ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Data wydania 2018-10-31
w sprawie zamówienia „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”
Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Michałowo, 31 października 2018 r.

Gmina Michałowo                                                              

z siedzibą:

Urząd Miejski w Michałowie

16-050 Michałowo

ul. Białostocka 11

tel.: 85 713 17 74

faks.: 85 713 17 77

e-mail: sekretariat@michalowo.eu  

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)[1].

Oznaczenie sprawy:

IG.271.3.2018

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”

 

Część 1 zamówienia: „Instalacje kolektorów słonecznych, dostawa i montaż zestawów solarnych

 

Przesłanki unieważnienia części 1 zamówienia:

  1. Zamawiający unieważnia część 1 niniejszego postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, bowiem nie złożono żadnej oferty.

 

Część 2 zamówienia: „Instalacje fotowoltaiczne, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

Konsorcjum:

Lider: AMM Investments sp z o.o.

ul. Wita Stwosza 40, 02-661 Warszawa

AIRSYS Tech Robesr Majewski

Wykowo 36, 09-472 Słupno

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 85,00 pkt, (w tym: cena – 60 pkt, okres gwarancji – 25 pkt) oraz spełnia wymagania wynikające z SIWZ.

 

  1. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację:

 

      a) Sungrant sp z o.o.

         ul.Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok

  • punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 40,04 pkt
  • punktacja przyznana w kryterium „Termin płatności” – 30,00 pkt
  • łączna punktacja – 70,04 pkt

 

  1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

……………………….

  1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

……………………….

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

[1] zwanej dalej: ustawą PZP

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-10-31

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-10-31

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-10-31