszybciej zabezpieczyć ludzi w wodę i umożliwić dobry dojazd do ich miejscowości.

            Pan Przewodniczący stwierdził, że dobrze, iż Radny to zauważył, ponieważ wszystkim chodzi aby robić inwestycje jak najszybciej nie czekając na wirtualne pieniądze. Pan Przewodniczący poprosił Radnego Gryca, aby wytrwał on w tej opinii i za parę miesięcy nie mówił, że nie pozyskuje się środków z zewnątrz.

            Sołtys sołectwa Zaleszany prosiła o wykonanie wodociągów w Zaleszanach choćby w przyszłym roku, ponieważ wody w studniach jest coraz mniej.

            Sołtys sołectwa Ciwoniuki podziękowała za plany wykonania wodociągów.

            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku formalnego, aby inwestycję wodociągowania wykonać za środki własne.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

            Pan Przewodniczący o godz. 11:55 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał

            Projekt uchwały w sprawie zamian w budżecie

            Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

            Radny Leszek Gryc spytał, dlaczego dopiero przed sesją otrzymano nowy wzór załącznika nr 3 i 4 do projektu uchwały zmieniający przewidywane wydatki. Dodał, że jest mu bardzo trudno ustosunkować się do nowych zmian, ponieważ nie miał czasu na zapoznanie się z nimi a wprowadzono 1 mln 999 tyś 100 zł dodatkowo na budowę ratusza. Radny zgłosił wniosek formalny, aby Radni rozpatrywali zmiany w formie, jaką otrzymali z materiałami a nie w formie, jaką otrzymano przed sesją.

            Radny Andrzej Kasperowicz poruszył temat dotacji na zakup angiografu do Państwowego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i stwierdził, że chwała Radzie, że znalazły się środki na dofinansowanie tego aparatu. Radny dodał, że ok. 20% społeczeństwa leczy się w PSK natomiast reszta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, w związku z czym w imieniu Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego Radny zgłosił pytanie, czy w przyszłości jeśli wpłynie wniosek od tej instytucji może ona również liczyć na dotację ze strony samorządu.

            Radny Leszek Gryc spytał, jaki jest ostateczny wariant budowy Ratusza, jaka będzie powierzchnia budynku, powierzchnia placu i czy tam są przewidywane miejsca parkingowe.

            Pani Elżbieta Rosińska w temacie budowy ratusza wyjaśniła, że dokonano zmiany kwoty w kolumnie 6 tj. łączny koszt finansowania (kwota zawiera wykonanie budynku w stanie surowym i koszty wykończeniowe wraz z wykonaniem miejsc postojowych), ponieważ znane już są koszty wynikające z kosztorysów inwestorskich. Powierzchnia użytkowa wyniesie ok. 1200m2. W sprawie zmian dot. budowy krytej pływalni Pani Rosińska wyjaśniła, że wynikają one z konieczności dostosowania kwot do wniosku aplikacyjnego.

 

O godz. 12:20 na salę narad przybyli Radni: Maria Ancipiuk i Marek Charytoniuk

 

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmian w budżecie nie da się uniknąć i zmiany jakie dokonywane są w ostatniej chwili są konieczne, są one najaktualniejsze a kompetencje do ich zatwierdzenia ma jedynie Rada.

            Radny Włodzimierz Konończuk spytał jak długo trwa związanie z ofertą - Pani Rosińska wyjaśniła, że od otwarcia ofert dot. budowy ratusza, które nastąpiło dn. 22.09.2008r. Urząd ma 30 dni na dokonanie ich analizy i ostateczne rozstrzygnięcie.

            Radny Andrzej Kasperowicz spytał, czy Pan Tomasz Dziurbejko jest zatrudniony na etacie w Urzędzie Gminy, czy bierze konkretne pieniądze od danego projektu, czy to jest procentowo płacone od wartości kosztorysowej inwestycji i jakie koszty z tego tytułu gmina ponosi. Radny dodał, że nie ma on zastrzeżeń co do zmian finansowych dot. budowy krytej pływalni, natomiast w przypadku budowy Ratusza Radny stwierdził, że nie należy być nadgorliwym, ponieważ w każdej chwili środki będzie można dołożyć. W temacie krytej pływalni Radny spytał, jakie są kryteria 45 czy 55% - Pani Rosińska wyjaśniła, że jest to kryterium 50%/50%. Co do osoby Pana Tomasza Dziurbejko poinformowała, że do Urzędu Gminy co tydzień przyjeżdża pracownik Pana Dziurbejko, który m.in. udziela porad mieszkańcom-kwota z tym związana wynosi ok. 1500-1700 zł brutto miesięcznie i zawiera się w niej również pisanie wniosków. Natomiast dokumenty tj. studium wykonalności zlecane są indywidualnie i ich koszty zależą od projektu-jest to rząd ok. 5-8 tyś zł.

