Informacja z otwarcia ofert - IG.271.12.2020

Data wydania 2020-08-13
w sprawie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie utrwalenia powierzchniowego dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024”
Tytuł Informacja z otwarcia ofert - IG.271.12.2020

Michałowo, dnia 13.08.2020r.

IG.271.12.2020

Informacja z otwarcia

 

      Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 13 sierpnia 2020r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie utrwalenia powierzchniowego dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024”.

      Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 250.000 zł brutto.

      W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły dwie oferty.

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Gwarancja

1.

BUDROMEX RADOM

Emilia Podsiadła

ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

232.602,84

3 lata

2.

BUDMOST Sp. z o.o.

Zaścianki Szosa Baranowicka 37

15-521 Białystok

230.778,50

3 lata

 

      Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-08-13

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-08-14

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-08-14