Informacja z otwarcia ofert

Data wydania 2018-06-04
w sprawie "Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Michałowo w ramach PROW na lata 2014-2020"
Tytuł Informacja z otwarcia ofert

Michałowo, dnia 04.06.2018r.

IG.271.1.2018 

 

Informacja z otwarcia

     Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 30 maja 2018r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Michałowo w ramach PROW na lata 2014-2020”

     Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 354250 zł.

     W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło pięć ofert.

Lp.

Oferent

Nr części

Cena ofertowa brutto w zł

Okres gwarancji i rękojmi

1.

KMK GROUP

ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice

4

18.617,28

2 lata

2.

Dziki Krzysztof Wojciechowski

ul. Hieronimowska 3

16-050 Michałowo

1

28.432,00

3 lata

3.

NOVUM Sp. z o.o., Sp. komandytowa

ul. Bolesława Chrobrego 1

12-100 Szczytno

2

229.046,53

3 lata

4.

SENSONICS Sp. z o.o.

ul.Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

5

52.951,50

1 lat

5.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

,,CEZAS“ Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

4

15.744,00

3 lata

 

     Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-06-04

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-06-04

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-06-04