Informacja z otwarcia ofert - IG.271.26.2020 - ,,Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2021r.”

Data wydania 2020-12-23
w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2021r.”
Tytuł Informacja z otwarcia ofert - IG.271.26.2020 - ,,Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2021r.”

Michałowo, dnia 23.12.2020r.

IG.271.26.2020

 

Informacja z otwarcia

 

      Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843ze zm.) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 23 grudnia 2020r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2021r.”

      Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 252.000zł brutto.

      W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło 5 ofert.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

 

Termin płatności faktury

1.

F.U. M.A.D. SERVICE Mirosław Droń

Jamielnik Kolonia 11A, 21-450 Stoczek Łukowski

467.154,00

30 dni

2.

EWENEMENT Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 77A,  60-529 Poznań

269.989,88

30 dni

3.

Konsorcjum firm: DOMOSFERA Sp. z o.o. - lider

DOMOSFERA S.C. – członek

ul. Bitwy Białostockiej 9, 15-102 Białystok

548.280,00

30 dni

4.

 Konsorcjum firm: STEKOP S.A. ul. Mołdawska 9

02-127 Warszawa (lider)

STEKOP – OCHRONA Sp. z o.o. Kol. Porosły 52

16-070 Choroszcz (uczestnik)

413.818,56

30 dni

5.

 LIMPIAR Elżbieta Leszczuk

Szymki 87, 16-050 Michałowo

323.244,00

30 dni

 

      Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-12-23

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-12-23