Protokół Nr XX/08 z dnia 2008-07-31 - Protokół Nr XX/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo , które odbyło się 31 lipca 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1

Typ z posiedzenia Rady Gminy Michałowo
Tytuł Protokół Nr XX/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo , które odbyło się 31 lipca 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1
Numer XX/08
Data wydania 2008-07-31

 

Protokół Nr XX/08 z posiedzenia

Rady Gminy Michałowo , które odbyło się 31 lipca 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1


Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Gminy Michałowo


O godzinie 10,10 Przewodniczący Rady Gminy Michałowo - otworzył obrady XX Sesji Rady Gminy Michałowo.


Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.


 1. Charytoniuk Marek

 2. Gryc Leszek

 3. Kasperowicz Andrzej

 4. Kazberuk Alina

 5. Kononczuk Roman

 6. Kuryło Irena

 7. Łuksza Nina

 8. Matwiejczyk Eugeniusz

 9. Ostaszewski Bogusław

 10. Siemieniuk Eugeniusz

 11. Symko Jarosław

 12. Urwan Krzysztof

 13. Worona Mikołaj


Nieobecni byli Radni: Ancipiuk Maria, Konończuk Włodzimierz


Ponadto w obradach uczestniczyli:


Wójt Gminy Michałowo - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy,


Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.


Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XX Sesji Rady Gminy

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli porządek obrad

3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4/ Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym

5/ Podjęcie uchwał w sprawie :

 • Zmian w budżecie

 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B – przejście przez m. Michałowo (wykonanie nawierzchni)

 • Sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Szymki

 • W sprawie wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za las ochronny oraz dotyczącej zniesienia charakteru ochronnego obszarów położonych na terenie Gminy Michałowo będących w zarządzie Nadleśnictwa Żednia

 • Przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie: „Związek Gmin Wiejskich Województwa podlaskiego

Przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

 

 

6/Wolne wnioski

7/Interpelacje i odpowiedzi 

8/ Sprawy różne i zapytania radnych 

9/ Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy


W głosowaniu brało udział 13 radnych.

O godz. 10:15 na salę narad przybyła Radna Maria Ancipiuk

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Radny Leszek Gryc stwierdził, iż na poprzedniej sesji mówił, że nie uzyskał wykazu osób, którym umorzono podatki łącznie z kwotami umorzeń oraz wykazu osób, którym zwrócono pieniądze pobrane za wyrażenie zgody na podłączenie do kanalizacji i wodociągu, jak też nie uzyskał informacji, dlaczego nie otrzymał tych wykazów. Radny dodał, że po jego prośbie były słowa Pana Przewodniczącego - „proszę wydać”, tych słów w protokole nie ma (Radny wniósł o wpisanie ich do protokołu) a w/w wykazu on nie otrzymał mimo, iż w dniu wczorajszym minęło 30 dni.

Pan Przewodniczący poinformował, że te słowa zostaną wpisane do protokołu, natomiast przyczyna, dlaczego Radny nie otrzymał wykazu zostanie wyjaśniona.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z XIX sesji Rady Gminy.


Ad. 4 Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym

Pan Wójt przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).

Następnie radni wnieśli zapytania do odczytanego sprawozdania:

Radny Leszek Gryc spytał czy gmina zamierza wystąpić o dotację w programie „Uczeń na wsi”.

Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czy zostały usunięte usterki na drodze do Kobylanki, ponieważ kiedyś Pan Wójt mówił, że usunięcie usterek przesunięto do końca lipca. Radny prosił również o wyjaśnienie, na czym polega przekazanie działek znajdujących się pod zbiornikiem wodnym w Michałowie dla Urzędu Marszałkowskiego i czy wszystkie działki ewidencyjne, na których jest zlokalizowany zbiornik są własnością gminy.

Pani Elżbieta Rosińska Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego wyjaśniła, iż działki o nr geod. 319/1, 318/7 i 203/16 były działkami stanowiącymi własność gminy Michałowo ale aktem notarialnym zostały przekazane na skarb państwa pod władanie Marszałka Województwa Podlaskiego. Pod zbiornikiem znajdują się również działki 307 i 308 – te działki stanowią własność Skarbu Państwa i decyzją administracyjną przejdą również pod władanie Marszałka.

