Protokół Nr XIX/08 z dnia 2008-08-14 - Protokół Nr XIX/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo , które odbyło się 30 czerwca 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1

Typ protokół
Tytuł Protokół Nr XIX/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo , które odbyło się 30 czerwca 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1
Numer XIX/08
Data wydania 2008-08-14

Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

 O godzinie 10,20 Przewodniczący Rady Gminy Michałowo  - otworzył obrady  XIX Sesji Rady Gminy Michałowo.

 Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.

 

 1. Ancipiuk Maria
 2. Charytoniuk Marek
 3. Gryc Leszek
 4. Kasperowicz Andrzej
 5. Kazberuk Alina
 6. Kononczuk Roman
 7. Konończuk Włodzimierz
 8. Kuryło Irena
 9. Łuksza Nina
 10. Matwiejczyk Eugeniusz
 11. Ostaszewski Bogusław
 12. Siemieniuk Eugeniusz
 13. Symko Jarosław
 14. Worona Mikołaj

 

Nieobecni byli Radni: Urwan Krzysztof

 

Ponadto w obradach uczestniczyli:

 

Wójt Gminy Michałowo - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, dyrektorzy szkół, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy,

 

            Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał dyrektorów szkół, kierowników jednostek, zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

          Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.

 

Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. Do porządku obrad wniesiono uwagi:

Radna Maria Ancipiuk w imieniu Komisji Oświatowej oraz Komisji Finansowej zgłosiła wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad w- punkcie 6 Podjęcie uchwał - podpunktu ostatniego tj. podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla Szkoły prowadzonej na terenie Gminy Michałowo przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. Radna poinformowała, iż nie uzyskała od rodziców z Szymek listy uczniów (o którą wystąpiła Komisja Oświatowa), którzy uczyliby się w w/w szkole po ewentualnym jej przejęciu przez Stowarzyszenie „Edukator”-jest to lekceważenie samorządu, ponieważ nie wiadomo komu tą szkołę należy przekazać, kto o to prosi. Radna dodała, że z posiadanych informacji wynika, iż 14 uczniów z SP. Szymki zapisało się już do SP. Michałowo (rodzice wnieśli już stosowne opłaty); ponadto rodzice z Szymek byli u niej z wizytą i prosili o definitywne zakończenie sprawy szkoły w Szymkach, ponieważ są oni nachodzeni przez rodziców, którzy chcą tą szkołę utrzymać.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że skoro ten punkt został wprowadzony do porządku obrad, to należy pozwolić aby Rada go rozpatrzyła, dać możliwość wypowiedzenia się osobom zainteresowanym a wówczas Rada podejmie suwerenną decyzję, natomiast kneblowanie ust ludziom jest nie na miejscu. Radny spytał Radną Ancipiuk jakim prawem w imieniu samorządu Radna ma prawo żądać od rodziców danych dot. ilości dzieci, ponieważ Komisja Oświatowa jest organem wewnętrznym Rady Gminy i nikogo na zewnątrz ona nie reprezentuje-takie prawo ma jedynie Wójt Gminy i Przewodniczący Rady.

 

O godz. 10:26 na salę narad przybył Radny Krzysztof Urwan.

 

Radny Leszek Gryc poprosił Radnych o odrzucenie wniosku Radnej Marii Ancipiuk-ewidentnym mijaniem się z prawdą jest to, że nie wiadomo kto wnosi o przejęcie tej szkoły, ponieważ jest to od dawna wiadome. Radny dodał, że temat posyłania dzieci do danej szkoły był przerabiany w zeszłym roku w Bondarach, gdzie do ostatniego dnia rodzice nie wiedzieli gdzie posłać swoje dzieci. Radny dodał, że wyrzucając z porządku obrad niewygodne punkty, Rada pozbywa się problemu, chowa głowę w piasek nie przedstawiając swojego zdania i uniemożliwiając tym samym Radnym zagłosowanie zgodnie ze swoim sumieniem.

Pan Przewodniczący zauważył, że każdy Radny wypowie swoje zdanie głosując „za” bądź „przeciw” odrzuceniu zgłoszonego wniosku.

Radny Jarosław Symko stwierdził, że Komisja Oświaty faktycznie nie ma z kim rozmawiać w w/w temacie; żadnym bezprawiem jest fakt, że Komisja w celu szybszego podjęcia kroków poprosiła rodziców aby jasno się określili do której szkoły zamierzają posłać swoje dzieci, ponieważ liczba dzieci podana przez Stowarzyszenie początkowo wynosiła 24 osoby potem zmieniła się na 22 osoby. Radny dodał, że nie podejmie on decyzji o przekazaniu szkoły wartej określoną kwotę pieniędzy gminnych, komuś kto przesyła do samorządu jedynie faks, jednakże nie oznacza to, że samorząd nie chce rozmawiać-wręcz przeciwnie, niemniej jednak od dłuższego czasu przedstawiciele „Edukatora” nie mogą dotrzeć do gminy w celu poczynienia konkretnych rozmów, dlatego też należy „coś” w omawianym temacie postanowić.

Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że uchwałę należy podjąć, ponieważ może być ona potrzebna-jeżeli zajdzie potrzeba to uchwała będzie wiążąca, jeśli nie będzie  takiej konieczności uchwałę się uchyli.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że nie w kompetencji Rady jako organu jest zajęcie stanowiska w sprawie użyczenia budynku szkoły na prowadzenie szkoły przez „Edukatora”. Ponadto skoro wprowadza się do porządku obrad dany projekt uchwały, który powinien być przygotowany, to nie powinno się go zdejmować z porządku obrad.

Radna Maria Ancipiuk wyjaśniła, że dlatego podpisała pismo do rodziców, ponieważ była to sprawa pilna i Komisja Oświatowa chciała ją wyjaśnić i przygotować przed sesją.

Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że celem powinno być pomoc społeczeństwu i dzieciom z Szymek a nie zamknięcie szkoły, dlatego też obowiązkiem Rady jest ułatwienie dla innej instytucji prowadzenia S.P. w Szymkach.

Pani Sołtys Ewa Kupraszewicz zapytała czy będzie rozpatrywane na sesji złożone przez nią podanie, dot. zwiększenia stawki ryczałtu dla sołtysów.

Pan Przewodniczący poinformował, że w/w podanie nie będzie rozpatrzone na obecnej sesji, po czym zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym dot. wykreślenia z porządku obrad w- punkcie 6 Podjęcie uchwał - podpunktu ostatniego tj. podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla Szkoły prowadzonej na terenie Gminy Michałowo przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wniosek. W głosowaniu brało udział 15 radnych.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad po zmianach.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli porządek po zmianach:

                 3/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

                 4/  Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym

                 5/ Przyjęcie programu zbiórki odpadów

                 6/  Podjęcie uchwał w sprawie :

·         Przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

·         Zmian w budżecie

·         Wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie

·         Planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2009-2011

·         Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego

·         Sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Nowa Wola

7/Wolne wnioski

             8/Interpelacje i odpowiedzi

             9/  Sprawy różne  i zapytania radnych 

             10/  Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy

 

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

            Brak uwag.

            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu..

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli protokół z XVIII sesji Rady Gminy.

 

Ad. 4 Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Wójt przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu), pogratulował jednocześnie dla placówek oświatowych a w szczególności dla Dyrektora oraz całej kadry pedagogicznej Gimnazjum za osiągnięcie najlepszego wyniku z egzaminu gimnazjalnego w historii szkoły.

Następnie radni wnieśli zapytania do odczytanego sprawozdania:

Radny Andrzej Kasperowicz poprosił Pana Wójta o przybliżenie szczegółów uroczystości pn.„Dzień Samorządowca”, kto z samorządowców w niej uczestniczył.

Pan Przewodniczący zauważył, że takie tematy należy poruszać w sprawach różnych. Pan Wójt natomiast wyjaśnił, że tak jak i inne grupy zawodowe, również i pracownicy samorządowi mają swój „dzień”-zapraszani są na niego pracownicy Urzędu, kierownicy i dyrektorzy jednostek budżetowych gminy. W uroczystości wziął również udział Pan Mikołaj Worona jako osoba z kadry kierowniczej ZGKiM.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że nikt z Gminy Michałowo nie uczestniczył w spartakiadzie, Radny dodał, że udział w takim turnieju to dobra okazja do spotkania się przedstawicieli z różnych gmin.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że ogłoszenie o zawodach przedstawił Radnym ale nikt się nie zgłosił. Zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli w/w informację. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

 

Ad. 5 Przyjęcie programu zbiórki odpadów

            Pani Elżbieta Rosińska Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego omówiła założenia programu zbiórki odpadów (w załączeniu do protokołu).

            Radny Leszek Gryc poruszył sprawę zapisu w tabeli „Główne założenia” – spytał ile razy pojemniki 140 l będą odbierane z nieruchomości, ponieważ z kontekstu wynika, że może być tam błąd w pisowni – Pan Wójt wyjaśnił, że zapis mówi „2 pojemniki w miesiącu”, także od właściciela 1 pojemnika odpady będą odbierane 2 razy w tygodniu. Radny Gryc kontynuując stwierdził, że gmina raczej nie pozbędzie się dzikich wysypisk, ponieważ częstotliwość wywozu i ilość pojemników wiąże się ściśle z odpłatnością, dlategoteż może należałoby rozważyć możliwość samoopodatkowania się mieszkańców-mieszkaniec płaciłby wówczas określoną kwotę, natomiast gmina musiałaby zabezpieczyć odbiór odpadów.

            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że proponowane założenia w omawianym programie są właściwe i należy je sprawdzić „w życiu”-natomiast jeśli zajdzie potrzeba program zawsze można udoskonalić i znowelizować.

