Protokół Nr XVIII/08 z dnia 2008-06-26 - Protokół Nr XVIII/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo , które odbyło się 21 maja 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1

Typ z Posiedzenia Rady Gminy
Tytuł Protokół Nr XVIII/08 z posiedzenia Rady Gminy Michałowo , które odbyło się 21 maja 2008r. w sali narad Urzędu Gminy Michałowo przy ulicy Wąskiej 1
Numer XVIII/08
Data wydania 2008-06-26
 
 
Obradom przewodniczył Mikołaj Worona - Przewodniczący Rady Gminy Michałowo
 
O godzinie 10,15 Przewodniczący Rady Gminy Michałowo - otworzył obrady XVIII Sesji Rady Gminy Michałowo.
 
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych.
 
 1. Ancipiuk Maria
 2. Gryc Leszek
 3. Kasperowicz Andrzej
 4. Kazberuk Alina
 5. Kononczuk Roman
 6. Konończuk Włodzimierz
 7. Kuryło Irena
 8. Łuksza Nina
 9. Matwiejczyk Eugeniusz
 10. Ostaszewski Bogusław
 11. Siemieniuk Eugeniusz
 12. Symko Jarosław
 13. Worona Mikołaj
 
Nieobecni byli Radni: Charytoniuk Marek, Urwan Krzysztof
 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
 
Wójt Gminy Michałowo - Marek Nazarko, Skarbnik Gminy – Małgorzata Golak, kierownicy zakładów budżetowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele policji i straży granicznej, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy,
 
            Pan Przewodniczący Mikołaj Worona – przywitał dyrektorów szkół, kierowników jednostek, zaproszonych radnych, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
          Po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że obrady są prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad. Do porządku obrad wniesiono uwagi:
            Pan Wójt zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie w punkcie 5- Podjecie uchwał, po punkcie „Zmiany w budżecie na 2008” trzech uchwał tj.
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B-przejscie przez miejscowość Nowosady
 • Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B-przejście przez m.. Michałowo (wykonanie przebudowy chodników, krawężników Nieodpłatnego zjazdów od km. 17+855 do km 19+201
 • Udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo
Pan Wójt dodał, że podjęcie w/w uchwał jest podyktowane nowymi wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej (do tej pory aby przeznaczyć środki finansowe na realizację określonego zadania, wystarczyło jedynie wprowadzić zmiany w budżecie; obecnie należy podjąć odrębne uchwały).
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem, aby w punkcie 5- Podjecie uchwał, po punkcie „Zmiany w budżecie na 2008” wprowadzić trzy w/w uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli powyższy wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Pan Przewodniczący przedstawił Radnym porządek obrad po zmianach.
Radny Eugeniusz Siemieniuk zaproponował, aby projekt uchwały „zmiany w budżecie na 2008r.” przenieść za wprowadzone wnioskiem formalnym trzy uchwały, ponieważ najpierw należy podjąć uchwałę o przeznaczeniu środków a później dokonać zmiany w budżecie.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że kolejność jest prawidłowa, ponieważ uchwały wprowadzone wnioskiem formalnym przez Pana Wójta są konsekwencją uchwały dot. zmian w budżecie.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli porządek po zmianach:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 2. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - Zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa POTOKA
  - Zmian w budżecie na 2008
  - Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B-przejscie przez miejscowość Nowosady
  - Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B-przejście przez m. Michałowo (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km. 17+855 do km 19+201
  - Udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo
  - Nieodpłatnego przekazania nieruchomości
  - Programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom
  - Wprowadzenia Gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Michałowo
  - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
  - Zmiany uchwały Nr II/17/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowo, zmienionej uchwałą Nr XIII/113/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 28 grudnia 2007 roku
 4. Program ochrony środowiska - wypracowanie głównych założeń do gospodarki odpadami na terenie gminy Michałowo
 5. List intencyjny Rady Gminy Michałowo w sprawie budowy lotniska w Topolanach
 6. Wolne wnioski
 7. Interpelacje i odpowiedzi
 8. Sprawy różne i zapytania radnych
 9. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
            Radny Leszek Gryc wniósł o umieszczenie w protokole wypowiedzianych przez niego brakujących słów w temacie nieprawidłowości w finansowaniu gazety przez samorząd, a mianowicie o dopisanie, że powiadomił on Pana Przewodniczącego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa a to co ma zrobić Przewodniczący mówią przepisy.
            Pan Przewodniczący poinformował, że brakująca wypowiedź zostanie zapisana w protokole. W obliczu braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu ze zmianą.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli protokół z XVII sesji Rady Gminy.
 
