OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi IG.271.1.2020

Data wydania 2020-04-29
w sprawie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenów przy Zbiorniku Siemianówka.
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi IG.271.1.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  IG.271.1.2020

Ogłoszenie nr 510073330-N-2020 z dnia 29-04-2020 r.

Gmina Michałowo: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenów przy Zbiorniku Siemianówka.

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  tak

 Nazwa projektu lub programu

 Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach projektu: ,,Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio – i georóżnorodności oraz krajobrazu - nr projektu WND-RPPD.06.03.00-20-0025/19, nr umowy UDA-RPPD.06.03.00-20-0025/19-00 z dnia 11.09.2019r.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

 Numer ogłoszenia: 507144-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.

 Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenów przy Zbiorniku Siemianówka.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): IG.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

 II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenów przy Zbiorniku Siemianówka, gmina Michałowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w istotnych postanowieniach umowy, projekcie koncepcyjnym, które stanowią załączniki do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie

 II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

 SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

 III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  14/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 180000 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  3

 w tym:

 liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3

 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  2

 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Wykonawczo-Projektowe Adam Kłoskowski

 Email wykonawcy: oib.kloskowski@wp.pl

 Adres pocztowy: ul. Wiejska 60/5

 Kod pocztowy: 15-352

 Miejscowość: Białystok

 Kraj/woj.: podlaskie

 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy  169371.00

 Oferta z najniższą ceną/kosztem 168371.00

 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 516600.00  Waluta: PLN

IV.7)Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 25 %

 IV.8) Informacje dodatkowe: 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania robót projektowych w branży drogowej.

 IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zastępca Burmistrza

/-/ Konrad Sikora

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-04-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-04-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-04-30