Radna Nina Łuksza w imieniu mieszkańców Bondar podziękowała za wybudowanie sceny na Osiedlu Bondary oraz pomoc w organizacji festynu „Bondarouskaja Haściounia”.

Radna Irena Kuryło prosiła o podanie ceny sprzedaży mieszkań, o których Pan Wójt mówił w swoim sprawozdaniu.

Pani Elżbieta Rosińska podała cenę w/w lokali (informacja w sprawozdaniu Wójta-w załączeniu do protokołu). Pani Rosińska w temacie naprawy drogi do Kobylanki poinformowała, iż roboty rozpoczęły się w dniu wczorajszym.

Pani Skarbnik Małgorzata Golak poinformowała, że w dzisiejszej korespondencji była wiadomość o zakwalifikowaniu gminy Michałowo do programu „Uczeń na wsi”.

Radny Leszek Gryc dodał, że po likwidacji szkoły w Szymkach będzie zapewne potrzebny tabor do dowożenia dzieci a w/w program umożliwia gminie pozyskanie dotacji na zakup sprzętu.

Radny Jarosław Symko poinformował, iż na początku roku Komisja Oświaty wnioskowała o przydział autokaru z puli Ministerstwa Edukacji na co złożono dokumentację-w chwili obecnej toczą się tam sprawy przetargowe i jeżeli gmina nie otrzyma autokaru z tej właśnie puli, skorzysta z drugiego rozwiązania.

Radny Leszek Gryc zauważył, że program „Uczeń na wsi” preferuje dzieci ze stopniem niepełnosprawności i tu można uzyskać również sprzęt przystosowany do przewozu takich dzieci, natomiast z Ministerstwa raczej się takiego sprzętu nie otrzyma. Dlatego też jeżeli gmina będzie czekać na zakończenie jednego, to później będzie musiała czekać na wszczęcie procedury w następnym roku drugiego.

Pani Rosińska podzieliła się z Radnymi uwagami wynikłymi na spotkaniu dot. funduszy unijnych i niespójności polskich przepisów dot. ocen oddziaływania na środowisko z wytycznymi Unii Europejskiej.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że to Polska jako kraj członkowski UE powinna dostosować swoje prawo do norm unijnych a nie odwrotnie. Radny dodał, że fundusze unijne są pod szczególną kontrolą, która ma dwa etapy i jakiekolwiek odstępstwa wynikające z harmonogramu powodują, że środków się nie dostanie, jednak warto walczyć o środki unijne, ponieważ są one znaczące.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli w/w informację. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.


Ad. 5 Podjęcie uchwał

Projekt uchwały w sprawie zamian w budżecie

Pani Skarbnik omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).

Radny Eugeniusz Siemieniuk poruszył następujące sprawy:

- stwierdził, że ok. 2 sesji wstecz Rada uchwalała zmiany w budżecie polegające na zdjęciu z zadania: budowa drogi Lewsze – Rabinówka kwoty 200 tyś. zł. i teraz na to samo zadanie wydaje się znowu kwotę 200 tyś. zł – Radny spytał o co tu chodzi;

- opłata za przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze związane z budową zbiornika retencyjnego – Radny stwierdził, że rozumie, iż opłata wynikająca z wyłączenia gruntów, która została określona w stosownej uchwale Rady Gminy nie jest jedyną opłatą związaną z wyłączeniem tego gruntu - Pani Rosińska wyjaśniła, że jest to ta sama opłata – Radny spytał czy na zbiorniku jest dokonywana zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntu – Pani Rosińska wyjaśniła, że zlecono geodetom taką zmianę.

