Informacja z otwarcia ofert

Data wydania 2018-06-25
w sprawie zamówienia publicznego pn. ,,Żwirowanie dróg gminnych”.
Tytuł Informacja z otwarcia ofert

 

                                                                     

 Michałowo, dnia 25.06.2018r.

 IG.271.2.2018      

 

Informacja z otwarcia

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 22 czerwca 2018r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Żwirowanie dróg gminnych”.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200000 zł.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły dwie oferty.

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

Okres gwarancji i rękojmi

1.

,,Firma Kaczanowski”

Jarosław Kaczanowski

ul. Kilińskiego 18

17-100 Bielsk Podlaski

209.278,35

3 lata

2.

,,Firma Usługowa”

Mariusz Przemysław Wasilewski

ul. Zachodnia 5 m14

15-345 Białystok

219.038,40

3 lata

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-06-25

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-06-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-06-26