Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie”.

Data wydania 2020-12-14
w sprawie Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie”.
Tytuł Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie”.

               Michałowo, dnia 14.12.2020r.

 

 

 

IG.271.24.2020                                                                   

 

 

Informacja z otwarcia

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 11 grudzień 2020r. o godz. 10:20 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie”.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 157.500 zł brutto.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły trzy oferty.

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa w zł

1.

VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko

ul. Skorupska 30/1 lok. 6, 15-048 Białystok

182.736,00 zł brutto

2.

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A.

ul. Bohaterów Monte Cassino 8

15-873 Białystok

154.472,29 zł brutto

3.

FASTER WASH Sp. z o.o.

ul. Szkolna 2F, 11-220 Górowo Iławieckie

149.298,23 zł brutto

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-12-14

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-14