OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane IG.271.5.2020

Data wydania 2020-05-27
w sprawie Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek w Gminie Michałowo.
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane IG.271.5.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane IG.271.5.2020

Ogłoszenie nr 510091322-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.

Gmina Michałowo: Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek w Gminie Michałowo.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Nazwa projektu lub programu Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 533977-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777. Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek w Gminie Michałowo.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): IG.271.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa drogi gminnej o długości 2027,7m do wsi Tylwica Majątek poprzez przebudowę nawierzchni jedni przez poczwórne powierzchniowe utrwalenie, montaż barier drogowych, przebudowie skrzyżowania we wsi Tylwica Majątek. Prace należy wykonać zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, z prawem budowlanym i polskimi normami. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót i dołączenie ich do formularza ofertowego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca. Załączony przedmiar robót budowlanych stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres, co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Inwestycja jest współfinasowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 888165.06 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Budomost Sp z o.o.
Email wykonawcy: oferty@budomost.pl
Adres pocztowy: Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37
Kod pocztowy: 15-521 Miejscowość: Białystok Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 976523.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 976523.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 976523.74
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-05-27

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-05-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-05-27