Ad. 4 Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym
Pan Wójt przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w załączeniu do protokołu).
Następnie radni wnieśli zapytania do odczytanego sprawozdania:
Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał: czy Dyrektor S.P. w Nowej Woli Justyna Trojanowicz będzie uchwytna na koniec sesji, ponieważ Radny ma do niej pytania; czy jest już protokół pokontrolny z kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej jaka miała miejsce na przełomie roku 2007/2008, ponieważ Radni powinni się z tym zapoznać; Radny prosił o przybliżenie w paru słowach ostatniej kontroli-bodajże służb mundurowych-jaka miała miejsce w ZGKiM.
Pan Wójt wyjaśnił następujące tematy:
- obecność Pani Trojanowicz – na chwilę obecną trudno jest powiedzieć czy Pani Dyrektor pozostanie do końca sesji, jednak jeśli jest jakieś pytanie do Pani Trojanowicz to w każdej chwili można je zadać;
- kontrola z UKS – kontrola była, protokół też jest, jednak nie ma jeszcze zaleceń pokontrolnych-w chwili ich otrzymania nie ma problemu, aby zostały one przedyskutowane na Komisji Finansowej, Rewizyjnej bądź sesji Rady Gminy;
- wizyta służb mundurowych w ZGKiM – Pan Wójt wyjaśnił, że nie był obecny przy tej kontroli i też niewiele wie. Wie jedynie, że tyczyła się ona Zakładu, dlatego też prosił p.o. Kierownika ZGKiM Jarosława Rajeckiego o przybliżenie w/w tematu.
            Jarosław Rajecki poinformował, iż w dniu 8 maja br. w ZGKiM miała miejsce wizyta Policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku; zostało przeszukane całe biuro Zakładu, pracownicy zostali kolejno przesłuchani a sprawa jest w toku. Pan Kierownik poinformował, że nie jest w stanie powiedzieć o co chodziło, nie zna szczegółów ponieważ nie zostały przedstawione żadne zarzuty.
            Pan Przewodniczący dodał, że tego typu wizyty z byle powodu ogromnie dezorganizują pracę, a formę przesłuchania jakie miało miejsce można porównać do dawnych przesłuchań przez Urząd Bezpieczeństwa.
            O godzinie 10:40 na salę narad przybył Radny Marek Charytoniuk
            Pan Wójt dodał, że postępowanie prowadzone jest w sprawie, ponieważ nikt nie został podejrzany i nikomu nie postawiono zarzutu. Pan Wójt poinformował, iż pracownicy ZGKiM złożyli skargę do właściwych organów na czynności wykonywane przez funkcjonariuszy policji. Pan Wójt stwierdził, że omawiane zdarzenia w ZGKiM okraszone są jakimiś pogoniami za Zakładem przez Radnych Pana Gryca, Pana Siemieniuka (robienie zdjęć czy dzwonienie na policję). Pan Wójt dodał, iż policjanci, którzy zabezpieczali materiały w ZGKiM mówili o opozycji, o czym wie on od kierownika ZGKiM. Pan Wójt podsumowując stwierdził, że każdy pracownik ma prawo do normalnych warunków pracy, jednak „pod aparatem fotograficznym” nikt nie będzie pracował, dlatego też od dnia dzisiejszego ZGKiM będzie ograniczał swoją działalność do zadań statutowych. Przykro jest, iż wizja zakładu, który daje pracę dla mieszkańców „padła”; kosztem ograniczenia zakresu działań Zakładu będzie ograniczenie zatrudnienia i do dn. 31.12.2008r. zmniejszonych zostanie 12 etatów. Pan Wójt dodał, że jeśli do końca sierpnia br. nie znajdzie kierownika (Pan Rajecki i Pan Grabiak złożyli rezygnację a na ogłoszony konkurs na kierownika ZGKiM nikt się nie głosił) to we wrześniu liczy się z koniecznością złożenia wniosku o likwidację Zakładu.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, kto podjął decyzję o likwidacji Zakładu – Pan Wójt wyjaśnił, że liczy się z koniecznością złożenia takiego wniosku do Rady Gminy. W dalszej kolejności Radny Siemieniuk dodał, że na taki stan rzeczy jaki jest obecny w Zakładzie ktoś zapracował i mieszanie tego z opozycją jest nieporozumieniem. Radny spytał, na jakiej podstawie Pan Wójt stwierdził, że Radny dzwonił na policję-Radny prosił o udowodnienie tego faktu.
            Pan Wójt spytał Radnego Siemieniuka, czy końcówka telefonu 277 należy do Radnego i czy nie dzwonił on na Komendę Rejonową w Hajnówce, ponieważ spod Zalewu Siemianówka nie ściąga Komenda Rejonowa w Białymstoku. Radny Siemieniuk potwierdził i przyznał się, że dzwonił. Radny oznajmił, że faktycznie był w sobotę na żwirowni, gdzie sfilmowano zakopywanie pni po wyciętych drzewach. Ponadto Radny spytał, po co kupiono do ZGKiM sprzęt za 600 tyś. zł, skoro Zakład nie będzie robić dróg.
            Pan Przewodniczący poinformował, że na terenie żwirowni były robione przygotowania do wydobycia żwiru.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że zgodnie ze statutem Rady, każdy członek Komisji Rewizyjnej o powzięciu informacji o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa ma obowiązek podjęcia kontroli i niezwłocznym powiadomieniu o tym Przewodniczącego Rady. Radny dodał, że powiadomił on Przewodniczącego-który wówczas mówił o rekultywacji- oraz Wójta a w dalszej kolejności odstąpił od jakichkolwiek czynności. Radny spytał, czy Gmina Michałowo jest zbiorowiskiem oszustów i złodziei, bo tylko wówczas Radny by pracował na niekorzyść gminy, a jeżeli gmina-o czym Radny jest przekonany-jest zbiorem ludzi uczciwych, to on nic nie zrobił na ich niekorzyść. Ponadto Radny dodał, ze wyprasza on sobie mówienie, iż to on inspirował kontrolę w ZGKiM, ponieważ o kontroli dowiedział się na obecnej sesji i jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, mataczy to on jako Radny chce doprowadzić do ujawnienia prawdy.
            Radny Roman Kononczuk- działania, które miały miejsce w ZGKiM dezorganizują pracę Zakładu, pracownicy zakładu pytają co się dzieje i jeżeli 12 etatów zostanie zniesionych, to kto będzie odpowiadał za tych ludzi?  Radny zaapelował, aby zaprzestać waśni. Zdanie Radnego podzieliła również Radna Maria Ancipiuk, która w imieniu swoim, większości Radnych, dyrektorów, kierowników jednostek, mieszkańców zaapelowała, aby zaprzestać takim działaniom. Radna zadała pytanie jak ludzie mogą pracować w świetle nieustannych kontroli? Radna nie dziwi się, że nikt nie zgłosił się na konkurs na kierownika ZGKiM, ponieważ po co miałby przychodzić?-po to, aby go nieustannie kontrolowano i niszczono. Radna zwróciła się do Radnych Klubu „Wspólnie Zmienimy Gminę”, że jeżeli mają coś konkretnego do przedstawienia to niech zgłaszają to do prokuratury, a nie robią jakieś podchody, np. jeżdżą po żwirowniach, robią zdjęcia, nasyłają kontrole. Dodała, że ma wrażenie, iż Radni Klubu „Wspólnie Zmienimy Gminę” przyszli tu jedynie w tym celu, aby niszczyć to, co do tej pory zostało osiągnięte, ponieważ zależy im tylko na tym, aby źle się działo, ażeby ludzie byli zwalniani. Radna stwierdziła, że z czystym sumieniem będzie można powiedzieć, że to dzięki tym Radnym ludzie zostali zwolnieni, ponieważ nic innego nie pozostaje po tym, co Radni robią.
Radny Eugeniusz Siemieniuk poinformował, że będąc na żwirowni zadzwonił na Policję-ponieważ Pan Wójt nie chciał rozmawiać-aby przybyła i zobaczyła jak w wolną sobotę poszukuje się żwiru na żwirowni ewentualnie rekultywuje się wyrobisko Pana Szczepańczuka. Co do wizyty służb mundurowych w ZGKiM Radny oświadczył, że ani on, ani jego koledzy z Klubu „Wspólnie Zmienimy Gminę” nie mają z tym nic wspólnego, także nie należy osądzać kogoś za coś, czego nie popełnił. Radny dodał, że brak ofert na kierownika ZGKiM jest efektem atmosfery, jaka panuje w Gminie Michałowo i nie ma z tym nic wspólnego opozycja.
            Pan Przewodniczący po zamknięciu dyskusji przeszedł do głosowania nad przyjęciem informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli w/w informację. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
 
