OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Data wydania 2019-12-03
w sprawie : Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510263009-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Gmina Michałowo: Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo.

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategia niskoemisyjna z wyłączeniem BOF - nr projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0032/18

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 589059-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 540192093-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): IG.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo ". 2. Ww. zamówienie zostało podzielone na 3 części: 1) Część Nr 1 zamówienia – Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie. 2) Część Nr 2 zamówienia – Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami w celu podłączenia budynków gminnych do źródła ciepła OZE. 3) Część Nr 3 zamówienia - Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza do analizy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 i innych parametrów zewnętrznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami w celu podłączenia budynków gminnych do źródła ciepła OZE.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3519470.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Instalacje RTV-SAT Roman Tarasewicz
Email wykonawcy: rtv-sat@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Białostocka 27
Kod pocztowy: 16-050
Miejscowość: Michałowo
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4305000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4305000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4305000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza do analizy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 i innych parametrów zewnętrznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 70000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Instalacje RTV-SAT Roman Tarasewicz
Email wykonawcy: rtv-sat@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Białostocka 27
Kod pocztowy: 16-050
Miejscowość: Michałowo
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 84870.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84870.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84870.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-12-03

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-12-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-12-04