            Radny Andrzej Kasperowicz spytał czy za pojemniki będzie jakaś odpłatność – Pan Wójt wyjaśnił, że za pojemnik będzie pobrana opłata dzierżawy; właściciel będzie zwolniony natomiast z tej opłaty, jeżeli będzie posiadał własny pojemnik, który uprzednio zakupi. Radny Kasperowicz kontynuując poruszył kwestię opłaty za ścieki, którą należy uregulować, ponieważ np. woda przeznaczona na podlewanie nie idzie do szamba bądź kanalizacji, także należy uregulować kwestię ilości pobranej wody a ilości odprowadzanej do kanalizacji i opłaty z tym związane.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że porównując ilość gospodarstw i częstotliwość wywozu nieczystości płynnych zakup jeszcze jednego samochodu asenizacyjnego będzie nie wystarczający, ponadto będzie problem z oczyszczeniem takiej ilości ścieków, dlatego też zapis w proponowanym programie dot. tej kwestii kłóci się ze zdrowym rozsądkiem; co do nieczystości stałych odbiór raz w miesiącu będzie za rzadki (następuje rozkład odpadów nie nadających się do recyklingu), także należałoby ustalić co najmniej 2 razy w miesiącu.

            Radny Jarosław Symko zauważył, że program należy zacząć realizować i po pewnym czasie, jeżeli niektóre założenia się nie sprawdzą należy je udoskonalić bądź zmodyfikować.

            Pan Przewodniczący zaapelował, aby Radni składali konkretne wnioski. Dodał, że jego zdaniem wywóz nieczystości stałych raz w miesiącu, zwłaszcza latem to za mało, natomiast co do nieczystości płynnych częstotliwość wywozu określona w programie jest za duża.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk zgłosił wniosek formalny, aby z głównych założeń wykreślić zapis dot. częstotliwości odbioru ścieków płynnych.

            Radny Eugeniusz Matwiejczyk zwrócił uwagę, aby właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z omawianym programem nie ponosili dodatkowych kosztów.

            Sołtys Genowefa Lange spytała o sposób segregacji odpadów i częstotliwość wywozu nieczystości stałych w mieszkaniach komunalnych, w których mieszka po kilka rodzin-Pan Wójt wyjaśnił, że program określa zasady odbioru nieczystości z wielorodzinnych domów w oparciu o Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

            Sołtys Ewa Kupraszewicz spytała, czy będzie możliwość pozostawienia kontenera KP7 na wsi, na którego opłatę złożyliby się wszyscy mieszkańcy-Pan Wójt wyjaśnił, że takiej możliwości nie będzie, ponieważ musi zostać zawarta umowa z konkretną osobą.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że może być problem z pobieraniem opłat z mieszkań wielorodzinnych za nieprzestrzeganie selektywnej zbiórki odpadów.

            Radny Włodzimierz Konończuk zapytał o koszt wdrożenia omawianego programu w życie oraz stwierdził, że okres 4 lat jest zbyt długim okresem na likwidację dzikich wysypisk.

            Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż na organizację w/w programu są przewidziane środki w wysokości 200 tyś zł (przeznaczone będą one na zakup pojemników i nadwozia kontenerowego do samochodu odbierającego odpady). W temacie dzikich wysypisk Pani Rosińska stwierdziła, że ilość dzikich wysypisk jest spora a koszty związane z rekultywacją tych gruntów jest znaczny.

            W obliczu braku innych wniosków Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Siemieniuka, aby z głównych założeń wykreślić zapis dot. częstotliwości odbioru ścieków płynnych.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem programu zbiórki odpadów po czym o godz. 11:37 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli program zbiórki odpadów. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

 

 Ad. 6 Podjęcie uchwał

            Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

            Pani Jolanta Narolewska pracownik Urzędu Gminy poinformowała, że w w/w sprawie była już podjęta uchwała, jednak Starostwo wystąpiło do Gminy o ujednolicenie treści uchwały dla wszystkich gmin wchodzących do LGD.

            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania.

            W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/189/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania (w załączeniu do protokołu)

 

            Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie

            Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie.

            W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/190/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie

            Pani Jolanta Narolewska pracownik Urzędu Gminy poinformowała, że dn. 16.06.2008r. wpłynął wniosek Pani Dyrektor Przedszkola o zmianę w dotychczas obowiązującej uchwale wysokości stawki dziennej do 4 zł – podyktowane jest to wzrostem cen żywności- oraz wykreślenie z dotychczasowej uchwały zapisu „17 złotych - za dziecko, które spożywa własny posiłek, a przedszkole przygotowuje ciepłe napoje” – w obecnej chwili wszystkie dzieci stołują się w Przedszkolu.

            Radny Leszek Gryc spytał czy wykreślając powyższy zapis, nie uniemożliwia się dzieciom spożywanie własnego posiłku?