 Ad. 5 Podjęcie uchwał
            Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa POTOKA
            Pani Jolanta Narolewska pracownik Urzędu Gminy poinformowała, że w/w projekt uchwały wynika z faktu, iż Pan Mirosław Kazberuk ze względów zdrowotnych złożył rezygnację z pełnionej funkcji Sołtysa sołectwa Potoka.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Potoka.
            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
            Pan Przewodniczący o godz. 11:05 ogłosił 5 min przerwę, po czym wznowił obrady
Uchwała Nr XVIII/179/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Potoka (w załączeniu do protokołu)
           
            Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008
            Pani Skarbnik wyjaśniła, że po wysłaniu materiałów dla Radnych w/w projekt uchwały uległ zmianie (było to podyktowane m.in. wytycznymi RIO) i omówiła zmiany, jakie dokonano w budżecie (istota zmian jest przedstawiona w załącznikach do projektu uchwały-w załączeniu do protokołu).
            Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił Radnym opinię Komisji, która jednogłośnie zaakceptowała propozycję podziału nadwyżki wypracowując jednocześnie dwa wnioski: na bieżące żwirowanie przeznaczyć 200 tyś. zł; przeznaczyć dla Straży Granicznej w Michałowie 10 tyś zł. na zakup paliwa-Radny dodał, że w/w wnioski zostały już w projekcie uchwały uwzględnione.
            Radny Jarosław Symko podziękował Straży Granicznej w Michałowie za ich działalność, dodał, że środki przekazane dla tej placówki są potrzebne, jak również środki, które przeznacza się dla Policji. Radny prosił, aby Policja większą uwagę zwróciła na teren parku w Michałowie.
            Radna Irena Kuryło powiedziała, że ma nadzieję, iż środki finansowe przekazane dla Policji przyczynią się do zwiększenia patroli w godzinach popołudniowych i wieczornych.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, iż jest za tym aby przeznaczyć środki na bezpieczeństwo publiczne, jednak jak on w imieniu Komisji Socjalnej prosił o przeznaczenie środków na służby płatne to Pan Przewodniczący mówił wówczas, że nie jest to potrzebne ponieważ te zadania wykonuje Straż Graniczna, natomiast w tej chwili przekazanie środków jest potrzebne. Radny spytał Wiceprzewodniczącego nadzorującego pracę Komisji Rady, dlaczego projekty uchwał nie trafiają do właściwych komisji-w/w projekt uchwały powinien być omówiony na Komisji Socjalnej, jednak do Komisji on nie dotarł, dotarł natomiast na Komisję Finansową. Radny prosił, aby w przyszłości projekty uchwał trafiały do Komisji.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał Pani Skarbnik dlaczego kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolne środki (zał. 5 do projektu uchwały) są różne od przedstawionych w sprawozdaniu finansowym – Pani Skarbnik wyjaśniła, że załącznik nr 5 nie pokazuje całości, ponieważ mówi jedynie o środkach, które już zostały zaangażowane w wydatki lub rozchody.
            Radny Włodzimierz Konończuk spytał, co się stało z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą budowa drogi Juszkowy Gród – Kuchmy.
            Pan Wójt nawiązując do wypowiedzi Radnego Gryca zauważył, że w momencie jak Radny wnioskował o środki finansowe dla Policji nie wskazał on konkretnych działań, które policja wykonywałaby w ramach służb ponadnormatywnych, ponieważ na takich służbach równie dobrze można byłoby pisać np. wszczęcia postępowań itp. W związku z faktem, iż w Komisariacie Policji w Zabłudowie dokonywane były zmiany personalne (zmiana komendanta), trudno było o długookresowe ustalenia. W chwili obecnej z Komendantem Policji w Zabłudowie dokonano szczegółowych ustaleń w temacie odbywania służb płatnych (m.in. wzmożenie patroli przy okazjonalnych świętach). Co do pytania Radnego Konończuka Pan Wójt wyjaśnił, iż z załącznika remontowego zostaje wykreślone zadanie Lewsze – Rabinówka, ponieważ na wykonanie tych dróg były planowane środki w wysokości 800 tyś. zł., po zrobieniu dokumentacji kosztorys wyniósł 1 mln 684 tys zł. Środki finansowe z tego zadania tj. 190 tyś. zł będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg. Pan Wójt dodał, że tą inwestycję miał wykonać ZGKiM ale przy ograniczeniu działań Zakładu nie będzie to możliwe-tak się kończą działania opozycji przeciwko Zakładowi.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że pośredni wpływ na pracę policjanta w Michałowie ma Komendant Komisariatu Policji w Zabłudowie, ponieważ bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Posterunku w Michałowie, dlatego też nic nie przeszkadzało aby wcześniej przeznaczyć te środki.
            Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski zauważył, że wszyscy powinni iść w jednym kierunku, aby w gminie działo się lepiej i nie może być takiej „agresji” na linii Radni – Wójt.
            Radny Eugeniusz Siemieniuk zwrócił się do Pana Przewodniczącego, że jeżeli mają ustać ataki agresji, to należy zacząć od zdyscyplinowania Pana Wójta-niech nie atakuje, nie komentuje, tylko niech mówi to co robi i niech zacznie działać dla dobra gminy a wówczas ze strony Radnych nie będzie agresji.
            Pan Przewodniczący zaapelował o prowadzenie merytorycznej dyskusji w omawianym temacie.
            Radny Leszek Gryc stwierdził, że nie zabierałby głosu, gdyby Pan Wiceprzewodniczący zrobiłby to, co do niego należy i przesłał do Komisji Socjalnej stosowne projekty uchwał.
            Radny Włodzimierz Konończuk prosił o potwierdzenie czy dobrze zrozumiał, że środki na bieżące utrzymanie dróg, o które wnioskowała Komisja Finansowa zostały przeniesione z zadania remontowego, czyli nie są to środki z nadwyżki-Pan Wójt potwierdził. Radny dodał, że nie warto byłoby zaprzepaścić powyższego zadania inwestycyjnego.
Po zamknięciu dyskusji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2008.
            W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
            Po głosowaniu głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Zabłudowie Pan Dariusz Kułak w imieniu swoim jak również Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku podziękował za przekazane środki i wyjaśnił, iż policjanci w ramach służb płatnych będą wykonywać czynności zlecone przez gminę, w czasie wolnym od służby.
 Uchwała Nr XVIII/180/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 (w załączeniu do protokołu)
 
            Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B-przejscie przez miejscowość Nowosady
            W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B-przejscie przez miejscowość Nowosady.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała Nr XVIII/181/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B-przejscie przez miejscowość Nowosady (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B-przejście przez m. Michałowo (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km. 17+855 do km 19+201)
Brak uwag. Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B-przejście przez m. Michałowo (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km. 17+855 do km 19+201)
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała Nr XVIII/182/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B-przejście przez m. Michałowo (wykonanie przebudowy chodników, krawężników i zjazdów od km. 17+855 do km 19+201) (w załączeniu do protokołu)
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej  Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo
Brak uwag. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała Nr XVIII/183/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości
Pani Elżbieta Rosińska Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego poinformowała, iż Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wystąpił do Urzędu Gminy z wnioskiem o przekazanie gruntów (gdyż są takie przepisy) pod budowanym zbiornikiem małej retencji na rzece Supraśl. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przekazanie takie jest możliwe w formie darowizny. Z chwilą zakończenia inwestycji zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy a Marszałkiem Województwa Podlaskiego o przekazaniu do eksploatacji zbiornika dla Wójta, na podstawie którego po 5 latach grunt ten zostanie przekazany ponownie Gminie.
Radni wnieśli zapytania:
Radny Eugeniusz Siemieniuk- czy dobrze rozumie, że koszty eksploatacji będzie ponosić gmina? – Pani Rosińska potwierdziła. Radny Siemieniuk zadał pytanie-patrząc na poziom zbiornika i rzeki to kto będzie nalewał wody do zbiornika – Pan Przewodniczący wyjaśnił, że są od tego pompy i odpowiednie rozwiązania techniczne.
Radny Włodzimierz Konończuk-czy nie będzie problemów z odzyskaniem po 5 latach prawa własności? – Pani Rosińska wyjaśniła, iż porozumienie jest pewną formą umowy.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Po głosowaniu o godz. 12:05 ogłosił 10 min. przerwy po czym wznowił obrady.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych
Uchwała Nr XVIII/184/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom
Pan Przewodniczący przedstawił zmiany, które dokonano w w/w projekcie uchwały tj. realizując powyższy program będzie możliwość zaokrąglania przyznanych środków do pełnych złotówek; pomocy na zmniejszenie wydatków na leki nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa od kwoty 10 zł; do wniosku należy dołączyć rachunek bądź fakturę wystawioną przez aptekę, zawierającą dane osobowe na rzecz, której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę oraz udokumentować, iż przedstawione na fakturze leki dotyczą jej osoby poprzez dołączenie do wniosku kserokopii zleconych przez lekarza leków, które wystąpią np. na receptach oraz udokumentować posiadany dochód za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek; niekompletne wnioski, będą pozostawione bez rozpatrzenia; pomoc finansowa nie przysługuje pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz mieszkańcom pensjonatów.
Radny Leszek Gryc spytał, czy Rada nie przekracza swoich kompetencji wnikając w to, kto na co choruje?
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że robienie kserokopii recept jest utrudnieniem dla osób będących np. po godz. 15-tej u lekarza, którzy raz jeszcze muszą przybyć do Michałowa w celu zrobienia ksera.
Pani Anna Funkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, iż to jedynie recepty należy kserować a z nich nie wynika historia choroby, natomiast zmiana polegająca na udokumentowaniu przez daną osobę, iż przedstawione na fakturze leki dotyczą tej osoby, ma na celu zapobieganie dołączania faktur z lekami należącymi do osób np. z rodziny.
Radny Leszek Gryc stwierdził, że po w/w wyjaśnieniach rozumie już, że nie chodziło o ksero historii choroby a o ksero recepty.
Radna Alina Kazberuk zauważyła, że dużo leków nie jest wypisywana na receptę, choć o zwrot ich kosztów mogą ubiegać się mieszkańcy-wówczas te leki znajdą się na fakturze.
Radny Andrzej Kasperowicz spytał, czy nikt nie zarzuci, że daje się zarobić dla danego właściciela apteki oraz czy nikt nie zarzuci dla urzędnika sprawdzającego recepty, że uznał, iż jedne leki zostaną zrefundowane a inne nie– Pani Funkowska wyjaśniła, że wybór apteki zależy tylko i wyłącznie od każdej osoby indywidualnie, dlatego też nie dyskryminuje się tu żadnej z aptek. Natomiast co do refundacji kosztów za poszczególne leki, to analizy dokonuje się na podstawie konkretnej listy leków refundowanych (w skład tej listy wchodzą leki refundowane przez NFZ oraz inne leki).
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że niepokoi go fakt, iż z uzasadnienia programu wynika, że co 3cia osoba w wieku produkcyjnym posiada orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności- czy dane te są poprawne, ponieważ %-ty są nieadekwatne do rzeczywistości? – Pani Funkowska wyjaśniła, że dane te uzyskano z różnych instytucji tj. ZUS, KRUS i inne.
Radny Jarosław Symko wyraził zadowolenie, iż omawiany program jest stale udoskonalany a czujność pracowników GOPS-u pozwoli na wyeliminowanie nieścisłości w programie, natomiast środki finansowe trafią do właściwych osób-także należy ten program zatwierdzić i wprowadzić w życie.
