Informacja z otwarcia ofert - IG.271.13.2019

Data wydania 2019-12-16
w sprawie zamówienia publicznego: "Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2020"
Tytuł Informacja z otwarcia ofert - IG.271.13.2019

Michałowo, dnia 16.12.2019r.

IG.271.13.2019

 

Informacja z otwarcia

 

      Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 16 grudnia 2019r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na rok 2020.”

      Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 195.000zł brutto.

      W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły 4 oferty.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

 

Termin płatności faktury

 

1.

BoAAbi LTD

27 Old Gloucester Street, London

WC1N 3AX Wielka Brytania

1.119.084,00 zł

30 dni

2.

LIMPIAR Elżbieta Leszczuk

Szymki 87, 16-050 Michałowo

240.000,00 zł

21 dni

3.

Konsorcjum firm:

STEKOP S.A. ul. Mołdawska 9

02-127 Warszawa (lider)

STEKOP – OCHRONA Sp. z o.o.

Kol. Porosły 52

16-070 Choroszcz (uczestnik)

547.432,56 zł

30 dni

4.

P.H.-U. ANTRAX Anna Giba

ul. Kujawska 58

15-548 Białystok

495.936,00 zł

21 dni

 

      Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-12-16

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-12-16

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-12-16