OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Data wydania 2018-07-20
w sprawie Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Michałowo w ramach PROW na lata 2014-2020
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500171997-N-2018 z dnia 20-07-2018 r.

Gmina Michałowo:

Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Michałowo w ramach PROW na lata 2014-2020.


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 558731-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 5065943800000, ul. ul. Białostocka  11, 16050   Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Michałowo w ramach PROW na lata 2014-2020.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IG.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

ramach PROW na lata 2014-2020” prowadzonego w częściach: Część 1: Zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci w Topolanach, Nowej Woli oraz w Juszkowym Grodzie zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną. Część 2: Dostawa i montaż placów zabaw dla dzieci. Dostawa wraz z montażem placów zabaw dla dzieci w miejscowości Topolany, Nowa Wola, Juszkowy Gród oraz nad Zalewem Siemianówka zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacją techniczną. Część 3: Budowa wiaty w Sokolu wraz z zagospodarowaniem terenu. Budowa wiaty turystyczno – wypoczynkowej na terenie działki nr 91 w Sokolu zgodnie z projektem technicznym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i montażem ławki i kosza na śmieci. Część 4: Dostawa i montaż tablic informacyjnych. Dostawa wraz z montażem 16 sztuk tablic informacyjnych o wymiarach 100x150cm wykonanych na płycie z dibondu zamocowane w ramie na dwóch rurach o śr. min 25 mm zabezpieczonych antykorozyjnie, do zamontowania na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa zgodnie z załączoną mapą gminy. Część 5: Dostawa Hot Spota i Infokiosku wraz z oprogramowaniem. Dostawa oraz montaż wraz z uruchomieniem HOT SPOTU i INFOKIOSKU z wykonaniem oprogramowania na potrzeby Infokiosku zawierającego m.in. mapę z bazą atrakcji turystycznych, kwater agroturystycznych, punktów gastronomicznych, toalet publicznych itp., informację o godzinach otwarcia, adresy, telefony i cenniki instytucji świadczących usługi dla turystów (Urząd Miejski, MOSiR w Michałowie, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka, Pracownia Dźwięku Filmu i Fotografii w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu), informacją o imprezach i wydarzeniach na terenie Gminy Michałowo (np. kalendarz wydarzeń) z możliwością tworzenia statystyk odwiedzin (np. licznik odwiedzin) w celu monitorowania projektu do wykonania nad Zalewem Siemianówka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, prawem budowlanym i polskimi normami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 43325000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45236210-5, 37535200-9, 44112100-9, 30195000-2, 48810000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30352.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

 

Nazwa wykonawcy: ,,Dziki" Krzysztof Wojciechowski
Email wykonawcy: tonaro@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Hieronimowska 3
Kod pocztowy: 16-050
Miejscowość: Michałowo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 28432.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28432.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28432.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Dostawa i montaż placów zabaw dla dzieci.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 193354.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: NOVUM Sp. z o.o., Sp. komandytowa
Email wykonawcy: justyna.kotula@novumgrom.com
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 1 12-100 Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Miejscowość: Szczytno
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 229046.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229046.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 229046.53
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Dostawa i montaż tablic informacyjnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24800.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół ,,CEZAS“ Sp. z o.o.
Email wykonawcy: cezas@cezas.pl
Adres pocztowy: Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok
Kod pocztowy: 16-050
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15744.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15744.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15744.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-07-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-07-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-07-20