OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Data wydania 2020-04-23
w sprawie Żwirowanie dróg gminnych w roku 2020
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510069923-N-2020 z dnia 23-04-2020 r. IG.271.2.2020

Gmina Michałowo: Żwirowanie dróg gminnych w roku 2020.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 520230-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777. Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Żwirowanie dróg gminnych w roku 2020.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): IG.271.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie żwirowania dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Michałowo do realizacji w miejscowościach: Obręb Ciwoniuki – droga do posesji, dz. nr geod. 377/2 – długość 180mb, szerokość 3m, grubość 20cm po zagęszczeniu, Obręb Zaleszany – droga, dz. nr geod. 29 i 56 – długość 650mb, szerokość 4,0m, grubość 20cm po zagęszczeniu, Obręb Nowa Wola – droga, dz. nr geod. 34 – długość 400mb, szerokość 4,0m, grubość 20cm po zagęszczeniu, Obręb Nowa Wola – droga, dz. nr geod. 806- długość 1000mb, szerokość 4,0m, grubość 20cm po zagęszczeniu Obręb Kuchmy, Krukowszczyzna, Nowa Wola – miejscowe zasypanie zadoleń – ok 300m3 Roboty drogowe polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni na szerokości ok. 6,0m, zakupie i dowozie żwiru wielofunkcyjnego - drogowego, nawierzchnia żwirowa zgodna z Polską Normą PN-68/S-96031 „Nawierzchnie Żwirowe” o uziarnieniu 0-20 mm i wyprofilowaniu żwirowanej nawierzchni drogi. Zamawiający w razie wątpliwości zgodności mieszanki kruszywa naturalnego (żwiru) z w/w normą ma prawo zażądać sprawdzenia z badania mieszanki kruszywa na każdym etapie realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy wyniki badań mieszanki kruszyw (dwie próbki z każdej z dróg). Próbki będą pobierane w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót i dołączenie ich do formularza ofertowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 201342.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAR-BUD Jarosław Symko
Email wykonawcy: pwjarbud@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 1/2
Kod pocztowy: 16-050
Miejscowość: Michałowo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 145764.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 145764.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 203015.81
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-04-23

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-04-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-04-24