Radny Andrzej Kasperowicz spytał, dlaczego z budowy Domu Ludowego w Sokolu a nie np. z innej inwestycji tj. budowa Ratusza czy Krytej Pływalni zabrano kwotę 200 tyś. zł. i przekazano tą kwotę na budowę drogi do Rabinówki? - Pan Wójt wyjaśnił, że drogę przy wsi Lewsze miał wykonywać ZGKiM w Michałowie, jednak w obliczu sytuacji jaka panuje w ZGKiM i rezygnacji Zakładu z wykonywania jakichkolwiek inwestycji i powierzenia wykonywania jedynie zadań statutowych należy skorzystać z usług innych firm, jednak koszt inwestycji wówczas jest o wiele większy, niemniej jednak projektantom udało się ograniczyć kaszty remontu drogi. Pan Wójt stwierdził, że należałoby ogłosić przetarg na podbudowę i wówczas będzie znany jej koszt-dlatego teraz jest przeznaczone tylko 200 tyś zł żeby po przetargu mając rozeznanie w kosztach było można podjąć odpowiednie kroki, natomiast środki nie były brane z inwestycji dot. budowy ratusza, ponieważ wydatki już w tym roku będą poczynione – Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, iż nie będą.

W temacie budowy Domu Ludowego w Sokolu, Ratusza Pan Wójt wyjaśnił, iż zgodnie z ogłoszonym konkursem na w/w inwestycję, gmina musi zapewnić 45% środków własnych, natomiast uchwałą Rady Gminy było zapewnione ok. 20%. Sprawa zwiększenia wkładu gminy była przedmiotem obrad Komisji Finansowej, która zaopiniowała temat negatywnie.

Pani Elżbieta Rosińska w odpowiedzi na pytanie Radnego Siemieniuka wyjaśniła, że kwota 54 tyś zł jest to opłata związana z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej pod zbiornik i jest to opłata roczna wchodząca w skład opłaty, o której Radny mówił.

Pan Wójt poprosił Radnego Siemieniuka o podanie przyczyn czy też możliwe znanych przez Radnego przeszkód dlaczego wydatki związane z budową Ratusza nie będą w tym roku poczynione. Radny Siemieniuk wyjaśnił, że nie widzi on żadnych przeszkód, jednak procedury odwoławcze związane z wywłaszczeniem trwają latami i stąd niepokój Radnego. Radny dodał, że jeżeli tą procedurę uda się Wójtowi zakończyć do końca roku to pogratuluje Wójtowi.

Radny Leszek Gryc odniósł się do budowy drogi do Rabinówki, stwierdził, iż Wójt obstaje za budową Ratusza pomimo tego, że nie ma pozwolenia. Radny dodał, że niezrozumiałym jest fakt, że jeśli jedynym wykonawcą tej drogi miał być ZGKiM, który odstąpił od wykonania tej inwestycji, to dlaczego przystąpił on do przetargu na ul. Gródecką-to wszystko ulega tylko zapętleniu tak żeby nikt tego nie zrozumiał. Radny dodał, że wszelkie czynności zmierzające do obniżania kosztów mogły trwać również pomimo rezygnacji tego Zakładu i wówczas nie trzeba byłoby zdejmować tej inwestycji.

Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że jest zszokowany decyzją Komisji Finansowej o rezygnacji z inwestycji remont Domu Ludowego w Sokolu. Radny prosił o wyjaśnienie czym się w/w komisja kierowała podejmując taką decyzję i dlaczego Komisja Kultury nie zabrała w tym temacie głosu.

Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowej poinformował o stanowisku komisji tj. z uwagi na wysokie koszty dot. wkładu własnego należy odłożyć w/w inwestycję i poczekać na lepsze warunki finansowe, jeżeli nie uda się pozyskać środków to na pewno nie pozostawi się tego domu w takim stanie w jakim on jest.

Radny Jarosław Symko stwierdził, iż skoro w tym roku środków unijnych nie będzie, to wg niego lepiej środki wydać na drogi a inwestycję związaną z Domem w Sokolu pozostawić na dalszy plan, zważywszy, że utrzymanie tego domu będzie kosztowało gminę rocznie ok. 800 tyś. zł.

Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że Komisja Oświaty nie miała ostatnio miejsca, jednak członkowie komisji nadal są za tym aby budowa Domu była pilotowana. Radna dodała, że jednak na obecną chwilę ważniejsza jest budowa dróg.

