INFORMACJA Z OTWARCIA oraz unieważnienie zapytania ofertowego - IG.6232.66.2019.MS

Data wydania 2020-08-12
w sprawie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Michałowo
Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA oraz unieważnienie zapytania ofertowego - IG.6232.66.2019.MS

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, dn. 12 sierpnia 2020r.

IG.6232.66.2019.MS

INFORMACJA Z OTWARCIA

oraz unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 04 sierpnia 2020r.

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Michałowo”

Burmistrz Michałowa informuje, że w postępowaniu na wykonanie zlecenia polegającego na załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Michałowo w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Michałowo” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, o szacunkowej wartości poniżej równowartości kwoty 30 tyś. euro, wpłynęły trzy oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena jednostkowa brutto za odbiór, transport i unieszkodliwienie
1 Mg wyrobów zawierających azbest

(zł brutto/1 Mg)

1.

Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp. k.
ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała

572,40 zł

2.

REVOL Sp. z o.o. sp. k.
ul. Senatorska 21/30, 93-192 Łódź

719,28 zł

3.

POL-AZBEST Justyna Prus-Woroszyło
ul. Stefana Jaracza 28, 15-186 Białystok

577,80 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale 10 zaproszenia do złożenia oferty:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentem lub Oferentami”.

Ponadto Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8, tj. zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, gdzie nie przewiduje się procedury odwoławczej oraz Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach.

Burmistrz Michałowa

mgr Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Stalbowski

Data wytworzenia: 2020-08-12

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-08-12

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-08-12