OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy IG.271.11.2020

Data wydania 2020-07-17
w sprawie Dostawa energii cieplnej na potrzeby Gminy Michałowo.
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy IG.271.11.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy IG.271.11.2020

Ogłoszenie nr 510129902-N-2020 z dnia 17-07-2020 r.

Gmina Michałowo: Dostawa energii cieplnej na potrzeby Gminy Michałowo.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 550123039-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 540123032-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777. Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii cieplnej na potrzeby Gminy Michałowo.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): IG.271.11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa energii cieplnej na potrzeby budynków należących do Gminy Michałowo z istniejącej sieci ciepłowniczej do następujących obiektów: Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11 - 519 GJ/rok, Ośrodek Zdrowia w Michałowie ul. Szkolna 20 – 267 GJ/rok, Gminne Przedszkole w Michałowie ul. Leśna 3 - 1008 GJ/rok, Podane wartości energetyczne są szacunkowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 152490 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o.
Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Białostocka 78, Kod pocztowy: 16-050, Miejscowość: Michałowo Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 139782.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139782.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139782.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit.a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, Zmawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Dostawcy nie jest możliwe, gdyż jedynym podmiotem którego przedmiot działalności obejmuje dostawę energii cieplnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wytwórcą ciepła jest firma Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o., ul. Białostocka 78, 16-050 Michałowo. Mając na uwadze powyższe spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki ponieważ dostawa może być świadczona tylko przez jednego dostawcę. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-07-17

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-07-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-07-17