Pan Przewodniczący zauważył, że w programie, na końcu punku 6 w uzasadnieniu należy wykreślić słowa: „powyżej 0,50 gr.”, ponieważ wkradł się błąd.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała Nr XVIII/185/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008r. w sprawie programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Michałowo
Pan Wójt podsumował w/w program i omówił główne założenia programu (program w załączeniu do protokołu). Poinformował, że gmina zawrze stosowne porozumienie ze schroniskiem, którego treść wstępnie została uzgodniona z Dyrektorem Schroniska w Białymstoku.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za dostrzeżenie problemu i pomysł w jego rozwiązaniu-wiele gmin boryka się z tym problemem, a Pan Wójt znalazł sposób aby go rozwiązać.
Radny Andrzej Kasperowicz spytał, czy znana jest kalkulacja kosztów związana z realizacją tej uchwały, czy program ten był konsultowany z odpowiednimi Stowarzyszeniami i czy jest on zgodny z prawem (np. kwestia uśpienia zwierząt) oraz czy będzie konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby, która będzie merytorycznie zajmowała się realizacją w/w uchwały, ponieważ wiąże się z tym dużo pracy.
Pan Wójt wyjaśnił, że koszty są jasno określone w § 23 programu, także wielkość przyznanych środków zależy od wielkości środków przyznanych w budżecie. Pan Wójt jednocześnie zwrócił się z prośbą do Sołtysów aby naświetlili oni mieszkańcom omawiany temat i możliwość posiadania dobrego psa ze schroniska oraz przedstawił obowiązujący cennik schroniska (w załączeniu do protokołu).
Pani Jolanta Narolewska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina może przyjąć taki program i nie musi konsultować się z żadnymi organizacjami czy lekarzem powiatowym, dopiero odrębna uchwała o odławianiu bezdomnych psów musi być z nimi skonsultowana.
Radny Leszek Gryc przewodniczący Komisji Socjalnej przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie założeń programu oraz poinformował, że wnioski Komisji zostały uwzględnione w programie. Radny prosił o poprawę w § 12 ust. 2 słowa „ 3 miesięcy” na „ 3 miesiące”.
Radny Jarosław Symko stwierdził, że przyjęcie programu jest bardzo dobrym początkiem do rozwiązania problemu bezpańskich psów i zachęcił Radnych do głosowania za jego przyjęciem. Stanowisko Radnego podzielił Wiceprzewodniczący Bogusław Ostaszewski.
Sołtys sołectwa Ciwoniuki Barbara Gryc zgłosiła problem bezpańskiego psa we wsi Ciwoniuki.
Sołtys sołectwa Sokole Ewa Kupraszewicz prosiła o wykonanie ksera programu w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
W obliczu braku uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia Gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Michałowo.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Uchwała Nr XVIII/186/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia Gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Michałowo (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, iż na podstawie uchwały Nr XXX/198/05 Rady Gminy Michałowo z dn. 14 kwietnia 2005r. najemcom przysługiwało prawo do bonifikaty w wysokości 60% ceny lokalu. Dn. 6 maja 2008r. Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli nadesłał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym każda bonifikata musi być rozpatrywana indywidualnie na każdy lokal. Dlatego też w omawianym projekcie uchwały traci moc § 2. a udzielenie bonifikaty na każdy lokal należy rozpatrzyć indywidualnie. Pani Rosińska poinformowała, iż od dłuższego czasu najemcą lokalu 8 położonego Bondary Osiedle 6 jest Pani Anastazja Borowska, natomiast najemcą lokalu nr 12 położonego Bondary Osiedle 5 Pan Grzegorz Kowalski-w/w osoby wystąpiły o kupno lokali mieszkalnych.
Radny Andrzej Kasperowicz spytał czy nie lepiej było by zmienić pierwotną uchwałę Nr XXX/198/05 Rady Gminy Michałowo z dn. 14 kwietnia 2005r. – Pan Przewodniczący wyjaśnił, że nie jest to możliwe, ponieważ chodzi tu o indywidualne podejście do każdej nieruchomości.
Radna Maria Ancipiuk dodała, iż Radni na Komisji Finansowej wyrazili opinię, aby wysokość bonifikaty 60 % stosować nadal, jednak chodzi tu o indywidualne podejście do nieruchomości i bynajmniej nie chodzi tu o podejście personalne (czyli kto w danym lokalu zamieszkuje).
Radny Eugeniusz Siemieniuk spytał, od jakiego czasu najemcą lokalu jest Pan Grzegorz Kowalski. Radny stwierdził, że w zeszłym roku można było zrobić umowę na czas nieokreślony i zastosowanie w tym przypadku 60% bonifikaty uważa za karygodne. Co do zastosowania takiej wysokości bonifikaty w przypadku Pani Borowskiej, (która w lokalu mieszka od bardzo dawna) Radny uważa to za słuszne i zasadne.
Radna Maria Ancipiuk zauważyła, iż w latach wcześniejszych Rada postanowiła sprzedawać jak najwięcej mieszkań komunalnych, dlatego też nie wgłębiając się w dane personalne również i w tej chwili Komisja Finansowa przy założeniu, że dana osoba posiada umowę na czas nieokreślony, stanęła na stanowisku, aby lokale sprzedawać.
Radny Siemieniuk stwierdził, że jeżeli umowa najmu z Panem Kowalskim została zawarta w roku ubiegłym i w tej chwili stosuje się 60 % bonifikatę to ktoś powinien odpowiedzieć za bezzasadne zawarcie umowy najmu. Jeżeli nie było chętnych na kupno tego mieszkania to lepiej mieć go w zasobie gminnym i wówczas zysk dla gminy będzie większy niż oddawanie mieszkań za darmo.
Radna Maria Ancipiuk jako członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej poinformowała, że mieszkania są przydzielane na określonych warunkach. Radna dodała że Radni jasno powinni określić, czy są za tym aby mieszkania przydzielać, sprzedawać, czy pozostawiać pustostany.