            Pani Jolanta Dzieniszewska Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że od kilku lat nie ma dzieci, które korzystałyby z własnych posiłków, ponadto zalecenia sanepidu wskazują, że posiłek powinien być spożywany co 3 godz.

            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie.

            W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/191/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2009-2011

Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych co roku do 15 sierpnia Rada Gminy musi podjąć uchwałę w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych na okres 3 lat od danego okresu budżetowego. Pani Rosińska omówiła załącznik do uchwały, który opracowano zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego (w złączeniu do protokołu).

Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał czy kanalizacja wsi Nowa Wola mieści się w ramach programu RPOWP – Pani Rosińska wyjaśniła, że w tabeli z poprzedniego roku ta inwestycja była z programu PROW - Radny dodał, że rozumie, iż kanalizacja wsi Nowa Wola będzie wykonana z programu PROW – Pani Rosińska poinformowała, ze Rada nie określiła przy tej inwestycji żadnych kwot, w związku z czym nie ma możliwości wpisać inwestycję, na którą nie przeznaczono środków – w związku z powyższym Radny stwierdził, że organ wykonawczy kpi z organu ustawodawczego. Radny spytał, czy oczyszczalnie w Michałowie i Bagniukach posiadają moce przerobowe, aby oczyścić nieczystości zgodnie z przyjętym uprzednio programem; ponadto zaapelował również do Radnych o wykreślenie inwestycji „Budowa krytej pływalni w Michałowie..” ponieważ jeżeli obiekt powstanie, finanse gminy legną w gruzach.

Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski spytał, ile rocznie będzie wynosił koszt utrzymania krytej pływalni? – Pani Rosińska wyjaśniła, że zgodnie ze studium wykonalności koszty utrzymania określono na kwotę 800 tyś. zł. Pan Wójt dodał, że przewiduje się, iż ok.1/2 będą to koszty osobowe (na które pływalnia powinna zarobić) i 1/2 koszty eksploatacyjne.

Radny Leszek Gryc złożył wniosek formalny o wykreślenie inwestycji „Budowa krytej pływalni…”, stwierdził, że chodzi mu o odwleczenie w czasie w/w budowy, ponieważ są dużo ważniejsze inwestycje potrzebne ludziom, które należy wykonać (drogi, wodociągi, kanalizacja).

Radny Włodzimierz Konończuk zauważył, że przyjęta wcześniej uchwała jasno określała, że budowę krytej pływalni realizuje się za pomocą środków pomocowych a nie własnych – Pan Wójt wyjaśnił, że w przypadku nie pozyskania środków unijnych na w/w inwestycję, sprawa budowy pływalni będzie rozpatrywana na sesji.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że pływalnia nie zarobi na połowę kosztów jej utrzymania, ponieważ dziennie przychód ze sprzedaży biletów musiałby wynosić ok. 1.000zł a nie jest to możliwe. Radny dodał, że Gmina Michałowo posiada dużo pieniędzy jednak źle je inwestuje, ponieważ środki finansowe są inwestowane w rzeczy pokazowe, które nie przynoszą dochodu.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Gmina Michałowo posiada już podstawową infrastrukturę (drogi, wodociągi, kanalizację) i powinna iść w kierunku rozwoju.

Radny Eugeniusz Siemieniuk powiedział, iż najlepszym wyróżnikiem gminy Michałowo byłaby roztropność i mądrość rządzących ale na to się powoływać nie można, bo czy dzieci 5-letnie urodzone w Szymkach nie mają prawa do wychowania przedszkolnego-teoretycznie tak, i tak jest z wieloma sprawami np. z dowożeniem dzieci.

Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski przypomniał, że rodzicom w Szymkach proponowano utworzenie oddziału przedszkolnego, jednak mieli oni w tym temacie negatywny stosunek. Co do budowy pływalni Radny stwierdził, że nie można tego tematu odkładać i go przedyskutować w przypadku nie pozyskania środków unijnych na ten cel.

Radny Leszek Gryc stwierdził, że zamożną gminę powinna charakteryzować woda w kranie w każdym domu, podłączony odpływ do każdego domu i możliwość dojazdu do każdej posesji asfaltową drogą i do tego powinni dążyć gospodarze.

Radny Jarosław Symko w temacie budowy pływalni stwierdził, że jest to inwestycja potrzebna i skorzystają z niej również mieszkańcy sąsiednich gmin (współpraca z sąsiednimi samorządami). Radny ponadto dodał, że nie może się zgodzić z określeniem, że nasza gmina jest najgorsza, ponieważ: jest w niej najwięcej ośrodków zdrowia w porównaniu do innych gmin w powiecie białostockim, w innych gminach dzieci dojeżdżają PKS-em, natomiast budowa kanalizacji, wodociągów itp. wymaga dużych nakładów finansowych i czasu, jednakże co roku sukcesywnie te inwestycje są realizowane.

Radny Leszek Gryc stwierdził, że zabierając głos chciał dyskutować o ważności inwestycji-że są inwestycje ważniejsze dla ludzi, aniżeli budowa krytej pływalni-a nie o tym czy nasza gmina jest dobra czy zła.

