OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - IG.271.5.2018

Data wydania 2018-10-30
w sprawie Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki.
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - IG.271.5.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane IG.271.5.2018

 Ogłoszenie nr 500260351-N-2018 z dnia 30-10-2018 r.

Gmina Michałowo: Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki.

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Operacji pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6 Inwestycje na rzecz użyteczności publicznej. Umowa o przyznanie pomocy Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0165/17-00 z dnia 04.09.2018r.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 616086-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 5065943800000, ul. ul. Białostocka  11, 16050   Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IG.271.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki na działce nr 427 obręb Jałówka, gmina Michałowo, powiat białostocki, polegająca na wykonaniu prac budowlanych w zakresie placu wypoczynkowego wraz z fontanną i pomnikiem Zygmunta II Augusta wspartego na cokole, wykonaniu placu zabaw dla dzieci z wyposażeniem i ogrodzeniem od strony ulicy, ciągów pieszych utwardzonych oraz schodów terenowych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych nowymi trawnikami, kwietnikami, nasadzeniem zieleni krzewów i drzew ozdobnych, montażu małej architektury typu: ławki, kosze, tablice, stojak na rowery oraz wykonaniu uzbrojenia terenu w postaci przyłącza wodociągowego wraz z instalacji wodociągowej do zasilania pompy fontanny i punktu poboru wody, przyłącza energetycznego oraz instalacji doziemnej energetycznej do zasilania zamontowanych lamp parkowych, lampy oświetlenia pomnika, zasilania pompy fontanny i oświetlenia fontanny.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45112711-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 576965.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAR-BUD Jarosław Symko
Email wykonawcy: pwjarbud@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 1/2
Kod pocztowy: 16-050
Miejscowość: Michałowo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 671873.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 671873.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1292705.67
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-10-30

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-10-30

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-10-30