Pan Przewodniczący stwierdził, że mieszkań komunalnych powinno być coraz mniej, ponieważ ich utrzymanie kosztuje.
Radny Leszek Gryc zauważył, że może należałoby ustalić pewne ramy i określić czas użytkowania lokalu, który byłby związany ze zniżką. Radny dodał, że jeżeli Radni uchwalą to nie patrząc na nic, to doprowadzi się do sytuacji, że lokale będą sprzedawane za bardzo niewielkie kwoty, natomiast później potencjalny nabywca ogłaszając się w prasie ogólnopolskiej będzie mógł sprzedać mieszkanie za bardzo atrakcyjną cenę (położenie nad Zalewem Siemianówka).
Pan Wójt zauważył, że każda propozycja może być trafna i prosił o podanie konkretnych propozycji, określenie czasu użytkowania lokalu.
Radny Leszek Gryc –w celu uzyskania pełnej bonifikaty, nabywca powinien zamieszkiwać co najmniej 5 lat, krótszy okres zamieszkania skutkowałby mniejszą bonifikatą.
Pan Wójt dodał, że sprzedaż mieszkań powinna również zależeć od ilości wykupionych lokali w danym bloku, dlatego też do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie.
Radny Eugeniusz Siemieniuk również dodał, że do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie.
Radny Leszek Gryc dodał, że mówiąc o czasie użytkowania mówił to z myślą o mieszkańcach gminy, którzy użytkują te nieruchomości-jeżeli nie będzie się patrzeć na czas użytkowania to my damy przyszłym naszym mieszkańcom możliwość nie kupowania a nabywania mieszkań z bonifikatą. Radny dodał, iż zależy mu na zapobiegnięciu sytuacji sprzedania mieszkania z bonifikatą osobie spoza gminy, która krótki okres czasu była najemcą lokalu.
Radna Maria Ancipiuk poinformowała, że wniosek Pana Grzegorza Kowalskiego o przydział lokalu (wniosek podyktowany chęcią zamieszkania blisko miejsca pracy- Zakład Rybacki Siemianówka) wpłynął dn. 12.01.2007r. a umowę najmu podpisano dn. 30.03.2007r. W/w osoba dostarczyła niezbędne dokumenty (umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach).
Radny Jarosław Symko stwierdził, że należy się trzymać wcześniejszych ustaleń i sprzedawać lokale, tym bardziej, że na Osiedlu Bondary są jeszcze pustostany. Radny dodał, że miejsce zamieszkania pana Kowalskiego od lat jest związane z jego miejscem pracy, także trudno aby jemu nie przydzielić mieszkania jeśli lokal ten wcześniej nie sprzedano w przetargu.
Radny Leszek Gryc – po co i kto będzie przystępował do przetargu na kupno mieszkania, jeśli lokal można w ten sposób nabyć za 40%. Radny dodał, że należy jasno określić kryterium przyznawanej bonifikaty.
Pan Przewodniczący raz jeszcze przypomniał, ze w tej chwili rozpatruje się właśnie każdą sytuację indywidualnie. Po zamknięciu dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radny Eugeniusz Siemieniuk w kwestii formalnej stwierdził, że skoro lokale są rozpatrywane indywidualnie to powinny być dwie odrębne uchwały na każdy lokal.
Pani Kierownik Rosińska wyjaśniła, że zgodnie z przepisami o gospodarowaniu nieruchomościami uchwała może dotyczyć więcej niż dwóch nieruchomości-potwierdziła to pani Mecenas oraz Dyrektor Wydziału Kontroli.
Pan Przewodniczący wyraził zdziwienie, że takie uwagi można było zgłosić wcześniej skoro Radni materiały otrzymują w 7 dniowym wyprzedzeniem.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
W głosowaniu brało udział 13 radych.
Radny Eugeniusz Siemieniuk poinformował, że głosuje on w następujący sposób: jest za udzieleniem bonifikaty dla lokalu nr 8 i przeciwko dla udzielenia bonifikaty dla lokalu nr 12.
Uchwała Nr XVIII/187/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (w załączeniu do protokołu).
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowo, zmienionej uchwałą Nr XIII/113/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 28 grudnia 2007 roku
Pan Przewodniczący poinformował, że dn. 22.04.2008r. weszło Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Pan Przewodniczący przedstawił stare oraz nowe stawki wynagrodzeń, poinformował, że wynagrodzenie Wójta nie mieści się w niektórych składnikach w dolnych granicach, poczym zaproponował podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 5050 zł a dodatku funkcyjnego do kwoty 1700 zł.
Radny Andrzej Kasperowicz zwrócił się do Pani Skarbnik o podanie wysokości pozostałych pochodnych wynikających z wynagrodzenia. Radny dodał, że analizując oświadczenia majątkowe Wójta Gminy, jego dochody są duże. 
Pani Skarbnik omówiła nowe wynagrodzenie po zmianach: wynagrodzenie zasadnicze 5050 zł, dodatek funkcyjny 1700 zł, dodatek stażowy 1010 zł i dodatek specjalny 2700 zł. – razem 10460 zł.
Radny Eugeniusz Siemieniuk - za szczególne zasługi Pana Wójta w zwalczaniu opozycji proponuję podniesienie płacy zasadniczej do 5500 zł- Pan Przewodniczący stwierdził, że ta złośliwość nie była potrzebna.
Radna Maria Ancipiuk przychyliła się do zgłoszonego wniosku Pana Przewodniczącego, dodała, że proponowane stawki są wypośrodkowane w kwotach, które określone są rozporządzeniem.
Pan Przewodniczący po zamknięciu dyskusji zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawiezmiany uchwały Nr II/17/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowo, zmienionej uchwałą Nr XIII/113/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 28 grudnia 2007 roku.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Pan Wójt podziękował Radnym za podjęcie uchwały. 
Pan Przewodniczący o godz. 13;50 ogłosił 10 min przerwy po czym wznowił obrady
Uchwała Nr XVIII/188/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowo, zmienionej uchwałą Nr XIII/113/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 28 grudnia 2007 roku (w załączeniu do protokołu).
 
