OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy IG.271.7.2019 Ogłoszenie nr 510210261-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.

Data wydania 2019-10-03
w sprawie Gmina Michałowo: Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020.
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy IG.271.7.2019 Ogłoszenie nr 510210261-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy IG.271.7.2019

Ogłoszenie nr 510210261-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.

Gmina Michałowo: Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020.


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587404-N_2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IG.271.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dowożeniu dzieci (w wieku szkolnym i przedszkolnym) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Michałowie i Gminnego Przedszkola w Michałowie, taborem w ramach linii regularnych, przystosowanym do usług publicznego transportu zbiorowego, z wyznaczonych miejscowości na terenie gminy Michałowo, wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020, poprzez sukcesywną sprzedaż biletów miesięcznych, uprawniających do dojazdu do szkoły i przedszkola, z nieodpłatną możliwością wykorzystania pojazdów autobusowych zapewnionych przez Zamawiającego w ilości 4 szt. (wykaz pojazdów stanowi Załącznik nr 5 do SWIZ) spełniających wymagania techniczne oraz obowiązujących przepisach. W formularzu ofertowym wykonawca musi podać cenę za przewóz 1 ucznia na każdej trasie w skali 1 miesiąca (cenę biletu miesięcznego), czy wykorzysta autobusy Zamawiającego w przewozach oraz doświadczenie w wykonywaniu usług przewozów pasażerskich (w latach). Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze stanem technicznym pojazdów Zamawiającego, które ma zamiar wykorzystywać do świadczenia niniejszej usługi. Wszelkie koszty związane z ewentualnym przywróceniem sprawności pojazdów Zamawiającego w celu realizacji usługi leżeć będą po stronie Wykonawcy. Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie uczniów z przystanków komunikacji zbiorowej w miejscowościach, w których mieszkają, do Szkoły Podstawowej w Michałowie i Gminnego Przedszkola w Michałowie oraz odwożenie ich trasą powrotną po zakończeniu zajęć w dni nauki szkolnej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 268518.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Monte Cassino 8
Kod pocztowy: 15-873
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 289843.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 289843.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 314879.94
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-10-03

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-10-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-10-03