Informacja z otwarcia ofert - IG.271.25.2020 - ,,Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie”

Data wydania 2020-12-23
w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Rozbudowę z przebudową świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie”
Tytuł Informacja z otwarcia ofert - IG.271.25.2020 - ,,Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie”

Michałowo, dnia 23.12.2020r.

IG.271.25.2020

 

Informacja z otwarcia

 

      Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843ze zm.) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 23 grudzień 2020r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Rozbudowę z przebudową świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie”.

      Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 850.000 zł brutto.

      W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło 5 ofert.

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa

brutto w zł

 

Gwarancja

1.

DU-ALL Zakład Remontowo – Budowlany W. Luszewski ul. Polna 21, 16-050 Michałowo

977.604,00

5 lat

2.

Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz, Zabłudów – Kolonia 5/2,

16-060 Zabłudów

875.189,70

5 lat

3.

Firma Remontowo-Budowlana

Krzysztof Frąckowiak

16-061 Kolonia Koplany 21 C

996.182,95

5 lat

4.

GRASO s.c.A.Sobecki, M.Gryszko

ul. Puławskiego 17 lok. U3, 15-337 Białystok

1.460.000,00

5 lat

5.

P.P.H.U. BUDOPAR Andrzej Parafieniuk

ul. Białówny 5, 15-437 Białystok

971.326,23

5 lat

 

      Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-12-23

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-12-23