Radny Leszek Gryc poprosił Radnych o konsekwencję, ponieważ na poprzedniej sesji dyskutując nad darowizną Radny mówił, że można z tego pozyskać pieniądze, które można przeznaczyć na inwestycje i wówczas Radni byli w opozycji do tego, natomiast w tej chwili Radni mówią, że należy pozyskiwać pieniądze na inwestycje.

Radny Eugeniusz Siemieniuk zauważył, że program inwestycyjny i inwestycje zrealizowane w tym roku wskazują na to, że gmina i społeczeństwo jedynie się bawi (budowa amfiteatru, zbiornika, domu ludowego itp.) a sprawa dróg jest rzeczą tragiczną. Radny stwierdził, iż nie należy płacić wykonawcy za żwir a porobić drogi a wówczas rolnicy będą jeździć do łąk normalnymi, żwirowymi drogami.

Radny Andrzej Kasperowicz stwierdził, że to co usłyszał o Domu Ludowym w Sokolu jest żenujące, ponieważ projekt ten wypłynął nie od mieszkańców ale z gminy-Rada poprzedniej kadencji oraz Komisja Oświatowa pracowali nad tym projektem i rozbudowali tą inwestycję, a przecież można było ją tak zaprojektować, że koszty utrzymania byłyby o wiele mniejsze. Radny dodał, że w chwili, gdy można uzyskać pieniądze odwraca się „kota ogonem” i mówi się, że to za droga inwestycja; ponadto Radny stwierdził, że zapewne gdyby nie był on Radnym, to ta inwestycja potoczyłaby się inaczej.

Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski dodał, że zawsze opowiadał się za tą inwestycją, jednakże miały być na to środki i od Marszałka, i od Wojewody o czym się wcześniej mówiło, natomiast 45% wkładu własnego jest to ogromna kwota. W temacie dróg Radny stwierdził, że jeśli pojawią się jakieś realne środki na ten cel, z których będzie można skorzystać, to będzie pierwszym który na to zagłosuje.

Radny Marek Charytoniuk stwierdził, że jest mu przykro, iż Radny Kasperowicz uważa, że gdyby nie był opozycją to w/w inwestycja byłaby realizowana. Radny dodał, że Komisja Finansowa stoi na stanowisku, aby tą inwestycję realizować jednak tańszym kosztem. Stanowisko radnego poparł Radny Jarosław Symko, który również stwierdził, iż nikt tej inwestycji nie odrzuca i środki są przenoszone jak to ma miejsce przy wielu inwestycjach.


O godz. 11:30 Salę Narad opuścił Radny Eugeniusz Siemieniuk.


Radny Andrzej Kasperowicz zgłosił wniosek formalny, aby 200 tyś. zł pozostawić w budżecie jak to było dotychczas i realizować projekt.

Pan Wójt odniósł się do poruszonych kwestii:

- za mało środków przeznacza się na inwestycje drogowe – Pan Wójt poinformował, że uchwalony budżet inwestycyjny opiewał na kwotę ok. 5 mln zł, z czego na inwestycje drogowe przeznaczono ok. 3 mln zł.

- w temacie pozyskiwania środków europejskich i określenia wkładu własnego gminy Pan Wójt zauważył, iż nie kto inny jak tylko Urząd Marszałkowski określa wytyczne, do których należy rezolutnie podejść, dlatego też odłożenie inwestycji nie oznacza rezygnacji z jej realizacji.

- przyczyna rezygnacji ZGKiM z wykonania drogi Lewsze – Rabinówka oraz kwestia wykonania ul. Gródeckiej– Pan Wójt wyjaśnił, że ZGKiM musi wykonywać budżet i w związku z tym bardziej opłaca się wykonać ul. Gródecką, która jest na miejscu. Co więcej, przebudowa ul. Gródeckiej zakończy się na koniec jesieni br., a droga Lewsze – Rabinówka to inwestycja 2-letnia, a w ZGKiM na drugi rok nie będzie komu wykonywać tej inwestycji.

