Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020”

Data wydania 2019-08-27
w sprawie Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020
Tytuł Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020”

 

 

          Michałowo, dnia 27.08.2019r.

IG.271.7.2019                                                                   

 

 

Informacja z otwarcia

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 27 sierpnia 2019r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020”.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 290.000 zł.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły dwie oferty.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa

brutto w zł

1.

WAN-BUS Sławomir Wanowicz

Tynkowo 44, 12-130 Pasym

314.879,94

2.

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A.

ul. Bohaterów Monte Cassino 8

15-873 Białystok

289.843,20

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-08-27

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-08-28