Radny Włodzimierz Konończuk przypomniał, że w latach 90-tych podobna dyskusja toczyła się nad budową stołówki przy SP w Michałowie i okazało się, że budowa stołówki okazała się niezbędna. Radny przyznał rację obu stronom i stwierdził, że gminę stać zarówno na budowę dróg jak i budowę pływalni, należy to tylko właściwie „poprowadzić”. Zdanie radnego podzieliła Radna Maria Ancipiuk.

Pan Wójt podsumowując dyskusję przychylił się do zdania, iż gminę stać na robienie wszystkiego po kolei, jednak w stosownym czasie i na określonych zasadach; dodał, że Radni uchwalając budżet wypowiadają się „za” lub „przeciw” budżetowi, natomiast Radny Siemieniuk twierdząc, że w gminie pieniądze są tak źle wydawane jednocześnie nigdy nie głosował przeciwko żadnemu budżetowi, co potwierdzają protokoły z sesji – Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że chyba głosował przeciwko budżetowi - Pan Wójt w odpowiedzi stwierdził, że Radny nawet nie jest tego pewny. Pan Wójt ponadto zauważył, że Rada poprzedniej kadencji, (pomimo, iż jej obrady były burzliwe) osiągnęła bardzo wiele (dot. inwestycji) i nie czekała na środki z zewnątrz, których w chwili obecnej od 2 lat nie ma.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że nikt nie kwestionuje tego, co zostało zrobione, jednak należy spojrzeć na inne gminy-zobaczyć co jest tam i odnieść do tego co jest u nas. Radny dodał, że należy patrzeć przez pryzmat nie tego co się zrobiło, ale tego co można było zrobić posiadając takie a nie inne możliwości.

Po zamknięciu dyskusji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Gryca o wykreślenie z załącznika Nr 1 do projektu uchwały projektu o nazwie „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”.

Radni w głosowaniu jawnym 2 głosami „za” przy 12 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzucili wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

            Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2009-2011.

            W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/192/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2009-2011 (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego

Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że w styczniu 2008 r. wpłynął wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z prośbą o nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Rudnia i Garbary, których łączna wartość zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 299 tyś. zł.  (szczegóły w projekcie uchwały w załączeniu do protokołu).

Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czy w/w sprawa była rozpatrywana na komisjach Rady Gminy i czy nie ma nieścisłości prawnej w tym temacie, ponieważ skoro WZMiUW jest zakładem budżetowym Urzędu Marszałkowskiego, to z pismem do Rady Gminy powinien wystąpić raczej Marszałek i Zarząd Województwa Podlaskiego – zdanie Radnego podzielił również Radny Andrzej Kasperowicz, który jednocześnie zgłosił wniosek formalny o wykreślenie tej uchwały, która może być podjęta z naruszeniem prawa – Pan Przewodniczący wyjaśnił, że wykreślenie projektu uchwały mogłobyć możliwe jedynie podczas zatwierdzania porządku obrad.

            Radny Włodzimierz Konończuk zauważył, że może ta darowizna nie wiąże się z przeniesieniem własności tylko z jej użyczeniem na czas użytkowania.

            Radny Jarosław Symko stwierdził, że nie będzie się wypowiadał co do kwestii prawnych, jednakże ostatnio oglądał budynek sanitariatów i jest on w opłakanym stanie i skoro WZMiUW wystąpił z takim wnioskiem, to zapewne przewidział konieczność remontu tego budynku-dlategoteż nie można dopuścić aby Rada rok rocznie do niego dokładała. Radny przypomniał temat sprzedaży budynku obecnego DPS w Bondarach i różnicy zdań Radnych w w/w sprawie-prosił o porównanie ile środków finansowych wpłynęło z tego tytułu do budżetu gminy a ile musiałaby gmina wyłożyć na utrzymanie tego budynku.

            Radny Leszek Gryc stwierdził, że może należałoby rozważyć sprzedaż bądź dzierżawę tego budynku osobom zainteresowanym a nie od razu przekazywać darowizną dla WZMiUW. Radny wyraził zdziwienie, że działki o których mowa powyżej były przeznaczone do sprzedaży a nic do tej pory w tym temacie się nie się nie zrobiło i uniemożliwiono ludziom tym samym przystąpienie do przetargu – w odpowiedzi Pani Rosińska wyjaśniła, że postępowania przetargowe były w 2001r i w 2003r. i nie było zainteresowania – Radny Gryc kontynuując dodał, że od 2003r. stopień zamożności ludzi jak i realia życia uległy zmianie także w chwili obecnej chwili należałoby sprawdzić czy nie byłoby zainteresowania kupnem.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk nawiązał do wypowiedzi Radnego Symko i stwierdził, że DPS w Bondarach został sprzedany w najmniej odpowiednim momencie i został bardziej oddany niż sprzedany i gmina w ten sposób została pozbawiona majątku i wpływu.