Radny Leszek Gryc stwierdził, że sprawa środków unijnych nie dotyka tylko gminy Michałowo ale wszystkich samorządów i wszystkich mieszkańców i jeżeli nasz samorząd będzie myślał, że musi dołożyć żeby coś zrobić, to zostanie on tak jak dotychczas - w sferze pobożnych życzeń, gdzie nie uzyska nic, tak jak do tej pory. Radny zaproponował, aby zacząć myśleć, że gmina może pozyskać środki i wówczas może coś pozyskamy a nie będziemy dokładać do swoich inwestycji.

Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił jednogłośną pozytywną opinię Komisji w sprawie zmian w budżecie.

Radna Maria Anciupiuk zgłosiła wniosek formalny o ogłoszenie przerwy.

Pan Przewodniczący o godz. 11:45 ogłosił 10 min przerwę, po czym wznowił obrady.

Po przerwie na salę narad powrócił Radny Eugeniusz Siemieniuk.

Radny Eugeniusz Siemieniuk poinformował, iż był przed chwilą na drodze do Kobylanki i na tej drodze nie widać garści wysypanego żwiru ani żadnych osób tam pracujących a przecież Pan Wójt na poprzedniej sesji poinformował, że zostało podpisane porozumienie o przesunięciu terminu usunięcia usterek - w związku z tym mija kolejny termin.

Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, iż w protokole odbioru w/w inwestycji określono termin naprawy usterek do 31.07.2008r. Oznajmiła również, że w dniu dzisiejszym dzwoniła ona do wykonawcy i otrzymała zapewnienie, że w dniu dzisiejszym będą dokonywane naprawy.

Pan Przewodniczący spytał Radnego Kasperowicza, z jakich środków wyasygnować kwotę 200 tyś. zł, która zawarta została w jego wniosku formalnym – Radny Kasperowicz poinformował, że z nadwyżki budżetowej.

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania wniosku formalnego Radnego Kasperowicza, aby na zadaniu „Budowa Domu Ludowego w Sokolem” pozostawić kwotę 200 tyś. zł. .

Radni w głosowaniu jawnym 2 głosami „za” przy 11 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzucili wniosek.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych

Uchwała Nr XX/195/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie (w załączeniu do protokołu)


Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B – przejście przez m. Michałowo (wykonanie nawierzchni)

Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał czy na całym odcinku przez Michałowo będzie wykonana nawierzchnia czy tylko przy budynku przyszłego magistratu

Radny Leszek Gryc stwierdził, że wielokrotnie ubiegał się on o uwzględnienie przy przebudowie ul. Gródeckiej odwodnienia ulic Spadowej i Kościelnej. Radny dodał, że nikt do tej pory tym się nie zajął zostawiając mieszkańców tych ulic samym sobie i on jako mieszkaniec Michałowa nie może się z tym pogodzić, w związku z czym będzie głosował przeciwko uchwale jednak nie przeciwko budowie ul. Gródeckiej.

Pan Wójt wyjaśnił, iż zakres robót na ul. Gródeckiej był przedstawiany przy poprzedniej uchwale o przeznaczeniu środków, natomiast remont na tej ulicy obejmie odcinek od ul. Plac 11 Listopada do końca Michałowa w stronę Gródka i jest planowane do ul. Topolowej bądź Wierzbowej – ostateczne miejsce zakończenia remontu będzie zależne od przetargu i ceny.

W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B – przejście przez m. Michałowo (wykonanie nawierzchni)

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

Uchwała Nr XX/196/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B – przejście przez m. Michałowo (wykonanie nawierzchni)-(w załączeniu do protokołu)

Radny Powiatowy Jan Ambrożej w imieniu swoim, koleżanki powiatowej Anny Grycuk oraz całej Rady Powiatu podziękował za udzielenie powyższych środków.

 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Szymki

Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, iż najprawdopodobniej cena nieruchomości (w postaci budynku poszkolnego) przekroczy 20 tyś. zł, wobec powyższego konieczne jest podjęcie w/w uchwały.

Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, czy dla tej nieruchomości był sporządzony operat szacunkowy, po czym dodał, iż operat nie był sporządzony tak jak twierdzą Wójt i pracownicy Urzędu Gminy. Rady spytał również, czy są jakieś wskazania przy ogłaszaniu przetargu, ponieważ one być powinny-czy jest jakiś pomysł jak zagospodarować ten budynek?

Pan Wójt odpowiedział, że nie zna możliwości, w której po nabyciu przez potencjalnego nabywcę na własność aktem notarialnym nieruchomość, wskazać dla niego, co on ma tam robić, taka możliwość istniałaby np. w przypadku darowizny.

Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy, studium uwarunkowań i zapewne nabywca zwróci się do Pana Wójta z wnioskiem o dokonanie stosownych zapisów. Radny dodał, że tu tylko chodzi o to, co jest zapisane w w/w dokumentach i co władze wykonawcze gminy widzą w tym obiekcie.

Radny Leszek Gryc w temacie możliwości określenia przeznaczenia nieruchomości zaproponował wrócić wstecz jak podejmowano uchwałę o sprzedaży działek w okolicy Zbiornika Siemianówka-działki te miały określone przeznaczenie.

Pan Wójt wyjaśnił, iż na terenie Szymek nie ma planu zagospodarowania, natomiast pomysły zagospodarowania nieruchomości pojawią się zapewne po jej nabyciu, kiedy to nabywca będzie mógł wysunąć swoje propozycje.

Radny Andrzej Kasperowicz spytał, czy pojawiły się już osoby zainteresowane kupnem w/w obiektu, kto się tym interesował i czy osoby te wysunęły propozycje co do zagospodarowania nieruchomości.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie wpłynęło żadne podanie dot. kupna w/w nieruchomości i nikt nie zgłosił się z propozycjami w temacie jej zagospodarowania.

Radny Jarosław Symko zwrócił się do Radnych Klubu „Wspólnie Zmienimy Gminę”, że jeżeli mają pomysły co do zagospodarowania nieruchomości niech zgłaszają, ponieważ każdy pomysł może być trafny.

Radny Leszek Gryc zaproponował, aby nie podejmować omawianego projektu uchwały, ponieważ Radni zezwalają na sprzedaż nie wiadomo czego, nie wiadomo jakiej wartości i nie wiadomo po co. Radny dodał, iż Rada udzielając zgody pozbawia się możliwości kontroli co dalej będzie z tą działką.


O godz. 12:15 salę narad opuścił Radny Eugeniusz Matwiejczyk.


Radny Jarosław Symko zauważył, że przy tej nieruchomości jest taka sama procedura jak przy sprzedaży Szkoły w Nowej Woli.

Pan Wójt poinformował, że szacunki zleca się po otrzymaniu przez Radę zgody na sprzedaż nieruchomości. Dodał, że jeżeli są jakieś wątpliwości co do szacunku, to po jego uzyskaniu zostanie on przedstawiony Radzie, która będzie mogła raz jeszcze przedyskutować temat-bez Rady budynek szkolny nie zostanie sprzedany.

Radny Leszek Gryc wyraził zadowolenie z wypowiedzianych słów Pana Wójta. Dodał również, że przy sprzedaży każdej nieruchomości Pan Wójt winien występować do Rady o udzielenie zgody na sprzedaż, ponieważ skąd można wiedzieć czy wartość jakiejkolwiek działki nie będzie większa niż 20 tyś, zł. nie znając uprzednio operatu szacunkowego.

Pan Wójt wyjaśnił, iż wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży sporządza się po to, aby można było sporządzać operaty szacunkowe. Pan Wójt dodał, że Rada akceptując powyższy wykaz udziela tym samym przyzwolenia dla Wójta na sprzedaż nieruchomości i jeżeli dot. to nieruchomości do 20 tyś. to niepotrzebna żadnej oddzielnej uchwały.