Po przerwie na salę narad nie przybyła Radna Alina Kazberuk
 
Ad. 6 Program ochrony środowiska - wypracowanie głównych założeń do gospodarki odpadami na terenie gminy Michałowo
            Pan Przewodniczący prosił o przedstawienie opinii w/w temacie poszczególnych Komisji Rady.
            Radny Włodzimierz Konończuk Przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, że intencją jego wniosku z przed kilku sesji było ocena realizacji Programu przyjętego na lata 2007-2013 a nie wypracowanie głównych założeń do gospodarki odpadami, jednakże w gruncie rzeczy chodziło mu o to, by zając się tematem ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami stałymi. Radny przedstawił wnioski wypracowane na Komisji Rolnictwa tj. zróżnicowanie odpłatności stawek za odpady segregowane i niesegregowane. Radny dodał, że obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowo jest dobry, tylko należy go wdrożyć do realizacji.
            Radny Leszek Gryc przewodniczący Komisji Socjalnej poinformował, że co do obowiązujących przepisów Komisja miała podobne zdanie jak Komisja Rolnictwa i wypracowała wniosek: wprowadzenie na terenie gminy jednolitych opłat za wywóz nieczystości stałych (czy to w formie podatku, czy to w jakiejś innej formie) - jeśli każdy płaciłby określoną kwotę to nie opłacałoby mu się wywozić śmieci do lasu itp.
Radny Marek Charytoniuk Przewodniczący Komisji Finansowej przedstawił wnioski Komisji: zbiórkę odpadów stałych oprzeć w oparciu o pojemniki MGB (120l.) i odchodzić stopniowo od pojemników KP7 (zostawić je jedynie w miejscach użyteczności publicznej); egzekwować zawieranie umów z każdym właścicielem nieruchomości na wywóz odpadów stałych; wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów i mechanizmy zachęcające do niej (np. osoba segregująca odpady zapłaci mniej za wywóz nieczystości); na osiedlach selektywną zbiórkę odpadów prowadzić w oparciu o tzw. dzwony; realizować sezonowe akcje odbioru odpadów innych niż komunalne; działalność edukacyjna.
Pan Przewodniczący odniósł się do propozycji Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego dot. przeprowadzenia referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców. Pan Przewodniczący zauważył, iż przeprowadzenie takiego referendum jest możliwe, jednak aby było ono wiążące musi wziąć w nim udział 30% społeczeństwa z czego połowa musi opowiedzieć się „za”- dlategoteż taka forma płatności raczej byłaby skazana na niepowodzenie (do takiego samego wniosków w dalszej części dyskusji doszli pozostali Radni).
Pan Wójt dodał, że należy zastanowić się nad tym, co należałoby uczynić aby odpadów było mniej.
Pan Przewodniczący zauważył, iż wysypisko śmieci w Sacharkach będzie na pewno ostatnim wysypiskiem na terenie gminy, a zastosowanie selektywnej zbiórki odpadów pozwoli na ograniczenie ilości wywożonych na wysypisko śmieci. Dodał, że z roku na rok wzrasta opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego za składowane odpady.
Pan Wójt poinformował, że wysypisko w Sacharkach może wystarczyć na ok. 20 lat a jest to bardzo krótki okres czasu; później pozostanie tylko wywożenie śmieci poza teren gminy i będą to olbrzymie koszty, także zastosowanie selektywnej zbiórki odpadów może wydłużyć okres działania wysypiska w Sucharkach o kolejne 20 lat-także należy zastanowić się nad skutecznymi mechanizmami działania, które zaakceptują wszyscy.
Radny Jarosław Symko poparł pomysł selektywnej zbiórki odpadów i zaproponował aby na początku rozdać mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki (najtańszy koszt), później natomiast sukcesywnie wprowadzać specjalistyczne pojemniki związane z segregacją odpadów. Radny dodał, że należałoby zastanowić się nad wytypowaniem miejsc-zagłębienia terenu-w które można byłoby wywozić gruz.
Radna Irena Kuryło zaproponowała, aby zastanowić się nad współpracą z właścicielem firmy (znajdującej się w Michałowie) przerabiającej tworzywa sztuczne, który udostępniłby kontenery na zbiórkę w/w odpadów.
Radny Włodzimierz Konończuk – uchwały dot. czystości należy realizować w oparciu o ZGKiM a poprzez prasę lokalną p. Gresia należy dotrzeć do mieszkańców aby ten temat pilotować.
Radny Eugeniusz Siemieniuk – segregację śmieci należy zacząć od gospodarstw domowych, należy wdrożyć edukację mieszkańców w w/w temacie natomiast gmina ma rozwiązać problem odbioru i dalszego zagospodarowania wytworzonych odpadów. Radny dodał, że posiedzenia Komisji powinny być przygotowane, a materiały, nad którymi powinna pracować Komisja powinny do niej trafiać.
O godz. 14:20 salę narad opuścił Radny Roman Kononczuk
Pan Wójt stwierdził, że w omawianym temacie ważna jest skuteczność a mieszkańcy „sami z siebie” zapewne nie będą prowadzić segregacji-dlatego też należy zastosować bodźce finansowe, które spowodują opłacalność segregacji odpadów.
Radny Eugeniusz Siemieniuk poruszył temat opomiarowania liczników-nie wszędzie jest to zastosowane – Pan Przewodniczący wyjaśnił, że problem ten jest sukcesywnie rozwiązywany.
Pani Kierownik Rosińska przedstawiła propozycje Wójta w omawianym temacie (w załączeniu do protokołu).
Radny Jarosław Symko przychylił się do propozycji przedstawionej przez Panią Kierownik i zauważył, że należy zastanowić się nad sugestią Radnej Ireny Kuryło (współpraca z zakładem przerabiającym tworzywa sztuczne).
Radny Włodzimierz Konończuk stwierdził, że należy pamiętać również o odpadach azbestowych.
Radny Marek Charytoniuk spytał, co stanie się z odpadami odebranymi przez ZGKiM-Pan Wójt wyjaśnił, że będą one gromadzone a w dalszej kolejności sprzedawane.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem do realizacji założeń wypracowanych przez Komisję Finansową oraz propozycji Pana Wójta, które wspólnie się pokrywają.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli w/w założenia. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
           