            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, że jeżeli budynkiem w Rudni jest ktoś zainteresowany to należy go jak najszybciej przekazać i jeżeli uchwała jest zgodna prawem należy temat zakończyć.

            Pan Wójt zauważył, iż koszt budowy omawianego budynku wyniósł ponad 400tyś. zł, dlatego nikt poniżej wartości jego nie sprzeda, natomiast nikt budynku wartego ponad 400 tyś. zł w obecnym jego stanie na pewno nie kupi. Pan Wójt podsumowując stwierdził, że samorządy powinny ze sobą współpracować tym bardziej, jeżeli jest to z obopólną korzyścią zważywszy na fakt, iż do tej pory poszczególne Rady Gminy nie wypracowały koncepcji ostatecznego celu przeznaczenia budynku. Podziękował również dla Komisji Finansowej za zajęcie stanowiska, mówiącego, iż najrozsądniej przekazać te działki dla WZMiUW, ponieważ to mienie będzie nadal samorządowe, tylko że będzie podlegało pod samorząd województwa, do którego gmina Michałowo również należy.

            Radny Leszek Gryc zauważył, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby WZMiUW przystąpił do ewentualnego przetargu czy budynek wydzierżawił. Co do koncepcji zagospodarowania budynku Radny dodał, że zgłaszał kiedyś wniosek aby ogłosić przetarg na koncepcję zagospodarowania tamtych terenów jednak wówczas Wójt go wyśmiał.

            Pan Wójt dodał, że już 2 lata temu WZMiUW okazywał zainteresowanie omawianym budynkiem pomimo, iż kierownikiem Zarządu była zupełnie inna osoba.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, iż mówienie o tym, że Rady poprzednich kadencji nic z tym tematem nie zrobiły jest „odwracaniem kota ogonem”, bo nie Rada ma zarządzać, ale Wójt odpowiada za gospodarkę mieniem – Pan Wójt wyjaśnił, że WZMiUW interesował się tym budynkiem od dawna, jednakże Wójt nie mógł i nie może jednoosobowo podjąć o tym decyzji, ponieważ musi to zrobić Rada.

            Radna Irena Kuryło stwierdziła, że sprzedaż jakiegokolwiek obiektu nie gwarantuje, iż będzie on użytkowany prawidłowo i będzie przynosił korzyści, dlatego też przekazanie obiektu dla WZMiUW jest gwarancją, że ktoś się nim zajmie we właściwy sposób.

            Pan Przewodniczący po zamknięciu dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały, po czym o godz. 13:10 ogłosił 10 min przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

             Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego.

             W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/193/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego (w załączeniu do protokołu)

 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Nowa Wola

Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, że w związku z likwidacją S.P. w Nowej Woli przygotowano uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem bo byłej szkole. Pani Rosińska dodała, iż dn. 2.06.2008r. wpłynęło pismo Pani Sołtys wsi Nowa Wola w sprawie przekazania w/w budynku miejscowej parafii celem utworzenia w nim Domu Spokojniej Starości. Ponadto w dn. 27.06.2008r. wpłynęło pismo od proboszcza Parafii Prawosławnej w Nowej Woli Jarosława Szczerbacza o sprzedaż w/w nieruchomości z jak największą możliwą bonifikatą, z zamiarem utworzenia tam domowej kaplicy i parafialnego Domu Spokojnej Starości (oba pisma w załączeniu do protokołu).

Pan Wójt wyjaśnił, iż najpierw należy podjąć uchwałę o sprzedaży, następnie po wycenie budynku zostanie przedstawiony Radzie projekt uchwały dot. udzielenia bonifikaty i sprzedaży w/w nieruchomości dla Parafii.

Radny Włodzimierz Konończuk spytał, czy dla Parafii można przekazać w/w nieruchomość w formie darowizny – Pani Rosińska wyjaśniła, iż nie jest to możliwe, ponieważ darować można jedynie na cel publiczny, natomiast prowadzenie przez Parafię takiego domu nie jest działalnością publiczną.

Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czy jest prawnie określony górny punkt udzielania bonifikaty oraz podziękował Panu Wójtowi za rzetelne przedstawienie tego jednego tematu, jeżeli chodzi o sprzedaż szkoły w Nowej Woli dla Parafii Prawosławnej – Pan Wójt odpowiedział, że szczegółowo to zostanie przedstawione na następnej sesji.

            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Nowa Wola.

            W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Uchwała Nr XIX/194/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Nowa Wola (w załączeniu do protokołu)

           

Ad. 7 Wolne wnioski

            Radni zgłosili następujące wnioski:

            Radny Leszek Gryc- dokonać przycinki krzaków rosnących wokół drzew (w Michałowie i na drogach powiatowych, m.in. na zakręcie z Jałówki do Dublan), ponieważ ograniczają one w znacznym stopniu widoczność i zagrażają bezpieczeństwu.