            Radny Leszek Gryc stwierdził, że zmiany dot. budowy krytej pływalni uważa za zasadne, natomiast nie rozumie on faktu dopisania prawie 2 mln zł do kosztów budowy ratusza. Radny dodał, że podtrzymuje swój wniosek, aby zmiany związane z budową ratusza Rada nie podejmowała w tej formie jaką jej zaproponowano. Zdaniem Radnego było wystarczająco dużo czasu od sporządzenia kosztorysu aby było można w odpowiednim czasie powiadomić o tym Radnych.

            Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku formalnego Radnego Gryca, aby zmiany w budżecie dokonywać w takiej formie jaką radni otrzymali w materiałach z pominięciem zapisów w załączniku nr 3.

            Radni w głosowaniu jawnym 3 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.

            W głosowaniu uczestniczyło 12radnych.

            W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

            Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie.

            W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.

            Radny Leszek Gryc zgłosił zdanie odrębne- „uważam, że ta uchwała została podjęta z naruszeniem prawa i informuję wszystkich, że sprawdzę czy mam rację u organów nadzorczych, bo niedopuszczalne jest moim zdaniem robienie takich zmian w budżecie ( co do budowy ratusza)w taki sposób”.

Uchwała Nr XXI/201/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

            Pani Skarbnik wyjaśniła projekt uchwały informując, że dotacja wyniesie 10 tyś. zł

            Radny Andrzej Kasperowicz spytał, kto wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji.

            Pani Skarbnik poinformowała, że sprawę zainicjował Wojewoda Podlaski przesyłając do wszystkich gmin pismo dot. wsparcia finansowego.

            Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowej dodał, że kwota 10 tyś zł. jest to propozycja komisji, natomiast Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że sąsiednia gmina Gródek przekazuje 7 tyś zł licząc po 1 zł od mieszkańca, a ponieważ gmina Michałowo liczy więcej mieszkańców, to komisja postanowiła przekazać kwotę 10 tyś zł.

            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

            W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

Uchwała Nr XXI/202/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008r. w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

            Pani Anna Funkowska Kierownik GOPS w Michałowie wyjaśniła zasadność dokonania zmiany statutu (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.

            W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

Uchwała Nr XXI/203/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (w załączeniu do protokołu)

 

O godz. 12:45 salę narad opuściła Radna Irena Kuryło

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

            Pani Anna Funkowska Kierownik GOPS w Michałowie wyjaśniła zasadność dokonania zmiany statutu (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

            W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.

Uchwała Nr XXI/204/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (w załączeniu do protokołu)

 

O godz. 12:47 na salę narad przybył Radny Eugeniusz Matwiejczyk.

 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizacje wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1

            Pani Jolanta Narolewska pracownik Urzędu Gminy wyjaśniła zasadność podjęcia uchwały (szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokołu).

            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizacje wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1

            W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

Uchwała Nr XXI/205/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizacje wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1 (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, iż Sejm RP przegłosował ustawę dot. m.in. uregulowania ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach, w związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały i ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego. Pani Narolewska dodała, że do tej pory strażacy z OSP otrzymywali ekwiwalent w wysokości maxymalnej tj. 16,87 zł za godzinę pożaru.

Radny Marek Charytoniuk przedstawił stanowisko Komisji Finansowej, która wnioskuje o pozostawienie dotychczasowej stawki.

Radny Leszek Gryc zauważył, aby w treści uchwały określić Komendę Miejską i dodać „Państwowej Straży Pożarnej”.

Pan Przewodniczący zgodził się z Radnym, po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

            W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

Uchwała Nr XXI/206/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną (w załączeniu do protokołu)

Pan Przewodniczący o godz. 12:55 ogłosił przerwę do godz. 13:15. Po przerwie wznowił obrady.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży lokali komunalnych dla głównych najemców, Rada Gminy każdorazowo i indywidualnie może podjąć uchwałę o udzieleniu bonifikaty dla najemcy. Pani Rosińska poinformowała jednocześnie o wycenie poszczególnych lokali.

Radny Marek Charytoniuk przedstawił stanowisko Komisji Finansowej, która zgodziła się z wnioskiem Pana Wójta aby udzielić 60 % bonifikatę.

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

            W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

Uchwała Nr XXI/207/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Jałówka

Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że wartość nieruchomości przekracza kwotę 20 tyś zł, w związku z czym Rada musi podjąć stosowną uchwałę.

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Jałówka.

 

            W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

Uchwała Nr XXI/208/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Jałówka (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Nowa Wola i udzielenia bonifikaty

Pani Elżbieta Rosińska poinformowała o złożeniu przez Parafię Prawosławną w Nowej Woli wniosku o sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości (na której znajduje się budynek poszkolny) i udzielenie możliwie największej bonifikaty. W związku z powyższym nastąpił podział nieruchomości na działki 253/1 o pow. 7416m2 –

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-19