Rany Eugeniusz Siemieniuk zauważył, iż organ sprzedający może podnieść cenę nieruchomości powyżej kwoty podanej w operacie szacunkowym. Radny dodał, iż niepokój Rady wynika z tego, aby zostały zachowane właściwe procedury przy sprzedaży, natomiast co do operatu Radny stwierdził, że już ktoś operat szacunkowy tej nieruchomości robi.

Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski stwierdził, iż tą nieruchomość należy sprzedać jak najszybciej, ponieważ każdy niezagospodarowany budynek szybko niszczeje i wówczas jego wartość będzie coraz niższa. Wiceprzewodniczący stwierdził, że dalsza dyskusja w tym temacie nie jest potrzebna wobec powyższego głosił wniosek formalny o jej zakończenie.

Radny Leszek Gryc dodał, że Rada nie może zerwać przetargu ponieważ może to zrobić organ ogłaszający przetarg czyli Wójt, dlategoteż Rada po podjęciu tej uchwały nie będzie miała nic do powiedzenia.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Szymki

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.

Uchwała Nr XX/197/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Szymki (w załączeniu do protokołu)


Projekt uchwały w sprawie w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za las ochronny oraz dotyczącej zniesienia charakteru ochronnego obszarów położonych na terenie Gminy Michałowo będących w zarządzie Nadleśnictwa Żednia

Przedstawiciel Nadleśnictwa Żednia w imieniu Nadleśniczego Mirosława Sienkiewicza podziękował za zaproszenie, następnie wyjaśnił zasadność podjęcia w/w uchwały. Dodał, iż wniosek Nadleśnictwa odnosi się tylko do lasów skarbu państwa, natomiast nie dotyczy lasów prywatnych (wniosek Nadleśnictwa w załączeniu do protokołu).

Radna Maria Ancipiuk spytała, czy w/w zmiany będą pociągały za sobą zmiany w wielkości wpływów do gminy z tytułu podatku leśnego.

Przedstawiciel Nadleśnictwa Żednia poinformował, że lasy ochronne objęte są 50% stawką podatku leśnego, tak jak to było dotychczas.

Radna Irena Kuryło spytała, na czym ma polegać zniesienie ochronności w lesie, (w którym było m.in. siedlisko bielika) znajdującym się pomiędzy Michałowem a Hieronimowem, oraz w środku lasu za Nową Wolą-co tam będzie robione?

Przedstawiciel Nadleśnictwa Żednia wyjaśnił, iż w lesie pomiędzy Michałowem a Hieronimowem zniesienie ochronności jest związane z uchyleniem przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody dotychczasowej decyzji ustalającej granice miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych; co do lasu za Nową Wolą są to lasy wodochronne z siedliskami wilgotnymi nie znajdującymi się wzdłuż naturalnych ciągów wodnych, w związku z powyższym nie ma podstaw formalnych do uznania ich za lasy ochronne.


O godz. 12:40 Salę Narad opuścił Radny Eugeniusz Siemieniuk


Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski przedstawił stanowisko Komisji Rolnictwa, która pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

Pani Elżbieta Rosińska poinformowała, iż lasy ochronne zwiększa się o 2700m2-na chwilę obecną byłby to uszczerbek dla gminy w wysokości 43 tys. zł biorąc pod uwagę stawki bieżące. Dodała, że na Komisji Rolnictwa przedstawiciel Nadleśnictwa zapewnił, że stan drzewostanu powyżej 40 lat corocznie wzrasta i powierzchnia lasu opodatkowanego stawką 100% w roku następnym zmniejszy się o 1000ha, czyli na dzień dzisiejszy będzie to uszczerbek o wartości ok. 16 tys. zł.


O godz. 12:45 na Salę Narad powrócił Radny Eugeniusz Siemieniuk

Radny Jarosław Symko podziękował dla przedstawiciela Nadleśnictwa za przybycie i wyjaśnienie tematu. Ponadto dodał, iż uznanie gruntów za las ochronny zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy (np. poprzez pojawienie się nowych gatunków zwierząt).