            Radna Maria Ancipiuk przychyliła się do wniosku Radnego Gryca i prosiła o podcinkę krzaków na drodze Hieronimowo – Hoźna.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk – dokonać naprawy drogi prowadzącej z Nowej Woli do p. Kuńca.

            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski - wykosić trawy wokół stawu w Topolanach oraz postawić przystanek w Lesance.

            Radna Nina Łuksza podsypać drógi: Maciejkowa Góra – Krugły Lasek i Maciejkowa Góra – Odnoga.

            Radny Włodzimierz Konończuk –wyasygnować środki na zakup kosiarki do ZGKiM, która służyłaby do koszenia traw m.in. wzdłuż dróg gminnych.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk dodał, że do obkoszenia 40 km dróg gminnych nie jest konieczne zakupienie kosiarki do ZGKiM (chyba, że wówczas Zakład będzie świadczył usługi i obkaszał drogi wojewódzkie) ponieważ mogą to wykonać firmy prywatne. Radny zasugerował, aby kierownictwo ZGKiM udało się do miejscowość Supraśl i zapoznało się w jaki sposób prawidłowo dokonuje się przycinki drzew.

            Radny Andrzej Kasperowicz przychylił się do wniosku Wiceprzewodniczącego o obkoszenie stawu w Topolanach. Poinformował, iż rozmawiał w tym temacie z kierownikiem ZGKiM, który obiecał obkoszenie jeżeli zapłaci za to gmina.

            Radny Leszek Gryc poinformował, iż do tej pory nie uzyskał wykazu osób, którym umorzono podatki łącznie z kwotami umorzeń oraz wykazu osób, którym zwrócono pieniądze pobrane za wyrażenie zgody na podłączenie do kanalizacji i wodociągu, jak też nie uzyskał informacji, dlaczego nie otrzymał tych wykazów.

            Pan Przewodniczący poprosił Pani Kierownik Rosińską o jak najszybsze udzielenie odpowiedzi w wyżej poruszonym przez Radnego Gryca temacie dot. wykazu osób.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk prosił o przedstawienie jak się ma cena ziemi z operatu szacunkowego (dot. przekazania sanitariatów WZMiUW) do ceny sprzedawanych w ostatnim czasie nieruchomości.

            Sołtys Genowefa Lange poruszyła problem dot. lokatorów tj. Krystyny i Antoniego Sawka, zamieszkujących w zbiorowym budynku komunalnym przy ul. Plac 11 Listopada w Michałowie, w którym stworzyli „melinę”-mieszkańcy budynku boją się o swoje bezpieczeństwo- Radny Leszek Gryc poinformował, że można napisać pismo do właściciela budynku, który jest zobligowany do wysiedlenia uciążliwego lokatora.

 

Ad. 8 Interpelacje i odpowiedzi

Radny Włodzimierz Konończuk poinformował, że Pan Jan Monach z Kobylanki dopytuje się, kiedy zostanie naprawiony mostek i dojazd do jego łąk.

Sołtys Sołectwa Hieronimowo prosił o udostępnienie przyjętego w przez radę programu zbiórki odpadów. Sołtys prosił również o ustawienie drogowskazów Hieronimowo– Nowa Wola, czy też Potoka – Topolany, ponieważ błądzą turyści.

Radny Eugeniusz Matwiejczyk prosił o podsypanie drogi prowadzącej od starego przystanku do Plant oraz drogi koło Odnogi.

 

Ad. 9 Sprawy różne i zapytania radnych

            Pani Irena Suprun nauczyciel S.P. w Szymkach poruszyła temat likwidacji S.P. w Szymkach. Stwierdziła, że po likwidacji szkoły należało jasno powiedzieć społeczeństwu, że nie ma szans na przekazanie szkoły jakiemukolwiek stowarzyszeniu (chociaż „Edukator” dopiął wszystko tak jak trzeba) i poprzez takie a nie inne poczynania Rady oraz Komisji Oświatowej najbardziej zostali umęczeni rodzice. Pani Suprun zadała pytanie, czy oświata jaka jest prowadzona w Gminie Michałowo jest uczciwą oświatą skoro ona, nauczyciel z 29 letnim stażem musi szukać zatrudnienia poza Michałowem. Ponadto wyraziła żal do zaistniałej sytuacji związanej z likwidacją S.P. w Szymkach.

            Pan Przewodniczący zauważył, że o zatrudnieniu nauczycieli decydują dyrektorzy szkół.

            Radna Maria Ancipiuk przypomniała Pani Suprun, iż ona sama mówiła, że SP. w Szymkach powinna być dawno zamknięta. Radna dodała, że Pani Suprun została przedstawiona oferta pracy jednak ona jej nie przyjęła, dlategoteż nie powinna ona nikomu czegokolwiek zarzucać. Radna dodała, że samorząd jest nadal otwarty na prowadzenie rozumów z „Edukatorem”.

