Informacja z otwarcia ofert - IG.271.10.2019

Data wydania 2019-11-20
w sprawie zamówienia publicznego: "Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola"
Tytuł Informacja z otwarcia ofert - IG.271.10.2019

Michałowo, dnia 20.11.2019r.

IG.271.10.2019

 

Informacja z otwarcia

 

      Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 20 listopada 2019r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi we wsi Nowa Wola.”

      Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 450.000zł brutto.

      W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły trzy oferty.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

 

Okres gwarancji

 i rękojmi

1.

UNIBEP S.A.

ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

Oddział infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku

ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

708.438,22

5 lat

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1.065.111,62

5 lat

3.

 BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki

ul. Szosa Baranowicka 37

15-521 Białystok

494.920,65

5 lat

 

      Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-11-20

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-11-20