OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Data wydania 2016-12-29
w sprawie Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. Numer ogłoszenia: 154618 - 2016;
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

IG.271.4.2016

Michałowo: Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.
Numer ogłoszenia: 154618 - 2016; data zamieszczenia: 29.12.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162629 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zadaniu Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michalowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) termomodernizację budynku poprzez ocieplenie elewacji, dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 2) modernizację instalacji c.o. i c,w.u. 3) zastąpienie istniejącego systemu wentylacji grawitacyjnej centralą wentylacyjną nawiewną - wywiewną z wymiennikiem obrotowym oraz odzyskiem ciepła z powietrza wywiewnego, 4) budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20 kW, 5) wymianę istniejącego oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne oświetlenie typu LED, - pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest : a) Projekcie budowlanym, b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych do ww projektu. c) Przedmiarach robót; d) Ww dokumentacja w formie elektronicznej w postaci plików w formacie Adobe Acrobat (PDF) Dokumentacja ta jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji - załącznik Nr 9 do SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.26.21.00-2, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.10.00-6, 45.31.10.00-0, 45.45.30.00-7, 45.33.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5,3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0007/15-00..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DARTOM s.c. , ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
  • AMK Jakub Michalis, ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3319841,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3267184,02
  • Oferta z najniższą ceną: 3267184,02 / Oferta z najwyższą ceną: 4469274,26
  • Waluta: PLN .

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2016-12-29

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-12-29