Ad. 7 List intencyjny Rady Gminy Michałowo w sprawie budowy lotniska w Topolanach
            Pan Przewodniczący odczytał Radnym list intencyjny Rady Gminy Michałowo, który zostanie skierowany do Marszałka Województwa Podlaskiego (w załączeniu do protokołu)
Radny Eugeniusz Siemieniuk stwierdził, że pod listem obok Przewodniczącego Rady Gminy powinien podpisać się również Wójt.
            Radni jednogłośnie 12 głosami „za” opowiedzieli się za wystosowaniem odczytanego listu.
           
Ad. 8 Wolne wnioski
Brak
 
Ad. 9 Interpelacje i odpowiedzi
            Radny Andrzej Kasperowicz spytał o wniosek unijny dot. Domu Ludowego w Sokolu oraz czy został rozstrzygnięty przetarg na budowę wodociągu Żednia - Sokole– Pani Rosińska wyjaśniła, że wszystkie terminy składania wniosków zostały przesunięte i wstrzymane w związku z nieścisłościami prawa europejskiego i polskiego w zakresie inwestycji decyzji środowiskowych; trudno określić kolejne terminy. Co do wodociągu-postępowanie przetargowe trwa, rozstrzygnięte zostanie w przeciągu 3-4 tyg.
            Radna Irena Kuryło w imieniu mieszkańców ul. Leśnej w Michałowie zgłosiła prośbę o położenie poziomych ograniczników szybkości ruchu tzw. „policjantów”.
Radny Leszek Gryc ponownie poruszył sprawy: nieudostępnienia pomieszczenia dla Klubu Radnych „Wspólnie Zmienimy Gminę”; braku uzupełnienie wykazu umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zaległości podatkowych za rok 2006 i 2007 (proszono o podanie kwoty umorzeń i powodu)-jeżeli nie jest to jawne Radny prosił o informację, który przepis zabrania podania w/w danych.
Wiceprzewodniczący Bogusław Ostraszewski prosił o naprawę mostku w Kobylance, ponieważ grozi on zawaleniu.
 
Ad. 10 Sprawy różne i zapytania radnych
Sołtys sołectwa Ciwoniuki Barbara Gryc podziękowała dla Radnych i ZGKiM o umorzenie rachunków za autokar, gdy zmarł jej mąż.
Mieszkaniec Jałówki Pan Marian Hajduczenia prosił o uprzątnięcia gruzowiska spod Remizy w OSP w Jałówce, naprawę drogi z Jałówki w stronę Gródka oraz propagowanie konkursów na najbardziej zadbaną zagrodę.
 
Ad. 11 Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący złożył o godz. 15:20 zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy Michałowo.
                                                                                             
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                              Michałowo
 
Protokołowała: U. Tarasewicz                                                            Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-08