OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie

Data wydania 2020-06-16
w sprawie Zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi IG.271.6.2020

Ogłoszenie nr 510104744-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.

Gmina Michałowo: Zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 537296-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): IG.271.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zarządzaniu Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii zlokalizowaną w Michałowie przy ulicy Fabrycznej 33. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 92000000-1

Dodatkowe kody CPV: 92130000-1, 92300000-4, 92320000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów, nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 349593.50 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Mała Ojczyzna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pl. 11 Listopada 16
Kod pocztowy: 16-050
Miejscowość: Michałowo
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 408500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 408500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 408500 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  …. na podstawie art. …. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-06-16

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-06-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-06-16