Radna Irena Kuryło poruszyła temat braku miejsc postojowych wzdłuż lasu na trasie Michałowo – Żednia – Widły, prosiła o urządzenie takiego miejsca pomiędzy drogą na Kamionkę a Michałowem oraz postawienia koszy na śmieci w miejscach zjazdowych. Ponadto Radna zwróciła się z prośbą o uzupełnienie map (znajdujących się w obrębie lasów) obrazujących teren Puszczy Knyszyńskiej o punkty orientacyjne, napisy miejsc umożliwiających użytkownikom lasu lepszą orientację w terenie.

W obliczu uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za las ochronny oraz dotyczącej zniesienia charakteru ochronnego obszarów położonych na terenie Gminy Michałowo będących w zarządzie Nadleśnictwa Żednia.

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.

Uchwała Nr XX/198/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za las ochronny oraz dotyczącej zniesienia charakteru ochronnego obszarów położonych na terenie Gminy Michałowo będących w zarządzie Nadleśnictwa Żednia (w załączeniu do protokołu)


Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie: „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”

W obliczu uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie: „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.

Uchwała Nr XX/199/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie: „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (w załączeniu do protokołu)


Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, że zgodnie z wytycznymi Starostwa gminę powinna reprezentować jedna osoba-Wójt Marek Nazarko- ponieważ gmina jako podmiot posiada jeden głos i nie może on być dzielony pomiędzy dwie osoby. Druga osoba tj. Pani Joanna Stpiczyńska będzie przedstawicielem sektora społecznego Wobec powyższego należy podjąć nową uchwałę o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania.

W obliczu uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały po czym o godz. 12:50 ogłosił 10 min. przerwę.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania.

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.

Uchwała Nr XX/200/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie Przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania (w załączeniu do protokołu)


Po przerwie na salę narad nie przybył Radny Marek Charytoniuk


Ad. 6 Wolne wnioski

Radni zgłosili następujące wnioski:

Radna Irena Kuryło zadała pytanie w jakiej mierze i w jakim zakresie został wykonany remont i modernizacja oczyszczalni w Michałowie oraz czy we wsi Mościska jest możliwość budowy kanalizacji, ponieważ niektórzy mieszkańcy chcą wybudować łazienki i nie wiedzą czy mają budować we własnym zakresie tzw. szamba – W odpowiedzi Pani Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że modernizacja oczyszczalni w Michałowie jest ujęta w projektach związanych z posyskaniem środków unijnych, które będą składane we wrześniu br.

Pan Przewodniczący dodał, że nie będzie technicznego problemu z oczyszczeniem ścieków pochodzących z Mościsk, które trafią do oczyszczalni w Michałowie.

Radny Andrzej Kasperowicz zgłosił wniosek o wykoszenie stawu w Topolanach.

Pan Przewodniczący poinformował o uzyskanym od Pani Sołtys podaniu dot. wykoszenia traw wokół stawu w Topolanach, zobowiązał się do przekazania podania dla kierownika ZGKiM.


Ad. 7 Interpelacje i odpowiedzi - brak


Ad. 8 Sprawy różne i zapytania radnych

Radny Jarosław Symko w sprawie naprawy drogi do Kobylanki (o czym była mowa wcześniej) stwierdził, że należy wystosować pismo do firmy o wyjaśnienie przyczyn dlaczego w/w droga nie została do dnia dzisiejszego naprawiona i ewentualnie wyciągnąć stosowne konsekwencje. Ponadto Radny poruszył temat usprawnienia pracy urzędu i zatrudnienia dodatkowej osoby, która w obliczu nieustających zmian przepisów i zwiększenia tzw. dokumentacji biurowej byłaby bardzo pomocna i odciążyła niektóre osoby.

Pan Przewodniczący poinformował Radnego Leszka Gryca, że wykaz, o który Radny prosił będzie mu dostarczony, ponieważ nie było to bynajmniej zła wola, ale w nawale pracy uszło to pracownikowi uwadze.


Ad. 9 Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący złożył o godz. 13:10 zamknął obrady XX Sesji Rady Gminy Michałowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

Protokołowała: U. Tarasewicz Mikołaj Worona

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-03