Informacja z otwarcia ofert

Data wydania 2020-09-11
w sprawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”.
Tytuł Informacja z otwarcia ofert

 

     Michałowo, dnia 07.09.2020r.

 

 

IG.271.15.2020                                                                             

 

 

Informacja z otwarcia

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą" informuję, iż w dniu 7 września 2020r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”.

Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3.500.000 zł brutto.

W terminie określonym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły trzy oferty.

 

Lp.

Oferent

Cena ofertowa brutto w zł

 

Gwarancja

1.

,,LEDA” Piotr Ledachowicz

ul. Blokowa 4/64 , 15-788 Białystok

6.812.970,00

5 lat

2.

AQUA-SOFT S.C.

ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

4.182.000,00

5 lat

3.

Firma ,,BARTOSZ” Sp. j.

ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

4.479.660,00

5 lat

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-09-11

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-09-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-09-11