            Pani Suprun potwierdziła, że ok. roku temu dostała propozycję pracy, jednakże jeszcze istniała szkoła w Szymkach.

 

            O godz. 14:13 salę narad opuściła Radna Alina Kazberuk

 

            Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że nie należy samorządowi zarzucać złej woli w temacie ewentualnego przejęcia szkoły przez Stowarzyszenie, ponieważ aby podjąć taką decyzję należy dysponować odpowiednimi danymi (m.in. liczbą dzieci).

            Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że to co się zrobiło ze szkołą w Szymkach to skandal-szkoła była metodycznie niszczona; dodał, że nie zgadza się z Radną Ancipiuk, ponieważ rodzice przedłożyli dla Wójta wszystkie dane.

            Radny Leszek Gryc dodał, iż Rada miała okazję podjąć uchwałę, która nie dawałaby nic, ani nie likwidowała ani nie utrzymywała szkoły, tylko dawałaby możliwość utrzymania i przekazania szkoły dla „Edukatora”, a zdjęcie jej z porządku obrad odebrała taką możliwość. Radny stwierdził, iż z dwóch likwidowanych szkół jedynie dwóch nauczycieli (byłych dyrektorów) nie znalazło zatrudnienia w Michałowie, ponieważ nie było jednomyślności z decyzją Włodarza. Radny ponadto powiedział: dlatego, że Gryc ma inne zdanie, to będą zwalniani ludzie z ZGKiM, dlatego że Gryc miał inne zdanie, Wójt zapowiedział że nie zatrudni nauczycieli. Nauczyciele, którzy stanęli jak wiatr wiał zatrudnianie są w naszych szkołach, natomiast nauczyciele, którzy ośmielili się stanąć pod wiatr są rugowani.

 

O godz. 14:20 salę narad opuściła Radna Maria Ancipiuk

 

            Radny Andrzej Kasperowicz zaapelował do Pana Przewodniczącego, aby zwołać sesję nadzwyczajną i wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały, który został na obecnej sesji zniesiony i przez to dać szansę mieszkańcom Szymek na istnienie szkoły.

            Radny Marek Charytoniuk spytał Radnego Siemieniuka ile szkół zlikwidował Radny jak pełnił stanowisko Wójta Gminy Gródek i co nim kierowało podejmując taką decyzję.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk poinformował, że za jego kadencji zlikwidowano szkołę w Bobrowniach, Królowym Moście – organem prowadzącym było Kuratorium Oświaty, trzyoddziałową szkołę (ok. 12 uczniów) w Wiejkach – organem prowadzącym była gmina, szkołę w Wierobiach (26 uczniów), szkołę w Zubrach (ok. 32 uczniów). Radny dodał, że wówczas w Gminie Gródek był zupełnie inny budżet, ponadto wszyscy nauczyciele z likwidowanych placówek znaleźli zatrudnienie.

            Radny Jarosław Symko stwierdził, że trudno podjąć jakiekolwiek decyzje o przekazaniu szkoły, skoro nie ma jasnych informacji odnośnie liczby uczniów, którzy uczyliby się nadal w Szymkach. W temacie zatrudnienia nauczycieli Radny dodał, że jako Radny prosi o zastanowienie się i podjęcie takich decyzji, które umożliwiłyby zatrudnienie 2 nauczycieli, o których była mowa na sesji.

            Radny Roman Kononczuk poinformował, że podczas likwidacji szkoły w Sokolu, on jako kierowca autobusu szkolnego może potwierdzić, iż dzieci wolały uczyć się w Michałowie, czego dowodem był komplet uczniów dojeżdżających do szkoły. Radny dodał, że gdyby „Edukator” przedstawił rzetelną dokumentację, w temacie przekazania szkoły nie było by żadnych problemów.

            Radny Eugeniusz Siemieniuk dodał, że na poprzedniej sesji nie został przedstawiony fax ze Stowarzyszenia, w którym Pani Prezes wyjaśniła powód nieobecności, ponadto sprawę przekazano dla Komisji Oświaty, która miała podjąć jednoznaczną wiążącą decyzję.

            Radny Marek Charytoniuk raz jeszcze stwierdził, iż Komisja Oświaty była za przekazaniem szkoły dla Stowarzyszenia, jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskano pełnych informacji o których na sesji była wielokrotnie mowa.

            Pani Anna Oziabło p.o. Dyrektora Szkoły w Szymkach stwierdziła, że nauczyciele z Szymek nie mieli i nie mają wpływu na decyzje rodziców dot. wyboru miejsca nauki swojego dziecka – Pani Oziabło dodała, że były w tym temacie wątpliwości, a nawet pomówienia, że nauczyciele namawiali dzieci.

 

Ad. 10 Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący złożył o godz. 14:30 zamknął obrady XIX Sesji Rady Gminy Michałowo.

                                                                                            

 

Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

 

Mikołaj Worona

 

Protokołowała: U. Tarasewicz                                                             

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-27